ลัทธิบูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ลัทธิบูชา[1] (อังกฤษ: Cult) หมายถึงกลุ่มชนที่ปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตตามความเชื่อที่มีร่วมกัน เป็นความเชื่อที่นอกเหนือไปจากความเชื่อที่ยอมรับกันทั่วไป ความเชื่อของลัทธิบูชาจะเป็นความเชื่อที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปโดยวัฒนธรรมหรือสังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเชื่อและการปฏิบัติที่เป็นทางบวกหรือทางลบ ลัทธิบูชาที่สังคมโดยทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นลัทธิบูชาทางบวกคือลัทธิบูชาที่เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรึ งานวรรณกรรม และแฟชัน เช่นลัทธิบูชาของผู้นิยมภาพยนตร์เรื่อง “สตาร์ เทร็ค” [2] แต่ลัทธิบูชาที่เกี่ยวกับศาสนา หรือการเมืองที่รุนแรง หรือวิธีรักษาร่างกายจิตใจ หรือธุรกิจบางอย่างมักจะถือเป็นลัทธิบูชาทางลบ[3] ฉะนั้นผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีความเชื่อและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่จึงไม่นิยมเรียกตนเองว่า “ลัทธิบูชา”

ลัทธิบูชา มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นลัทธิบูชาพระแม่มารี (Marian cult) ซี่งเป็นลัทธิความเชื่อในความสำคัญของพระแม่มารี ในยุคกลางเป็นต้น ในกรณีนี้เอกสารฉบับแรกที่สรรเสริญพระองค์มาจาก “พระวรสารนักบุญเจมส์” ที่เขียนราว ค.ศ. 150 ซึ่งกล่าวสรรเสริญความเป็นพรหมจารีย์ของพระองค์ และถือว่าพระแม่มารีเป็นนักบุญคนแรกของคริสต์ศาสนาและเป็นพระมารดาของพระเยซูผู้ซึ่งถือกันว่าพระองค์มีความสำคัญในการเป็นคนกลางที่เข้าใจในความทุกข์ทรมานของมนุษย์และพระบุตรของพระองค์ผู้เป็นทั้งพระเจ้าและผู้ตัดสิน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2549, หน้า 81
  2. Star Trek has an extremely large following but can still be considered 'cult' due to the intense loyalty the franchise inspires; see Cult following
  3. Cult Concerns: An Overview of Cults and their Harmful Methods in the UK. http://www.cultinformation.org.uk/articles.html

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]