การคลังสาธารณะประเทศออสเตรเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การคลังสาธารณะในประเทศออสเตรเลีย เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลออสเตรเลีย รายรับของรัฐบาล เช่น ภาษี รายจ่ายของรัฐบาล เช่น สวัสดิการ ประกันสังคม ทั้งในระดับประเทศ ระดับรัฐและท้องถิ่น

รายรับรัฐบาล [1] [2][แก้]

รายรับรัฐบาลปัจจุบัน ปี 2012-2013 ภาษีลดลง 17 $b รายรับลดลงจากการเจริญเติบโตของGDP ที่ลดลง ราคาสินค้าลดลง ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้กำไรของบริษัทข้ามชาติมีมูลค่ามากสุดในระบบเศรษฐกิจเป็นผลให้ภาษีบริษัทในปี 2012-2013 สูง กำไรภาษีทุนและภาษีให้เช่าลดง ภาษีบริษัทหัก ณ ที่จ่ายลดลง ภาษีรายได้ปรับลดลง

ระบบภาษี[แก้]

ดูบทความหลักที่: ภาษีในประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีการเก็บภาษีอยู่ 3 ระดับคือ รัฐบาล รัฐ และท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลจะเป็นหน่วยงานที่เก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และภาษีทางอ้อมอื่นๆ ส่วนระดับรัฐจะจัดเก็บภาษีประกันภัย ภาษีการพนัน ภาาดอกเบี้ยธนาคาร และภาษีสินค้าและบริการ ส่วนท้องถิ่นนั้นจะจัดเก็บเช่นเดียวกับระดับรัฐแต่มีอำนาจน้อยกว่ามาก

แผนภาพแสดงอัตราส่วนภาษีปี 2012-2013
รายได้ภาษีของรัฐบาลระดับชาติ[3] 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Taxes on income 189,066 208,233 200,997 186,660 204,546 230,871
Employers' payroll taxes 350 381 377 507 505 528
Taxes on property 15 15 16 12 13 13
Taxes on provision of goods and services 71,452 75,863 75,141 78,865 81,788 83,377
Taxes on use of goods and performance of activities 1,218 1,462 1,831 1,513 2,272 3,099
Total taxation revenue 262,101 285,954 278,363 267,556 289,124 317,888
โครงสร้างภาษี คำอธิบาย อัตราภาษี
ภาษีรายได้(income tax)[4] เป็นภาษีอัตราก้าวหน้าเก็บโดยรัฐบาลกลาง 0-44.9%
ภาษีบริโภค (Goods and Services tax ) ภาษีที่คิดเพิ่มจากสินค้าและบริการทุกชนิด เก็บโดนมลรัฐ 10%
ภาษีศุลกากร (Customs duties) กำแพงภาษี เก็บโดยรัฐบาลกลาง แตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า

ค่าใช้จ่ายรัฐบาล[5][แก้]

รัฐบาลทำเงินได้ 18300,000,000 ล้านเหรียญ และใช้เงินนี้ลงทุนกับการขนส่งและการสื่อสาร (ร้อยละ 26.0), ที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 24.5) และเชื้อเพลิงและพลังงาน (ร้อยละ 20.4) ฟังก์ชันที่มีการลดลงของการระดมทุนใน 2013-14 รวมถึงบริการสาธารณะทั่วไป ( -11.8เปอร์เซ็นต์) และนันทนาการและวัฒนธรรม (-0.6 เปอร์เซ็นต์)

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาน [6][แก้]

การจัดทำงบประมาณของประเทศออสเตรเลีย เป็นจัดทำงบประมาณแบบล่วงหน้า(Multi year budget framework) โดยจัดทำล่วงหน้า 3 ปี โดยการจัดทำงบประมาณจะเริ่มจากการปรับการประมาณการในร่างบริหารข้อมูลแบบเกณฑ์คงค้าง(Accrual Information Management System) ซึ่งกำหนดนิยาม วิธีการงบประมาณ และวัตถุประสงค์ของรายงานต่างๆ(reporting purposes) ของหน่วยงานพร้อมการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ โดยมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงการงบประมาณ และรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาและจัดทำเป็นรายงานให้กับหน่วยงานต่างๆ จากนั้นหน่วยงานจะจัดทำเอกสารคำของบประมาณ(Portfolio Budget Submission) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของการจัดสรรซึ่งงบประมาณให้หน่วยงานนั้นเพื่อผลผลิตของรัฐบาล ข้อเสนอ (submission) ของหน่วยงานในสังกัดจะถูกส่งไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเพื่อขอความเห็น ข้อเสนอจะถูกจัดส่งไปยังสำนักงานคณะรัฐมนตรี (cabinet office) เพื่อพิจารณาต่อไป

จากนั้นคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการ พิจารณาการใช้จ่าย (Expenditure Review Committee) จะกลั่นกรองข้อเสนอของหน่วยงานทั้งหมดและตัดสินใจว่าข้อเสนอใดควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่าใดหลังจากคณะกรรมการทบทวนการใช้จ่ายได้สรุปการจัดสรรงบประมาณแล้ว คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับรายรับ (Ad HocRevenue Committee) จะตัดสินใจเกี่ยวกับรายรับและวงเงินงบประมาณ จากนั้นจะมีการจัดทำร่างงบประมาณ (pre-budget review) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อเสนอต่างๆกับร่างระบบการบริหารข้อมูลแบบเกณฑ์คงค้างกระบวนการจัดทำเอกสารการงบประมาณ (BudgetDocumentation) จะเริ่มขึ้นเมื่อกระบวนการการพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆโดยคณะกรรมการทบทวนการใช้จ่ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยหน่วยงานต่างๆ จากนั้นจึงนำเอกสารการงบประมาณเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

แผนภาพแสดงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรัฐบาลออสเตรเลียปี 2012
Total health spending per capita, in U.S. dollars PPP-adjusted, of Australia compared amongst various other first world nations.

ตารางแสดงภาพรวมงบประมาณออสเตรเลีย [7]

2011-2012 ($b) 2012-2013 ($b)
Receipts 329.9 350.4
Payments(a) 371.0 367.3
Net Future Fund earnings 2.2 2.5
Underlying cash balance(b) -43.4 -19.4
Revenue 338.1 360.0
Expenses 377.7 381.4
Net operating balance -39.6 -21.5
Net capital investment 4.9 -1.2
Fiscal balance -44.5 -20.3
Headline cash balance -47.0 -22.2

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.treasury.wa.gov.au/cms/uploadedFiles/_Treasury/Publications/overview_state_taxes_and_royalties_2012-13.pdf]
  2. http://www.budget.gov.au/2013-14/content/bp1/html/bp1_bst5.htm
  3. http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/5506.0Main%20Features22011-12?opendocument&tabname=Summary&prodno=5506.0&issue=2011-12&num=&view=
  4. http://www.ato.gov.au/Rates/Individual-income-tax-rates/
  5. http://www.budget.gov.au/2013-14/content/bp1/html/bp1_bst6.htm
  6. http://www.finance.gov.au/budget/
  7. http://www.budget.gov.au/2013-14/content/overview/html/overview_38.htm