ยุทธพร อิสรชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Yuttaporn Issarachai.jpg

รองศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสรชัย คณบดีรัฐศาสตร์ (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์) อดีตผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2519 เป็นคนแรกในวงการรัฐศาสตร์ไทยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่ออายุ 30 ปี รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่ออายุ 32 ปี และคณบดีรัฐศาสตร์ เมื่ออายุ 35 ปี

การทำงาน[แก้]

ปัจจุบัน ยุทธพร อิสรชัย เป็นคณบดีรัฐศาสตร์ (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และยังเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการทัพอากาศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันพระปกเกล้า

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้ความเห็นทางการเมืองในสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต และเป็นนักวิเคราะห์ประจำรายการการเมืองท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ มีผลงานทางวิชาการด้านการสื่อสารทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การเมืองการปกครองท้องถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองไทย แนวคิดทางการเมืองและสังคม ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง และองค์กรอิสระ ฯลฯ ในรูปแบบงานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสารการสอน บทความ และสื่อการสอนอื่นๆ

ด้านการเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองและอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการออกข้อสอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

การศึกษา[แก้]

ยุทธพร อิสรชัย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต มัธยมศึกษาจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่น (LOGODI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และประกาศนียบัตรการประชุมว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างเมืองในเอเชียแปซิฟิก สมาคมการปกครองท้องถิ่นและเมือง (UCLG) ประเทศญี่ปุ่น