การจับคู่เชื่อมโยงระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจับคู่เชื่อมโยงระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์ (Object-Relational mapping: O/RM, ORM, O/R mapping) เป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลเข้ากับแนวความคิดภาษาเชิงวัตถุ โดยการสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุเสมือนขึ้น ตัวโปรแกรมที่ใช้วิธีการจับคู่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับวัตถุนั้นมีทั้งแบบที่แจกจ่ายฟรีและแบบที่เป็นการค้า อย่างไรก็ตามนักเขียนโปรแกรมบางคนก็เลือกที่จะทำตัวเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลกับวัตถุด้วยตัวเอง

ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุในโปรแกรมเป็นตัวแทนเสมือนเป็นวัตถุในโลก ยกตัวอย่างเช่น สมุดโทรศัพท์ประกอบไปด้วยรายการข้อมูลของบุคคลพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของบุคคลนั้น ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจจะมีหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขหรือหนึ่งหมายเลขหรือไม่มีเลยก็ได้ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสมุดโทรศัพท์สามารถแทนโดย "วัตถุบุคคล" ซึ่งประกอบไปด้วยช่องข้อมูลที่ระบุสมาชิก ตัวแปรของวัตถุ เช่น เช่น ชื่อบุคคล รายการของหมายเลขโทรศัพท์ รายการของที่อยู่ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ววัตถุในการเขียนโปรแกรมเก็บไว้ในหน่วยความจำที่เข้าถึงแบบสุ่ม ไม่ใช่ไฟล์หรือฐานข้อมูลซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ในปริมาณมาก จึงต้องมีหาวิธีในการแปลงวัตถุที่อยู่ในหน่วยความจำแบบสุ่มให้สามารถเก็บลงในไฟล์และฐานข้อมูลได้ การเก็บในที่นี้ต้องคงคุณสมบัติและความสัมพันธ์กันของวัตถุที่เก็บไว้ด้วย อีกทั้งการเก็บข้อมูลปริมาณมากยังจะต้องคำนึงถึงการเข้าถึงวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย วัตถุที่จัดเก็บไว้ในไฟล์หรือฐานข้อมูลแบบนี้จะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีความคงทนถาวร

ดูเพิ่ม[แก้]