ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
การทำสนธิสัญญามีขั้นตอนการทำโดยทั่วไป3ขั้นตอน คือ การเจรจา การลงนาม การให้สัตยาบัน ซึ่งสนธิสัญญาแบบย่อจะมีความสมบูรณ์นับแต่ลงนาม อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย การให้สัตยาบันสนธิสัญญาบางเรื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190
== ดูเพิ่ม ==
* [[ข้อตกลงระหว่างประเทศ (แก้ความกำกวม)|ประเภทของข้อตกลงระหว่างประเทศ]]
* [[สัญญา (นิติศาสตร์)|สัญญา]]
* [[ปฏิญญา]]
47,914

การแก้ไข