ทุนมนุษย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ทุนมนุษย์ เป็นคำศัพท์ด้านทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทักษะทางการผลิต และความรู้เฉพาะทาง ที่มีอยู่ในแรงงาน นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสามอย่างของการผลิต

ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชำนาญรวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน

     ความสามารถหลายๆ อย่างที่อยู่ในคน ทั้งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมียีนส์เฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่มีคุณค่า ซึ่งคุณค่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่เหมาะสม
     ทุนมนุษย์ คือ คุณลักษณะต่างๆรวมถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ผู้นั้น หรือใช้เวลาและเงินในการ สร้างเสริม สะสม คงไว้ ทุนมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการเรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ทุนมนุษย์ถูกสะสมขึ้นมาหลายทาง เช่น ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน การย้ายถิ่นฐาน ประสบการณ์ชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ

ความสำคัญของทุนมนุษย์

     เมื่อเราเป็นเจ้าของบริษัท เราก็ต้องมีการ “ลงทุน” ในคน มากมายหลายเรื่อง เช่น ประกาศรับสมัครงาน การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน จัดปฐมนิเทศ จัดฝึกอบรม ต้องจ่ายเงินเดือน ต้องจ่ายโบนัส ต้องจ่ายค่าสวัสดิการ ต่าง ๆ อีกมากมาย ก็ถือว่า เป็นการลง “ทุน” ไปกับคนแล้ว คำถามก็คือ “องค์กรของเรามีการบริหารจัดการ “ทรัพยากรมนุษย์” ให้คุ้มค่ากับ “การลงทุน” มากหรือน้อยแค่ไหน” เรามาดูกันว่า ทุนมนุษย์ มีความสำคัญอย่างไร
     1) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้
       ถ้าหากคนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่โดยใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะที่ตัวเองมีอยู่เป็นทุนในตนเอง แล้วประสานกันกับเพื่อนร่วมงานซึ่งเขาก็มีทุนส่วนตัวของเขาคือมีความรู้ ความสามารถหรือมีศักยภาพที่เหมาะสม ก็จะทำให้องค์กรนั้นมีการประสานความร่วมมือของทุนมนุษย์ทุกคนในองค์กร จนนำไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
     2) เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
       เป็นผลมาจากข้อ 1 เมื่อประสานความร่วมมือกันจนบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้แล้ว องค์กรของท่านจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในทุกสถานการณ์ เพราะท่านมีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพอยู่อย่างมากมายในองค์กรของท่านเอง
     3) ทำให้องค์กรมีการพัฒนา อยู่รอด และประสบความสำเร็จ
       เป็นผลพลอยได้ต่อมาจากสองข้อแรก คือ องค์กรก็จะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งการพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของทุนมนุษย์ในองค์กรที่มากยิ่งขึ้น และการอยู่ได้ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอน ก็เพราะว่าเราได้มีการเตรียมการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรจนกระทั่งเขาเหล่านั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างเต็มที่แล้ว
     องค์กรไหนมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาขีดความสามารถ หรือ สมรรถนะ (Competency) ในแต่ละคนให้เพิ่มมากขึ้นอย่างหลากหลาย รวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ก็จะทำให้องค์กรนั้นสามารถแข่งขันได้ และเกิดความ “คุ้มค่า” ในการ “ลงทุน”