ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตร และยก[[ช่อฟ้า]]พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม จึงได้ทูลเกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของ[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] และทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีทองเป็น '''"วัดศรีอุบลรัตนาราม"''' ตามนามขององค์อุปถัมภ์
 
วัดศรีอุบลรัตนาราม เคยเป็นที่บรรพชาอุปสมบทของพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระหลายรูป มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺทเถระ), สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสสฺมหาเถระ), พระอาจารย์ทา โชติปาลเถระ, [[พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล]], [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต|พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต]] พระปัญญาพิศาลเถระ (หนู), สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (จนฺนปชฺจนฺทปชฺโชตมหาเถระ), พระหรหมมุนี (สุจิณฺณเถระ) เป็นต้น
วัดศรีอุบลรัตนราม ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีท่านเจ้าคุณพระวินัยโกศล (ทองคู่ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์