พูดคุย:การจับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปลอมเอกสารหรือไม่[แก้]

รูปตัวอย่างหมายจับ อาจนำไปสู่การปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือไม่ เพราะข้อมูลเนื้อหาเป็นเท็จ Oppps--Oppps 10:26, 25 พฤษภาคม 2554 (ICT)

ก็อาจเป็นไปได้ถ้าคนนำไปใช้ในทางที่ผิด เอาไปแก้ไขกรอกชื่อคนอื่น ถ้าผมมองกลับกัน หากเอาหมายจับของจริงมาลงไว้ ใครก็อาจสามารถเอาไปแก้ได้เช่นกัน (ก็ไม่แตกต่างแถมเนียนกว่าอีกด้วย) แต่คุณอ้างว่าเพราะข้อมูลเนื้อหาเป็นเท็จนั้นไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากข้อมูลที่กรอกเป็นข้อมูลตัวอย่าง ไม่มีบุคคลดังกล่าวและไม่ได้นำไปใช้จริง จุดประสงค์เพื่อแสดงตัวอย่างเท่านั้น อนึ่งแบบฟอร์มเอกสารราชการนี้ไม่มีลิขสิทธิ์และไม่มีชั้นความลับ จึงสามารถเผยแพร่ได้ (นอกจากนี้รูปแบบฟอร์มเปล่าก็มี) --octahedron80 10:36, 25 พฤษภาคม 2554 (ICT)


Thai Warrant of Arrest (Filled) - 003.jpg

การปลอมเอกสารราชการ เป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 265 ดังนี้

"มาตรา 264 ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้น ทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติม หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร...

"มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ..."

การที่ผมทำตัวอย่างหมายจับ (ในภาพ) จะเป็นความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารราชการข้างต้น ต่อเมื่อ (1) ผมมีเจตนาทำ (2) ผมได้กระทำดังต่อไปนี้ลงในเอกสารราชการ (2.1) ทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือบางส่วน (2.2) ตัดทอนแก้ไขเอกสารจริง (2.3) ประทับตราปลอม (2.4) ลงลายมือชื่อปลอม (3) การกระทำดังกล่าวของผมนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน

ก่อนที่จะพิจารณาว่า การกระทำของผมเข้าองค์ประกอบข้างต้นหรือไม่ มาดูความหมายของเอกสารราชการในประมวลกฎหมายอาญาก่อนดีกว่า โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (8) ว่า

"มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้

"(8) 'เอกสารราชการ' หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึง สำเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย"

จะเห็นได้ว่า ไฟล์ที่ผมทำขึ้นไม่เป็นเอกสารราชการแต่อย่างใด เพราะมิใช่ (1) เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่ (2) เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ หรือ (3) สำเนาเอกสารดังกล่าวที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ ดังนั้น การกระทำของผมจึงมิใช่การปลอมขึ้นซึ่งเอกสารราชการแต่อย่างใด และถึงแม้จะเป็น ก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดอยู่ดี เพราะไม่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน เนื่องจากเนื้อความในไฟล์นั้นล้วนแล้วแต่สมมุติขึ้น ไม่มีตัวตนอยู่จริงครับ เพราะฉะนั้น ผมจึงวินิจฉัยตัวเองว่า ไม่ได้กระทำความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารราชการครับ

ส่วนข้อที่ว่า ใครจะเอาไปใช้กระทำควา่มผิดนั้น ก็เป็นความผิดของเขาเองครับ ไม่เกี่ยวกับผม และแน่นอนว่า ไม่เกี่ยวกับวิกิพีเดียอยู่แล้่วครับ เพราะเรามิได้มี "เจตนา" กระทำความผิด และไม่ใช่การก่อ หรือสนับสนุน หรือโฆษณาให้มีการกระทำความผิดแต่ประการใดครับ

--Aristitleism 15:00, 25 พฤษภาคม 2554 (ICT)

เพื่อความชัดเจนว่าเป็นแค่ตัวอย่าง ผมไปเพิ่มคำอธิบายภาษาไทยไว้ในไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วครับ --Aristitleism 15:05, 25 พฤษภาคม 2554 (ICT)