ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Armenian

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- This module implements {{Armenian}}. It converts numbers to old Armenian
-- numerals, for numbers from 1-29999.

local p = {}

function p.main( frame )
  -- If we are being called from #invoke, then the number is the first positional
  -- argument. If not, it is the frame parameter.
  local num
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    num = frame:getParent().args[ 1 ]
    local frameArgsNum = frame.args[ 1 ]
    if frameArgsNum then
      num = frameArgsNum
    end
  else
    num = frame
  end

  -- Convert the input to an integer if possible.
  if type( num ) ~= 'number' then
    num = tonumber( num )
  end
  if not num then return end
  num = math.floor( num )
  -- Exit if the number is not expressible in Armenian numerals.
  -- FIXME: Check if Armenian numerals can really be made 10,000x bigger through
  -- overlining them as it says in our article. (That claim is unsourced.) If they
  -- can, there is code at [[Module:Roman]] that can be stolen from to make it work.
  if num < 1 or num > 29999 then return end
  
  local numerals = {
    { 20000, "Ֆ" }, { 10000, "Օ" },
    { 9000, "Ք" }, { 8000, "Փ" }, { 7000, "Ւ" }, { 6000, "Ց" }, { 5000, "Ր" }, { 4000, "Տ" }, { 3000, "Վ" }, { 2000, "Ս" }, { 1000, "Ռ" },
    { 900, "Ջ" },  { 800, "Պ" },  { 700, "Չ" },  { 600, "Ո" },  { 500, "Շ" },  { 400, "Ն" },  { 300, "Յ" },  { 200, "Մ" },  { 100, "Ճ" },
    { 90, "Ղ" },  { 80, "Ձ" },  { 70, "Հ" },  { 60, "Կ" },  { 50, "Ծ" },  { 40, "Խ" },  { 30, "Լ" },  { 20, "Ի" },  { 10, "Ժ" },
    { 9, "Թ" },   { 8, "Ը" },   { 7, "Է" },   { 6, "Զ" },   { 5, "Ե" },   { 4, "Դ" },   { 3, "Գ" },   { 2, "Բ" },   { 1, "Ա" }
  }
  
  local ret = {}
  for _, v in ipairs( numerals ) do
    local val, letter = unpack( v )
    while num >= val do
      num = num - val
      table.insert( ret, letter )
    end
  end
  return table.concat( ret )
end

return p