พจน์ ใจชาญสุขกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พจน์ ใจชาญสุขกิจ พจน์ ใจชาญสุขกิจ เป็นนักการสื่อสารที่มีบทบาทคนหนึ่งในวงการ ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ของไทยพจน์ ใจชาญสุขกิจ[แก้]

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

เป็นนักวิชาการสื่อสารที่มีบทบาทคนหนึ่งของไทย มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ ภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ การตลาด แบรนด์ รวมถึงการสื่อสารทางศิลปวัฒนธรรมและงานเอกลักษณ์ของชาติ ที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ บริหารและปฏิบัติ ให้กับองค์กรภาครัฐ และธุรกิจเอกชน รวมถึงโครงการระดับชาติเป็นจำนวนมาก

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา และสื่อสารมวลชน ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการการเงิน การตลาด และพัฒนาสังคม ปริญญาเอก ทางด้านการบริหาร การจัดการดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการสื่อสาร ผ่านการศึกษา อบรม ดูงาน ด้านการจัดการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การบริหารสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สำนักข่าวจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เนปาล พม่า ลาว ฮ่องกง และจีน เป็นต้น

มีประสบการณ์ทำงานในการบริหารข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้บริหาร กรรมการทางด้านการจัดการ สื่อสารองค์กร การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการ องค์กรทั้งภาคราชการ กลุ่มธุรกิจ องค์กรการกุศล อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกระทรวงคมนาคม ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการศึกษาหลายแห่ง องค์กรทางด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี การแพทย์ เอกลักษณ์ของชาติ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน และสภากาชาดไทย เป็นต้น รวมถึงเป็นนายกสมาคมฯ ผู้ก่อตั้งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษด้านการจัดการสื่อสารให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทางด้านการบริหารภาพลักษณ์ การวิจัย วางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การสื่อสารภายในองค์กร การบริหารจัดการประเด็น การการรณรงค์ ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมสนับสนุนองค์กร กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมสังคม งานรัฐสัมพันธ์ การแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ การจัดการภาวะวิกฤต แบรนด์ และบริหารสื่อส่งเสริมการตลาด มีประสบการณ์การบริหารงานสื่อสารให้กับองค์กร ผลิตภัณฑ์ โครงการ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรอิสระ มากว่า ๒๕ ปี มีผลงานที่เผยแพร่ หนังสือ ตำรา งานวิชาการ บทสัมภาษณ์ทางด้านการสื่อสาร การตลาด การบริหารภาพลักษณ์ ผลงานการวิจัย บทสารคดีทางโทรทัศน์ อย่างต่อเนื่อง กว่า ๔๐๐ ผลงาน รวมถึงบทความที่นำเสนอผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ รวมทั้ง SOCIAL MEDIA อยู่เป็นระยะ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ฯ รางวัลผลงานค้นคว้าวิจัยดีเด่น รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และประกาศเกียรติคุณจากองค์กรต่างๆ หลายสาขา

งานด้านวิชาการ :[แก้]

ผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์ -ผู้บรรยายพิเศษ / กรรมการวิชาการ[แก้]
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : คณะวิทยาการจัดการ : สาขานิเทศศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่างหลักสูตร : การจัดการศิลปกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร /

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / สาขานิเทศศาสตร์ – สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต / คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / หลักสูตรนิเทศศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยานิพนธ์ - ดุษฎีนิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต /

มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • อาจารย์ - ผู้บรรยายพิเศษ วิชาการบริหาร การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสาร การวิจัยการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์ – ตราสินค้า การสื่อสารผ่านสื่อ ดิจิทัล ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร /มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / มหาวิทยาลัยศรีปทุม / มหาวิทยาลัยรังสิต / มหาวิทยาลัยเกริก ฯ

ประสบการณ์ ผลงาน และที่ปรึกษา :[แก้]

ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการทางด้านการจัดการ สื่อสารองค์กร การตลาด การประชาสัมพันธ์ การบริหารแบรนด์ การสื่อสารและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ การจัดทำแผนการสื่อสารองค์กร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยการสื่อสาร ให้กับโครงการ องค์กรทั้งภาคราชการ ธุรกิจ และองค์กรการ กุศล อาทิ

 • กรรมการกำกับแผนประชาสัมพันธ์และการตลาด ตามกรอบยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม
 • ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารภายใน การสื่อสารในเครือข่ายภูมิภาค และชุมชนสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน
 • ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด โครงการพิเศษ กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม CSR ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
 • ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การเภสัชกรรม
 • ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา การจัดทำ “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการเตรียมพร้อมกับการรับมือภายใต้ความร่วมมือตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • •ที่ปรึกษา โครงการ รักษ์ ห่วงใย ร่วมใจประหยัดพลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่อสารให้เกิดการรับรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ กระทรวงพลังงาน
 • นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)
 • นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (๒๕๕๐ – ๒๕๕๓)
 • ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ธนาคาร สมาคมธนาคารไทย (๒๕๔๘ – ๒๕๔๙)

ประสบการณ์ งานด้านสังคม : เทิดพระเกียรติ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสังคม[แก้]

 • กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • อนุกรรมการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 • ประธานคณะทำงานตัดสินรางวัลดีเด่น (สาขาเศรษฐกิจ) บุคคล โครงการ องค์กร รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ประธานคณะทำงานกำกับติดตามการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
 • ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแผนการตลาดยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการตัดสินโครงการพัฒนาเยาวชน “กล้าใหม่ ไฝ่รู้” รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการตัดสินการขับร้องเพลง รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • กรรมการตัดสิน รางวัลโทรทัศน์ทองคำ
 • กรรมการโครงการโขน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรรมการศาลาเพลง ศาลาเฉลิมกรุง
 • กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
 • กรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • กรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติ” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • กรรมการโครงการโขนเฉลิมพระเกียรติ (ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี )
 • อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดทำเพลง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมายุ ๗๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก วโรกาสปีกาญจนาภิเษก
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการฝ่ายจัดหาทุนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ : กองทัพเรือ (๙ โครงการ)
-1- โครงการจัดสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ (น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
-2- โครงการจัดซ่อมเรือพระราชพิธี
-3- โครงการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค เฉลิมพระเกียรติ
-4- โครงการอนุรักษ์เรือหลวงแม่กลอง
-5- โครงการสร้างประภาคาร กาญจนาภิเษก
-6- โครงการประกวดกาพย์เห่เรือ เทอดพระเกียรติ
-7- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมทางทะเล
-8- โครงการก่อสร้างกระโจมไฟและปะการังเทียม
-9- โครงการแรลลี่นาวีรวมใจเฉลิมพระเกียรติ
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี (คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร)
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • กรรมการอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงาน 5 ธันวามหาราช
 • กรรมการอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี
 • กรรมการจัดงาน เพลงธันวามหาราช เพื่อนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 • กรรมการจัดงาน ไอที เฉลิมพระเกียรติ (NECTECH) สาธิตการเรียนการสอนทางไกล (TELE EDUCATION)ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.ตาก โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตร
 • กรรมการจัดงาน VIENNA SYMPHONY ORCHESTRA (คณะกรรมาธิการต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศและสถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย) ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์
 • กรรมการจัดละครการกุศล “พระนเรศวรมหาราช” (กองบัญชาการทหารสูงสุด)โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 • กรรมการจัดงาน GALA DINNER JAZZ CONCERT (สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย) สมทบทุนมูลนิธิโรคไต โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 • กรรมการจัดงาน BSO STRING ORCHESTRA COMPOSED & CONDUCTED BY ML Usni Pramoj สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 • กรรมการจัดงาน MUSICAL TRIBUTE TO THE KING นำรายได้จากการจำหน่าย CD ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 • กรรมการจัดงาน เปิดตัว ตราผลิตภัณฑ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทยและตราสัญลักษณ์ Beholders โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยภา ทรงออกแบบ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เปิดงาน
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการเพลงการกุศล ชุด “ใกล้ดวงใจ แต่ไกลสุดฟ้า” โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงขับร้อง
 • หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) รัชโยธิน
 • หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสารานุกรมวัฒนธรรมไทยโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา
 • หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการศิลปกรรมเทอดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช(เป็นโครงการเทอดพระเกียรติ โครงการแรก ในปีกาญจนภิเษก)
 • หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์และจัดสร้างหนังใหญ่ วัดขนอน เมื่อแล้วเสร็จ นำแสดงเบิกโรงหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการศิลป์สู่ภูสรวง งานแสดงศิลปะ ๕ ศิลปิน ถวัลย์ ดัชนี / เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ / ปรีชา เถาทอง / อิทธิพล ตั้งโฉลก / ปัญญา วิจินธนศาล เป็นงานศิลปะที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศ นำรายได้ ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 • อนุกรรมการฝ่ายสนเทศว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งอาเซียน
 • อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ระหว่างประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน)
 • อนุกรรมการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ : สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต(ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและเอกชน) : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรรมการสื่อสารแห่งชาติ
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันสื่อสารชาติ
 • กรรมการมหรสพสมโภชพระเมรุสมัยรัตนโกสินทร์
 • กรรมการอำนวยการจัดงานและตัดสิน โครงการทูตเยาวชน “Mr. & Miss University Thailand”
 • กรรมการอำนวยการจัดงานและตัดสินการประกวด Miss Tourism Thailand
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
 • ประธานคณะทำงานกำกับติดตามการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ประธานคณะทำงานกำกับติดตามการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัดสิน โครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ภายใต้แนวคิด “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัดสินการประกวดเรียงความ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 • ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัดสิน โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยในอาเซียน
 • อนุกรรมการนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงาน และประสบการณ์อื่นๆ :[แก้]

๑. ผลงานวิชาการ ผลงานด้านการสื่อสาร การบริหาร ประเภทต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่กว่า ๓๐๐ ผลงาน อาทิ[แก้]
 • จริยธรรมการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์
 • การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน
 • การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใต้มรสุมเศรษฐกิจ
 • บทบาทภาคเอกชนกับการบริหารภาพลักษณ์และการส่งเสริมธุรกิจ
 • งานวิจัยกับการเป็นเครื่องมือในการบริหาร
 • ผู้บริหารกับการจัดองค์กรภาวะวิกฤต
 • การรณรงค์ : จากกระบวนการสร้างชาติสู่วิถีทางแห่งการตลาดถึงการเมือง
 • ELITE CARD กับการสร้าง BRAND IMAGE ให้กับประเทศไทย
 • COLOR COMMUNICATION : “สี” กับการสร้างตราเชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาประเทศในยุโรป กรณีการบริหารสื่อโทรทัศน์ของฝรั่งเศส
 • วิกฤตสถาบันครอบครัวไทย
 • ถึงเวลาสำรวจภาพลักษณ์ประเทศไทยแล้วหรือยัง
 • ปลดพันธนาการจากรัฐบาลด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
 • ภาพยนตร์ : สื่อสะท้อนบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย
 • ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อสร้าง BRAND IMAGE ของธนาคารพาณิชย์
 • การจัดการการสื่อสารเพื่อการรณรงค์หัตถศิลป์ของไทยสู่สากล ของมูลนิธิศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 • ทิศทางการสื่อสารที่ต้องอาศัยหลักจริยธรรม
 • มิติแห่งการสื่อสารในเวทีโลก
 • ยุทธศาสตร์ทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศ ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • ยุทธศาสตร์การสร้างกระบวนการสื่อสารที่เป็นเอกภาพของรัฐบาล
 • ยุทธศาสตร์สื่อสารเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน “Save our Earth … Love our Life”
 • Political Marketing กับการสื่อสารการเมืองของโลก
 • รัฐบาลกับปัญหาและทางออกสำหรับการจัดการสื่อสารด้านจัดการน้ำ
 • วิกฤตภาพลักษณ์ประเทศไทย
 • แผนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรไทยใน AEC ฯลฯ
๒. ผลงานการวิจัย แผนงาน ด้านภาพลักษณ์ การสื่อสาร การตลาด และสังคม อาทิ[แก้]
 • การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ของธนาคารพาณิชย์ไทยภายหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจ
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันการเงินที่มีต่อสังคมไทย
 • การวิจัยภาพลักษณ์สถาบันการเงิน
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Global Village
 • การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ศึกษากรณี จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ภาพลักษณ์ประเทศไทย
 • ทิศทางการสื่อสารของรัฐบาล
 • การรณรงค์เพื่อลดภาวะโรคร้อนและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ฯลฯ
๓. ผลงานหนังสือ / สารคดี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ หนังสือหมวดบริหาร การสื่อสาร การตลาด ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน[แก้]
 • หนังสือ CEO PR & IMAGE : ยุทธวิธีสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 • หนังสือ IMAGE IS POWER : พลังแห่งภาพลักษณ์
 • หนังสือ IMAGE & CORPORATE COMMUNICATIONS : พลิกโฉมองค์กรด้วยกลยุทธ์การสื่อสารชั้นเซียน
 • หนังสือ แบรนด์แห่งศรัทธา นวัตกรรมเทวดามาร์เก็ตติ้ง
 • หนังสือ มิติแห่งยุทธศาสตร์ของการสื่อสารเพื่อใช้แข่งขันในเวทีโลก
 • หนังสือ ผ่า ๑๙ กลยุทธ์ IMC องค์กรชั้นนำไทย
 • หนังสือ LEADER COMMUNICATIONS : สื่อสารอย่างผู้นำ
 • หนังสือ อิทธิพลของสื่อสารมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงและประเด็นชี้นำทางสังคม
 • หนังสือ สื่อกับการจัดการองค์ความรู้ ระดับฐานความคิดเชิงวัฒนธรรม
 • หนังสือ สื่อกับอำนาจรัฐ โบว์ดำแห่งฐานันดร
 • หนังสือ POLL สาธารณมติ มุมมองและการเรียกร้องของสาธารณชน
 • หนังสือ PR in Change การประชาสัมพันธ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
 • หนังสือ ยุทธศาสตร์การสื่อสารภาพลักษณ์และการตลาด ในการแข่งขันเพื่อสื่อสารแบรนด์
 • หนังสือ การสร้างภาพลักษณ์และการบริหารชื่อเสียงองค์กร ท่ามกลางสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • หนังสือ สื่อสารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และนวัตกรรมทางการประชาสัมพันธ์
 • หนังสือ Communication Change จุดเปลี่ยนของการสื่อสาร
 • หนังสือ กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ใน AEC และเวทีโลก
 • หนังสือ Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด
 • หนังสือ กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต
๔. หนังสือ / สารคดี / บทโทรทัศน์ -วิทยุ / สื่ออื่นๆ หมวดเทอดพระเกียรติ จรรโลงสังคม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม[แก้]
 • หนังสือ รู้ รัก สามัคคี
 • หนังสือ วิถีแห่งความพอเพียง
 • หนังสือ รำลึกสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี
 • หนังสือ ป่าเฉลิมพระเกียรติ
 • หนังสือ นารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙
 • หนังสือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • หนังสือ สดุดีดนตรีมหาราชา
 • ภาพยนตร์สารคดี เจ้าแผ่นดิน (ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี) ๑๔๔ ตอน (กลั่นกรองบท)
 • ภาพยนตร์สารคดี มงคลแห่งแผ่นดิน (ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี) ๖๐ ตอน (กลั่นกรองบท)
 • ภาพยนตร์สารคดี ทางสายพระราชไมตรี (ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา) ๕๒ ตอน (กลั่นกรองบท)
 • ภาพยนตร์สารคดี สายน้ำพระราชหฤทัย (ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ) ๕๒ ตอน (กลั่นกรองบท)
 • ภาพยนตร์สารคดี สานสายไยแผ่นดิน (ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา) ๕๒ ตอน (กลั่นกรองบท)
 • ภาพยนตร์สารคดี เวียนนารำลึก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ควบคุมการผลิต)
 • ภาพยนตร์สารคดี พยุหยาตรชลมารค เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ควบคุมการผลิต)
 • ภาพยนตร์สารคดี ๕ ธันวามหาราช เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ควบคุมการผลิต)
 • ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณในภาคเหนือ เรื่อง Because of Love : ด้วยรัก (ควบคุมการผลิต ๒๕๕๗)
 • ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณในภาคใต้ เรื่อง Sound of the South : เสียงจากแดนใต้ (ควบคุมการผลิต ๒๕๕๗)
 • CD-Rom เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด THE ROYAL BARGES OF THAILAND ‘ THE ROYAL MUSIC (กลั่นกรองบท)
 • Slide multivision ชุด ทศพิธราชธรรม ในงาน Gala Dinner รวมใจเฉลิมพระเกียรติ รายได้สมทบทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 • Slide Multivision ชุด THE GREAT KING พิธีเปิดการประชุมสภาแพทย์สากล โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 • ภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด ภูมิปัญญาไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท (ควบคุมการผลิต ๒๕๓๘ – ๒๕๔๘)
 • ภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมความรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุด โลกสีน้ำเงิน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท (ควบคุมการผลิต ๒๕๓๘ – ๒๕๔๘)
 • สารคดีวิทยุ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ๒๕ สถานี (ควบคุมการผลิต ๒๕๓๙ – ๒๕๔๘)
 • ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด แรงบันดาลใจของแผ่นดิน เรื่อง กล้องของพ่อ (ประธานการกำกับและควบคุมการผลิต ๒๕๕๘)
 • ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด แรงบันดาลใจของแผ่นดิน เรื่อง น้ำจากฟ้า (ประธานการกำกับและควบคุมการผลิต ๒๕๕๘)
 • ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด แรงบันดาลใจของแผ่นดิน เรื่อง บทเพลงแห่งความสุข (ประธานการกำกับและควบคุมการผลิต ๒๕๕๘)
 • ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง จดหมายจากน่าน (ประธานการกำกับและควบคุมการผลิต ๒๕๕๘)
๕. งานบรรณาธิการ / และการเขียนคอลัมน์[แก้]
 • บรรณาธิการ : วารสารใบโพธิ์, วารสารร่มโพธิ์, วารสารออมสิน, จุลสารออมสิน, จุลสาร Easy News, วารสารสารานุกรมวัฒนธรรมไทย และ PRThailand Communications Book
 • คอลัมน์นิสต์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, นิตยสาร Brand Age , นิตยสาร Market Plus นิตยสารการตลาด Me , นิตยสาร อัคนี ( Thai Oil )
๖. ผลงานการเขียน เรียบเรียง บทความ งานแปล และ กรณีศึกษาด้านการสื่อสาร ศิลปวัฒนธรรม การตลาด สังคม ทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน Social Media กว่า ๓๐๐ ผลงาน[แก้]
๗. องค์กร, หน่วยงานที่เคยบรรยาย และทำหน้าที่สอนองค์กร, หน่วยงานราชการ[แก้]

องค์กร, หน่วยงานราชการ
กองทัพบก, กองทัพอากาศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง, กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมสุขภาพจิต, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สถาบันดำรงราชานุภาพ, วิทยาลัยปกครอง, สถาบันการประชาสัมพันธ์, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, การเคหะแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, การไฟฟ้าแห่งผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, องค์การเภสัชกรรม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ศูนย์อาเซียนศึกษา, สภากาชาดไทย
องค์กร, หน่วยงานเอกชน
กลุ่ม ปตท., บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด, บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด, Asia Business Connect Asia Business Forum Asia Dyna Forum (ADF), Business & Manufacturing Network Media (BMN), The Executive Alliance, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย, ชมรมประชาสัมพันธ์ธนาคารไทย
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยรังสิต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เกียรติคุณ / รางวัล :[แก้]
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 • รับพระราชทาน : เข็มพระนามาภิไธยพระราชทาน สก , สธ , จภ และเข็มพระนามประทาน สส
 • เหรียญกาชาดสมนาคุณ
 • รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นในปีกาญจนาภิเษก : สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสพความสำเร็จในวิชาชีพ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รางวัลการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Award) : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • รางวัลผลงานผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้แก่สังคม : สำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลสื่อประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ : สำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชนดีเด่น : สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
 • รางวัลอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น : กรมศิลปากร
 • เกียรติบัตรผลงานวิจัยดีเด่น สาขาพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้สนับสนุนกิจการและผู้ทำคุณประโยชน์จากองค์กรต่างๆ ได้แก่ กองบัญชาการทหารสูงสุด / กองทัพเรือ /กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงการต่างประเทศ / สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ / กรุงเทพมหานคร / กรมประชาสัมพันธ์ / สภาสังคมสงเคราะห์ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช / ศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท / สภากาชาดไทย /สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย / กองทุนวิจัยโรคดื้อยา องค์กร และสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • โล่พระราชทาน ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ความเป็นไทยฯ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ (ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมประชาสัมพันธ์ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนากยกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนากยกรัฐมนตรี (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ๘๒ ปี กรมประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” กระทรวงพลังงาน จาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • โล่พระราชทาน ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ความเป็นไทยฯ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ (ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมประชาสัมพันธ์ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนากยกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนากยกรัฐมนตรี (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ๘๒ ปี กรมประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” กระทรวงพลังงาน จาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]