บ้านราชาวดีหญิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บ้านราชาวดีหญิง หรือ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่เลขที่ 78/15 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้บริการดูแล คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสมองและปัญญาเพศหญิง อายุระหว่าง 7-18 ปี จำนวน 530 คน โดยเปิดดำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2540

บ้านราชาวดีหญิงเป็นองค์กรที่จัดบริการอย่างมีมาตรฐานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้เด็กพิการพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์[แก้]

  • เพื่อให้การเลี้ยงดู ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กหญิงพิการทางสมองและปัญญาที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี ในกรณี
  • เด็กถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน พลัดหลง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
  • ครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมหรือไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม
  • รับอุปการะต่อจากหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ[แก้]

  1. สงเคราะห์ ปกป้อง คุ้มครอง สวัสดิภาพแก่เด็กพิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
  2. พัฒนาการจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานการจัดการคนพิการในสถานสงเคราะห์
  3. สนับสนุนชุมชน และเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการทางเลือก แก่เด็กพิการในสถานสงเคราะห์และคนพิการในชุมชน
  4. พัฒนาศักยภาพเด็กพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตในสังคม

การดำเนินงาน[แก้]

1. บริการด้านการเลี้ยงดู
ให้บริการปัจจัยสี่ โดยจัดให้เด็กได้รับการดูแลในอาคารพักตามลักษณะความพิการและมีพี่เลี้ยงคอยให้การเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กพร้อมมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
2. บริการด้านการฟื้นฟู พัฒนา
ให้การฟื้นฟูและปรับสภาพร่างกายโดยเวชสาสตร์ฟื้นฟู จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน การปรับตัวทางสังคมตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
3. บริการด้านการศึกษาและอาชีวบำบัด
จัดให้ได้รับการศึกษาเหมาะสม ตามความสามารถและศักยภาพของเด็ก จัดฝึกอาชีพในลักษณะอาชีวบำบัดตามความถนัด และความสนใจโดยเน้นเพื่อฟื้นฟูศักยภาพของเด็ก รวมถึงจัดหาอาชีพให้ตามความเหมาะสม
4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์
จัดทำทะเบียนประวัติและดำเนินการ ด้านเอกสารสิทธิต่างๆ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ตลอดจนพิจารณา จัดบริการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ