ผู้ใช้:Madengafandee

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กลับไปที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ คุณไดรับการสนับสนุนใหใชและนําขอมูลที่มีอยูภายใตใบอนุญาตนี้กลับมาใชใหมอยางอิสระและยืดหยุนดวยเงื่อนไขเพียงไมกี่ขอ การใชขอมูลภายใตใบอนุญาตนี้ การใชลิขสิทธิ์และเนื้อหาที่ถูกตองของฐานขอมูลที่มีใหโดยชัดแจงภายใตใบอนุญาตนี้ ('ขอมูล') แสดงวาคุณยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขดานลาง ผูอนุญาตใหสิทธิ์แกคุณทั่วโลกโดยไมมีคาลิขสิทธิ์คาลิขสิทธิ์ไม จํากัด ระยะเวลาในการใชขอมูลภายใตเงื่อนไขดานลาง ใบอนุญาตนี้จะไมสงผลกระทบตอเสรีภาพของคุณภายใตการซื้อขายที่เปนธรรมหรือการใชงานที่เปนธรรมหรือลิขสิทธิ์หรือฐานขอมูลอื่นใดยกเวนขอ จํากัด และขอ จํากัด คุณมีอิสระที่จะ: คัดลอก , เผยแพรแจกจายและสงขอมูล ; ปรับขอมูล ; ใชประโยชนจากขอมูลในเชิงพาณิชยและไมใชเชิงพาณิชยตัวอยางเชนการรวมเขากับขอมูลอื่น ๆ หรือโดยการรวมไวในผลิตภัณฑหรือแอปพลิเคชันของคุณเอง คุณตอง (ซึ่งคุณทําสิ่งใด ๆ ขางตน): รับทราบแหลงที่มาของขอมูลในผลิตภัณฑหรือแอปพลิเคชันของคุณโดยการรวมหรือเชื่อมโยงกับคําชี้แจงแหลงที่มาที่ระบุโดยผูใหขอมูลและหากเปนไปไดใหเชื่อมโยงไปยังใบอนุญาตนี้ หากผูใหขอมูลไมไดจัดทําคําชี้แจงแหลงที่มาที่เฉพาะเจาะจงคุณตองใชสิ่งตอไปนี้: มีขอมูลภาครัฐที่ไดรับอนุญาตภายใต Open Government License v3.0 หากคุณกําลังใชขอมูลจากผูใหบริการขอมูลหลายรายและการระบุหลาย ๆ แหลงไมไดมีประโยชนในผลิตภัณฑหรือแอปพลิเคชันของคุณคุณอาจรวม URI หรือไฮเปอรลิงกไปยังทรัพยากรที่มีคําชี้แจง แหลงที่มาที่ตองการ สิ่งเหลานี้เปนเงื่อนไขที่สําคัญของใบอนุญาตนี้และหากคุณไมปฏิบัติตามสิทธิ์ที่มอบใหคุณภายใตใบอนุญาตนี้หรือใบอนุญาตใด ๆ ที่คลายกันที่ไดรับจากผูอนุญาตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ไดรับการยกเวน ใบอนุญาตนี้ไมครอบคลุม: ขอมูลสวนบุคคลในขอมูล ขอมูลที่ไมไดรับการเขาถึงโดยวิธีการตีพิมพหรือเปดเผยภายใตกฎหมายการเขาถึงขอมูล (รวมถึง Freedom of Information Acts สําหรับสหราชอาณาจักรและสกอตแลนด) โดยหรือดวยความ ยินยอมของผูใหบริการขอมูล; โลโกของแผนกแผนกหรือสาธารณะเซกเตอรตราประจําตระกูลและตราอารมยกเวนที่เปนสวนหนึ่งของเอกสารหรือชุดขอมูล เครื่องราชอิสริยาภรณทางทหาร สิทธิ์ของบุคคลที่สามผูใหบริการขอมูลไมไดรับอนุญาตใหอนุญาต สิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ รวมถึงสิทธิบัตรเครื่องหมายการคาและสิทธิ์ในการออกแบบ และ เอกสารแสดงตนเชน British Passport ที่ไมใชการรับรอง ใบอนุญาตนี้ไมใหสิทธิ์ใด ๆ แกคุณในการใชขอมูลในลักษณะที่แสดงสถานะอยางเปนทางการหรือวาผูใหขอมูลและ / หรือผูอนุญาตใหการรับรองคุณหรือการใชขอมูลของคุณ ไมรับประกัน ขอมูลดังกลาวไดรับใบอนุญาต 'ตามสภาพ' และผูใหบริการขอมูลและ / หรือผูอนุญาตไมรวมถึงการรับรองการรับประกันภาระผูกพันและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวของกับขอมูลในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมาย อนุญาต ผูใหขอมูลและ / หรือผูอนุญาตจะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาดหรือการละเวนในขอมูลและจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียการบาดเจ็บหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใชงาน ผูใหบริการขอมูลไม รับประกันการจัดหาขอมูลอยางตอเนื่อง กฎหมายที่บังคับใชใบอนุญาตนี้อยูภายใตกฎหมายของเขตอํานาจศาลที่ผูใหขอมูลมีสถานที่สําคัญทางธุรกิจเวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นโดยผูใหขอมูล คํานิยาม ในสัญญาอนุญาตนี้ขอกําหนดดานลางมีความหมายดังตอไปนี้: 'ขอมูล' หมายถึงขอมูลที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของฐานขอมูล (ตัวอยางเชนงานวรรณกรรมและศิลปะ, เนื้อหา, ขอมูลและรหัสตนฉบับ) ที่ใหบริการภายใตขอกําหนดของใบ อนุญาตนี้ 'ผูใหบริการขอมูล' หมายถึงบุคคลหรือองคกรที่ใหขอมูลภายใตใบอนุญาตนี้ 'ผูอนุญาต' หมายถึงผูใหบริการขอมูลใด ๆ ที่มีอํานาจในการเสนอขอมูลภายใตเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้หรือผูรักษาบันทึกสาธารณะที่มีอํานาจในการเสนอขอมูลภายใตลิขสิทธิ์ของ Crown และสิทธิ์ใน ฐานขอมูลของ Crown ที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับโดย Crown ภายใตเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ 'การใชงาน' หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่ถูก จํากัด โดยลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของฐานขอมูลไมวาจะในสื่อตนฉบับหรือสื่ออื่น ๆ และรวมถึง แตไม จํากัด เพียงการแจกจายคัดลอกปรับเปลี่ยนดัดแปลงตามความ จําเปนทางเทคนิคเพื่อใชในโหมดอื่น หรือรูปแบบ 'คุณ' 'คุณ' และ 'ของคุณ' หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายหรือรางกายของบุคคลที่เปนนิติบุคคลหรือรวมเอาสิทธิ์ในขอมูล (ไมวาจะไดรับขอมูลโดยตรงจากผูอนุญาตหรืออื่น ๆ ) ภายใตใบอนุญาตนี้ เกี่ยวกับสิทธิ์ใชงาน Open Government หอจดหมายเหตุแหงชาติไดพัฒนาใบอนุญาตนี้เปนเครื่องมือในการชวยใหผูใหบริการขอมูลในภาครัฐอนุญาตใหใชงานและนําขอมูลกลับมาใชซํ้าไดภายใตสัญญาอนุญาตแบบเปดทั่วไป หอ จดหมายเหตุแหงชาติเชิญหนวยงานภาครัฐที่เปนเจาของลิขสิทธิ์และฐานขอมูลของตนใหอนุญาตใหใชขอมูลภายใตใบอนุญาตนี้ ผูรักษาบันทึกสาธารณะมีอํานาจในการอนุญาตขอมูลภายใตลิขสิทธิ์และฐานขอมูลที่ Crown เปนเจาของ ขอบเขตของขอเสนอที่จะอนุญาตใหขอมูลภายใตเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้จะถูกกําหนดไวใน รัฐบาลสหราชอาณาจักร Licensing กรอบ นี่คือเวอรชัน 3.0 ของ Open Government License หอจดหมายเหตุแหงชาติอาจออกใบอนุญาต Open Government รุนใหมเปนครั้งคราว หากคุณกําลังใชขอมูลภายใตสิทธิ์ใชงาน Open Government รุนกอนหนาขอกําหนดของใบอนุญาตนั้นจะยังคงมีผลอยู ขอกําหนดเหลานี้เขากันไดกับ Creative Commons Attribution License 4.0 และ Open Data Commons Attribution License ทั้งลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของฐานขอมูล ซึ่งหมายความวาเมื่อ ขอมูลถูกดัดแปลงและอนุญาตภายใตใบอนุญาตเหลานั้นคุณจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ OGL โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปฏิบัติตามใบอนุญาตอื่น ๆ OGLv3.0 เปนไปตามขอกําหนดของ Open Open บริบทเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคําแนะนําสามารถพบไดในสวนกรอบการออกใบอนุญาตของรัฐบาลสหราชอาณาจักรบนเว็บไซตจดหมายเหตุแหงชาติ ไปที่ลิขสิทธิ์รุน 1 ไปที่ลิขสิทธิ์รุน 2 ไปที่ลิขสิทธิ์ของเวลช