บอด (หน่วยวัด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บอด (อังกฤษ: baud) เป็นหน่วยวัดอัตราการรับส่งข้อมูลในด้านโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยวัดนี้ได้ถูกตั้งชื่อตามวิศวกรฝรั่งเศส Émile Baudot ผู้สร้างรหัส Baudot code ที่ใช้ในการส่งโทรเลข

Baud (บางครั้งเรียกว่า baud rate หรือ modulation rate) มีความหมายตรงกับคำว่า "สัญลักษณ์ต่อวินาที" กล่าวคือ จำนวนของสัญลักษณ์ (symbol) ที่เปลี่ยนแปลงไปภายในช่วงเวลาหนึ่งวินาที โดยวัดจากสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล (transmission medium)

โดยทั่วไป Baud จะมีค่าแตกต่างจาก Bit rate ที่วัดจำนวนบิตข้อมูลต่อวินาที ทั้งนี้ เนื่องจากหนึ่งสัญลักษณ์อาจมาจากหลายบิตข้อมูลประกอบกัน