การแจกแจงทวินาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตัวแปรเชิงสุ่ม X แทนจำนวนครั้งของความสำเร็จจากการทดลองแบบแบร์นูลีซ้ำ ๆ กัน n ครั้ง ภายใต้สภาวะเดียวกันและการทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน การทดลองแต่ละครั้งต้องแบ่งผลลัพธ์ออกได้ 2 ทาง คือความสำเร็จและความไม่สำเร็จ โดย p คือความน่าจะเป็นที่เกิดความสำเร็จ X จะมีการแจกแจงแบบทวินาม ซึ่งฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น ดังนี้


และมีค่าคาดหวังและค่าความแปรปรวนดังนี้


ฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสมคือ