การคัดเลือกพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
This Chihuahua mix and Great Dane shows the wide range of dog breed sizes created using selective breeding.

การคัดเลือกพันธุ์ หรือ การคัดเลือกโดยมนุษย์ คือกระบวนการที่มนุษย์ผสมพันธุ์สัตว์และพืชเพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้องการ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยง และมักทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมพันธุ์สัตว์

ชาร์ลส์ ดาร์วิน กล่าวไว้ใน Origin of Species ว่าการคัดเลือกพันธุ์สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงเมื่อเวลาผ่านไป เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ดาร์วินเสนอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติขึ้นมาได้

การคัดเลือกพันธุ์อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจได้ เช่น จากการเพาะปลูก ซึ่งอาจให้ผลผลิตบางสายพันธุ์อยู่รอดได้มากกว่าโดยบังเอิญ เช่น ขนาดเมล็ดข้าวอาจถูกคัดเลือกโดยไม่ตั้งใจจากขนาดร่องดินที่เกิดจากการไถนา เป็นต้น