ดีกรีของพหุนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดีกรีของพหุนาม (อังกฤษ: Degree of a polynomial) คือ ผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปร ยกตัวอย่างเช่น พหุนาม 7x^2y^3 + 4x - 9 ประกอบไปด้วยทั้งสิ้น 3 พจน์ (สังเกตว่าพหุนามนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูป 7x^2y^3 + 4x^1y^0 - 9x^0y^0 ได้เช่นกัน) พจน์แรกมีดีกรีเท่ากับ 5 ซึ่งเป็นผลรวมของ 2 และ 3 พจน์ที่สองมีดีกรีเท่ากับ 1 และพจน์สุดท้ายมีดีกรีเท่ากับ 0 ดังนั้น พหุนามดังกล่าวมีดีกรีเท่ากับ 5 ซึ่งเป็นดีกรีสูงสุดของพจน์ใด ๆ ในพหุนามนั้ น สำหรับพหุนามที่ไม่ได้อยู่ในรูปผลสำเร็จ เช่น (y - 3)(2y + 6)(-4y - 21) ให้แปลงพหุนามดังกล่าวให้อยู่ในรูปของผลบวกหรือผลต่างของพจน์ต่าง ๆ โดยการคูณตัวประกอบทั้งหมด รวมพจน์ที่เหมือนกัน จากนั้นค่อยพิจารณาหาดีกรี สำหรับตัวอย่างข้างต้น เนื่องจาก (y - 3)(2y + 6)(-4y - 21) = -8y^3 - 42y^2 + 72y + 378 ดีกรีของพหุนามดังกล่าวจึงมีค่าเท่ากับ 3