ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ธวัชชัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
# การทับศัพท์ยังไม่มีเกณฑ์ที่ครอบคลุม บางกรณีก็ไม่เป็นที่ยอมรับ
# ยังขาดการค้นคว้ามาเขียน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นการแปล และเรียบเรียงจากเว็บไซต์
# บางบทความมีเนื้อหาไม่เป็นสารานุกรม ใส่ความเห็นส่วนตัวของคุณ
# บางบทความเนื้อหาไม่เป็นกลางจริงๆ
# บางบทความละเมิดลิขสิทธ์จากเว็บไซต์ หรือหนังสือ (ตรวจสอบยากมากๆๆๆๆ)
 
==เรื่องที่ชอบเขียน==
9

การแก้ไข