มหาวิทยาลัยลินเชอปิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยลินเชอปิง
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดีดร.เฮเลน ดานเนทุน
อธิการบดีดร.เฮเลน ดานเนทุน
เจ้าหน้าที่3,900
ผู้ศึกษา17,850
ที่ตั้ง
เมืองลินเชอปิง ประเทศสวีเดน สวีเดน
เว็บไซต์http://www.liu.se
อาคาร Kållaren ที่วิทยาเขตหลักในเวลากลางคืน
อาคาร Kåkenhus ที่วิทยาเขตนอร์เชอปิง

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองลินเชอปิง ประเทศสวีเดน ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1975 และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับใหญ่ของประเทศสวีเดน[1] มหาวิทยาลัยเปิดสอนใน 4 คณะ ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Arts and Sciences) คณะวิทยาศาสตร์การศึกษา (Educational Sciences) คณะวิทยาศาตร์สุขภาพ (Health Sciences) และสถาบันแห่งเทคโนโลยี (Institute of Technology)[2]แต่ละคณะจะรับผิดชอบทั้งทางด้านการศึกษา,งานวิจัย และการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิต จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต

เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องการศึกษาทั้งหมดนั้น มหาวิทยาลัยได้แบ่งหน่วยงานเป็น 14 ภาควิชาขนาดใหญ่ เพื่อที่จะบูรณาการความรู้จากหลายๆสาขาวิชา และแต่ละภาควิชาก็จะสอนนักศึกษามากกว่า 1 คณะ.[3] มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เน้นการตอบสนองต่อเครือข่ายภาคธุรกิจใกล้เคียง และตอบสนองต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในแง่ของงานวิจัย และการศึกษา ในปี 2012 มหาวิทยาลัยลินเชอปิง มีนักศึกษากว่า 17,850 คน นักศึกษาวิจัย 1,367 คน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 3,900 คน รวมถึงคณาจารย์ กว่า 315 คน[4]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เริ่มก่อตั้งในปี 1967 โดยเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม ที่ตั้งอยู่ในเมืองลินเชอปิง เปิดสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาตร์ทั่วไป [5] ปี 1969 ได้ก่อตั้งสถาบันฝึกหัดแพทย์ และสถาบันแห่งเทคโนโลยี

ปี 1970 แบ่งหลักสูตรการสอนทั้งหมดเป็น 3 คณะ คือคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันแห่งเทคโนโลยี ในชื่อมหาวิทยาลัยลินเชอปิง

ปี 1977 ได้รวมวิทยาลัยฝึกหัดครู ในเมืองลินเชอปิง และนอร์เชอปิง มาไว้ที่มหาวิทยาลัยลินเชอปิง

ปี 1986 ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีพื้นฐานจากคณะแพทยศาสตร์ และเริ่มผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ

ปี 1997 เปิดวิทยาเขตในเมืองใกล้เคียง คือนอร์เชอปิง

ปี 2000 ได้นำโรงเรียนสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง Carl Malmsten School of Furniture มาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

งานวิจัย[แก้]

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง มุ่งเน้นเรื่องงานวิจัย และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยวิทยา วิทยาศาสตร์การศึกษา สังคม และพฤติกรรมศึกษา และเริ่มการวิจัยในสหวิทยาการ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสวีเดนที่ให้นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทำงานวิจัยที่เป็นความสัมพันธ์แบบสหวิทยาการ[6]มหาวิทยาลัยลินเชอปิง งานวิจัยที่แข็งแกร่งหลายด้าน โดยทั้งหมดได้รับเงินสนับสนุนระยะยาวจากกองทุนวิจัยแห่งประเทศสวีเดน[7] ตัวอย่างขอบเขตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมควบคุม เป็นต้น

การศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เปิดสอน 140 หลักสูตร 600 รายวิชา หลักสูตรเฉพาะทาง และสหวิทยาการในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะสาขา เช่น แพทย์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครูและนักการศึกษา และวิศวกรรม หลายๆหลักสูตรเป็นหลักสูตรสหวิทยาการเช่น วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมการแพทย์ กฎหมายและภาษาเป็นต้น [8]

คณะและสาขาที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เปิดสอน 4 คณะ ดังนี้[9]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 3 ปี เช่น

 • จิตวิทยา
 • สังคมสงเคราะห์
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ฟิสิกส์นาโน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 3-5.5 ปี เช่น

 • แพทยศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • กายภาพบำบัด
 • เทคนิคการแพทย์
 • ชีวการแพทย์
 • พยาธิวิทยาการพูด

คณะวิทยาศาสตร์การศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตรใช้เวลาศึกษา 4-5 ปี เช่น

 • การศึกษาก่อนวัยเรียน
 • การศึกษาปฐมวัย
 • การศึกษามัธยม

สถาบันแห่งเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลินเชอปิง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ใช้ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี เช่น

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการออกแบบและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรรมออกแบบอิเล็กทรอนิคส์
 • วิศวกรรมชีวเคมี
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • วิศวกรรมการแพทย์

วิทยาเขต[แก้]

อาคารของ Carl Malmsten School of furniture ที่เขตลีดินเยอร์ (Lidingö) สต็อกโฮล์ม

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย มี 4 แห่ง ตั้งอยู่ในเมืองลินเชอปิง นอร์เชอปิง ห่างจากสต็อกโฮล์ม ประมาณ 160-200 กม.

 • วิทยาเขต วาลล่า (Valla) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลินเชอปิง ประมาณ 3 กม. เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนที่วิทยาเขตนี้
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลินเชอปิง เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาเขตนอร์เชอปิง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนอร์เชอปิง 40 กม.จากวิทยาเขตหลัก มีนักศึกษาประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด
 • Carl Malmsten School of Furniture ตั้งอยู่ที่สต็อกโฮล์ม

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยลินเชอปิง[แก้]

สตีก ฮอกสเตริม (Stig Hagström), ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านวัสดุศาสตร์

 • หนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าแผนกการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์

อิงเงอมาร์ ลุนสเตริม (Ingemar Lundström), ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านฟิสิกส์ประยุกต์

 • หัวหน้าแผนกการวิจัยด้าน ไบโอเซนเซอร์ และ เคมีเซนเซอร์
 • ประธานคณะกรรมการ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

วลาดีเมียร์ จีเลเลวิช มาส์ซา (Vladimir Gilelevich Maz'ya),ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านคณิตศาสตร์

 • ผู้ศึกษาเกี่ยวกับ Sobolev Spaces

อ้างอิง[แก้]

 1. {{|http://www.liu.se/om-liu/siffror?l=sv |titel=LiU i siffror |hämtdatum=22 februari 2013}}
 2. "Faculties". Linköping University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-20. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 3. "Departments and Centres". Linköping University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-21. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 4. "Facts & figures". Linköping University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2013-02-25.
 5. Cederborg et al. (2005), p. 28-35
 6. "Introduction research". Linköping University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-01-06. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 7. "งานวิจัยที่แข็งแกร่ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2010-09-13.
 8. "Introduction Education". Linköping University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-24. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 9. "คณะที่เปิดสอน". Linköping University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-03-24. สืบค้นเมื่อ 2013-05-30.