ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาปัตยกรรมภายใน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เป็นงานสถาปัตยกรรมเป็นส่วนสาขาหนึ่งที่แยกออกมาจาก สถาปัตยกรรม (อาคาร) ที่ต้องในวงเล็บคำว่า อาคารเนื่องจากในอนนี้ คำว่าสถาปัตยกรรมได้ถูกนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช้อาคารด้วย เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในความหมายของคำว่า "สถาปัตยกรรมภายใน" จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ออกแบบตกแต่งภายใน" ซึ่งมีความหมายค่อนข้างตรงตัวอยู่แล้ว ในความเห็นของผู้เขียน พอจะประมาณได้ว่า "'''สถาปัตยกรรมภายใน"''' น่าจะหมายรวมถึง "การก่อเกิดความงามที่ยังประโยชน์ แฝงความหมายแห่งศิลปกรรม จิตรกรรม ปติมากรรมประติมากรรม เพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใช้สอยพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (human and environment) โดยเกี่ยวโยงถึงการพิจารณาถึงระยะและขนาดเนื้อที่ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ สัดส่วนของมนุษย์ (human scale in architecture) ความต้องการระยะและเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร ( human scale) อันจะเกี่ยวพันกับการ ยืน เดิน นั้งนั่ง นอน และการที่มนุษย์จะทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ว่างของอาคาร การที่จะออกแบบให้อาคารมีรูปแบบและพื้นที่เพื่อตอบสองการใช้งานของมนุษย์ โดยการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ตามคุณสมบัติมาใช้งานให้ก่อเกิดเป็นรูปร่าง ทั้ง พื้น ผนัง เพดาน ทั้งสามมิติ และห่อหุ้มพื้นที่ว่างเอาไว้ให้มนุษย์ได้ใช้งาน ทั้งจากร่างกาย และสายตา รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านรูปแบบ สีสัน เท็กเจอร์ผิวสัมผัส (Texture)ของวัสดุต่างๆ อาจหมายรวมให้กว้างไปถึงงานระบบต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการใช้อาคาร เช่น แสง สี เสียง และระบบวิศวกรรมที่เกียวข้อง ทั้งหลายที่กล่าวมาพอจะประกอบรวมกัน เป็นคำว่า "'''สถาปัตยกรรมภายใน"''' ในยุคสมัยปัจจุบันได้ หรืออาจกล่าวสั้นๆได้คือ "การออกแบบพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) และการเลือกใช้วัสดุมาก่อสร้างเพื่อห่อหุ้มพื้นที่ว่างภายในอาคารเพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์(human scale) รวมถึงการประดับตกแต่ง ศิลปะแขนงต่างๆ (arts)"
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
 
สถาปัตยกรรมเป็นส่วนที่แยกออกมาจาก สถาปัตยกรรม (อาคาร) ที่ต้องในวงเล็บคำว่า อาคารเนื่องจากในอนนี้ คำว่าสถาปัตยกรรมได้ถูกนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช้อาคารด้วย เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในความหมายของคำว่า "สถาปัตยกรรมภายใน" จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ออกแบบตกแต่งภายใน" ซึ่งมีความหมายค่อนข้างตรงตัวอยู่แล้ว ในความเห็นของผู้เขียน พอจะประมาณได้ว่า "สถาปัตยกรรมภายใน"น่าจะหมายรวมถึง "การก่อเกิดความงามที่ยังประโยชน์ แฝงความหมายแห่งศิลปกรรม จิตรกรรม ปติมากรรม เพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใช้สอยพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (human and environment) โดยเกี่ยวโยงถึงการพิจารณาถึงระยะและขนาดเนื้อที่ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ สัดส่วนของมนุษย์ (human scale in architecture) ความต้องการระยะและเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร ( human scale) อันจะเกี่ยวพันกับการ ยืน เดิน นั้ง นอน และการที่มนุษย์จะทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ว่างของอาคาร การที่จะออกแบบให้อาคารมีรูปแบบและพื้นที่เพื่อตอบสองการใช้งานของมนุษย์ โดยการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ตามคุณสมบัติมาใช้งานให้ก่อเกิดเป็นรูปร่าง ทั้ง พื้น ผนัง เพดาน ทั้งสามมิติ และห่อหุ้มพื้นที่ว่างเอาไว้ให้มนุษย์ได้ใช้งาน ทั้งจากร่างกาย และสายตา รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านรูปแบบ สีสัน เท็กเจอร์ ของวัสดุต่างๆ อาจหมายรวมให้กว้างไปถึงงานระบบต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการใช้อาคาร เช่น แสง สี เสียง และระบบวิศวกรรมที่เกียวข้อง ทั้งหลายที่กล่าวมาพอจะประกอบรวมกัน เป็นคำว่า "สถาปัตยกรรมภายใน" ในยุคสมัยปัจจุบันได้ หรืออาจกล่าวสั้นๆได้คือ "การออกแบบพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) และการเลือกใช้วัสดุมาก่อสร้างเพื่อห่อหุ้มพื้นที่ว่างภายในอาคารเพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์(human scale) รวมถึงการประดับตกแต่ง ศิลปะแขนงต่างๆ (arts)"
ในประเทศไทยสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ เป็นสาขาวิชาชีพควบคุม คำจำกัดความของสถาปัตยกรรมภายใน ถูกระบุใน พรบ.สถาปนิก และ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/070/15.PDF กฎกระทรวงการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549]</ref> ว่าหมายถึง วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
 
== อ้างอิง ==
<div class="references-small">
<references />
</div>
 
[[หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมภายใน]]
4,550

การแก้ไข