ผู้ใช้:Umic2000

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ผู้ใช้ตามภาษา

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
เตสํ เหตํ ตถาคโต
เตสจ โย นิโรโธ จ
เอวํ วาที มหาสมโณ

ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้น
และความดับของธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้