พูดคุย:สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ขอคำอธิบาย[แก้]

ขอคำอธิบายในพระธรรมยอห์น6ข้อ53 ที่ว่า....ท่านไม่มีชีวิตอยู่ในท่าน. You have no life in you.

ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า จากพระคัมภีร์ยอนห์ข้อนี้มีข้อความเต็ม ๆ ดังนี้ว่า [พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​ไม่​กิน​เนื้อ​และ​ไม่​ดื่ม​โล‌หิต​ของ​บุตร‍มนุษย์ ท่าน​ก็​ไม่‍มี​ชีวิต​ใน​ตัว​ท่าน > ยอห์น 6:53] ท่าน​ก็​ไม่‍มี​ชีวิต​ใน​ตัว​ท่าน ชีวิต ใน ณ ที่นี้หมายถึง ชีวิตที่เป็นความรอดฝ่ายจิตวิญญาณ คือ ทุกคนเกิดมาก็มีความบาป ค่าจ้างของความบาปก็คือความตาย ความตายทั้งฝ่ายเนื้อหนังและจิตวิญญาณ แต่เมื่อท่านใดพบทางของพระเยซูคริสต์ และรับเชื่อว่าพระองค์ทรงไถ่ผู้เชื่อทั้งหลายผ่านทางการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และฟื้นขึ้นจากความตาย และพระองค์คือพระบุตรแห่งพระเจ้า ผู้นั้นก็ได้รับความรอด นั่นคือความชอบธรรม ผู้ที่มีความชอบธรรมก็จะเรียกว่ามีชีวิตทั้งจิตวิญญาณและร่างกาย แต่ถ้าไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ ปฏิเสธพระองค์ หรือ ไม่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์มาก่อน ผู้นั้นก็ถือได้ว่าไม่มีชีวิตในจิตวิญญาณ ดังนั้นตรงนี้สื่อถึงว่าทุกคนไม่มีชีวิตในท่าน แต่ท่านจะมีชีวิต(จิตวิญญาณ)ได้ ก็จงรับเอาความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นไว้จึงจะมีชีวิต ส่วนกิน​เนื้อ​และ​ดื่ม​โล‌หิตก็หมายถึงมีส่วนร่วมในพิธีมหาสนิท ซึ่งเป็นการแสดงออกว่ายอมรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดต่อหน้าผู้อื่น Lephill (พูดคุย) 19:37, 18 เมษายน 2559 (ICT)