ผู้ใช้:ITACFS/เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q"

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


     ความเป็นมาและความสำคัญของ Q[แก้]

  สืบเนื่องจาก คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓ - ๒๕๔๖ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน คือ เครื่องหมาย "Q" เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้เครื่องหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความ ปลอดภัยพร้อมทั้งยังสื่อไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าให้เกิด ความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตาม มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

  หน่วย งานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีการลงนามวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ร่วมกัน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อผูกพันให้มีการนำเครื่องหมายรับรอง "Q" ไปใช้ในแนวทางเดียวกัน และมีการดำเนินการตามวิธีการและแนวทางที่กำหนดไว้ใน MOU โดยหน่วยรับรองให้การรับรอง ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค (From Farm To Table) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเครื่องหมายรับรอง "Q" ที่แสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย ดังนั้นจำเป็นต้องมีระบบการควบคุมกำกับดูแลการนำเครื่องหมายรับรอง "Q" ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีระบบการจัดรหัสประกอบการแสดงเครื่องหมาย เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองหรือ กรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อรัฐสภา และได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้พิจารณาอนุมัติให้มีพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... เสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชลงพระปรมาภิไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยมีเหตุผลในการประกาศ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเร่งรัดพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และโดยที่ในปัจจุบันสินค้าเกษตรหลายชนิดทั้งที่ผลิตขึ้นในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศยังไม่มีมาตรฐานใช้บังคับเป็นเหตุให้สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประชาชนขาดความเชื่อถือ และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการสินค้าเกษตรของไทย ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สมควรมีกลไกในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ได้มาตรฐานเพื่อ ความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดในบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๐ ให้ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเกษตรอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นใช้เครื่องหมายรับรองนั้นกับสินค้าเกษตรได้ต่อไปโดยให้ถือว่าเครื่องหมายรับรองนั้นเป็นครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้กับผู้นั้น หมายความว่า เครื่องหมายรับรอง "Q" ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับสามารถใช้ได้ต่อไปและกฎหมายได้กำหนดให้ออกกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมาย ซึ่งมี ๒ แบบ คือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไป

  ลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือ "Q"[แก้]

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไป เพื่อกำหนดลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับแสดงกับสินค้าเกษตร เป็น ๒ แบบ ดังนี้

      (๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่รับได้รับใบรับรองมาตรฐานบังคับ มีลักษณะเป็นรูปอักษรคิวสีเขียวทรงกลม อยู่ในกรอบหกเหลี่ยมสีเขียว ตามแบบ ก

      (๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่รับได้รับใบรับรองมาตรฐานทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปอักษรคิวสีเขียวทรงกลม ตามแบบ ข

  ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมาย Q[แก้]

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแนะนำให้มีขนาดของเครื่องหมาย Qไม่ต่ำกว่า ๑๕ มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า สีของเครื่องหมาย Q

  สีของเครื่องหมาย Q[แก้]

  สี รหัสสีที่กำหนด
  สีเขียว C100,Y100BL60

  ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างเครื่องหมาย "Q" แบบ ก.[แก้]

  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

  ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างเครื่องหมาย "Q" แบบ ข.[แก้]

  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป

  อ้างอิง[แก้]

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [1]
  • ความเป็นมาและความสำคัญของ Q [2]
  • ลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร [3]
  1. http://www.acfs.go.th
  2. http://www.acfs.go.th/qmark/index.html
  3. http://www.acfs.go.th/qmark/qmark_specification.php