มหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด
ไฟล์:มหาวิทยาลัยคาร์สตาด.gif
คติพจน์Sapere Aude
Dare to know
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
สถาปนาค.ศ. 1977
อธิการบดีศ.โอซะ เบอร์เกนไฮล์ม
เจ้าหน้าที่1200
ผู้ศึกษา12,500
270
ที่ตั้ง
เมืองคาร์ลสตาด ประเทศสวีเดน สวีเดน
เว็บไซต์http://www.ksu.se
โถงทางเข้ามหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด
อาคารหอสมุดมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่โครโนพาร์คเกน เมืองคาร์ลสตาด มณฑลแวร์มลันด์ ประเทศสวีเดน เริ่มจากการก่อตั้งเป็นวิทยาลัยในปี คศ. 1977 โดยเป็นสาขาและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ปี 1999 ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด โดยรัฐบาลสวีเดน

ปัจจุบ้น มหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด เปิดสอนใน 5 คณะ 50 หลักสูตร หลักสูตรเพิ่มเติมหลังปริญญาบัณฑิต 20 หลักสูตร รวมกว่า 800 รายวิชาครอบคลุมทั้งสาขาวิชา มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, เทคโนโลยี, การศึกษา, วิทยาศาตร์สุขภาพ และ ศิลปะ มีนักศึกษาเต็มหลักสูตรประมาณ 12,500 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 1200 คน มีสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยคือ คาร์ลสตาด ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส (Karlstad University Press)

ศูนย์วิจัยด้านการบริการ (Service Reseach Center) แห่งมหาวิทยาลัยคาร์ลสตาด เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยผู้นำในโลกด้านศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นทางด้านการบริการจัดการ และการสร้างมูลค่าจากการบริการ

เดือนมีนาคม คศ.2009 คณะเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก่อตั้ง Karlstad Business School เปิดสอนเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ

การคมนาคม[แก้]

โดยรถบัสโดยสารประมาณ 15 เที่ยว ต่อชั่วโมง จากจตุรัสกลางเมืองไปมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลากลางวัน

คณะและหน่วยงาน[แก้]

 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • บริหารธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศ และ การจัดการโครงการ
  • สื่อและการสื่อสาร
  • เศรษฐศาตร์
  • จิตวิทยา
  • นิติศาสตร์
  • สถิติ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์ (Biomedical Laboratory science)
  • วิศวกรรมก่อสร้าง
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโลหะการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • คณิตศาสตร์
  • สิ่งแวดล้อมและระบบพลังงาร
  • วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์
 • คณะสังคมและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
  • ชีววิทยา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • การบริหารสาธารณสุข
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ภูมิศาสตร์มนุษย์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • พยาบาลศาสตร์
  • ทันตภิบาล
  • สังคมสงเคราะห์
  • สังคมวิทยา
  • รัฐศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
 • คณะศิลปศาสตร์และการศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาสวีเดน
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาพยนตร์ศึกษา
  • เพศศาสตร์ศึกษา
  • ประวัติศาสตร์ความคิด
  • ศิลปภาพวาด
  • วรรณกรรมเปรียบเทียบ
  • ดนตรี
  • ดนตรีบำบัด
  • ครุศาสตร์
  • ศาสนศึกษาและเทววิทยา
  • การศึกษาพิเศษ
  • ภาษาและวรรณกรรมสวีเดน
  • การศึกษาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง


อ้างอิง[แก้]