การรณรงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การรณรงค์ หมายถึง โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นต่างๆ สร้างความตระหนัก โน้มน้าวใจ และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายกระทำบางอย่าง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี ‘สาร’ รูปแบบต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นจากการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง และลักษณะบางอย่างร่วมกัน เพื่อใช้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยประยุกต์ใช้สื่อในฐานะตัวกลางระหว่าง "สาร" และ "กลุ่มเป้าหมาย" อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความสนใจ

การที่โครงการหรือกิจกรรมใดๆ จะจัดเป็นงานประเภท "การรณรงค์" ได้นั้นจะต้องมีกรอบโครงสร้างของการสื่อสารที่เผยแพร่ออกไปในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ "การณรงค์" นั้นจะต้องมี "ชุด" ของเนื้อหา หรือข้อความในการสื่อสารออกไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เหมือนๆกัน เช่น การใช้สำนวน (Idiom), ข้อความ (Message), คำขวัญ (Slogan), การจัดวางภาพ (Layout), สี (Color), ลักษณะตัวอักษร (Font), เสียง (Sound), เพลงประกอบ (Soundtrack) หรือ เสียงประกอบ (Sound effects) เป็นต้น

นอกจากองค์ประกอบดังกล่าว การออกแบบ ‘สาร’ จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปตอบโจทย์ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของ "การรณรงค์" รวมทั้งต้องสามารถสร้างการจดจำแก่กลุ่มเป้าหมายได้ว่า "การรณรงค์" นี้มีที่มาจากกลุ่มใด บริษัทใด หรือองค์กรใด และรณรงค์เพื่ออะไร