ข้ามไปเนื้อหา

อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก มักซ์)

มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer : MUX) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวเลือกข้อมูล (Data Selector) ซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าที่เลือกช่องสัญญาณที่มีข้อมูลช่องหนึ่งจากหลาย ๆ ช่องสัญญาณมาเป็นอินพุตและต่อช่องสัญญาณที่มีข้อมูลนั้นเข้าเป็นสัญญาณเอาต์พุตเพียงเอาต์พุตเดียว ดังรูป

mux กับ demuxมัลติเพล็กซ์เซอร์
การรวมสัญญาณ กับ การไม่รวมสัญญาณมัลติเพล็กซ์เซอร์

จากรูปทางด้านล่างแสดงอินพุตจำนวน n ขา ตั้งแต่ D0 ถึง Dn ขาซึ่งใช้สำหรับเลือกข้อมูล S0 ถึง Sm และขาเอาต์พุต Y ส่วนขาของ S0 ถึง Sm ใช้สำหรับการเลือกให้อินพุตใดจากอินพุต D0 ถึง Dn ผ่านออกไปที่เอาต์พุต Y และจำนวนขาของ S นั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กับจำนวนขาของอินพุต D คือ เช่น ถ้ามีจำนวนอินพุตที่จะถูกเลือกจำนวน 4 อินพุต จำนวนบิตของขาสำหรับเลือกข้อมูลจะเท่ากับ 2 (22 = 4) ถ้ามีจำนวนอินพุตที่จะถูกเลือกจำนวน 8 อินพุต จำนวนบิตของขาสำหรับเลือกข้อมูลจะเท่ากับ 3 (23 = 8) เป็นต้น

รูปบล็อกไดอะแกรมของมัลติเพล็กซ์เซอร์
รูปบล็อกไดอะแกรมของมัลติเพล็กซ์เซอร์

วิธีการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ จุด แล้วส่งผ่านไปตามสายส่งเพียงสายเดียวนั้น เรียกว่า multiplex ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1) การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (Time Division Multiplexer หรือ TDM) เป็นวิธีที่เพิ่งจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาได้ไม่นานนักการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลาจะใช้เส้นทางเพียงเส้นทางเดียวและคลื่นพาห์ความถี่เดียวเท่านั้นแต่ ผู้ใช้แต่ละคนนั้นจะได้รับการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ช่องสัญญาณที่ต้องการนั้นเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่ตนต้องการ

รูปแสดงการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา
รูปแสดงการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา

2) การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiplexer หรือ FDM) เป็นวิธีที่ใช้กันทั้งระบบที่มีสายและระบบคลื่นวิทยุ ซึ่งหลักการของการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่นี้คือ การนำสัญญาณจากแหล่งต่าง ๆ มารวมกัน ให้อยู่ในคลื่นพาห์เดียวกันที่ความถี่ต่าง ๆ และสัญญาณเหล่านี้สามารถที่จะใช้เส้นทางร่วมกันได้ซึ่งต่างจากแบบแรกที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

3) การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น (Wave Division Multiplexer หรือ WDM) ใช้งานกับสายไฟเบอร์ออปติก ซึ่งมีแบนด์วิดธ์ที่กว้างมากและมีอัตราการส่งข้อมูลที่สูง จะใช้แสงเป็นตัวนำส่งสัญญาณ โดยแต่ละ Channel จะถูกแบ่งออกตามความยาวคลื่นแสง

หลักการการทำงาน : WDM Multiplexing จะรวมคลื่นแสงจากแหลง่กำเนิดต่าง ๆ เข้าดว้ยกันให้เป็นหนึ่งเดียว ก่อนที่จะสง่ออกไปยงัสายไฟเบอร์ออปติก