ฟ้อนยอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟ้อนยอง เป็นฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เมื่อพ.ศ. 2534 โดยโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น (ฟ้อนยอง) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนี่งในโครงการโรงเรียมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(มพชส.)ของโรงเรียนวชิรป่าซางร่วมกับสภาตำบลนครเจดีย์ และกรรมการนำสตรีตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวยอง (ไทลื้อจากเมืองยอง) เนื่องจากพื้อนที่อำเภอป่าซางประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทลื้อเมืองยองหรือเรียกว่า "คนยอง" ซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตนสืบทอดกันมาช้านานดังนั้นจึงสร้างรูปแบบทางวัฒนธรรมของชาวยองขึ้นมาในรูปของการฟ้อนรำ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางวัฒนธรรมร่วมกันของชาวยองและเผยแพร่ให้ปรากฏแก่คนทั่วไป

การแต่งกาย[แก้]

ผู้ฟ้อนจะแต่งกายแบบกุลสตรีชาวลื้อเมืองยอง โดยสวมเสื้อแบบปกป้าย ผูกมัดชายข้าง นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหล ต่อชายซิ่นสีเขียว โพกผ้าขาวเคียนรอบศีรษะ เกล้าผมมวย และประดับด้วยเครื่องเงิน

ท่าฟ้อน[แก้]

ท่าฟ้อนยองประกอบด้วยท่าต่าง ๆ15 ท่า ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษายองและชื่อแปลเป็นไทยกลางดังนี้

ภาษายอง[แก้]

 1. ผะกาศักดิ์ศรี
 2. แม่ยิงจาวยอง
 3. จ๋าฮีตยิ่งใหญ่
 4. สิบสองปันนา
 5. ฮักสาจ๋าฮีต
 6. อิ่นดูขุนนา
 7. จ๋าฮีตดีแต้
 8. หั่กปี่หั่กน้อง
 9. จาวยองหั่กกั๋น
 10. น้ำใจ๋ใยดี
 11. ป้อมเปงฮงหน้า
 12. ไหว้สาพระธาตุ
 13. หั่กสาความจิ่ง
 14. ความดีตี่ปึ่ง
 15. ยอบเข่าไหว้สา

ภาษาไทยกลาง[แก้]

 1. (ประกาศศักดิ์ศรี)
 2. (สตรีชาวยอง)
 3. (ผุดผ่องวัฒนธรรม)
 4. (ล้ำเลิศบรรพบุรุษ)
 5. (สูงสุดประเพณี)
 6. (เอื้ออารีมาแท้)
 7. (เผยแพร่วัฒนธรรม)
 8. (รักล้ำพี่น้อง)
 9. (ชาวยองสามัคคี)
 10. (ไมตรีเป็นเลิศ)
 11. (ประเสริฐงานบุญ)
 12. (เพิ่มพูนกุศล)
 13. (ผู้คนรักษาสัตย์)
 14. (ปฏิบัติความดี)
 15. (อัญชลีกราบไหว้)

ท่าฟ้อนยองมี15ท่าแต่16ครั้งนะ เพิ่มพูลกุศล 2ครั้งน่ะ

เพลงบรรเลงประกอบการฟ้อน[แก้]

ใช้เพลง "ฝ้ายคำ" ซึ่งแต่งโดยนายสุชาติ กันชัย เมื่องครั้งยังเป็นนักศึกษาและเป็นสมาชิกของชมรมพื้นบ้าล้านนาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากคณะผู้จัดทำฟ้อนยองเห็นว่า ทำนองเพลงฝ้ายคำเหมาะสมกับลักษณะของชาวยองคือ รักความสงบ ชอบสันโด นุ่นวลอ่อนหวาน ทำให้มองเห็นภาพพจน์ของชาวยองได้อย่า

อ้างอิง[แก้]

 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
 • สารนุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เรื่อง ฟ้อนยอง หน้า 4885-4886
 • เอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม เรื่องฟ้อนยอง ของโครงการอนุรักษ์และเผยแพราวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน พศ. 2534