ผู้ใช้:Ans/script

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
< ผู้ใช้:Ans(เปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:Ans/javascript)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

open cat page

javascript:(function(){var a=$('#mw-pages li a');var n=+(prompt('n')||0);if(n>50)n=50;for(var i=+(prompt('i',0)||0),n=n+i;i<n;++i)window.open(a[i].href+'#รายชื่อตอน')})();void(0)

sort fb

(function(){var c=document.getElementsByClassName('timestampContent'); var a=[]; for (var i=0;i<c.length;++i) a.push(c[i]); a.sort(function(x,y){x=[new Date(x.firstChild.nodeValue.replace(' at ', ' ')), x.parentNode.parentNode.href.toString()];y=[new Date(y.firstChild.nodeValue.replace(' at ', ' ')), y.parentNode.parentNode.href.toString()]; return x[0]-y[0]==0?x[1]<y[1]?-1:x[1]>y[1]?1:0:x[0]-y[0]}); for (var i=0;i<a.length;++i){var j=0; while(a[i].className!='_401d')a[i]=a[i].parentNode,++j; a[0].parentNode.appendChild(a[i])} return a})()
(function(){var c=document.getElementsByClassName('timestampContent'); var a=[]; for (var i=0;i<c.length;++i) a.push(c[i]); var b=[]; for (var i=0;i<a.length;++i){b.push(a[i].parentNode.parentNode.href.replace(/^(https:\/\/)www(\.facebook\.com\/)/, '$1m$2')+' ('+a[i].firstChild.nodeValue+')')} return b})().join('\n')

เมนูทีวี[แก้]

https://www.thairath.co.th/tags/เมนูทีวี

 • (await (async function(a) { a={minTs:a}; for(let i=0; i<100 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { console.log(a.minTs); a=(await (await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
    "credentials": "include",
    "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
    "method": "GET",
    "mode": "cors"
  })).json()) } console.log('break', a.minTs); return a; })(1500760860)).minTs
  
  • await (async function(a) { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<100 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await (await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
     "credentials": "include",
     "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
     "method": "GET",
     "mode": "cors"
   })).json(); console.log(a.minTs, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })(1500760860)
   
  • '\n'+(await (async function(a) { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<500 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await (await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
     "credentials": "include",
     "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
     "method": "GET",
     "mode": "cors"
   })).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })(1500760860)).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse().join('\n')+'\n'
   
  • tag: แตกฟอง
   await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before=1500760860", {
     "credentials": "include",
     "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
     "method": "GET",
     "mode": "cors"
   });
   
   1. '\n'+(await (async function(a,f) { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await (await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })(1500760860, function(a){return fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })})).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse().join('\n')+'\n'
    
   2. [[1500760860, function(a){return fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })}],[
    ]].map(async([a,f])=>(await(async function() { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })()).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse())
    
   3. await Promise.all([[1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })],[
    ]].map(async([a,f])=>(await(async()=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })()).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse()))
    
   4. await Promise.all([[1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })],[
    ]].map(async([a,f])=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b.map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse(); }))
    
   5. {let [a,b]=[ [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })], [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })] ].map(async([a,f])=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content.map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']\n'))) } console.log('break', a.minTs); return b.reverse(); });a=await a;b=await b
    let c=[],i=0,j=0,k=0; for (; i<a.length && j<b.length; ) if (a[i]==b[j]) c.push(a[i]),++i,++j,++k; else if (a[i]<b[j]) c.push(a[i]),console.log('a '+a[i]),++i; else c.push(b[j]),console.log('b '+b[j]),++j;c.push(...a.slice(i));c.push(...b.slice(j));return [a.length,b.length,c.length,'dup='+k,c.join('')].join('\n')}
    
   6. {let [a,b]=[ [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })], [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })] ].map(async([a,f])=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content.map(a=>[+(a.fullPath.match(/\d+/)||-1), '*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']\n']))) } console.log('break', a.minTs); return b.reverse(); });a=await a;b=await b
    let c=[],i=0,j=0,k=0; for (; i<a.length && j<b.length; ) a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]==b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),++i,++j,++k) : a[i][0]<b[j][0]||a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]<b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),console.log('a '+a[i][1]),++i) : (c.push(b[j][1]),console.log('b '+b[j][1]),++j);[[a,i],[b,j]].forEach(([a,i])=>c.push(...a.slice(i).map(a=>a[1])));return [a.length,b.length,c.length,'dup='+k,c.join('')].join('\n')}
    
   7. {let d=[];for (let[a,f]of[ [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })], [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })] ]){ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content.map(a=>[+(a.fullPath.match(/\d+/)||-1), '*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']\n']))) } console.log('break', a.minTs); d.push(b.reverse()); };let[a,b]=d
    let c=[],i=0,j=0,k=0; for (; i<a.length && j<b.length; ) a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]==b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),++i,++j,++k) : a[i][0]<b[j][0]||a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]<b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),console.log('a '+a[i][1]),++i) : (c.push(b[j][1]),console.log('b '+b[j][1]),++j);[[a,i],[b,j]].forEach(([a,i])=>c.push(...a.slice(i).map(a=>a[1])));return [a.length,b.length,c.length,'dup='+k,c.join('')].join('\n')}
    
 • $
  set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do wget -qO- "$1" | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; shift ; done
  
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; shift ; done
   
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>[^<]*<.......' && echo "$1" ; shift ; done | grep -i -A1 '^<title>.*เมนู[^<]*<.......'
   
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; echo "$1" | grep '00$' ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    <title>เมนูทีวี 01/01/57</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392858
    https://www.thairath.co.th/content/392800
    <title>เมนูทีวี 31/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392721
    https://www.thairath.co.th/content/392700
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392640
    https://www.thairath.co.th/content/392600
    <title>เมนูทีวี 30/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392591
    https://www.thairath.co.th/content/392500
    <title>เมนูทีวี 29/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392458
    https://www.thairath.co.th/content/392400
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392383
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392375
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392358
    https://www.thairath.co.th/content/392300
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392267
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392265
    <title>เมนูทีวี 28/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392229
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392206
    https://www.thairath.co.th/content/392200
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392153
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392146
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392134
    https://www.thairath.co.th/content/392100
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392093
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392071
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/392041
    https://www.thairath.co.th/content/392000
    done
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/391{999..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; echo "$1" | grep '00$' ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    <title>เมนูทีวี 27/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391982
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391981
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391979
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391975
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391959
    https://www.thairath.co.th/content/391900
    https://www.thairath.co.th/content/391800
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391732
    <title>เมนูทีวี 26/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391700
    https://www.thairath.co.th/content/391700
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391611
    https://www.thairath.co.th/content/391600
    https://www.thairath.co.th/content/391500
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391485
    <title>เมนูทีวี 25/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391444
    https://www.thairath.co.th/content/391400
    https://www.thairath.co.th/content/391300
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391267
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391250
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391231
    https://www.thairath.co.th/content/391200
    <title>เมนูทีวี 24/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391157
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391121
    https://www.thairath.co.th/content/391100
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/391049
    https://www.thairath.co.th/content/391000
    done
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/390{999..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; echo "$1" | grep '00$' ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    <title>เมนูทีวี 23/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390962
    https://www.thairath.co.th/content/390900
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390876
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390867
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390851
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390828
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390815
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390805
    https://www.thairath.co.th/content/390800
    <title>เมนูทีวี 22/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390776
    https://www.thairath.co.th/content/390700
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390689
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390671
    https://www.thairath.co.th/content/390600
    <title>เมนูทีวี 21/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390581
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390578
    https://www.thairath.co.th/content/390500
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390486
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390473
    https://www.thairath.co.th/content/390400
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390350
    <title>เมนูทีวี 20/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390342
    https://www.thairath.co.th/content/390300
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390226
    https://www.thairath.co.th/content/390200
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390186
    https://www.thairath.co.th/content/390100
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390083
    <title>เมนูทีวี 19/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390057
    <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/390046
    https://www.thairath.co.th/content/390000
    done
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{9999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/389959  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389956  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389914  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389900
    https://www.thairath.co.th/content/389880  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389811 <title>เมนูทีวี 18/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389703  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389700
    https://www.thairath.co.th/content/389694  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389682  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389625 <title>เมนูทีวี 17/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389517  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389500
    https://www.thairath.co.th/content/389453  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389443  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389423 <title>เมนูทีวี 16/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389300
    https://www.thairath.co.th/content/389246 <title>เมนูทีวี 15/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389131  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{9199..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/389148  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389131  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/389100
    https://www.thairath.co.th/content/389080 <title>เมนูทีวี 14/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388900
    https://www.thairath.co.th/content/388890  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388858 <title>เมนูทีวี 13/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388710  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388702  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388700
    https://www.thairath.co.th/content/388684  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388668  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388600
    https://www.thairath.co.th/content/388589  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388565 <title>เมนูทีวี 12/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388463  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388433  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388400
    https://www.thairath.co.th/content/388351 <title>เมนูทีวี 11/12/56</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{8399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/388351 <title>เมนูทีวี 11/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388205 <title>เมนูทีวี 10/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/388100
    https://www.thairath.co.th/content/388000
    https://www.thairath.co.th/content/387994  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387947  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387941 <title>เมนูทีวี 09/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387800
    https://www.thairath.co.th/content/387769 <title>เมนูทีวี 08/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387667  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387641  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387606  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387600
    https://www.thairath.co.th/content/387535 <title>เมนูทีวี 07/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387409  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387400
    https://www.thairath.co.th/content/387397 <title>เมนูทีวี 06/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387269  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387266  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387259  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387228  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387224  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387200
    https://www.thairath.co.th/content/387183  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387145 <title>เมนูทีวี 05/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387021  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387004  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/387000
    https://www.thairath.co.th/content/386900
    https://www.thairath.co.th/content/386850  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386849 <title>เมนูทีวี 04/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386721  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386712  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386700
    https://www.thairath.co.th/content/386688  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386681  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386667  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386623 <title>เมนูทีวี 03/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386517  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386500
    https://www.thairath.co.th/content/386453 <title>เมนูทีวี 02/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386345  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386300
    https://www.thairath.co.th/content/386275 <title>เมนูทีวี 01/12/56</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{6299..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/386275 <title>เมนูทีวี 01/12/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386170  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386151  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386100
    https://www.thairath.co.th/content/386099  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/386055 <title>เมนูทีวี 30/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385936  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385935  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385917  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385900
    https://www.thairath.co.th/content/385882  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385873  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385867  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385856 <title>เมนูทีวี 29/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385742  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385702  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385700
    https://www.thairath.co.th/content/385666  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385659  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385638  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385600
    https://www.thairath.co.th/content/385590 <title>เมนูทีวี 28/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385479  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385475  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385429  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385422  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385419  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385400
    https://www.thairath.co.th/content/385356 <title>เมนูทีวี 27/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385245  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385233  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385200
    https://www.thairath.co.th/content/385140 <title>เมนูทีวี 26/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/385000
    https://www.thairath.co.th/content/384962 <title>เมนูทีวี 25/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384859  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384825  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384817  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384800
    https://www.thairath.co.th/content/384791  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384783  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384780 <title>เมนูทีวี 24/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384600
    https://www.thairath.co.th/content/384533 <title>เมนูทีวี 23/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384430  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384400
    https://www.thairath.co.th/content/384319 <title>เมนูทีวี 22/11/56</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{4399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/384319 <title>เมนูทีวี 22/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384200
    https://www.thairath.co.th/content/384155  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384139  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384106  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384102  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384100
    https://www.thairath.co.th/content/384088  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384047  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/384024 <title>เมนูทีวี 21/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383923  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383900
    https://www.thairath.co.th/content/383887  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383800
    https://www.thairath.co.th/content/383787 <title>เมนูทีวี 20/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383650  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383600
    https://www.thairath.co.th/content/383587 <title>เมนูทีวี 19/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383443  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383420  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383400
    https://www.thairath.co.th/content/383364 <title>เมนูทีวี 18/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383249  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383200
    https://www.thairath.co.th/content/383192 <title>เมนูทีวี 17/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383069  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383050  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383039  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383011  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/383000
    https://www.thairath.co.th/content/382961 <title>เมนูทีวี 16/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382852  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382839  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382800
    https://www.thairath.co.th/content/382771  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382770 <title>เมนูทีวี 15/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382663  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382640  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382603  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382600
    https://www.thairath.co.th/content/382584  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382558  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382504  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382500
    https://www.thairath.co.th/content/382492  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382491 <title>เมนูทีวี 14/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382378  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382355  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{2399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/382378  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382355  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382300
    https://www.thairath.co.th/content/382294  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382275 <title>เมนูทีวี 13/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/382100
    https://www.thairath.co.th/content/382086 <title>เมนูทีวี 12/11/56</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{2099..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/382086 <title>เมนูทีวี 12/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381900
    https://www.thairath.co.th/content/381898  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{1899..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/381898  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381874  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381873  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381872  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{1899..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/381898  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381852 <title>เมนูทีวี 11/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381700
    https://www.thairath.co.th/content/381679 <title>เมนูทีวี 10/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381553  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381531 <title>เมนูทีวี 09/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381400
    https://www.thairath.co.th/content/381339  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381300
    https://www.thairath.co.th/content/381294  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381200
    https://www.thairath.co.th/content/381200 <title>เมนูทีวี 08/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381100
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{1199..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/381116  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/381100
    https://www.thairath.co.th/content/381033 <title>เมนูทีวี 07/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380911  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380900
    https://www.thairath.co.th/content/380866  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380800
    https://www.thairath.co.th/content/380792  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380783  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380782 <title>เมนูทีวี 06/11/56</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/38{0799..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/380792  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380783  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380782 <title>เมนูทีวี 06/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380647 <title>สคบ.ไล่บี้ร้านอาหารทำเมนูภาพ เหตุต่างชาติ &quot;อิมเมจิ้น&quot; จนตาลาย</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380541 <title>เมนูทีวี 05/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380404  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380400
    https://www.thairath.co.th/content/380346  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380329 <title>เมนูทีวี 04/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380204 <title>เมนูทีวี 03/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380100
    https://www.thairath.co.th/content/380073 <title>ตะลุยอังกฤษ ชิมเมนูเชฟมิชลิน</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380029  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380015  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/380000
    done
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/37{9999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/379994  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/37{9999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/379994  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379959 <title>เมนูทีวี 02/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379817  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379800
    https://www.thairath.co.th/content/379713 <title>เมนูทีวี 01/11/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379611  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379607  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379600
    https://www.thairath.co.th/content/379572  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379559  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379500
    https://www.thairath.co.th/content/379472 <title>เมนูทีวี 31/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379335  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379333  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379328  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379300
    https://www.thairath.co.th/content/379300  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    
  • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{9399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/379335  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/379333  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/379328  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/379300
   https://www.thairath.co.th/content/379300  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/379266  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/379256  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/379251 <title>เมนูทีวี 30/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/379100
   https://www.thairath.co.th/content/379087 <title>เมนูทีวี 29/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378900
   https://www.thairath.co.th/content/378855 <title>เมนูทีวี 28/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378700
   https://www.thairath.co.th/content/378695 <title>เมนูทีวี 27/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378560  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378558  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378522  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378500
   https://www.thairath.co.th/content/378498 <title>เมนูทีวี 26/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378379  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378333  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378314  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378300
   https://www.thairath.co.th/content/378266 <title>เมนูทีวี 25/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/378100
   https://www.thairath.co.th/content/378093 <title>เมนูทีวี 24/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377977  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377974  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377941  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377933  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377900
   https://www.thairath.co.th/content/377869 <title>เมนูทีวี 23/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377742  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377731  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377700
   https://www.thairath.co.th/content/377693  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377683 <title>เมนูทีวี 22/10/56</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{7699..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/377693  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377683 <title>เมนูทีวี 22/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377500
   https://www.thairath.co.th/content/377477 <title>เมนูทีวี 21/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377300
   https://www.thairath.co.th/content/377239 <title>เมนูทีวี 20/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377100
   https://www.thairath.co.th/content/377081  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377042  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/377022 <title>เมนูทีวี 19/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376900
   https://www.thairath.co.th/content/376865  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376828  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376800
   https://www.thairath.co.th/content/376772 <title>เมนูทีวี 18/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376640  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376600
   https://www.thairath.co.th/content/376587  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376570  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376542 <title>เมนูทีวี 17/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376424  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376413  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376400
   https://www.thairath.co.th/content/376389 <title>เมนูทีวี 16/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/376200
   https://www.thairath.co.th/content/376100
   https://www.thairath.co.th/content/376087 <title>เมนูทีวี 15/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375959  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375938  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375913  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375911 <title>เมนูทีวี 14/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375800
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5899..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/375800
   https://www.thairath.co.th/content/375710 <title>เมนูทีวี 13/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375609  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375603  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375600
   https://www.thairath.co.th/content/375591  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375584  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5599..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/375591  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375584  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375500
   https://www.thairath.co.th/content/375486 <title>เมนูทีวี 12/10/56</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5499..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/375486 <title>เมนูทีวี 12/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375300
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/375316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375300
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/375316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375300
   https://www.thairath.co.th/content/375229 <title>เมนูทีวี 11/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375100
   https://www.thairath.co.th/content/375063  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375032  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5099..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/375063  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375032  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/375000
   https://www.thairath.co.th/content/374971 <title>เมนูทีวี 10/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374828  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374800
   https://www.thairath.co.th/content/374777 <title>เมนูทีวี 09/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374631  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374600
   https://www.thairath.co.th/content/374572  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374551  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374500
   https://www.thairath.co.th/content/374474 <title>ห่อหมกใบยอ-มะรุม เมนูต้อนรับเทศกาลเจ</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374344  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374326 <title>เมนูทีวี 07/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374209  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374203  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374200
   https://www.thairath.co.th/content/374199  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374144  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374100
   https://www.thairath.co.th/content/374089 <title>เมนูทีวี 06/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373976  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373962 <title>S&amp;P แนะนำเมนูใหม่ ต้อนรับเทศกาลกินเจ</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373800
   https://www.thairath.co.th/content/373790  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373765  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373763  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373761  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{3799..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/373790  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373765  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373763  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373761  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373700
   https://www.thairath.co.th/content/373657 <title>เมนูทีวี 04/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373539  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373530  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373525  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373500
   https://www.thairath.co.th/content/373465  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{3499..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/373465  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373442 <title>เมนูทีวี 03/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373300
   https://www.thairath.co.th/content/373266  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373265  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373250 <title>เมนูทีวี 02/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373143  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373100
   https://www.thairath.co.th/content/373098  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373056  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373008 <title>เมนูทีวี 01/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372900
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/372967  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372946  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372938  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/372967  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372946  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372938  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372910  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372900
   https://www.thairath.co.th/content/372800
   https://www.thairath.co.th/content/372764 <title>เมนูทีวี 30/09/56</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2799..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/372764 <title>เมนูทีวี 30/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372608 <title>เมนูทีวี 29/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372500
   https://www.thairath.co.th/content/372482  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372422 <title>เมนูทีวี 28/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372304  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372300
   https://www.thairath.co.th/content/372296 <title>ใครจะคิด!ถึงคราว&#x27;ผัดกะเพรา&#x27;เมนูอาหารยอดฮิต ทำพิษ ขนาด ทบ.ยังต้องสะเทือน </title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2299..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/372296 <title>ใครจะคิด!ถึงคราว&#x27;ผัดกะเพรา&#x27;เมนูอาหารยอดฮิต ทำพิษ ขนาด ทบ.ยังต้องสะเทือน </title>
   https://www.thairath.co.th/content/372187  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372100
   https://www.thairath.co.th/content/372086  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372069  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372063  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372057  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372004  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372000
   https://www.thairath.co.th/content/371966 <title>เมนูทีวี 26/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/371856  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{374473..374344} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/374465 <title>เมนูทีวี 08/10/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/374344  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{373961..373800} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/373928  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/373900
   https://www.thairath.co.th/content/373899 <title>เมนูทีวี 05/10/56</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{372295..372187} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/372259  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372234  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372200
   https://www.thairath.co.th/content/372199 <title>เมนูทีวี 27/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/372187  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   done
   
  • $
   • output:
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/{751092..786647} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/751092 <title>เมนูทีวี 13/10/59</title>
    https://www.thairath.co.th/content/751200
    https://www.thairath.co.th/content/751202  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/751300
    https://www.thairath.co.th/content/751400
    https://www.thairath.co.th/content/751482  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/751500
    https://www.thairath.co.th/content/751600
    https://www.thairath.co.th/content/751700
    https://www.thairath.co.th/content/751721  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/751800
    https://www.thairath.co.th/content/751900
    https://www.thairath.co.th/content/752000
    https://www.thairath.co.th/content/752100
    https://www.thairath.co.th/content/752200
    https://www.thairath.co.th/content/752300
    https://www.thairath.co.th/content/752331  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752376  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752400
    https://www.thairath.co.th/content/752471  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752500
    https://www.thairath.co.th/content/752600
    https://www.thairath.co.th/content/752700
    https://www.thairath.co.th/content/752800
    https://www.thairath.co.th/content/752877  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752900
    https://www.thairath.co.th/content/752961  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752971  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752992  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/753000
    https://www.thairath.co.th/content/753041  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/753081  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/753100
    https://www.thairath.co.th/content/753200
    https://www.thairath.co.th/content/753300
    https://www.thairath.co.th/content/753400
    https://www.thairath.co.th/content/753500
    https://www.thairath.co.th/content/753600
    https://www.thairath.co.th/content/753700
    https://www.thairath.co.th/content/753800
    https://www.thairath.co.th/content/753900
    https://www.thairath.co.th/content/754000
    https://www.thairath.co.th/content/752100
    https://www.thairath.co.th/content/752200
    https://www.thairath.co.th/content/752300
    https://www.thairath.co.th/content/752331  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752376  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752400
    https://www.thairath.co.th/content/752471  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752500
    https://www.thairath.co.th/content/752600
    https://www.thairath.co.th/content/752700
    https://www.thairath.co.th/content/752800
    https://www.thairath.co.th/content/752877  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752900
    https://www.thairath.co.th/content/752961  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752971  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/752992  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/753000
    https://www.thairath.co.th/content/753041  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/753081  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/753100
    https://www.thairath.co.th/content/753200
    https://www.thairath.co.th/content/753300
    https://www.thairath.co.th/content/753400
    https://www.thairath.co.th/content/753500
    https://www.thairath.co.th/content/753600
    https://www.thairath.co.th/content/753700
    https://www.thairath.co.th/content/753800
    https://www.thairath.co.th/content/753900
    https://www.thairath.co.th/content/754000
    https://www.thairath.co.th/content/754100
    https://www.thairath.co.th/content/754200
    https://www.thairath.co.th/content/754300
    https://www.thairath.co.th/content/754400
    https://www.thairath.co.th/content/754500
    https://www.thairath.co.th/content/754600
    https://www.thairath.co.th/content/754700
    https://www.thairath.co.th/content/754800
    https://www.thairath.co.th/content/754861  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/754900
    https://www.thairath.co.th/content/755000
    https://www.thairath.co.th/content/755100
    https://www.thairath.co.th/content/755137  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/755200
    https://www.thairath.co.th/content/755300
    https://www.thairath.co.th/content/755400
    https://www.thairath.co.th/content/755500
    https://www.thairath.co.th/content/755600
    https://www.thairath.co.th/content/755700
    https://www.thairath.co.th/content/755800
    https://www.thairath.co.th/content/755900
    https://www.thairath.co.th/content/756000
    https://www.thairath.co.th/content/756100
    https://www.thairath.co.th/content/756200
    https://www.thairath.co.th/content/756300
    https://www.thairath.co.th/content/756400
    https://www.thairath.co.th/content/756500
    https://www.thairath.co.th/content/756558  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/756600
    https://www.thairath.co.th/content/756700
    https://www.thairath.co.th/content/756800
    https://www.thairath.co.th/content/756900
    https://www.thairath.co.th/content/757000
    https://www.thairath.co.th/content/757100
    https://www.thairath.co.th/content/757200
    https://www.thairath.co.th/content/757300
    https://www.thairath.co.th/content/757311  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/757400
    https://www.thairath.co.th/content/757500
    https://www.thairath.co.th/content/757600
    https://www.thairath.co.th/content/757700
    https://www.thairath.co.th/content/757777  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/757800
    https://www.thairath.co.th/content/757842  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/757877  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/757897  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/757900
    https://www.thairath.co.th/content/758000
    https://www.thairath.co.th/content/758100
    https://www.thairath.co.th/content/758200
    https://www.thairath.co.th/content/758300
    https://www.thairath.co.th/content/758400
    https://www.thairath.co.th/content/758500
    https://www.thairath.co.th/content/758572  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/758587  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/758600
    https://www.thairath.co.th/content/758681  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/758700
    https://www.thairath.co.th/content/758800
    https://www.thairath.co.th/content/758900
    https://www.thairath.co.th/content/759000
    https://www.thairath.co.th/content/759100
    https://www.thairath.co.th/content/759200
    https://www.thairath.co.th/content/759300
    https://www.thairath.co.th/content/759400
    https://www.thairath.co.th/content/759500
    https://www.thairath.co.th/content/759600
    https://www.thairath.co.th/content/759642  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/759647  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/759700
    https://www.thairath.co.th/content/759800
    https://www.thairath.co.th/content/759900
    https://www.thairath.co.th/content/760000
    https://www.thairath.co.th/content/760100
    https://www.thairath.co.th/content/760200
    https://www.thairath.co.th/content/760300
    https://www.thairath.co.th/content/760400
    https://www.thairath.co.th/content/760500
    https://www.thairath.co.th/content/760600
    https://www.thairath.co.th/content/760700
    https://www.thairath.co.th/content/760800
    https://www.thairath.co.th/content/760900
    https://www.thairath.co.th/content/760927  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/761000
    https://www.thairath.co.th/content/761096  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/761100
    https://www.thairath.co.th/content/761200
    https://www.thairath.co.th/content/761300
    https://www.thairath.co.th/content/761400
    https://www.thairath.co.th/content/761500
    https://www.thairath.co.th/content/761600
    https://www.thairath.co.th/content/761700
    https://www.thairath.co.th/content/761800
    https://www.thairath.co.th/content/761862  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/761900
    https://www.thairath.co.th/content/761961  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/762000
    https://www.thairath.co.th/content/762100
    https://www.thairath.co.th/content/762200
    https://www.thairath.co.th/content/762300
    https://www.thairath.co.th/content/762316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/762400
    https://www.thairath.co.th/content/762500
    https://www.thairath.co.th/content/762600
    https://www.thairath.co.th/content/762700
    https://www.thairath.co.th/content/762800
    https://www.thairath.co.th/content/762900
    https://www.thairath.co.th/content/762931  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/763000
    https://www.thairath.co.th/content/763100
    https://www.thairath.co.th/content/763200
    https://www.thairath.co.th/content/763300
    https://www.thairath.co.th/content/763400
    https://www.thairath.co.th/content/763500
    https://www.thairath.co.th/content/763600
    https://www.thairath.co.th/content/763671  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/763700
    https://www.thairath.co.th/content/763786  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/763800
    https://www.thairath.co.th/content/763837  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/763900
    https://www.thairath.co.th/content/763901  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/764000
    https://www.thairath.co.th/content/764100
    https://www.thairath.co.th/content/764132 <title>ข้าวแกงปักษ์ใต้เชียงใหม่ เปิดร้านให้กินฟรี 28 ต.ค. มีมากกว่า 30 เมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/764300
    https://www.thairath.co.th/content/764400
    https://www.thairath.co.th/content/764500
    https://www.thairath.co.th/content/764600
    https://www.thairath.co.th/content/764700
    https://www.thairath.co.th/content/764800
    https://www.thairath.co.th/content/764900
    https://www.thairath.co.th/content/765000
    https://www.thairath.co.th/content/765100
    https://www.thairath.co.th/content/765200
    https://www.thairath.co.th/content/765300
    https://www.thairath.co.th/content/765400
    https://www.thairath.co.th/content/765500
    https://www.thairath.co.th/content/765600
    https://www.thairath.co.th/content/765700
    https://www.thairath.co.th/content/765800
    https://www.thairath.co.th/content/765900
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/{751093..751200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/751100
    https://www.thairath.co.th/content/751200
    done
    
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/{764133..764300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   
   • output:
    https://www.thairath.co.th/content/764200
    https://www.thairath.co.th/content/764300
    done
    
  • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{765900..766300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/765900
   https://www.thairath.co.th/content/766000
   https://www.thairath.co.th/content/766100
   https://www.thairath.co.th/content/766126  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/766200
   https://www.thairath.co.th/content/766300
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{766300..769999} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/766300
   https://www.thairath.co.th/content/766400
   https://www.thairath.co.th/content/766500
   https://www.thairath.co.th/content/766600
   https://www.thairath.co.th/content/766700
   https://www.thairath.co.th/content/766800
   https://www.thairath.co.th/content/766900
   https://www.thairath.co.th/content/767000
   https://www.thairath.co.th/content/767100
   https://www.thairath.co.th/content/767200
   https://www.thairath.co.th/content/767300
   https://www.thairath.co.th/content/767400
   https://www.thairath.co.th/content/767500
   https://www.thairath.co.th/content/767600
   https://www.thairath.co.th/content/767700
   https://www.thairath.co.th/content/767800
   https://www.thairath.co.th/content/767900
   https://www.thairath.co.th/content/768000
   https://www.thairath.co.th/content/768100
   https://www.thairath.co.th/content/768200
   https://www.thairath.co.th/content/768300
   https://www.thairath.co.th/content/768400
   https://www.thairath.co.th/content/768500
   https://www.thairath.co.th/content/768556  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/768600
   https://www.thairath.co.th/content/768700
   https://www.thairath.co.th/content/768800
   https://www.thairath.co.th/content/768900
   https://www.thairath.co.th/content/768922  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/769000
   https://www.thairath.co.th/content/769100
   https://www.thairath.co.th/content/769200
   https://www.thairath.co.th/content/769300
   https://www.thairath.co.th/content/769400
   https://www.thairath.co.th/content/769500
   https://www.thairath.co.th/content/769600
   https://www.thairath.co.th/content/769700
   https://www.thairath.co.th/content/769800
   https://www.thairath.co.th/content/769900
   done
   
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{770000..779999} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/770000
   https://www.thairath.co.th/content/770100
   https://www.thairath.co.th/content/770200
   https://www.thairath.co.th/content/770300
   https://www.thairath.co.th/content/770400
   https://www.thairath.co.th/content/770500
   https://www.thairath.co.th/content/770600
   https://www.thairath.co.th/content/770700
   https://www.thairath.co.th/content/770732  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/770800
   https://www.thairath.co.th/content/770900
   https://www.thairath.co.th/content/771000
   https://www.thairath.co.th/content/771100
   https://www.thairath.co.th/content/771200
   https://www.thairath.co.th/content/771300
   https://www.thairath.co.th/content/771400
   https://www.thairath.co.th/content/771500
   https://www.thairath.co.th/content/771600
   https://www.thairath.co.th/content/771700
   https://www.thairath.co.th/content/771800
   https://www.thairath.co.th/content/771866  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/771900
   https://www.thairath.co.th/content/772000
   https://www.thairath.co.th/content/772100
   https://www.thairath.co.th/content/772200
   https://www.thairath.co.th/content/772300
   https://www.thairath.co.th/content/772400
   https://www.thairath.co.th/content/772500
   https://www.thairath.co.th/content/772600
   https://www.thairath.co.th/content/772700
   https://www.thairath.co.th/content/772800
   https://www.thairath.co.th/content/772900
   https://www.thairath.co.th/content/773000
   https://www.thairath.co.th/content/773026  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/773100
   https://www.thairath.co.th/content/773200
   https://www.thairath.co.th/content/773300
   https://www.thairath.co.th/content/773400
   https://www.thairath.co.th/content/773500
   https://www.thairath.co.th/content/773600
   https://www.thairath.co.th/content/773700
   https://www.thairath.co.th/content/773800
   https://www.thairath.co.th/content/773900
   https://www.thairath.co.th/content/774000
   https://www.thairath.co.th/content/774100
   https://www.thairath.co.th/content/774200
   https://www.thairath.co.th/content/774300
   https://www.thairath.co.th/content/774400
   https://www.thairath.co.th/content/774500
   https://www.thairath.co.th/content/774600
   https://www.thairath.co.th/content/774700
   https://www.thairath.co.th/content/774800
   https://www.thairath.co.th/content/774900
   https://www.thairath.co.th/content/774961 <title> สมเด็จพระเทพฯทรงปรุงอาหาร &quot;ไข่พระอาทิตย์&quot; เมนูพระราชทานในหลวง ร.9</title>
   https://www.thairath.co.th/content/775100
   https://www.thairath.co.th/content/775200
   https://www.thairath.co.th/content/775300
   https://www.thairath.co.th/content/775400
   https://www.thairath.co.th/content/775500
   https://www.thairath.co.th/content/775600
   https://www.thairath.co.th/content/775700
   https://www.thairath.co.th/content/775800
   https://www.thairath.co.th/content/775900
   https://www.thairath.co.th/content/776000
   https://www.thairath.co.th/content/776100
   https://www.thairath.co.th/content/776200
   https://www.thairath.co.th/content/776300
   https://www.thairath.co.th/content/776400
   https://www.thairath.co.th/content/776500
   https://www.thairath.co.th/content/776600
   https://www.thairath.co.th/content/776700
   https://www.thairath.co.th/content/776800
   https://www.thairath.co.th/content/776900
   https://www.thairath.co.th/content/777000
   https://www.thairath.co.th/content/777100
   https://www.thairath.co.th/content/777200
   https://www.thairath.co.th/content/777300
   https://www.thairath.co.th/content/777400
   https://www.thairath.co.th/content/777500
   https://www.thairath.co.th/content/777600
   https://www.thairath.co.th/content/777700
   https://www.thairath.co.th/content/777800
   https://www.thairath.co.th/content/777900
   https://www.thairath.co.th/content/778000
   https://www.thairath.co.th/content/778100
   https://www.thairath.co.th/content/778200
   https://www.thairath.co.th/content/778300
   https://www.thairath.co.th/content/778400
   https://www.thairath.co.th/content/778500
   https://www.thairath.co.th/content/778521  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/778600
   https://www.thairath.co.th/content/778700
   https://www.thairath.co.th/content/778800
   https://www.thairath.co.th/content/778900
   https://www.thairath.co.th/content/779000
   https://www.thairath.co.th/content/779100
   https://www.thairath.co.th/content/779200
   https://www.thairath.co.th/content/779300
   https://www.thairath.co.th/content/779400
   https://www.thairath.co.th/content/779500
   https://www.thairath.co.th/content/779600
   https://www.thairath.co.th/content/779657  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/779700
   https://www.thairath.co.th/content/779800
   https://www.thairath.co.th/content/779900
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{774962..775100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/775000
   https://www.thairath.co.th/content/775100
   done
   
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{780000..786647} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/780000
   https://www.thairath.co.th/content/780100
   https://www.thairath.co.th/content/780200
   https://www.thairath.co.th/content/780300
   https://www.thairath.co.th/content/780366  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/780400
   https://www.thairath.co.th/content/780500
   https://www.thairath.co.th/content/780522  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/780600
   https://www.thairath.co.th/content/780700
   https://www.thairath.co.th/content/780800
   https://www.thairath.co.th/content/780900
   https://www.thairath.co.th/content/781000
   https://www.thairath.co.th/content/781100
   https://www.thairath.co.th/content/781200
   https://www.thairath.co.th/content/781242  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/781300
   https://www.thairath.co.th/content/781400
   https://www.thairath.co.th/content/781500
   https://www.thairath.co.th/content/781600
   https://www.thairath.co.th/content/781700
   https://www.thairath.co.th/content/781800
   https://www.thairath.co.th/content/781900
   https://www.thairath.co.th/content/782000
   https://www.thairath.co.th/content/782100
   https://www.thairath.co.th/content/782200
   https://www.thairath.co.th/content/782300
   https://www.thairath.co.th/content/782400
   https://www.thairath.co.th/content/782500
   https://www.thairath.co.th/content/782600
   https://www.thairath.co.th/content/782666  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/782700
   https://www.thairath.co.th/content/782800
   https://www.thairath.co.th/content/782900
   https://www.thairath.co.th/content/783000
   https://www.thairath.co.th/content/783036  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/783100
   https://www.thairath.co.th/content/783200
   https://www.thairath.co.th/content/783300
   https://www.thairath.co.th/content/783400
   https://www.thairath.co.th/content/783500
   https://www.thairath.co.th/content/783600
   https://www.thairath.co.th/content/783700
   https://www.thairath.co.th/content/783800
   https://www.thairath.co.th/content/783900
   https://www.thairath.co.th/content/784000
   https://www.thairath.co.th/content/784100
   https://www.thairath.co.th/content/784172  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/784200
   https://www.thairath.co.th/content/784300
   https://www.thairath.co.th/content/784400
   https://www.thairath.co.th/content/784401  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/784500
   https://www.thairath.co.th/content/784600
   https://www.thairath.co.th/content/784700
   https://www.thairath.co.th/content/784800
   https://www.thairath.co.th/content/784900
   https://www.thairath.co.th/content/785000
   https://www.thairath.co.th/content/785100
   https://www.thairath.co.th/content/785200
   https://www.thairath.co.th/content/785300
   https://www.thairath.co.th/content/785400
   https://www.thairath.co.th/content/785500
   https://www.thairath.co.th/content/785600
   https://www.thairath.co.th/content/785700
   https://www.thairath.co.th/content/785800
   https://www.thairath.co.th/content/785900
   https://www.thairath.co.th/content/785972 <title>&#x27;นุ่น-ศิรพันธ์&#x27; เสิร์ฟอร่อยเน้นเมนูสุขภาพ สลัดผัก-น้ำผลไม้ ตามกรุ๊ปเลือด</title>
   https://www.thairath.co.th/content/786100
   https://www.thairath.co.th/content/786167 <title>&#x27;ปู&#x27; โหมอีเวนต์ แปรรูปอาหารจากข้าว โชว์เมนูข้าวผัด-ข้าวยำ-ขนมครก</title>
   https://www.thairath.co.th/content/786300
   https://www.thairath.co.th/content/786400
   https://www.thairath.co.th/content/786500
   https://www.thairath.co.th/content/786600
   https://www.thairath.co.th/content/786647 <title>เมนูทีวี 19/11/59</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{785973..786100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/786000
   https://www.thairath.co.th/content/786100
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{786168..786300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/786200
   https://www.thairath.co.th/content/786300
   done
   
  • $
   • output:
  • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{130464..128200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/130464 <title>เมนูทีวี 30/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/130300
   https://www.thairath.co.th/content/130234 <title>เมนูทีวี 29/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/130100
   https://www.thairath.co.th/content/130027 <title>เมนูทีวี 28/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/129900
   https://www.thairath.co.th/content/129800
   https://www.thairath.co.th/content/129779 <title>เมนูทีวี 27/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/129600
   https://www.thairath.co.th/content/129568 <title>เมนูทีวี 26/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/129400
   https://www.thairath.co.th/content/129300
   https://www.thairath.co.th/content/129274 <title>เมนูทีวี 25/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/129100
   https://www.thairath.co.th/content/129093  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/129090 <title>เมนูทีวี 24/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/128900
   https://www.thairath.co.th/content/128839 <title>เมนูทีวี 23/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/128666 <title>เมนูทีวี 22/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/128500
   https://www.thairath.co.th/content/128400
   https://www.thairath.co.th/content/128376 <title>เมนูทีวี 21/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/128200
   https://www.thairath.co.th/content/128200 <title>เมนูทีวี 20/11/53</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{128200..125587} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/128200
   https://www.thairath.co.th/content/128200 <title>เมนูทีวี 20/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/128000
   https://www.thairath.co.th/content/127967 <title>เมนูทีวี 19/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/127800
   https://www.thairath.co.th/content/127713  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/127700
   https://www.thairath.co.th/content/127633 <title>เมนูทีวี 18/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/127400
   https://www.thairath.co.th/content/127399 <title>เมนูทีวี 17/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/127200
   https://www.thairath.co.th/content/127105 <title>เมนูทีวี 16/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/126913 <title>เมนูทีวี 15/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/126700
   https://www.thairath.co.th/content/126651 <title>เมนูทีวี 14/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/126500
   https://www.thairath.co.th/content/126400
   https://www.thairath.co.th/content/126394 <title>เมนูทีวี 13/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/126200
   https://www.thairath.co.th/content/126194 <title>เมนูทีวี 12/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/126000
   https://www.thairath.co.th/content/125900
   https://www.thairath.co.th/content/125839 <title>เมนูทีวี 11/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/125600
   https://www.thairath.co.th/content/125587 <title>เมนูทีวี 10/11/53</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{125587..122960} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/125587 <title>เมนูทีวี 10/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/125400
   https://www.thairath.co.th/content/125300
   https://www.thairath.co.th/content/125290 <title>เมนูทีวี 09/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/125100
   https://www.thairath.co.th/content/125081 <title>เมนูทีวี 08/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124900
   https://www.thairath.co.th/content/124834 <title>เมนูทีวี 07/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124600
   https://www.thairath.co.th/content/124589 <title>เมนูทีวี 06/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124400
   https://www.thairath.co.th/content/124362 <title>&#x27;คนดัง&#x27; โชว์เสน่ห์ปลายจวัก ปรุงเมนูเด็ดอร่อยทันใจ</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124200
   https://www.thairath.co.th/content/124100
   https://www.thairath.co.th/content/124011 <title>เมนูทีวี 04/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/123800
   https://www.thairath.co.th/content/123730 <title>เมนูทีวี 03/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/123516 <title>ด้วงงวงมะพร้าวหรือด้วงสาคู จากอาหารสัตว์เป็นสุดยอดเมนูเปิบคน</title>
   https://www.thairath.co.th/content/123300
   https://www.thairath.co.th/content/123257 <title>&quot;นุ้ย&quot;โชว์ลีลาเถ้าแก่เนี้ย &#x27;ปอนด์&#x27;​ชมหัวดีช่วยพัฒนาเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/123100
   https://www.thairath.co.th/content/123000
   https://www.thairath.co.th/content/122960 <title>เมนูทีวี 31/10/53</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{124361..124200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/124361 <title>&#x27;คนดัง&#x27; โชว์เสน่ห์ปลายจวัก ปรุงเมนูเด็ดอร่อยทันใจ</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124200
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{124360..124200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/124347 <title>เปิดตำรับเมนูพื้นบ้าน..ต้านภัยมะเร็งตับ เสน่ห์ปลายจวักคุณนายผู้ว่าฯภาคอีสาน</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124345 <title>เปิดตำรับเมนูพื้นบ้าน..ต้านภัยมะเร็งตับ เสน่ห์ปลายจวักคุณนายผู้ว่าฯภาคอีสาน</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124302 <title>เมนูทีวี 05/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/124300
   https://www.thairath.co.th/content/124200
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{123515..123300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/123500
   https://www.thairath.co.th/content/123448 <title>เมนูทีวี 02/11/53</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{123256..123100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/123200
   https://www.thairath.co.th/content/123188 <title>เมนูทีวี 01/11/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/123100
   done
   
  • $
   • output:
 • '\n'+Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), a=>"'"+a.firstChild.href.replace(/[\\"]/g, '').replace(/'/g, "%27")+"' # "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join('')+'\n'
  
  • run the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/53" site:thairath.co.th, then feed the text output to the following command in bash shell,
   LC_ALL=C sort
   
   , yielding the output:
   'https://www.thairath.co.th/content/115215' # เมนูทีวี 01/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/115482' # เมนูทีวี 02/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/115727' # เมนูทีวี 03/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/115949' # เมนูทีวี 04/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/116162' # เมนูทีวี 05/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/116469' # เมนูทีวี 06/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/116698' # เมนูทีวี 07/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/117005' # เมนูทีวี 08/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/117269' # เมนูทีวี 09/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/117540' # เมนูทีวี 10/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/117732' # เมนูทีวี 11/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/117984' # เมนูทีวี 12/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/118265' # เมนูทีวี 13/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/118477' # เมนูทีวี 14/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/118755' # เมนูทีวี 15/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/118993' # เมนูทีวี 16/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/119346' # เมนูทีวี 17/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/119484' # เมนูทีวี 18/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/119789' # เมนูทีวี 19/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/120012' # เมนูทีวี 20/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/120319' # เมนูทีวี 21/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/120573' # เมนูทีวี 22/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/120856' # เมนูทีวี 23/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/121101' # เมนูทีวี 24/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/121326' # เมนูทีวี 25/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/121583' # เมนูทีวี 26/10/53
   'https://www.thairath.co.th/content/121923' # เมนูทีวี 27/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/122122' # เมนูทีวี 28/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/122452' # เมนูทีวี 29/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/122709' # เมนูทีวี 30/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/122960' # เมนูทีวี 31/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
   
 • '\n'+Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), a=>"'"+a.firstChild.href.replace(/[\\"]/g, '').replace(/'/g, "%27")+"' \\ # "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join('')+'\n'
  
  • run the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "01/54" site:thairath.co.th and keyword: "เมนูทีวี" "02/54" site:thairath.co.th, then feed the text output of each keyword to the following command in bash shell,
   LC_ALL=C sort
   
   , yielding the output:
   'https://www.thairath.co.th/content/138097' \\ # เมนูทีวี 01/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/138258' \\ # เมนูทีวี 02/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/138451' \\ # เมนูทีวี 03/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/138655' \\ # เมนูทีวี 04/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/139115' \\ # เมนูทีวี 06/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/139381' \\ # เมนูทีวี 07/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/139651' \\ # เมนูทีวี 08/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/139876' \\ # เมนูทีวี 09/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/140078' \\ # เมนูทีวี 10/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/140257' \\ # เมนูทีวี 11/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/140591' \\ # เมนูทีวี 12/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/140790' \\ # เมนูทีวี 13/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/141102' \\ # เมนูทีวี 14/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/141331' \\ # เมนูทีวี 15/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/141605' \\ # เมนูทีวี 16/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/141805' \\ # เมนูทีวี 17/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/141980' \\ # เมนูทีวี 18/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/142221' \\ # เมนูทีวี 19/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/142737' \\ # เมนูทีวี 21/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/143058' \\ # เมนูทีวี 22/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/143274' \\ # เมนูทีวี 23/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/143460' \\ # เมนูทีวี 24/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/143772' \\ # เมนูทีวี 25/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/143952' \\ # เมนูทีวี 26/01/54
   'https://www.thairath.co.th/content/144290' \\ # เมนูทีวี 27/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/144526' \\ # เมนูทีวี 28/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/144799' \\ # เมนูทีวี 29/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/145057' \\ # เมนูทีวี 30/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/145251' \\ # เมนูทีวี 31/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   
   and
   'https://www.thairath.co.th/content/145476' \\ # เมนูทีวี 01/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/145759' \\ # เมนูทีวี 02/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/146008' \\ # เมนูทีวี 03/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/146260' \\ # เมนูทีวี 04/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/146548' \\ # เมนูทีวี 05/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/146735' \\ # เมนูทีวี 06/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/146963' \\ # เมนูทีวี 07/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/147180' \\ # เมนูทีวี 08/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/147458' \\ # เมนูทีวี 09/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/147682' \\ # เมนูทีวี 10/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/148019' \\ # เมนูทีวี 11/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/148219' \\ # เมนูทีวี 12/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/148496' \\ # เมนูทีวี 13/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/148714' \\ # เมนูทีวี 14/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/148959' \\ # เมนูทีวี 15/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/149185' \\ # เมนูทีวี 16/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/149436' \\ # เมนูทีวี 17/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/149674' \\ # เมนูทีวี 18/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/149969' \\ # เมนูทีวี 19/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/150206' \\ # เมนูทีวี 20/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/150364' \\ # เมนูทีวี 21/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/150548' \\ # เมนูทีวี 22/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/150797' \\ # เมนูทีวี 23/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/151073' \\ # เมนูทีวี 24/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/151353' \\ # เมนูทีวี 25/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/151735' \\ # เมนูทีวี 26/02/54
   'https://www.thairath.co.th/content/151962' \\ # เมนูทีวี 27/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/152127' \\ # เมนูทีวี 28/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   
  • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "05/01/54" site:thairath.co.th and keyword: "เมนูทีวี" "20/01/54" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/138896' \\ # เมนูทีีวี 05/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   
   and
   'https://www.thairath.co.th/content/142540' \\ # เมนูทีวี 20/01/54
   
  • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "03/54" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/155151' \\ # เมนูทีวี 12/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/156671' \\ # เมนูทีวี 18/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/157134' \\ # เมนูทีวี 20/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/154860' \\ # เมนูทีวี 11/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/158713' \\ # เมนูทีวี 26/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/156917' \\ # เมนูทีวี 19/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/154339' \\ # เมนูทีวี 09/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/155807' \\ # เมนูทีวี 15/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/155408' \\ # เมนูทีวี 13/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/159969' \\ # เมนูทีวี 31/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/153902' \\ # เมนูทีวี 07/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/155589' \\ # เมนูทีวี 14/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/153460' \\ # เมนูทีวี 05/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/154613' \\ # เมนูทีวี 10/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/152887' \\ # เมนูทีวี 03/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/157877' \\ # เมนูทีวี 23/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/153637' \\ # เมนูทีวี 06/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/159684' \\ # เมนูทีวี 30/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/154059' \\ # เมนูทีวี 08/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/152351' \\ # เมนูทีวี 01/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/153182' \\ # เมนูทีวี 04/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/158436' \\ # เมนูทีวี 25/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/158173' \\ # เมนูทีวี 24/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/152635' \\ # เมนูทีวี 02/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/159364' \\ # เมนูทีวี 29/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/157595' \\ # เมนูทีวี 22/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/156116' \\ # เมนูทีวี 16/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/157361' \\ # เมนูทีวี 21/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/159119' \\ # เมนูทีวี 28/03/54
   'https://www.thairath.co.th/content/158939' \\ # เมนูทีวี 27/03/54
   
  • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "17/03/54" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/156383' \\ # เมนูทีีวี 17/03/54
   
  • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "04/54" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "05/54" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "06/54" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/162815' \\ # เมนูทีวี 11/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/163899' \\ # เมนูทีวี 15/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/167436' \\ # เมนูทีวี 29/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/163617' \\ # เมนูทีวี 14/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/166642' \\ # เมนูทีวี 26/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/166184' \\ # เมนูทีวี 24/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/163319' \\ # เมนูทีวี 13/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/164123' \\ # เมนูทีวี 16/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/161448' \\ # เมนูทีวี 06/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/163025' \\ # เมนูทีวี 12/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/165370' \\ # เมนูทีวี 21/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/164349' \\ # เมนูทีวี 17/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/161003' \\ # เมนูทีวี 04/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/165970' \\ # เมนูทีวี 23/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/164780' \\ # เมนูทีวี 19/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/164591' \\ # เมนูทีวี 18/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/161188' \\ # เมนูทีวี 05/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/161754' \\ # เมนูทีวี 07/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/160234' \\ # เมนูทีวี 01/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'http://www.thairath.co.th/content/167785' \\ # เมนูทีวี 30/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/190715' \\ # เมนูทีวี 02/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/160530' \\ # เมนูทีวี 02/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/160754' \\ # เมนูทีวี 03/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/162549' \\ # เมนูทีวี 10/04/54
   'https://www.thairath.co.th/content/166903' \\ # เมนูทีวี 27/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/162031' \\ # เมนูทีวี 08/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/162299' \\ # เมนูทีวี 08/04/54
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/168967' \\ # เมนูทีวี 05/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/168219' \\ # เมนูทีวี 02/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/175010' \\ # เมนูทีวี 30/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/171647' \\ # เมนูทีวี 16/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/173325' \\ # เมนูทีวี 23/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/172075' \\ # เมนูทีวี 18/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/172364' \\ # เมนูทีวี 19/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/174835' \\ # เมนูทีวี 29/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/171160' \\ # เมนูทีวี 14/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/173074' \\ # เมนูทีวี 22/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/169896' \\ # เมนูทีวี 09/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/173512' \\ # เมนูทีวี 24/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/170665' \\ # เมนูทีวี 12/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/169250' \\ # เมนูทีวี 06/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/173767' \\ # เมนูทีวี 25/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/174052' \\ # เมนูทีวี 26/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/168412' \\ # เมนูทีวี 03/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/170948' \\ # เมนูทีวี 13/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/170103' \\ # เมนูทีวี 10/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/174288' \\ # เมนูทีวี 27/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/172640' \\ # เมนูทีวี 20/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/170341' \\ # เมนูทีวี 11/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/168076' \\ # เมนูทีวี 01/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/168740' \\ # เมนูทีวี 04/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/172818' \\ # เมนูทีวี 21/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/171382' \\ # เมนูทีวี 15/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/169465' \\ # เมนูทีวี 07/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/171898' \\ # เมนูทีวี 17/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/169704' \\ # เมนูทีวี 08/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/175274' \\ # เมนูทีวี 31/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/174511' \\ # เมนูทีวี 28/05/54
   'https://www.thairath.co.th/content/171260' \\ # เมนูทีวี 14/05/54
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/175987' \\ # เมนูทีวี 03/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/177945' \\ # เมนูทีวี 11/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/182092' \\ # เมนูทีวี 28/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/180648' \\ # เมนูทีวี 22/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/177400' \\ # เมนูทีวี 09/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/177215' \\ # เมนูทีวี 08/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/178642' \\ # เมนูทีวี 14/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/178895' \\ # เมนูทีวี 15/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/181855' \\ # เมนูทีวี 27/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/178444' \\ # เมนูทีวี 13/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/176692' \\ # เมนูทีวี 06/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/181685' \\ # เมนูทีวี 26/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/179716' \\ # เมนูทีวี 30/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/176968' \\ # เมนูทีวี 16/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/177692' \\ # เมนูทีวี 10/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/176253' \\ # เมนูทีวี 04/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/180167' \\ # เมนูทีวี 20/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/176521' \\ # เมนูทีวี 05/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/177484' \\ # เมนูทีวี 24/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/179745' \\ # เมนูทีวี 18/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/180423' \\ # เมนูทีวี21/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/175750' \\ # เมนูทีวี 02/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/175510' \\ # เมนูทีวี 01/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/181404' \\ # เมนูทีวี 25/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/179453' \\ # เมนูทีวี 17/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/179038' \\ # เมนูทีวี 29/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/180925' \\ # เมนูทีวี 23/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/179950' \\ # เมนูทีวี 19/06/54
   'https://www.thairath.co.th/content/178214' \\ # เมนูทีวี 12/06/54
   
  • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "25/04/54" site:thairath.co.th:
   'http://www.thairath.co.th/content/166417' \\ # เมนูทีวี 25/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   
  • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "07/54" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "08/54" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "09/54" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/186274' \\ # เมนูทีวี 15/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/186566' \\ # เมนูทีวี 16/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/184058' \\ # เมนูทีวี 06/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/183557' \\ # เมนูทีวี 04/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/187226' \\ # เมนูทีวี 19/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/182856' \\ # เมนูทีวี 01/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/190038' \\ # เมนูทีวี 30/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/189443' \\ # เมนูทีวี 28/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/183330' \\ # เมนูทีวี 03/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/183118' \\ # เมนูทีวี 02/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/184276' \\ # เมนูทีวี 07/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/190305' \\ # เมนูทีวี 31/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/187027' \\ # เมนูทีวี 18/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/188934' \\ # เมนูทีวี 26/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/183746' \\ # เมนูทีวี 05/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/186819' \\ # เมนูทีวี 17/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/187755' \\ # เมนูทีวี 21/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/186007' \\ # เมนูทีวี 14/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/188053' \\ # เมนูทีวี 22/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/188731' \\ # เมนูทีวี 25/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/184559' \\ # เมนูทีวี 08/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/187474' \\ # เมนูทีวี 20/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/189732' \\ # เมนูทีวี 29/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/189181' \\ # เมนูทีวี 27/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/185494' \\ # เมนูทีวี 12/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/185748' \\ # เมนูทีวี 13/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/188277' \\ # เมนูทีวี 23/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/184824' \\ # เมนูทีวี 09/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/185272' \\ # เมนูทีวี 11/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/188527' \\ # เมนูทีวี 24/07/54
   'https://www.thairath.co.th/content/185065' \\ # เมนูทีวี 10/07/54
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/197438' \\ # เมนูทีวี 30/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/193254' \\ # เมนูทีวี 12/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/193958' \\ # เมนูทีวี 15/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/196761' \\ # เมนูทีวี 26/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/194988' \\ # เมนูทีวี 19/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/191750' \\ # เมนูทีวี 06/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/194150' \\ # เมนูทีวี 16/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/197774' \\ # เมนูทีวี 31/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/192415' \\ # เมนูทีวี 09/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/193744' \\ # เมนูทีวี 14/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/192690' \\ # เมนูทีวี 10/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/196215' \\ # เมนูทีวี 24/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/196806' \\ # เมนูทีวี 27/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/195731' \\ # เมนูทีวี 22/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/192235' \\ # เมนูทีวี 08/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/195930' \\ # เมนูทีวี 23/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/196511' \\ # เมนูทีวี 25/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/197273' \\ # เมนูทีวี 28/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/190944' \\ # เมนูทีวี 03/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/191216' \\ # เมนูทีวี 04/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/190533' \\ # เมนูทีวี 01/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/194704' \\ # เมนูทีวี 18/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/195274' \\ # เมนูทีวี 20/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/191529' \\ # เมนูทีวี 05/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/192988' \\ # เมนูทีวี 11/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/194363' \\ # เมนูทีวี 17/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/197504' \\ # เมนูทีวี 29/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/191978' \\ # เมนูทีวี 07/08/54
   'https://www.thairath.co.th/content/193500' \\ # เมนูทีวี 13/08/54
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/200476' \\ # เมนูทีวี 10/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/204152' \\ # เมนูทีวี 25/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/199448' \\ # เมนูทีวี 06/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/202197' \\ # เมนูทีวี 17/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/198803' \\ # เมนูทีวี 03/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/201206' \\ # เมนูทีวี 14/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/199696' \\ # เมนูทีวี 07/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/201677' \\ # เมนูทีวี 15/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/200744' \\ # เมนูทีวี 11/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/205161' \\ # เมนูทีวี 29/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/202534' \\ # เมนูทีวี 19/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/202897' \\ # เมนูทีวี 20/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/204351' \\ # เมนูทีวี 26/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/204534' \\ # เมนูทีวี 30/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/204871' \\ # เมนูทีวี 28/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/198598' \\ # เมนูทีวี 04/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/202943' \\ # เมนูทีวี 22/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/203132' \\ # เมนูทีวี 21/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/199967' \\ # เมนูทีวี 08/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/198232' \\ # เมนูทีวี 01/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/203493' \\ # เมนูทีวี 24/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/198052' \\ # เมนูทีวี 02/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/200547' \\ # เมนูทีวี 13/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/198872' \\ # เมนูทีวี 05/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/203682' \\ # เมนูทีวี 23/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/201515' \\ # เมนูทีวี 16/09/54
   'https://www.thairath.co.th/content/202233' \\ # เมนูทีวี 18/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/204609' \\ # เมนูทีวี 27/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/200941' \\ # เมนูทีวี 12/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   
  • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "21/08/54" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/195521' \\ # เมนูทีวี 21/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   
  • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/54" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "11/54" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "12/54" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/212276' \\ # เมนูทีวี 28/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/208995' \\ # เมนูทีวี 14/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/206339' \\ # เมนูทีวี 04/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/207451' \\ # เมนูทีวี 08/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/211323' \\ # เมนูทีวี 24/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/207166' \\ # เมนูทีวี 07/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/212619' \\ # เมนูทีวี 29/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/212786' \\ # เมนูทีวี 30/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/209485' \\ # เมนูทีวี 16/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/206120' \\ # เมนูทีวี 03/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/211543' \\ # เมนูทีวี 25/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/209774' \\ # เมนูทีวี 17/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/210698' \\ # เมนูทีวี 21/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/210215' \\ # เมนูทีวี 19/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/205644' \\ # เมนูทีวี 01/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/208143' \\ # เมนูทีวี 11/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/207936' \\ # เมนูทีวี 10/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/209260' \\ # เมนูทีวี 15/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'http://www.thairath.co.th/content/212020' \\ # เมนูทีวี 27/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/207704' \\ # เมนูทีวี 09/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/206645' \\ # เมนูทีวี 05/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/212020' \\ # เมนูทีวี 27/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/209948' \\ # เมนูทีวี 18/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/206881' \\ # เมนูทีวี 06/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/208679' \\ # เมนูทีวี 13/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/210926' \\ # เมนูทีวี 22/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/210429' \\ # เมนูทีวี 20/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/211764' \\ # เมนูทีวี 26/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/213046' \\ # เมนูทีวี 31/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/208456' \\ # เมนูทีวี 12/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/205941' \\ # เมนูทีวี 02/10/54
   'https://www.thairath.co.th/content/211138' \\ # เมนูทีวี 23/10/54
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/215654' \\ # เมนูทีวี 11/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/215353' \\ # เมนูทีวี 10/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/217700' \\ # เมนูทีวี 20/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/214028' \\ # เมนูทีวี 04/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/214671' \\ # เมนูทีวี 07/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/219574' \\ # เมนูทีวี 28/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/217290' \\ # เมนูทีวี 18/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/218088' \\ # เมนูทีวี 22/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/217501' \\ # เมนูทีวี 19/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/214223' \\ # เมนูทีวี 05/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/213527' \\ # เมนูทีวี 02/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/214457' \\ # เมนูทีวี 06/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/219741' \\ # เมนูทีวี 29/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/220020' \\ # เมนูทีวี 30/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/219125' \\ # เมนูทีวี 26/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/213187' \\ # เมนูทีวี 01/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/217019' \\ # เมนูทีวี 17/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/214812' \\ # เมนูทีวี 08/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/216314' \\ # เมนูทีวี 14/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/217896' \\ # เมนูทีวี 21/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/213739' \\ # เมนูทีวี 03/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/218883' \\ # เมนูทีวี 25/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/216468' \\ # เมนูทีวี 15/11/54
   'https://www.thairath.co.th/content/216725' \\ # เมนูทีวี 16/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/219366' \\ # เมนูทีวี 27/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/215056' \\ # เมนูทีวี 09/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/215873' \\ # เมนูทีวี 12/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/216104' \\ # เมนูทีวี 13/11/54
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/227023' \\ # เมนูทีวี 31/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/222802' \\ # เมนูทีวี 12/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/219995' \\ # เมนูทีวี 02/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/226802' \\ # เมนูทีวี 30/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/223500' \\ # เมนูทีวี 15/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/225471' \\ # เมนูทีวี 24/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'http://www.thairath.co.th/content/221081' \\ # เมนูทีวี 07/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/225211' \\ # เมนูทีวี 23/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/220547' \\ # เมนูทีวี 04/12/54
   'https://www.thairath.co.th/content/223991' \\ # เมนูทีวี 17/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/225852' \\ # เมนูทีวี 26/12/54
   'https://www.thairath.co.th/content/221197' \\ # เมนูทีวี 05/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/220776' \\ # เมนูทีวี 03/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/223732' \\ # เมนูทีวี 16/12/54
   'https://www.thairath.co.th/content/222147' \\ # เมนูทีวี 09/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/220246' \\ # เมนูทีวี 01/12/54
   'https://www.thairath.co.th/content/222157' \\ # เมนูทีวี 10/12/54
   'https://www.thairath.co.th/content/225001' \\ # เมนูทีวี 22/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/224093' \\ # เมนูทีวี 20/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/225201' \\ # เมนูทีวี 25/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/221657' \\ # เมนูทีวี 08/12/54
   'https://www.thairath.co.th/content/224338' \\ # เมนูทีวี 19/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/224546' \\ # เมนูทีวี 21/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/222479' \\ # เมนูทีวี 13/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/224242' \\ # เมนูทีวี 18/12/54
   'https://www.thairath.co.th/content/226322' \\ # เมนูทีวี 28/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/226221' \\ # เมนูทีวี 27/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/222648' \\ # เมนูทีวี 11/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/220578' \\ # เมนูทีวี 06/12/54
   
  • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "01/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "02/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "03/55" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/227163' \\ # เมนูทีวี 01/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/229389' \\ # เมนูทีวี 11/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/229125' \\ # เมนูทีวี 10/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/230242' \\ # เมนูทีวี 14/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/230009' \\ # เมนูทีวี 13/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/233851' \\ # เมนูทีวี 28/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/227523' \\ # เมนูทีวี 03/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/232039' \\ # เมนูทีวี 21/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/228180' \\ # เมนูทีวี 06/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/230960' \\ # เมนูทีวี 17/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/232743' \\ # เมนูทีวี 24/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/233628' \\ # เมนูทีวี 27/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/231471' \\ # เมนูทีวี 19/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/230529' \\ # เมนูทีวี 15/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/227331' \\ # เมนูทีวี 02/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/234516' \\ # เมนูทีวี 31/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/227909' \\ # เมนูทีวี 05/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/227696' \\ # เมนูทีวี 04/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/228735' \\ # เมนูทีวี 08/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/234326' \\ # เมนูทีวี 30/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/228920' \\ # เมนูทีวี 09/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/230778' \\ # เมนูทีวี 16/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/231790' \\ # เมนูทีวี 20/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/229666' \\ # เมนูทีวี 12/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/228390' \\ # เมนูทีวี 07/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/233283' \\ # เมนูทีวี 26/01/55
   'https://www.thairath.co.th/content/234087' \\ # เมนูทีวี 29/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/232300' \\ # เมนูทีวี 22/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/233017' \\ # เมนูทีวี 25/01/55
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/234824' \\ # เมนูทีวี 01/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/240820' \\ # เมนูทีวี 25/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/239592' \\ # เมนูทีวี 20/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/238623' \\ # เมนูทีวี 16/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/235149' \\ # เมนูทีวี 02/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/237391' \\ # เมนูทีวี 11/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/240097' \\ # เมนูทีวี 22/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/238868' \\ # เมนูทีวี 17/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/239172' \\ # เมนูทีวี 18/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/236107' \\ # เมนูทีวี 06/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/241262' \\ # เมนูทีวี 27/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/235620' \\ # เมนูทีวี 04/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/240300' \\ # เมนูทีวี 23/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/236860' \\ # เมนูทีวี 09/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/239775' \\ # เมนูทีวี 21/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/237103' \\ # เมนูทีวี 10/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/238048' \\ # เมนูทีวี 14/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/237869' \\ # เมนูทีวี 13/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/238319' \\ # เมนูทีวี 15/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/241047' \\ # เมนูทีวี 26/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/241451' \\ # เมนูทีวี 28/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/235362' \\ # เมนูทีวี 03/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/236594' \\ # เมนูทีวี 08/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/237621' \\ # เมนูทีวี 12/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/236316' \\ # เมนูทีวี 07/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/241517' \\ # เมนูทีวี 29/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/239373' \\ # เมนูทีวี 19/02/55
   'https://www.thairath.co.th/content/235887' \\ # เมนูทีวี 05/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   
   ,
   'https://www.thairath.co.th/content/245343' \\ # เมนูทีวี 15/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/249401' \\ # เมนูทีวี 31/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/244149' \\ # เมนูทีวี 10/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/247876' \\ # เมนูทีวี 25/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/243418' \\ # เมนูทีวี 07/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/245873' \\ # เมนูทีวี 17/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/243770' \\ # เมนูทีวี 08/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/247384' \\ # เมนูทีวี 23/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/242493' \\ # เมนูทีวี 03/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/242753' \\ # เมนูทีวี 04/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/244621' \\ # เมนูทีวี 12/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/248861' \\ # เมนูทีวี 29/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/242990' \\ # เมนูทีวี 05/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/245614' \\ # เมนูทีวี 16/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/246133' \\ # เมนูทีวี 18/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/247966' \\ # เมนูทีวี 27/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/246528' \\ # เมนูทีวี 20/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/246329' \\ # เมนูทีวี 19/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/244233' \\ # เมนูทีวี 11/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/241972' \\ # เมนูทีวี 01/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/249124' \\ # เมนูทีวี 30/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/248386' \\ # เมนูทีวี 28/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/243911' \\ # เมนูทีวี 09/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/243165' \\ # เมนูทีวี 06/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
   'https://www.thairath.co.th/content/244848' \\ # เมนูทีวี 14/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/248104' \\ # เมนูทีวี 26/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/247485' \\ # เมนูทีวี 24/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/246815' \\ # เมนูทีวี 21/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/242245' \\ # เมนูทีวี 02/03/55
   'https://www.thairath.co.th/content/247101' \\ # เมนูทีวี 22/03/55
   
  • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "23/01/55" site:thairath.co.th:
   'https://www.thairath.co.th/content/232583' \\ # เมนูทีวี 23/01/55
   
 • prompt(Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join(''))
  
  (text output in javascript console in the above (previous) javascript will escape backslash (\) and double quote (") character, so better use prompt() that not escape any character. console.log() also not escape any character, but (in Firefox) it is easier to copy whole text output (just press shift-Tab, then ctrl-A, ctrl-C) in prompt() than to copy text output in javascript console)
  • {let a=document.getElementsByClassName('yuRUbf');prompt(Array.prototype.map.call(a, (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join(''), a.length)}
   
  • {let a=Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n');prompt(a.join(''), a.length)}
   
  • (a=>prompt(a.join(''), a.length))(Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n'))
   
   • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "04/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "05/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "06/55" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/250347' \ #0 เมนูทีวี 04/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/256611' \ #1 เมนูทีวี 30/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/251793' \ #2 เมนูทีวี 10/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/251192' \ #3 เมนูทีวี 07/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/256080' \ #4 เมนูทีวี 28/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/253713' \ #5 เมนูทีวี 18/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/253503' \ #6 เมนูทีวี 17/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/255543' \ #7 เมนูทีวี 26/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/253147' \ #8 เมนูทีวี 15/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/251355' \ #9 เมนูทีวี 08/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/253305' \ #0 เมนูทีวี 16/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/252633' \ #1 เมนูทีวี 13/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/252959' \ #2 เมนูทีวี 14/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/250601' \ #3 เมนูทีวี 05/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/252344' \ #4 เมนูทีวี 12/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/254998' \ #5 เมนูทีวี 24/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/254427' \ #6 เมนูทีวี 21/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/249583' \ #7 เมนูทีวี 01/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/250060' \ #8 เมนูทีวี 03/04/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/254170' \ #0 เมนูทีวี 20/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/255812' \ #1 เมนูทีวี 27/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/253956' \ #2 เมนูทีวี 19/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/255310' \ #3 เมนูทีวี 25/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/252119' \ #4 เมนูทีวี 11/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/250908' \ #5 เมนูทีวี 06/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/254850' \ #6 เมนูทีวี 23/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/251587' \ #7 เมนูทีวี 09/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/256314' \ #8 เมนูทีวี 29/04/55
    'https://www.thairath.co.th/content/249895' \ #9 เมนูทีวี 02/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/257846' \ #0 เมนูทีวี 05/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/263926' \ #1 เมนูทีวี 29/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/258492' \ #2 เมนูทีวี 08/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/261085' \ #3 เมนูทีวี 18/05/55
    'http://www.thairath.co.th/content/257275' \ #4 เมนูทีวี 03/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/259608' \ #5 เมนูทีวี 12/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/264441' \ #6 เมนูทีวี 31/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/261921' \ #7 เมนูทีวี 21/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/260797' \ #8 เมนูทีวี 17/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/261650' \ #9 เมนูทีวี 20/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/263272' \ #0 เมนูทีวี 26/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/262184' \ #1 เมนูทีวี 22/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/260494' \ #2 เมนูทีวี 16/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/260074' \ #3 เมนูทีวี 14/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/260248' \ #4 เมนูทีวี 15/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/264169' \ #5 เมนูทีวี 30/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/263046' \ #6 เมนูทีวี 25/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/259024' \ #7 เมนูทีวี 10/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/263716' \ #8 เมนูทีวี 28/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/259829' \ #9 เมนูทีวี 13/05/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/257519' \ #0 เมนูทีวี 04/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/263477' \ #1 เมนูทีวี 27/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/258731' \ #2 เมนูทีวี 09/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/258283' \ #3 เมนูทีวี 07/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/259332' \ #4 เมนูทีวี 11/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/262701' \ #5 เมนูทีวี 24/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/262415' \ #6 เมนูทีวี 23/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/256783' \ #7 เมนูทีวี 01/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/257049' \ #8 เมนูทีวี 02/05/55
    'https://www.thairath.co.th/content/258085' \ #9 เมนูทีวี 06/05/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/266722' \ #0 เมนูทีวี 09/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/265466' \ #1 เมนูทีวี 04/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/272092' \ #2 เมนูทีวี 30/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/267940' \ #3 เมนูทีวี 14/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/268259' \ #4 เมนูทีวี 15/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/265937' \ #5 เมนูทีวี 06/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/269429' \ #6 เมนูทีวี 20/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/268937' \ #7 เมนูทีวี 18/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/270280' \ #8 เมนูทีวี 23/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/265702' \ #9 เมนูทีวี 05/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/264754' \ #0 เมนูทีวี 01/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/266445' \ #1 เมนูทีวี 08/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/270784' \ #2 เมนูทีวี 25/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/268487' \ #3 เมนูทีวี 16/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/266144' \ #4 เมนูทีวี 07/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/267647' \ #5 เมนูทีวี 13/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/271239' \ #6 เมนูทีวี 27/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/270971' \ #7 เมนูทีวี 26/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/267132' \ #8 เมนูทีวี 11/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/265281' \ #9 เมนูทีวี 03/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/269749' \ #0 เมนูทีวี 21/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/269153' \ #1 เมนูทีวี 19/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/267375' \ #2 เมนูทีวี 12/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/271839' \ #3 เมนูทีวี 29/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/270068' \ #4 เมนูทีวี 22/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/270557' \ #5 เมนูทีวี 24/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/271546' \ #6 เมนูทีวี 28/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/266930' \ #7 เมนูทีวี 10/06/55
    'https://www.thairath.co.th/content/265044' \ #8 เมนูทีวี 02/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/268745' \ #9 เมนูทีวี 17/06/55
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "22/04/55" site:thairath.co.th and keyword: "เมนูทีวี" "19/05/55" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/254669' \ #0 เมนูทีวี 22/04/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/261395' \ #0 เมนูทีวี 19/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "07/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "08/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "09/55" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/276665' \ #0 เมนูทีวี 18/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/273648' \ #1 เมนูทีวี 06/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/279901' \ #2 เมนูทีวี 31/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/272595' \ #3 เมนูทีวี 02/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/274548' \ #4 เมนูทีวี 10/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/273294' \ #5 เมนูทีวี 05/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/273901' \ #6 เมนูทีวี 07/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/278407' \ #7 เมนูทีวี 25/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/273000' \ #8 เมนูทีวี 04/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/277217' \ #9 เมนูทีวี 20/07/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/276945' \ #0 เมนูทีวี 19/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/278671' \ #1 เมนูทีวี 26/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/278968' \ #2 เมนูทีวี 27/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/275967' \ #3 เมนูทีวี 15/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/275150' \ #4 เมนูทีวี 12/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/279704' \ #5 เมนูทีวี 30/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/276194' \ #6 เมนูทีวี 16/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/274323' \ #7 เมนูทีวี 09/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/274132' \ #8 เมนูทีวี 08/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/277925' \ #9 เมนูทีวี 23/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/272359' \ #0 เมนูทีวี 01/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/272750' \ #1 เมนูทีวี 03/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/276385' \ #2 เมนูทีวี 17/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/274807' \ #3 เมนูทีวี 11/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/278110' \ #4 เมนูทีวี 24/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/275465' \ #5 เมนูทีวี 13/07/55
    'https://www.thairath.co.th/content/277496' \ #6 เมนูทีวี 21/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/277772' \ #7 เมนูทีวี 22/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/275731' \ #8 เมนูทีวี 14/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/279241' \ #9 เมนูทีวี 28/07/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/279468' \ #0 เมนูทีวี 29/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/453938' \ #1 เมนูทีวี 02/10/57
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/283949' \ #0 เมนูทีวี 17/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/280454' \ #1 เมนูทีวี 02/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/281196' \ #2 เมนูทีวี 05/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/282883' \ #3 เมนูทีวี 12/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/283042' \ #4 เมนูทีวี 13/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/285127' \ #5 เมนูทีวี 22/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/281773' \ #6 เมนูทีวี 08/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/281550' \ #7 เมนูทีวี 07/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/280166' \ #8 เมนูทีวี 01/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/283424' \ #0 เมนูทีวี 15/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/282349' \ #1 เมนูทีวี 10/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/287142' \ #2 เมนูทีวี 30/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/282069' \ #3 เมนูทีวี 09/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/282634' \ #4 เมนูทีวี 11/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/285411' \ #5 เมนูทีวี 23/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/284639' \ #6 เมนูทีวี 20/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/286846' \ #7 เมนูทีวี 29/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/286369' \ #8 เมนูทีวี 27/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/285665' \ #9 เมนูทีวี 24/08/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/284459' \ #0 เมนูทีวี 19/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/281345' \ #1 เมนูทีวี 06/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/287368' \ #2 เมนูทีวี 31/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/284908' \ #3 เมนูทีวี 21/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/285955' \ #4 เมนูทีวี 25/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/283175' \ #5 เมนูทีวี 14/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/286177' \ #6 เมนูทีวี 26/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/284206' \ #7 เมนูทีวี 18/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/280718' \ #8 เมนูทีวี 03/08/55
    'https://www.thairath.co.th/content/280943' \ #9 เมนูทีวี 04/08/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/289617' \ #0 เมนูทีวี 09/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/287684' \ #1 เมนูทีวี 01/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/290223' \ #2 เมนูทีวี 12/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/294690' \ #3 เมนูทีวี 30/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/291036' \ #4 เมนูทีวี 15/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/293368' \ #5 เมนูทีวี 25/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/291435' \ #6 เมนูทีวี 17/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/293197' \ #7 เมนูทีวี 24/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/291695' \ #8 เมนูทีวี 18/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/290504' \ #9 เมนูทีวี 13/09/55
    
    ,
    'http://www.thairath.co.th/content/289315' \ #0 เมนูทีวี 08/09/55
    'http://www.thairath.co.th/content/289989' \ #1 เมนูทีวี 11/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/288835' \ #2 เมนูทีวี 06/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/290784' \ #3 เมนูทีวี 14/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/288511' \ #4 เมนูทีวี 05/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/293626' \ #5 เมนูทีวี 26/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/292190' \ #6 เมนูทีวี 20/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/294165' \ #7 เมนูทีวี 28/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/292970' \ #8 เมนูทีวี 23/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/291957' \ #9 เมนูทีวี 19/09/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/292745' \ #0 เมนูทีวี 22/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/288245' \ #1 เมนูทีวี 04/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/294458' \ #2 เมนูทีวี 29/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/287866' \ #3 เมนูทีวี 02/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/289050' \ #4 เมนูทีวี 07/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/288042' \ #5 เมนูทีวี 03/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/292459' \ #6 เมนูทีวี 21/09/55
    'https://www.thairath.co.th/content/293869' \ #7 เมนูทีวี 27/09/55
    
   • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "11/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "12/55" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/299986' \ #0 เมนูทีวี 21/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/296431' \ #1 เมนูทีวี 07/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/301490' \ #2 เมนูทีวี 27/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/295880' \ #3 เมนูทีวี 05/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/301904' \ #4 เมนูทีวี 29/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/296701' \ #5 เมนูทีวี 08/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/300406' \ #6 เมนูทีวี 23/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/298655' \ #7 เมนูทีวี 16/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/302388' \ #8 เมนูทีวี 31/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/296184' \ #9 เมนูทีวี 06/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/299773' \ #0 เมนูทีวี 20/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/297395' \ #1 เมนูทีวี 11/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/297992' \ #2 เมนูทีวี 13/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/300930' \ #3 เมนูทีวี 25/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/299206' \ #4 เมนูทีวี 18/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/297152' \ #5 เมนูทีวี 10/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/296890' \ #6 เมนูทีวี 09/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/295627' \ #7 เมนูทีวี 04/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/301227' \ #8 เมนูทีวี 26/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/298935' \ #9 เมนูทีวี 17/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/294904' \ #0 เมนูทีวี 01/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/301689' \ #1 เมนูทีวี 28/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/300727' \ #2 เมนูทีวี 24/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/302107' \ #3 เมนูทีวี 30/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/298232' \ #4 เมนูทีวี 14/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/299481' \ #5 เมนูทีวี 19/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/295109' \ #6 เมนูทีวี 02/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/300172' \ #7 เมนูทีวี 22/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/298465' \ #8 เมนูทีวี 15/10/55
    'https://www.thairath.co.th/content/295364' \ #9 เมนูทีวี 03/10/55
    
    ,
    'http://www.thairath.co.th/content/231185' \ #0 เมนูทีวี 18/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/305111' \ #0 เมนูทีวี 11/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/308701' \ #1 เมนูทีวี 26/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/308487' \ #2 เมนูทีวี 25/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/305515' \ #3 เมนูทีวี 13/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/302934' \ #4 เมนูทีวี 02/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/308249' \ #5 เมนูทีวี 24/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/306998' \ #6 เมนูทีวี 19/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/306313' \ #7 เมนูทีวี 16/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/309464' \ #8 เมนูทีวี 29/11/55
    'https://www.thairath.co.th/content/309661' \ #9 เมนูทีวี 30/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/307202' \ #0 เมนูทีวี 20/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/303391' \ #1 เมนูทีวี 04/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/305342' \ #2 เมนูทีวี 12/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/303201' \ #3 เมนูทีวี 03/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/305740' \ #4 เมนูทีวี 14/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/306021' \ #5 เมนูทีวี 15/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/306789' \ #6 เมนูทีวี 18/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/304611' \ #7 เมนูทีวี 09/11/55
    'https://www.thairath.co.th/content/302657' \ #8 เมนูทีวี 01/11/55
    'https://www.thairath.co.th/content/304048' \ #9 เมนูทีวี 07/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/304838' \ #0 เมนูทีวี 10/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/307474' \ #1 เมนูทีวี 21/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/304305' \ #2 เมนูทีวี 08/11/55
    'https://www.thairath.co.th/content/309144' \ #3 เมนูทีวี 28/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/306574' \ #4 เมนูทีวี 17/11/55
    'https://www.thairath.co.th/content/307980' \ #5 เมนูทีวี 23/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/307697' \ #6 เมนูทีวี 22/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/308896' \ #7 เมนูทีวี 27/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/308896' \ #8 เมนูทีวี 27/11/55
    'https://www.thairath.co.th/content/303575' \ #9 เมนูทีวี 05/11/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/303767' \ #0 เมนูทีวี 06/11/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/312497' \ #0 เมนูทีวี 12/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/313551' \ #1 เมนูทีวี 16/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/310868' \ #2 เมนูทีวี 05/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/316908' \ #3 เมนูทีวี 31/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/312032' \ #4 เมนูทีวี 10/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/310341' \ #5 เมนูทีวี 03/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/313343' \ #6 เมนูทีวี 15/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/316812' \ #7 เมนูทีวี 30/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/311881' \ #8 เมนูทีวี 09/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/309969' \ #9 เมนูทีวี 01/12/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/311318' \ #0 เมนูทีวี 07/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/311633' \ #1 เมนูทีวี 08/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/310455' \ #2 เมนูทีวี 04/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/312767' \ #3 เมนูทีวี 13/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/314341' \ #4 เมนูทีวี 20/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/313043' \ #5 เมนูทีวี 14/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/314055' \ #6 เมนูทีวี 19/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/316637' \ #7 เมนูทีวี 29/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/315484' \ #8 เมนูทีวี 25/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/312271' \ #9 เมนูทีวี 11/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/316077' \ #0 เมนูทีวี 27/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/315791' \ #1 เมนูทีวี 26/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/311142' \ #2 เมนูทีวี 06/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/313666' \ #3 เมนูทีวี 17/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/314604' \ #4 เมนูทีวี 21/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/315325' \ #5 เมนูทีวี 24/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/310161' \ #6 เมนูทีวี 02/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/315125' \ #7 เมนูทีวี 23/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/313813' \ #8 เมนูทีวี 18/12/55
    'https://www.thairath.co.th/content/316324' \ #9 เมนูทีวี 28/12/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/314879' \ #0 เมนูทีวี 22/12/55
    
   • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "01/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "02/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "03/56" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/317042' \ #0 เมนูทีวี 01/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/318930' \ #1 เมนูทีวี 10/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/321955' \ #2 เมนูทีวี 24/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/318236' \ #3 เมนูทีวี 07/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/320810' \ #4 เมนูทีวี 18/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/322439' \ #5 เมนูทีวี 26/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/318029' \ #6 เมนูทีวี 06/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/317807' \ #7 เมนูทีวี 05/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/320546' \ #8 เมนูทีวี 17/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/317209' \ #9 เมนูทีวี 02/01/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/317325' \ #0 เมนูทีวี 03/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/320309' \ #1 เมนูทีวี 16/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/321219' \ #2 เมนูทีวี 20/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/319680' \ #3 เมนูทีวี 13/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/322232' \ #4 เมนูทีวี 25/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/317592' \ #5 เมนูทีวี 04/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/321559' \ #6 เมนูทีวี 22/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/319470' \ #7 เมนูทีวี 12/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/323484' \ #8 เมนูทีวี 31/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/323047' \ #9 เมนูทีวี 29/01/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/323269' \ #0 เมนูทีวี 30/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/320073' \ #1 เมนูทีวี 15/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/318679' \ #2 เมนูทีวี 09/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/318387' \ #3 เมนูทีวี 08/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/321394' \ #4 เมนูทีวี 21/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/319897' \ #5 เมนูทีวี 14/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/320996' \ #6 เมนูทีวี 19/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/321761' \ #7 เมนูทีวี 23/01/56
    'https://www.thairath.co.th/content/322674' \ #8 เมนูทีวี 27/01/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/323939' \ #0 เมนูทีวี 02/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/328983' \ #1 เมนูทีวี 27/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/328277' \ #2 เมนูทีวี 23/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/327365' \ #3 เมนูทีวี 19/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/326998' \ #4 เมนูทีวี 17/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/324928' \ #5 เมนูทีวี 07/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/324324' \ #6 เมนูทีวี 04/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/328059' \ #7 เมนูทีวี 22/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/328474' \ #8 เมนูทีวี 24/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/327839' \ #9 เมนูทีวี 21/02/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/328811' \ #0 เมนูทีวี 26/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/329178' \ #1 เมนูทีวี 28/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/324726' \ #2 เมนูทีวี 06/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/327228' \ #3 เมนูทีวี 18/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/325364' \ #4 เมนูทีวี 09/02/56
    'http://www.thairath.co.th/content/323733' \ #5 เมนูทีวี 01/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/327590' \ #6 เมนูทีวี 20/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/326161' \ #7 เมนูทีวี 13/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/328629' \ #8 เมนูทีวี 25/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/326807' \ #9 เมนูทีวี 16/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/326360' \ #0 เมนูทีวี 14/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/325150' \ #1 เมนูทีวี 08/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/325941' \ #2 เมนูทีวี 12/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/325739' \ #3 เมนูทีวี 11/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/326598' \ #4 เมนูทีวี 15/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/324175' \ #5 เมนูทีวี 03/02/56
    'https://www.thairath.co.th/content/325596' \ #6 เมนูทีวี 10/02/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/332929' \ #0 เมนูทีวี 18/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/333350' \ #1 เมนูทีวี 20/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/332319' \ #2 เมนูทีวี 15/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/331297' \ #3 เมนูทีวี 10/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/334072' \ #4 เมนูทีวี 23/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/329691' \ #5 เมนูทีวี 02/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/332551' \ #6 เมนูทีวี 16/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/330650' \ #7 เมนูทีวี 07/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/330016' \ #8 เมนูทีวี 04/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/331456' \ #9 เมนูทีวี 11/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/330421' \ #0 เมนูทีวี 06/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/330868' \ #1 เมนูทีวี 08/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/332804' \ #2 เมนูทีวี 17/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/334908' \ #3 เมนูทีวี 27/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/333823' \ #4 เมนูทีวี 22/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/334640' \ #5 เมนูทีวี 26/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/333589' \ #6 เมนูทีวี 21/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/335112' \ #7 เมนูทีวี 28/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/335346' \ #8 เมนูทีวี 29/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/332091' \ #9 เมนูทีวี 14/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/329840' \ #0 เมนูทีวี 03/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/331885' \ #1 เมนูทีวี 13/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/330209' \ #2 เมนูทีวี 05/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/334436' \ #3 เมนูทีวี 25/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/331649' \ #4 เมนูทีวี 12/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/329412' \ #5 เมนูทีวี 01/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/335563' \ #6 เมนูทีวี 30/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/331101' \ #7 เมนูทีวี 09/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/333148' \ #8 เมนูทีวี 19/03/56
    'https://www.thairath.co.th/content/335768' \ #9 เมนูทีวี 31/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/334283' \ #0 เมนูทีวี 24/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "04/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "05/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "06/56" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/338807' \ #0 เมนูทีวี 15/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/338966' \ #1 เมนูทีวี 16/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/336549' \ #2 เมนูทีวี 04/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/338236' \ #3 เมนูทีวี 12/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/337397' \ #4 เมนูทีวี 08/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/339873' \ #5 เมนูทีวี 21/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/338475' \ #6 เมนูทีวี 13/04/56
    'https://www.thairath.co.th/content/339133' \ #7 เมนูทีวี 17/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/341669' \ #8 เมนูทีวี 30/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/341145' \ #9 เมนูทีวี 27/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/336803' \ #0 เมนูทีวี 05/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/339335' \ #1 เมนูทีวี 18/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/340924' \ #2 เมนูทีวี 26/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/336349' \ #3 เมนูทีวี 03/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/335963' \ #4 เมนูทีวี 01/04/56
    'https://www.thairath.co.th/content/337016' \ #5 เมนูทีวี 06/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/341510' \ #6 เมนูทีวี 29/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/336118' \ #7 เมนูทีวี 02/04/56
    'https://www.thairath.co.th/content/340698' \ #8 เมนูทีวี 25/04/56
    'https://www.thairath.co.th/content/340063' \ #9 เมนูทีวี 22/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/337254' \ #0 เมนูทีวี 07/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/338694' \ #1 เมนูทีวี 14/04/56
    'https://www.thairath.co.th/content/337984' \ #2 เมนูทีวี 11/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/340215' \ #3 เมนูทีวี 23/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/337553' \ #4 เมนูทีวี 09/04/56
    'https://www.thairath.co.th/content/340468' \ #5 เมนูทีวี 24/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/337773' \ #6 เมนูทีวี 10/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/339723' \ #7 เมนูทีวี 20/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/341314' \ #8 เมนูทีวี 28/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/343741' \ #0 เมนูทีวี 10/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/343112' \ #1 เมนูทีวี 07/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/342579' \ #2 เมนูทีวี 04/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/342730' \ #3 เมนูทีวี 05/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/342927' \ #4 เมนูทีวี 06/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/345321' \ #5 เมนูทีวี 18/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/345494' \ #6 เมนูทีวี 19/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/346578' \ #7 เมนูทีวี 24/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/343503' \ #8 เมนูทีวี 09/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/341902' \ #9 เมนูทีวี 01/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/347817' \ #0 เมนูทีวี 30/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/343284' \ #1 เมนูทีวี 08/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/343961' \ #2 เมนูทีวี 11/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/345139' \ #3 เมนูทีวี 17/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/345710' \ #4 เมนูทีวี 20/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/347117' \ #5 เมนูทีวี 27/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/346095' \ #6 เมนูทีวี 22/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/346986' \ #7 เมนูทีวี 26/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/344179' \ #8 เมนูทีวี 12/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/344478' \ #9 เมนูทีวี 14/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/342155' \ #0 เมนูทีวี 02/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/344356' \ #1 เมนูทีวี 13/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/346819' \ #2 เมนูทีวี 25/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/347299' \ #3 เมนูทีวี 28/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/344903' \ #4 เมนูทีวี 16/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/344694' \ #5 เมนูทีวี 15/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/342328' \ #6 เมนูทีวี 03/05/56
    'https://www.thairath.co.th/content/346320' \ #7 เมนูทีวี 23/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/347566' \ #8 เมนูทีวี 29/05/56
    
    ,
    'http://www.thairath.co.th/content/349233' \ #0 เมนูทีวี 06/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/351717' \ #1 เมนูทีวี 18/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/349001' \ #2 เมนูทีวี 05/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/350740' \ #3 เมนูทีวี 13/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/352148' \ #4 เมนูทีวี 20/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/348486' \ #5 เมนูทีวี 02/06/56
    'http://www.thairath.co.th/content/348587' \ #6 เมนูทีวี 03/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/352950' \ #7 เมนูทีวี 24/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/351158' \ #8 เมนูทีวี 15/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/349903' \ #9 เมนูทีวี 09/06/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/348215' \ #0 เมนูทีวี 01/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/353325' \ #1 เมนูทีวี 26/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/353605' \ #2 เมนูทีวี 27/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/349457' \ #3 เมนูทีวี 07/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/350114' \ #4 เมนูทีวี 10/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/349696' \ #5 เมนูทีวี 08/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/350510' \ #6 เมนูทีวี 12/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/350933' \ #7 เมนูทีวี 14/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/348766' \ #8 เมนูทีวี 04/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/351158' \ #9 เมนูทีวี 15/06/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/354034' \ #0 เมนูทีวี 29/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/353800' \ #1 เมนูทีวี 28/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/351578' \ #2 เมนูทีวี 17/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/352775' \ #3 เมนูทีวี 23/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/353112' \ #4 เมนูทีวี 25/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/351992' \ #5 เมนูทีวี 19/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/351390' \ #6 เมนูทีวี 16/06/56
    'https://www.thairath.co.th/content/352400' \ #7 เมนูทีวี 21/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/354281' \ #8 เมนูทีวี 30/06/56
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "21/05/56" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/345847' \ #0 เมนูวีที 21/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "07/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "08/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "09/56" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/354518' \ #0 เมนูทีวี 02/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/356293' \ #1 เมนูทีวี 11/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/359889' \ #2 เมนูทีวี 29/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/357455' \ #3 เมนูทีวี 17/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/358145' \ #4 เมนูทีวี 20/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/358534' \ #5 เมนูทีวี 22/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/355550' \ #6 เมนูทีวี 07/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/357896' \ #7 เมนูทีวี 19/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/355868' \ #8 เมนูทีวี 09/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/359262' \ #9 เมนูทีวี 26/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/359029' \ #0 เมนูทีวี 25/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/357227' \ #1 เมนูทีวี 16/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/354742' \ #2 เมนูทีวี 03/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/359484' \ #3 เมนูทีวี 27/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/360265' \ #4 เมนูทีวี 31/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/354381' \ #5 เมนูทีวี 01/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/357073' \ #6 เมนูทีวี 15/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/358838' \ #7 เมนูทีวี 24/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/358686' \ #8 เมนูทีวี 23/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/355198' \ #9 เมนูทีวี 05/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/358381' \ #0 เมนูทีวี 21/07/56
    'http://www.thairath.co.th/content/354947' \ #1 เมนูทีวี 04/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/357655' \ #2 เมนูทีวี 18/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/360007' \ #3 เมนูทีวี 30/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/356891' \ #4 เมนูทีวี 14/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/356517' \ #5 เมนูทีวี 12/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/356719' \ #6 เมนูทีวี 13/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/356084' \ #7 เมนูทีวี 10/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/355723' \ #8 เมนูทีวี 08/07/56
    'https://www.thairath.co.th/content/355379' \ #9 เมนูทีวี 06/07/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/359679' \ #0 เมนูทีวี 28/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/sitemap-monthly-2014-07.xml' \ #1 https://www.thairath.co.th/content/433236 hourly 0.80 https ...
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/366727' \ #0 เมนูทีวี 31/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/362860' \ #1 เมนูทีวี 12/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/361753' \ #2 เมนูทีวี 07/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/364002' \ #3 เมนูทีวี 18/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/364409' \ #4 เมนูทีวี 20/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/363002' \ #5 เมนูทีวี 13/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/365283' \ #6 เมนูทีวี 24/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/363797' \ #7 เมนูทีวี 17/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/362430' \ #8 เมนูทีวี 10/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/364610' \ #9 เมนูทีวี 21/08/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/361524' \ #0 เมนูทีวี 06/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/365540' \ #1 เมนูทีวี 25/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/361161' \ #2 เมนูทีวี 04/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/364843' \ #3 เมนูทีวี 22/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/360762' \ #4 เมนูทีวี 02/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/361371' \ #5 เมนูทีวี 05/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/363588' \ #6 เมนูทีวี 16/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/364215' \ #7 เมนูทีวี 19/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/365050' \ #8 เมนูทีวี 23/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/366279' \ #9 เมนูทีวี 29/08/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/363382' \ #0 เมนูทีวี 15/08/56
    'http://www.thairath.co.th/content/366514' \ #1 เมนูทีวี 30/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/362233' \ #2 เมนูทีวี 09/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/360531' \ #3 เมนูทีวี 01/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/365701' \ #4 เมนูทีวี 26/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/360953' \ #5 เมนูทีวี 03/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/362670' \ #6 เมนูทีวี 11/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/363142' \ #7 เมนูทีวี 14/08/56
    'https://www.thairath.co.th/content/365825' \ #8 เมนูทีวี 27/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/825242' \ #9 เมนูทีวี 01/01/60
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/412472' \ #0 เมนูทีวี 27/03/57
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/369901' \ #0 เมนูทีวี 16/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/369563' \ #1 เมนูทีวี 14/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/369383' \ #2 เมนูทีวี 13/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/368471' \ #3 เมนูทีวี 09/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/366918' \ #4 เมนูทีวี 01/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/370978' \ #5 เมนูทีวี 21/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/368709' \ #6 เมนูทีวี 10/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/371157' \ #7 เมนูทีวี 22/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/367655' \ #8 เมนูทีวี 05/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/372422' \ #9 เมนูทีวี 28/09/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/370719' \ #0 เมนูทีวี 20/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/371966' \ #1 เมนูทีวี 26/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/370505' \ #2 เมนูทีวี 19/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/370299' \ #3 เมนูทีวี 18/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/371503' \ #4 เมนูทีวี 24/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/367909' \ #5 เมนูทีวี 06/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/372199' \ #6 เมนูทีวี 27/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/367087' \ #7 เมนูทีวี 02/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/371318' \ #8 เมนูทีวี 23/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/372608' \ #9 เมนูทีวี 29/09/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/367439' \ #0 เมนูทีวี 04/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/369751' \ #1 เมนูทีวี 15/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/368921' \ #2 เมนูทีวี 11/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/372764' \ #3 เมนูทีวี 30/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/367278' \ #4 เมนูทีวี 03/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/368165' \ #5 เมนูทีวี 07/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/369117' \ #6 เมนูทีวี 12/09/56
    'https://www.thairath.co.th/content/368324' \ #7 เมนูทีวี 08/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "11/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "12/56" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/374971' \ #0 เมนูทีวี 10/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/374089' \ #1 เมนูทีวี 06/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/378093' \ #2 เมนูทีวี 24/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/375911' \ #3 เมนูทีวี 14/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/373899' \ #4 เมนูทีวี 05/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/375486' \ #5 เมนูทีวี 12/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/373657' \ #6 เมนูทีวี 04/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/379472' \ #7 เมนูทีวี 31/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/379251' \ #8 เมนูทีวี 30/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/378498' \ #9 เมนูทีวี 26/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/373442' \ #0 เมนูทีวี 03/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/378266' \ #1 เมนูทีวี 25/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/376087' \ #2 เมนูทีวี 15/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/374465' \ #3 เมนูทีวี 08/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/377869' \ #4 เมนูทีวี 23/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/376542' \ #5 เมนูทีวี 17/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/377239' \ #6 เมนูทีวี 20/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/378695' \ #7 เมนูทีวี 27/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/375710' \ #8 เมนูทีวี 13/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/376772' \ #9 เมนูทีวี 18/10/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/374326' \ #0 เมนูทีวี 07/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/375229' \ #1 เมนูทีวี 11/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/373250' \ #2 เมนูทีวี 02/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/377683' \ #3 เมนูทีวี 22/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/377022' \ #4 เมนูทีวี 19/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/373008' \ #5 เมนูทีวี 01/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/377477' \ #6 เมนูทีวี 21/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/376389' \ #7 เมนูทีวี 16/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/374777' \ #8 เมนูทีวี 09/10/56
    'https://www.thairath.co.th/content/378855' \ #9 เมนูทีวี 28/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'http://www.thairath.co.th/content/382086' \ #0 เมนูทีวี 12/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/385856' \ #1 เมนูทีวี 29/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/379959' \ #2 เมนูทีวี 02/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/386055' \ #3 เมนูทีวี 30/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/381679' \ #4 เมนูทีวี 10/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/385140' \ #5 เมนูทีวี 26/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/379713' \ #6 เมนูทีวี 01/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/381033' \ #7 เมนูทีวี 07/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/382491' \ #8 เมนูทีวี 14/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/380204' \ #9 เมนูทีวี 03/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/382961' \ #0 เมนูทีวี 16/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/382275' \ #1 เมนูทีวี 13/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/383192' \ #2 เมนูทีวี 17/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/380782' \ #3 เมนูทีวี 06/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/381531' \ #4 เมนูทีวี 09/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/384533' \ #5 เมนูทีวี 23/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/383364' \ #6 เมนูทีวี 18/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/383787' \ #7 เมนูทีวี 20/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/384319' \ #8 เมนูทีวี 22/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/384024' \ #9 เมนูทีวี 21/11/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/385590' \ #0 เมนูทีวี 28/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/380329' \ #1 เมนูทีวี 04/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/380541' \ #2 เมนูทีวี 05/11/56
    'https://www.thairath.co.th/content/385356' \ #3 เมนูทีวี 27/11/56
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/387145' \ #0 เมนูทีวี 05/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/388205' \ #1 เมนูทีวี 10/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/387535' \ #2 เมนูทีวี 07/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/389423' \ #3 เมนูทีวี 16/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/387397' \ #4 เมนูทีวี 06/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/392721' \ #5 เมนูทีวี 31/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/391982' \ #6 เมนูทีวี 27/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/389080' \ #7 เมนูทีวี 14/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/391700' \ #8 เมนูทีวี 26/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/389625' \ #9 เมนูทีวี 17/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/388858' \ #0 เมนูทีวี 13/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/386275' \ #1 เมนูทีวี 01/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/390342' \ #2 เมนูทีวี 20/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/392229' \ #3 เมนูทีวี 28/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/390057' \ #4 เมนูทีวี 19/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/386453' \ #5 เมนูทีวี 02/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/390776' \ #6 เมนูทีวี 22/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/388351' \ #7 เมนูทีวี 11/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/392458' \ #8 เมนูทีวี 29/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/387769' \ #9 เมนูทีวี 08/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/391157' \ #0 เมนูทีวี 24/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/389246' \ #1 เมนูทีวี 15/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/392591' \ #2 เมนูทีวี 30/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/390581' \ #3 เมนูทีวี 21/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/391444' \ #4 เมนูทีวี 25/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/387941' \ #5 เมนูทีวี 09/12/56
    'https://www.thairath.co.th/content/386623' \ #6 เมนูทีวี 03/12/56
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "09/09/54" site:thairath.co.th and keyword: "แตกฟอง" "23/11/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/200218' \ #0 เมนูทีวี 09/09/54
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/218332' \ #0 เมนทีวี 23/11/54
    
 • while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO- -- "$1" | perl -nle 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s#\A.*?<title>(.*)</title>.*\z#$1#ig and $_="*# [$u $_]",print,last' -- "$1" ; shift ; done | cat
  
  • while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO- -- "$1" | perl -nle 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}m#<title>(.*)</title>#i and $_="*# [$u $1]",print,last' -- "$1" ; shift ; done | cat
   
  • while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO- -- "$1" | perl -nle 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}m#<title>(.*)</title>#i and(print"*# [$u $1]"),last' -- "$1" ; shift ; done | cat ; echo done
   
 • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{835623..836777} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/835623 <title>เมนูทีวี 15/01/60</title>
  https://www.thairath.co.th/content/835800
  https://www.thairath.co.th/content/835900
  https://www.thairath.co.th/content/835905 <title>2 ตายายสอยรังมดแดง ทำเมนูเมี่ยงมดขาย สร้างรายได้ประทังชีวิต</title>
  https://www.thairath.co.th/content/836100
  https://www.thairath.co.th/content/836200
  https://www.thairath.co.th/content/836207  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{836200..836777} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/836200
  https://www.thairath.co.th/content/836207  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/836279  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/836300
  https://www.thairath.co.th/content/836400
  https://www.thairath.co.th/content/836500
  https://www.thairath.co.th/content/836600
  https://www.thairath.co.th/content/836700
  https://www.thairath.co.th/content/836777 <title>เมนูทีวี 17/01/60</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{835624..835800} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/835700
  https://www.thairath.co.th/content/835800
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{835906..836100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/836000
  https://www.thairath.co.th/content/836100
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{461169..461629} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/461169 <title>เมนูทีวี 05/11/57</title>
  https://www.thairath.co.th/content/461353  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/461400
  https://www.thairath.co.th/content/461500
  https://www.thairath.co.th/content/461600
  https://www.thairath.co.th/content/461629 <title>เมนูทีวี 07/11/57</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{461170..461400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/461200
  https://www.thairath.co.th/content/461300
  https://www.thairath.co.th/content/461353  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/461400
  done
  
 • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100017..101435} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/100100
  https://www.thairath.co.th/content/100200
  https://www.thairath.co.th/content/100257 <title>เมนูทีวี</title>
  https://www.thairath.co.th/content/100400
  https://www.thairath.co.th/content/100500
  https://www.thairath.co.th/content/100506 <title>เมนูทีวี</title>
  https://www.thairath.co.th/content/100700
  https://www.thairath.co.th/content/100722 <title>เมนูทีวี</title>
  https://www.thairath.co.th/content/100900
  https://www.thairath.co.th/content/100931 <title>เมนูทีวี</title>
  https://www.thairath.co.th/content/101100
  https://www.thairath.co.th/content/101172 <title>เมนูทีวี</title>
  https://www.thairath.co.th/content/101300
  https://www.thairath.co.th/content/101367 <title>สตรีหมายเลข1เผยเมนูเด็ดบ้านผู้นำสหรัฐฯ</title>
  https://www.thairath.co.th/content/101400
  https://www.thairath.co.th/content/101435 <title>เมนูทีวี 06/08/53</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100258..100400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/100300
  https://www.thairath.co.th/content/100400
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100507..100700} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/100523  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/100600
  https://www.thairath.co.th/content/100700
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100723..100900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/100800
  https://www.thairath.co.th/content/100900
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100932..101100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/101000
  https://www.thairath.co.th/content/101100
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{101173..101300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/101200
  https://www.thairath.co.th/content/101245  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/101262  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/101300
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{101368..101400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/101400
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{105902..106397} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/106000
  https://www.thairath.co.th/content/106100
  https://www.thairath.co.th/content/106127  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/106147 <title>เมนูทีวี 26/08/53</title>
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{106100..106397} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/106100
  https://www.thairath.co.th/content/106147 <title>เมนูทีวี 26/08/53</title>
  https://www.thairath.co.th/content/106300
  https://www.thairath.co.th/content/106397 <title>เมนูทีวี 27/08/53</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{112146..112629} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/112194 <title>&quot;เมนูเสียว!&quot;</title>
  https://www.thairath.co.th/content/112300
  https://www.thairath.co.th/content/112338  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/112400
  https://www.thairath.co.th/content/112472  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/112473  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/112500
  https://www.thairath.co.th/content/112600
  https://www.thairath.co.th/content/112629 <title>เมนูทีวี 21/09/53</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{112195..112300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/112200
  https://www.thairath.co.th/content/112300
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{114152..114384} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/114200
  https://www.thairath.co.th/content/114300
  https://www.thairath.co.th/content/114384 <title>เมนูทีวี 25/09/53</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{114385..114654} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/114400
  https://www.thairath.co.th/content/114500
  https://www.thairath.co.th/content/114600
  https://www.thairath.co.th/content/114654 <title>เมนูทีวี 29/09/53</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{164781..165370} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/164800
  https://www.thairath.co.th/content/164900
  https://www.thairath.co.th/content/165000
  https://www.thairath.co.th/content/165067  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/165085 <title>เมนูทีวี 20/04/54</title>
  https://www.thairath.co.th/content/165200
  https://www.thairath.co.th/content/165300
  https://www.thairath.co.th/content/165352  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/165370 <title>เมนูทีวี 21/04/54</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{165371..165970} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/165400
  https://www.thairath.co.th/content/165500
  https://www.thairath.co.th/content/165600
  https://www.thairath.co.th/content/165639 <title>ไอเดีย​เก๋​ ไก๋..ซอส​ลูก​ตำลึง เพิ่ม​คุณ​ค่า..เมนู​ใหม่​ผัก​พื้นบ้าน</title>
  https://www.thairath.co.th/content/165800
  https://www.thairath.co.th/content/165900
  https://www.thairath.co.th/content/165951  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/165970 <title>เมนูทีวี 23/04/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{165640..165800} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/165663  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/165676 <title>เมนูทีวี 22/04/54</title>
  https://www.thairath.co.th/content/165800
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{167000..167436} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/167000
  https://www.thairath.co.th/content/167100
  https://www.thairath.co.th/content/167159  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/167183 <title>เมนูทีวี 28/04/54</title>
  https://www.thairath.co.th/content/167300
  https://www.thairath.co.th/content/167400
  https://www.thairath.co.th/content/167429  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/167436 <title>เมนูทีวี 29/04/54</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{170949..171160} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/171000
  https://www.thairath.co.th/content/171100
  https://www.thairath.co.th/content/171158  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/171160 <title>เมนูทีวี 14/05/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{171161..171260} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/171200
  https://www.thairath.co.th/content/171260 <title>เมนูทีวี 14/05/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{171261..171382} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/171300
  https://www.thairath.co.th/content/171382 <title>เมนูทีวี 15/05/54</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176693..176968} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/176700
  https://www.thairath.co.th/content/176742 <title>เอไอเอสจับมือเอสแอนด์พี แนะนำเมนูสุขภาพ</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176900
  https://www.thairath.co.th/content/176915  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176917  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176918  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176933  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176945 <title>เมนูทีวี 07/06/54</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176968 <title>เมนูทีวี 16/06/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176743..176900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/176750 <title>เอไอเอสจับมือเอสแอนด์พี แนะนำเมนูสุขภาพ</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176900
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176751..176900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/176800
  https://www.thairath.co.th/content/176900
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176969..177215} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/176969  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/176995  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/177000
  https://www.thairath.co.th/content/177100
  https://www.thairath.co.th/content/177198  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/177199  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/177200
  https://www.thairath.co.th/content/177215 <title>เมนูทีวี 08/06/54</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218089..218883} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/218100
  https://www.thairath.co.th/content/218137  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218200
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218137..218883} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/218200
  https://www.thairath.co.th/content/218300
  https://www.thairath.co.th/content/218314  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218400
  https://www.thairath.co.th/content/218500
  https://www.thairath.co.th/content/218547  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218589  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218600
  https://www.thairath.co.th/content/218603  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218609 <title>เมนูทีวี 24/11/54</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218726 <title>จากมันนี่เอ็กซ์โป เชียงใหม่ ไปสู่เมนูไทยอง</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218869  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218883 <title>เมนูทีวี 25/11/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218727..218869} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/218800
  https://www.thairath.co.th/content/218869  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218610..218726} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/218700
  https://www.thairath.co.th/content/218726 <title>จากมันนี่เอ็กซ์โป เชียงใหม่ ไปสู่เมนูไทยอง</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218884..219125} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/218900
  https://www.thairath.co.th/content/219000
  https://www.thairath.co.th/content/219100
  https://www.thairath.co.th/content/219118  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/219125 <title>เมนูทีวี 26/11/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219126..219366} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/219200
  https://www.thairath.co.th/content/219300
  https://www.thairath.co.th/content/219358  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/219366 <title>เมนูทีวี 27/11/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219367..219574} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/219400
  https://www.thairath.co.th/content/219450  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/219500
  https://www.thairath.co.th/content/219508  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/219558  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/219574 <title>เมนูทีวี 28/11/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219575..219741} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/219600
  https://www.thairath.co.th/content/219700
  https://www.thairath.co.th/content/219721  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/219741 <title>เมนูทีวี 29/11/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219742..219995} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/219800
  https://www.thairath.co.th/content/219900
  https://www.thairath.co.th/content/219995 <title>เมนูทีวี 02/12/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219996..220020} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/220000
  https://www.thairath.co.th/content/220020 <title>เมนูทีวี 30/11/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{220021..220246} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/220100
  https://www.thairath.co.th/content/220104  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/220171  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/220200
  https://www.thairath.co.th/content/220219  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/220246 <title>เมนูทีวี 01/12/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{220247..220547} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/220300
  https://www.thairath.co.th/content/220318  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/220334  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/220400
  https://www.thairath.co.th/content/220500
  https://www.thairath.co.th/content/220547 <title>เมนูทีวี 04/12/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218547..218600} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/218547  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/218600
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222480..222648} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/222500
  https://www.thairath.co.th/content/222600
  https://www.thairath.co.th/content/222646  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/222648 <title>เมนูทีวี 11/12/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222649..222802} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/222688  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/222697  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/222700
  https://www.thairath.co.th/content/222794  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/222800
  https://www.thairath.co.th/content/222802 <title>เมนูทีวี 12/12/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222803..223500} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/222812 <title>เซเลบฯสาวก &#x27;เบอร์เกอร์คิง&#x27; ชวนคนไทยน้ำลายสอ!!!...กับเมนูเนื้อคุณภาพเยี่ยม</title>
  https://www.thairath.co.th/content/223000
  https://www.thairath.co.th/content/223100
  https://www.thairath.co.th/content/223200
  https://www.thairath.co.th/content/223211  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/223238 <title>เมนูทีวี 14/12/54</title>
  https://www.thairath.co.th/content/223400
  https://www.thairath.co.th/content/223485  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/223500
  https://www.thairath.co.th/content/223500 <title>เมนูทีวี 15/12/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222813..223000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/222900
  https://www.thairath.co.th/content/223000
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{226323..226802} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/226383  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/226400
  https://www.thairath.co.th/content/226500
  https://www.thairath.co.th/content/226575  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/226594 <title>เมนูทีวี 29/12/54</title>
  https://www.thairath.co.th/content/226700
  https://www.thairath.co.th/content/226800
  https://www.thairath.co.th/content/226802 <title>เมนูทีวี 30/12/54</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{230961..231471} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/231000
  https://www.thairath.co.th/content/231100
  https://www.thairath.co.th/content/231185 <title>เมนูทีวี 18/10/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/231300
  https://www.thairath.co.th/content/231400
  https://www.thairath.co.th/content/231402  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/231468  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/231471 <title>เมนูทีวี 19/01/55</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{231186..231300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/231189  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/231200
  https://www.thairath.co.th/content/231300
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{240301..240820} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/240400
  https://www.thairath.co.th/content/240408  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/240500
  https://www.thairath.co.th/content/240552  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/240597 <title>เมนูทีวี 24/02/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/240700
  https://www.thairath.co.th/content/240800
  https://www.thairath.co.th/content/240812  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/240820 <title>เมนูทีวี 25/02/55</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{244622..244848} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/244668 <title>เมนูทีวี 13/03/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/244800
  https://www.thairath.co.th/content/244848 <title>เมนูทีวี 14/03/55</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{283425..283949} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/283500
  https://www.thairath.co.th/content/283600
  https://www.thairath.co.th/content/283673  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/283700
  https://www.thairath.co.th/content/283729 <title>เมนูทีวี 16/08/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/283900
  https://www.thairath.co.th/content/283936  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/283949 <title>เมนูทีวี 17/08/55</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{286370..286846} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/286400
  https://www.thairath.co.th/content/286439  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/286500
  https://www.thairath.co.th/content/286580 <title>เมนูทีวี 28/08/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/286700
  https://www.thairath.co.th/content/286800
  https://www.thairath.co.th/content/286835  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/286846 <title>เมนูทีวี 29/08/55</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{289618..289989} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/289697  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/289700
  https://www.thairath.co.th/content/289737 <title>เมนูทีวี 10/09/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/289900
  https://www.thairath.co.th/content/289973  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/289989 <title>เมนูทีวี 11/09/55</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291036..291435} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/291036 <title>เมนูทีวี 15/09/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/291200
  https://www.thairath.co.th/content/291245  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/291246 <title>ปั๊มนี้มีแต่ของแซบ ร้าน Esso ระนอง เมนูเก๋ ฝีมือเก๋า</title>
  https://www.thairath.co.th/content/291400
  https://www.thairath.co.th/content/291435 <title>เมนูทีวี 17/09/55</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291037..291200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/291100
  https://www.thairath.co.th/content/291200
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291247..291400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/291247 <title>ปั๊มนี้มีแต่ของแซบ ร้าน Esso ระนอง เมนูเก๋ ฝีมือเก๋า</title>
  https://www.thairath.co.th/content/291400
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291248..291400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/291248 <title>เมนูทีวี 16/09/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/291400
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{297395..297992} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/297395 <title>เมนูทีวี 11/10/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/297500
  https://www.thairath.co.th/content/297580  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/297600
  https://www.thairath.co.th/content/297700
  https://www.thairath.co.th/content/297715  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/297722 <title>น้ำสลัดจากข้าวกล้อง กระเจี๊ยบ เมนูสุขภาพ เอาใจช่วง &quot;เทศกาลเจ&quot;</title>
  https://www.thairath.co.th/content/297900
  https://www.thairath.co.th/content/297992 <title>เมนูทีวี 13/10/55</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{297396..297500} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/297400
  https://www.thairath.co.th/content/297412  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/297500
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{297723..297900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/297732 <title>เมนูทีวี 12/10/55</title>
  https://www.thairath.co.th/content/297900
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{318930..319470} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/318930 <title>เมนูทีวี 10/01/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319030  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319100
  https://www.thairath.co.th/content/319189  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319198 <title>เมนูทีวี 11/01/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319300
  https://www.thairath.co.th/content/319314 <title>SME มีแวว : &#x27;Papa House&#x27; เมนูฟิวชั่น สไตล์โฮมเมด...</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319461  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319470 <title>เมนูทีวี 12/01/56</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{319315..319461} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/319318  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319333  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319347  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/319400
  https://www.thairath.co.th/content/319461  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{322674..323047} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/322674 <title>เมนูทีวี 27/01/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/322800
  https://www.thairath.co.th/content/322900
  https://www.thairath.co.th/content/322913 <title>เมนูทีวี 28/01/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/323033 <title>เมนูร้อน...เสิร์ฟบนถนน</title>
  https://www.thairath.co.th/content/323047 <title>เมนูทีวี 29/01/56</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{323034..323047} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/323047 <title>เมนูทีวี 29/01/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{324324..324726} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/324324 <title>เมนูทีวี 04/02/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/324488 <title>เมนูทีวี 05/02/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/324600
  https://www.thairath.co.th/content/324686  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/324700
  https://www.thairath.co.th/content/324726 <title>เมนูทีวี 06/02/56</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{324600..324700} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/324600
  https://www.thairath.co.th/content/324700
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{339335..339723} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/339335 <title>เมนูทีวี 18/04/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/339500
  https://www.thairath.co.th/content/339518 <title>เมนูทีวี 19/04/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/339700
  https://www.thairath.co.th/content/339723 <title>เมนูทีวี 20/04/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{347817..348215} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/347817 <title>เมนูทีวี 30/05/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/347984 <title>เมนูทีวี 31/05/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/348100
  https://www.thairath.co.th/content/348120  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/348200
  https://www.thairath.co.th/content/348215 <title>เมนูทีวี 01/06/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{350114..350510} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/350114 <title>เมนูทีวี 10/06/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/350270 <title>เมนูทีวี 11/06/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/350400
  https://www.thairath.co.th/content/350500
  https://www.thairath.co.th/content/350510 <title>เมนูทีวี 12/06/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{352400..352775} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/352400
  https://www.thairath.co.th/content/352400 <title>เมนูทีวี 21/06/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/352500
  https://www.thairath.co.th/content/352590 <title>เมนูทีวี 22/06/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/352700
  https://www.thairath.co.th/content/352703  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/352775 <title>เมนูทีวี 23/06/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{361753..362233} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/361753 <title>เมนูทีวี 07/08/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/361892  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/361893  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/361900
  https://www.thairath.co.th/content/361993 <title>เมนูทีวี 08/08/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/362099  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/362100
  https://www.thairath.co.th/content/362129  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/362200
  https://www.thairath.co.th/content/362233 <title>เมนูทีวี 09/08/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{365825..366279} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/365825 <title>เมนูทีวี 27/08/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/366000
  https://www.thairath.co.th/content/366067 <title>เมนูทีวี 28/08/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/366200
  https://www.thairath.co.th/content/366279 <title>เมนูทีวี 29/08/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{369901..370299} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/369901 <title>เมนูทีวี 16/09/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/370088 <title>เมนูทีวี 17/09/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/370200
  https://www.thairath.co.th/content/370299 <title>เมนูทีวี 18/09/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{371503..371966} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/371503 <title>เมนูทีวี 24/09/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/371641  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/371700
  https://www.thairath.co.th/content/371770  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/371775 <title>เมนูทีวี 25/09/56</title>
  https://www.thairath.co.th/content/371877  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/371900
  https://www.thairath.co.th/content/371966 <title>เมนูทีวี 26/09/56</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{190534..190715} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/190600
  https://www.thairath.co.th/content/190700
  https://www.thairath.co.th/content/190707  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/190715 <title>เมนูทีวี 02/04/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{190716..190944} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/190800
  https://www.thairath.co.th/content/190900
  https://www.thairath.co.th/content/190926  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/190944 <title>เมนูทีวี 03/08/54</title>
  done
  
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{162032..162299} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/162100
  https://www.thairath.co.th/content/162200
  https://www.thairath.co.th/content/162279  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/162299 <title>เมนูทีวี 08/04/54</title>
  done
  $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{162300..162549} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
  https://www.thairath.co.th/content/162300
  https://www.thairath.co.th/content/162400
  https://www.thairath.co.th/content/162500
  https://www.thairath.co.th/content/162546  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
  https://www.thairath.co.th/content/162549 <title>เมนูทีวี 10/04/54</title>
  done
  
 • $ set -- \
  'https://www.thairath.co.th/content/389959' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389956' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389914' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389880' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389703' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389694' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389682' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389517' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389453' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389443' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389131' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389148' \
  'https://www.thairath.co.th/content/389131' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388890' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388710' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388702' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388684' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388668' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388589' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388463' \
  'https://www.thairath.co.th/content/388433' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387994' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387947' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387667' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387641' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387606' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387409' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387269' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387266' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387259' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387228' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387224' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387183' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387021' \
  'https://www.thairath.co.th/content/387004' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386850' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386721' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386712' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386688' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386681' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386667' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386517' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386345' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386170' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386151' \
  'https://www.thairath.co.th/content/386099' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385936' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385935' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385917' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385882' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385873' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385867' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385742' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385702' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385666' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385659' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385638' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385479' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385475' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385429' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385422' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385419' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385245' \
  'https://www.thairath.co.th/content/385233' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384859' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384825' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384817' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384791' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384783' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384430' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384155' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384139' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384106' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384102' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384088' \
  'https://www.thairath.co.th/content/384047' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383923' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383887' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383650' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383443' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383420' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383249' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383069' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383050' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383039' \
  'https://www.thairath.co.th/content/383011' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382852' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382839' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382771' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382663' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382640' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382603' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382584' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382558' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382504' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382492' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382378' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382355' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382378' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382355' \
  'https://www.thairath.co.th/content/382294' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381898' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381898' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381874' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381873' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381872' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381898' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381553' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381339' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381294' \
  'https://www.thairath.co.th/content/381116' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380911' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380866' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380792' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380783' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380792' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380783' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380404' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380346' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380029' \
  'https://www.thairath.co.th/content/380015' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379994' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379994' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379817' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379611' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379607' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379572' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379559' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379335' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379333' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379328' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379300' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379335' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379333' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379328' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379300' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379266' \
  'https://www.thairath.co.th/content/379256' \
  'https://www.thairath.co.th/content/378560' \
  'https://www.thairath.co.th/content/378558' \
  'https://www.thairath.co.th/content/378522' \
  'https://www.thairath.co.th/content/378379' \
  'https://www.thairath.co.th/content/378333' \
  'https://www.thairath.co.th/content/378314' \
  'https://www.thairath.co.th/content/378306' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377977' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377974' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377941' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377933' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377742' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377731' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377693' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377693' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377081' \
  'https://www.thairath.co.th/content/377042' \
  'https://www.thairath.co.th/content/376865' \
  'https://www.thairath.co.th/content/376828' \
  'https://www.thairath.co.th/content/376640' \
  'https://www.thairath.co.th/content/376587' \
  'https://www.thairath.co.th/content/376570' \
  'https://www.thairath.co.th/content/376424' \
  'https://www.thairath.co.th/content/376413' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375959' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375938' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375913' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375609' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375603' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375591' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375584' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375591' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375584' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375316' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375306' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375316' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375306' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375316' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375306' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375063' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375032' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375063' \
  'https://www.thairath.co.th/content/375032' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374828' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374631' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374572' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374551' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374344' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374209' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374203' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374199' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374144' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373976' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373790' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373765' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373763' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373761' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373790' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373765' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373763' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373761' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373539' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373530' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373525' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373465' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373465' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373266' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373265' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373143' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373098' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373056' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372967' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372946' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372938' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372967' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372946' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372938' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372910' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372482' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372304' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372187' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372086' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372069' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372063' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372057' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372004' \
  'https://www.thairath.co.th/content/371856' \
  'https://www.thairath.co.th/content/374344' \
  'https://www.thairath.co.th/content/373928' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372259' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372234' \
  'https://www.thairath.co.th/content/372187' \
  'https://www.thairath.co.th/content/751202' \
  'https://www.thairath.co.th/content/751482' \
  'https://www.thairath.co.th/content/751721' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752331' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752376' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752471' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752877' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752961' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752971' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752992' \
  'https://www.thairath.co.th/content/753041' \
  'https://www.thairath.co.th/content/753081' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752331' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752376' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752471' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752877' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752961' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752971' \
  'https://www.thairath.co.th/content/752992' \
  'https://www.thairath.co.th/content/753041' \
  'https://www.thairath.co.th/content/753081' \
  'https://www.thairath.co.th/content/754861' \
  'https://www.thairath.co.th/content/755137' \
  'https://www.thairath.co.th/content/756558' \
  'https://www.thairath.co.th/content/757311' \
  'https://www.thairath.co.th/content/757777' \
  'https://www.thairath.co.th/content/757842' \
  'https://www.thairath.co.th/content/757877' \
  'https://www.thairath.co.th/content/757897' \
  'https://www.thairath.co.th/content/758572' \
  'https://www.thairath.co.th/content/758587' \
  'https://www.thairath.co.th/content/758681' \
  'https://www.thairath.co.th/content/759642' \
  'https://www.thairath.co.th/content/759647' \
  'https://www.thairath.co.th/content/760927' \
  'https://www.thairath.co.th/content/761096' \
  'https://www.thairath.co.th/content/761862' \
  'https://www.thairath.co.th/content/761961' \
  'https://www.thairath.co.th/content/762316' \
  'https://www.thairath.co.th/content/762931' \
  'https://www.thairath.co.th/content/763671' \
  'https://www.thairath.co.th/content/763786' \
  'https://www.thairath.co.th/content/763837' \
  'https://www.thairath.co.th/content/763901' \
  'https://www.thairath.co.th/content/766126' \
  'https://www.thairath.co.th/content/768556' \
  'https://www.thairath.co.th/content/768922' \
  'https://www.thairath.co.th/content/770732' \
  'https://www.thairath.co.th/content/771866' \
  'https://www.thairath.co.th/content/773026' \
  'https://www.thairath.co.th/content/778521' \
  'https://www.thairath.co.th/content/779657' \
  'https://www.thairath.co.th/content/780366' \
  'https://www.thairath.co.th/content/780522' \
  'https://www.thairath.co.th/content/781242' \
  'https://www.thairath.co.th/content/782666' \
  'https://www.thairath.co.th/content/783036' \
  'https://www.thairath.co.th/content/784172' \
  'https://www.thairath.co.th/content/784401' \
  
  $ while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO /dev/full "$1" ; echo "wget_error$? $# $1" ; shift ; done | cat ; echo done
  wget_error8 289 https://www.thairath.co.th/content/389959
  wget_error8 288 https://www.thairath.co.th/content/389956
  wget_error8 287 https://www.thairath.co.th/content/389914
  wget_error8 286 https://www.thairath.co.th/content/389880
  wget_error8 285 https://www.thairath.co.th/content/389703
  wget_error8 284 https://www.thairath.co.th/content/389694
  wget_error8 283 https://www.thairath.co.th/content/389682
  wget_error8 282 https://www.thairath.co.th/content/389517
  wget_error8 281 https://www.thairath.co.th/content/389453
  wget_error8 280 https://www.thairath.co.th/content/389443
  wget_error8 279 https://www.thairath.co.th/content/389131
  wget_error8 278 https://www.thairath.co.th/content/389148
  wget_error8 277 https://www.thairath.co.th/content/389131
  wget_error8 276 https://www.thairath.co.th/content/388890
  wget_error8 275 https://www.thairath.co.th/content/388710
  wget_error8 274 https://www.thairath.co.th/content/388702
  wget_error8 273 https://www.thairath.co.th/content/388684
  wget_error8 272 https://www.thairath.co.th/content/388668
  wget_error8 271 https://www.thairath.co.th/content/388589
  wget_error8 270 https://www.thairath.co.th/content/388463
  wget_error8 269 https://www.thairath.co.th/content/388433
  wget_error8 268 https://www.thairath.co.th/content/387994
  wget_error8 267 https://www.thairath.co.th/content/387947
  wget_error8 266 https://www.thairath.co.th/content/387667
  wget_error8 265 https://www.thairath.co.th/content/387641
  wget_error8 264 https://www.thairath.co.th/content/387606
  wget_error8 263 https://www.thairath.co.th/content/387409
  wget_error8 262 https://www.thairath.co.th/content/387269
  wget_error8 261 https://www.thairath.co.th/content/387266
  wget_error8 260 https://www.thairath.co.th/content/387259
  wget_error8 259 https://www.thairath.co.th/content/387228
  wget_error8 258 https://www.thairath.co.th/content/387224
  wget_error8 257 https://www.thairath.co.th/content/387183
  wget_error8 256 https://www.thairath.co.th/content/387021
  wget_error8 255 https://www.thairath.co.th/content/387004
  wget_error8 254 https://www.thairath.co.th/content/386850
  wget_error8 253 https://www.thairath.co.th/content/386721
  wget_error8 252 https://www.thairath.co.th/content/386712
  wget_error8 251 https://www.thairath.co.th/content/386688
  wget_error8 250 https://www.thairath.co.th/content/386681
  wget_error8 249 https://www.thairath.co.th/content/386667
  wget_error8 248 https://www.thairath.co.th/content/386517
  wget_error8 247 https://www.thairath.co.th/content/386345
  wget_error8 246 https://www.thairath.co.th/content/386170
  wget_error8 245 https://www.thairath.co.th/content/386151
  wget_error8 244 https://www.thairath.co.th/content/386099
  wget_error8 243 https://www.thairath.co.th/content/385936
  wget_error8 242 https://www.thairath.co.th/content/385935
  wget_error8 241 https://www.thairath.co.th/content/385917
  wget_error8 240 https://www.thairath.co.th/content/385882
  wget_error8 239 https://www.thairath.co.th/content/385873
  wget_error8 238 https://www.thairath.co.th/content/385867
  wget_error8 237 https://www.thairath.co.th/content/385742
  wget_error8 236 https://www.thairath.co.th/content/385702
  wget_error8 235 https://www.thairath.co.th/content/385666
  wget_error8 234 https://www.thairath.co.th/content/385659
  wget_error8 233 https://www.thairath.co.th/content/385638
  wget_error8 232 https://www.thairath.co.th/content/385479
  wget_error8 231 https://www.thairath.co.th/content/385475
  wget_error8 230 https://www.thairath.co.th/content/385429
  wget_error8 229 https://www.thairath.co.th/content/385422
  wget_error8 228 https://www.thairath.co.th/content/385419
  wget_error8 227 https://www.thairath.co.th/content/385245
  wget_error8 226 https://www.thairath.co.th/content/385233
  wget_error8 225 https://www.thairath.co.th/content/384859
  wget_error8 224 https://www.thairath.co.th/content/384825
  wget_error8 223 https://www.thairath.co.th/content/384817
  wget_error8 222 https://www.thairath.co.th/content/384791
  wget_error8 221 https://www.thairath.co.th/content/384783
  wget_error8 220 https://www.thairath.co.th/content/384430
  wget_error8 219 https://www.thairath.co.th/content/384155
  wget_error8 218 https://www.thairath.co.th/content/384139
  wget_error8 217 https://www.thairath.co.th/content/384106
  wget_error8 216 https://www.thairath.co.th/content/384102
  wget_error8 215 https://www.thairath.co.th/content/384088
  wget_error8 214 https://www.thairath.co.th/content/384047
  wget_error8 213 https://www.thairath.co.th/content/383923
  wget_error8 212 https://www.thairath.co.th/content/383887
  wget_error8 211 https://www.thairath.co.th/content/383650
  wget_error8 210 https://www.thairath.co.th/content/383443
  wget_error8 209 https://www.thairath.co.th/content/383420
  wget_error8 208 https://www.thairath.co.th/content/383249
  wget_error8 207 https://www.thairath.co.th/content/383069
  wget_error8 206 https://www.thairath.co.th/content/383050
  wget_error8 205 https://www.thairath.co.th/content/383039
  wget_error8 204 https://www.thairath.co.th/content/383011
  wget_error8 203 https://www.thairath.co.th/content/382852
  wget_error8 202 https://www.thairath.co.th/content/382839
  wget_error8 201 https://www.thairath.co.th/content/382771
  wget_error8 200 https://www.thairath.co.th/content/382663
  wget_error8 199 https://www.thairath.co.th/content/382640
  wget_error8 198 https://www.thairath.co.th/content/382603
  wget_error8 197 https://www.thairath.co.th/content/382584
  wget_error8 196 https://www.thairath.co.th/content/382558
  wget_error8 195 https://www.thairath.co.th/content/382504
  wget_error8 194 https://www.thairath.co.th/content/382492
  wget_error8 193 https://www.thairath.co.th/content/382378
  wget_error8 192 https://www.thairath.co.th/content/382355
  wget_error8 191 https://www.thairath.co.th/content/382378
  wget_error8 190 https://www.thairath.co.th/content/382355
  wget_error8 189 https://www.thairath.co.th/content/382294
  wget_error8 188 https://www.thairath.co.th/content/381898
  wget_error8 187 https://www.thairath.co.th/content/381898
  wget_error3 186 https://www.thairath.co.th/content/381874
  wget_error3 185 https://www.thairath.co.th/content/381873
  wget_error3 184 https://www.thairath.co.th/content/381872
  wget_error8 183 https://www.thairath.co.th/content/381898
  wget_error8 182 https://www.thairath.co.th/content/381553
  wget_error8 181 https://www.thairath.co.th/content/381339
  wget_error8 180 https://www.thairath.co.th/content/381294
  wget_error8 179 https://www.thairath.co.th/content/381116
  wget_error8 178 https://www.thairath.co.th/content/380911
  wget_error8 177 https://www.thairath.co.th/content/380866
  wget_error8 176 https://www.thairath.co.th/content/380792
  wget_error8 175 https://www.thairath.co.th/content/380783
  wget_error8 174 https://www.thairath.co.th/content/380792
  wget_error8 173 https://www.thairath.co.th/content/380783
  wget_error8 172 https://www.thairath.co.th/content/380404
  wget_error8 171 https://www.thairath.co.th/content/380346
  wget_error8 170 https://www.thairath.co.th/content/380029
  wget_error8 169 https://www.thairath.co.th/content/380015
  wget_error8 168 https://www.thairath.co.th/content/379994
  wget_error8 167 https://www.thairath.co.th/content/379994
  wget_error8 166 https://www.thairath.co.th/content/379817
  wget_error8 165 https://www.thairath.co.th/content/379611
  wget_error8 164 https://www.thairath.co.th/content/379607
  wget_error8 163 https://www.thairath.co.th/content/379572
  wget_error8 162 https://www.thairath.co.th/content/379559
  wget_error8 161 https://www.thairath.co.th/content/379335
  wget_error8 160 https://www.thairath.co.th/content/379333
  wget_error8 159 https://www.thairath.co.th/content/379328
  wget_error8 158 https://www.thairath.co.th/content/379300
  wget_error8 157 https://www.thairath.co.th/content/379335
  wget_error8 156 https://www.thairath.co.th/content/379333
  wget_error8 155 https://www.thairath.co.th/content/379328
  wget_error8 154 https://www.thairath.co.th/content/379300
  wget_error8 153 https://www.thairath.co.th/content/379266
  wget_error8 152 https://www.thairath.co.th/content/379256
  wget_error8 151 https://www.thairath.co.th/content/378560
  wget_error8 150 https://www.thairath.co.th/content/378558
  wget_error8 149 https://www.thairath.co.th/content/378522
  wget_error8 148 https://www.thairath.co.th/content/378379
  wget_error8 147 https://www.thairath.co.th/content/378333
  wget_error8 146 https://www.thairath.co.th/content/378314
  wget_error8 145 https://www.thairath.co.th/content/378306
  wget_error8 144 https://www.thairath.co.th/content/377977
  wget_error8 143 https://www.thairath.co.th/content/377974
  wget_error8 142 https://www.thairath.co.th/content/377941
  wget_error8 141 https://www.thairath.co.th/content/377933
  wget_error8 140 https://www.thairath.co.th/content/377742
  wget_error8 139 https://www.thairath.co.th/content/377731
  wget_error8 138 https://www.thairath.co.th/content/377693
  wget_error8 137 https://www.thairath.co.th/content/377693
  wget_error8 136 https://www.thairath.co.th/content/377081
  wget_error8 135 https://www.thairath.co.th/content/377042
  wget_error8 134 https://www.thairath.co.th/content/376865
  wget_error8 133 https://www.thairath.co.th/content/376828
  wget_error8 132 https://www.thairath.co.th/content/376640
  wget_error8 131 https://www.thairath.co.th/content/376587
  wget_error8 130 https://www.thairath.co.th/content/376570
  wget_error8 129 https://www.thairath.co.th/content/376424
  wget_error8 128 https://www.thairath.co.th/content/376413
  wget_error8 127 https://www.thairath.co.th/content/375959
  wget_error8 126 https://www.thairath.co.th/content/375938
  wget_error8 125 https://www.thairath.co.th/content/375913
  wget_error8 124 https://www.thairath.co.th/content/375609
  wget_error8 123 https://www.thairath.co.th/content/375603
  wget_error8 122 https://www.thairath.co.th/content/375591
  wget_error8 121 https://www.thairath.co.th/content/375584
  wget_error8 120 https://www.thairath.co.th/content/375591
  wget_error8 119 https://www.thairath.co.th/content/375584
  wget_error8 118 https://www.thairath.co.th/content/375316
  wget_error8 117 https://www.thairath.co.th/content/375306
  wget_error8 116 https://www.thairath.co.th/content/375316
  wget_error8 115 https://www.thairath.co.th/content/375306
  wget_error8 114 https://www.thairath.co.th/content/375316
  wget_error8 113 https://www.thairath.co.th/content/375306
  wget_error8 112 https://www.thairath.co.th/content/375063
  wget_error8 111 https://www.thairath.co.th/content/375032
  wget_error8 110 https://www.thairath.co.th/content/375063
  wget_error8 109 https://www.thairath.co.th/content/375032
  wget_error8 108 https://www.thairath.co.th/content/374828
  wget_error8 107 https://www.thairath.co.th/content/374631
  wget_error8 106 https://www.thairath.co.th/content/374572
  wget_error8 105 https://www.thairath.co.th/content/374551
  wget_error8 104 https://www.thairath.co.th/content/374344
  wget_error8 103 https://www.thairath.co.th/content/374209
  wget_error8 102 https://www.thairath.co.th/content/374203
  wget_error8 101 https://www.thairath.co.th/content/374199
  wget_error8 100 https://www.thairath.co.th/content/374144
  wget_error8 99 https://www.thairath.co.th/content/373976
  wget_error8 98 https://www.thairath.co.th/content/373790
  wget_error8 97 https://www.thairath.co.th/content/373765
  wget_error8 96 https://www.thairath.co.th/content/373763
  wget_error8 95 https://www.thairath.co.th/content/373761
  wget_error8 94 https://www.thairath.co.th/content/373790
  wget_error8 93 https://www.thairath.co.th/content/373765
  wget_error8 92 https://www.thairath.co.th/content/373763
  wget_error8 91 https://www.thairath.co.th/content/373761
  wget_error8 90 https://www.thairath.co.th/content/373539
  wget_error8 89 https://www.thairath.co.th/content/373530
  wget_error8 88 https://www.thairath.co.th/content/373525
  wget_error8 87 https://www.thairath.co.th/content/373465
  wget_error8 86 https://www.thairath.co.th/content/373465
  wget_error8 85 https://www.thairath.co.th/content/373266
  wget_error8 84 https://www.thairath.co.th/content/373265
  wget_error8 83 https://www.thairath.co.th/content/373143
  wget_error8 82 https://www.thairath.co.th/content/373098
  wget_error8 81 https://www.thairath.co.th/content/373056
  wget_error8 80 https://www.thairath.co.th/content/372967
  wget_error8 79 https://www.thairath.co.th/content/372946
  wget_error8 78 https://www.thairath.co.th/content/372938
  wget_error8 77 https://www.thairath.co.th/content/372967
  wget_error8 76 https://www.thairath.co.th/content/372946
  wget_error8 75 https://www.thairath.co.th/content/372938
  wget_error8 74 https://www.thairath.co.th/content/372910
  wget_error8 73 https://www.thairath.co.th/content/372482
  wget_error8 72 https://www.thairath.co.th/content/372304
  wget_error8 71 https://www.thairath.co.th/content/372187
  wget_error8 70 https://www.thairath.co.th/content/372086
  wget_error8 69 https://www.thairath.co.th/content/372069
  wget_error8 68 https://www.thairath.co.th/content/372063
  wget_error8 67 https://www.thairath.co.th/content/372057
  wget_error8 66 https://www.thairath.co.th/content/372004
  wget_error8 65 https://www.thairath.co.th/content/371856
  wget_error8 64 https://www.thairath.co.th/content/374344
  wget_error8 63 https://www.thairath.co.th/content/373928
  wget_error8 62 https://www.thairath.co.th/content/372259
  wget_error8 61 https://www.thairath.co.th/content/372234
  wget_error8 60 https://www.thairath.co.th/content/372187
  wget_error8 59 https://www.thairath.co.th/content/751202
  wget_error8 58 https://www.thairath.co.th/content/751482
  wget_error8 57 https://www.thairath.co.th/content/751721
  wget_error8 56 https://www.thairath.co.th/content/752331
  wget_error8 55 https://www.thairath.co.th/content/752376
  wget_error8 54 https://www.thairath.co.th/content/752471
  wget_error8 53 https://www.thairath.co.th/content/752877
  wget_error8 52 https://www.thairath.co.th/content/752961
  wget_error8 51 https://www.thairath.co.th/content/752971
  wget_error8 50 https://www.thairath.co.th/content/752992
  wget_error8 49 https://www.thairath.co.th/content/753041
  wget_error8 48 https://www.thairath.co.th/content/753081
  wget_error8 47 https://www.thairath.co.th/content/752331
  wget_error8 46 https://www.thairath.co.th/content/752376
  wget_error8 45 https://www.thairath.co.th/content/752471
  wget_error8 44 https://www.thairath.co.th/content/752877
  wget_error8 43 https://www.thairath.co.th/content/752961
  wget_error8 42 https://www.thairath.co.th/content/752971
  wget_error8 41 https://www.thairath.co.th/content/752992
  wget_error8 40 https://www.thairath.co.th/content/753041
  wget_error8 39 https://www.thairath.co.th/content/753081
  wget_error8 38 https://www.thairath.co.th/content/754861
  wget_error8 37 https://www.thairath.co.th/content/755137
  wget_error8 36 https://www.thairath.co.th/content/756558
  wget_error8 35 https://www.thairath.co.th/content/757311
  wget_error8 34 https://www.thairath.co.th/content/757777
  wget_error8 33 https://www.thairath.co.th/content/757842
  wget_error8 32 https://www.thairath.co.th/content/757877
  wget_error8 31 https://www.thairath.co.th/content/757897
  wget_error8 30 https://www.thairath.co.th/content/758572
  wget_error8 29 https://www.thairath.co.th/content/758587
  wget_error8 28 https://www.thairath.co.th/content/758681
  wget_error8 27 https://www.thairath.co.th/content/759642
  wget_error8 26 https://www.thairath.co.th/content/759647
  wget_error8 25 https://www.thairath.co.th/content/760927
  wget_error8 24 https://www.thairath.co.th/content/761096
  wget_error8 23 https://www.thairath.co.th/content/761862
  wget_error8 22 https://www.thairath.co.th/content/761961
  wget_error8 21 https://www.thairath.co.th/content/762316
  wget_error8 20 https://www.thairath.co.th/content/762931
  wget_error8 19 https://www.thairath.co.th/content/763671
  wget_error8 18 https://www.thairath.co.th/content/763786
  wget_error8 17 https://www.thairath.co.th/content/763837
  wget_error8 16 https://www.thairath.co.th/content/763901
  wget_error8 15 https://www.thairath.co.th/content/766126
  wget_error8 14 https://www.thairath.co.th/content/768556
  wget_error8 13 https://www.thairath.co.th/content/768922
  wget_error8 12 https://www.thairath.co.th/content/770732
  wget_error8 11 https://www.thairath.co.th/content/771866
  wget_error8 10 https://www.thairath.co.th/content/773026
  wget_error8 9 https://www.thairath.co.th/content/778521
  wget_error8 8 https://www.thairath.co.th/content/779657
  wget_error8 7 https://www.thairath.co.th/content/780366
  wget_error8 6 https://www.thairath.co.th/content/780522
  wget_error8 5 https://www.thairath.co.th/content/781242
  wget_error8 4 https://www.thairath.co.th/content/782666
  wget_error8 3 https://www.thairath.co.th/content/783036
  wget_error8 2 https://www.thairath.co.th/content/784172
  wget_error8 1 https://www.thairath.co.th/content/784401
  done
  
  $ set -- \
  'https://www.thairath.co.th/content/129093' \
  'https://www.thairath.co.th/content/127713' \
  'https://www.thairath.co.th/content/836207' \
  'https://www.thairath.co.th/content/836207' \
  'https://www.thairath.co.th/content/836279' \
  'https://www.thairath.co.th/content/461353' \
  'https://www.thairath.co.th/content/461353' \
  'https://www.thairath.co.th/content/100523' \
  'https://www.thairath.co.th/content/101245' \
  'https://www.thairath.co.th/content/101262' \
  'https://www.thairath.co.th/content/106127' \
  'https://www.thairath.co.th/content/112338' \
  'https://www.thairath.co.th/content/112472' \
  'https://www.thairath.co.th/content/112473' \
  'https://www.thairath.co.th/content/165067' \
  'https://www.thairath.co.th/content/165352' \
  'https://www.thairath.co.th/content/165951' \
  'https://www.thairath.co.th/content/165663' \
  'https://www.thairath.co.th/content/167159' \
  'https://www.thairath.co.th/content/167429' \
  'https://www.thairath.co.th/content/171158' \
  'https://www.thairath.co.th/content/176915' \
  'https://www.thairath.co.th/content/176917' \
  'https://www.thairath.co.th/content/176918' \
  'https://www.thairath.co.th/content/176933' \
  'https://www.thairath.co.th/content/176969' \
  'https://www.thairath.co.th/content/176995' \
  'https://www.thairath.co.th/content/177198' \
  'https://www.thairath.co.th/content/177199' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218137' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218314' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218547' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218589' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218603' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218869' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218869' \
  'https://www.thairath.co.th/content/219118' \
  'https://www.thairath.co.th/content/219358' \
  'https://www.thairath.co.th/content/219450' \
  'https://www.thairath.co.th/content/219508' \
  'https://www.thairath.co.th/content/219558' \
  'https://www.thairath.co.th/content/219721' \
  'https://www.thairath.co.th/content/220104' \
  'https://www.thairath.co.th/content/220171' \
  'https://www.thairath.co.th/content/220219' \
  'https://www.thairath.co.th/content/220318' \
  'https://www.thairath.co.th/content/220334' \
  'https://www.thairath.co.th/content/218547' \
  'https://www.thairath.co.th/content/222646' \
  'https://www.thairath.co.th/content/222688' \
  'https://www.thairath.co.th/content/222697' \
  'https://www.thairath.co.th/content/222794' \
  'https://www.thairath.co.th/content/223211' \
  'https://www.thairath.co.th/content/223485' \
  'https://www.thairath.co.th/content/226383' \
  'https://www.thairath.co.th/content/226575' \
  'https://www.thairath.co.th/content/231402' \
  'https://www.thairath.co.th/content/231468' \
  'https://www.thairath.co.th/content/240408' \
  'https://www.thairath.co.th/content/240552' \
  'https://www.thairath.co.th/content/240812' \
  'https://www.thairath.co.th/content/283673' \
  'https://www.thairath.co.th/content/283936' \
  'https://www.thairath.co.th/content/286439' \
  'https://www.thairath.co.th/content/286835' \
  'https://www.thairath.co.th/content/289697' \
  'https://www.thairath.co.th/content/289973' \
  'https://www.thairath.co.th/content/291245' \
  'https://www.thairath.co.th/content/297580' \
  'https://www.thairath.co.th/content/297715' \
  'https://www.thairath.co.th/content/297412' \
  'https://www.thairath.co.th/content/319030' \
  'https://www.thairath.co.th/content/319189' \
  'https://www.thairath.co.th/content/319461' \
  'https://www.thairath.co.th/content/319318' \
  'https://www.thairath.co.th/content/319333' \
  'https://www.thairath.co.th/content/319347' \
  'https://www.thairath.co.th/content/319461' \
  'https://www.thairath.co.th/content/324686' \
  'https://www.thairath.co.th/content/348120' \
  'https://www.thairath.co.th/content/352703' \
  'https://www.thairath.co.th/content/361892' \
  'https://www.thairath.co.th/content/361893' \
  'https://www.thairath.co.th/content/362099' \
  'https://www.thairath.co.th/content/362129' \
  'https://www.thairath.co.th/content/371641' \
  'https://www.thairath.co.th/content/371770' \
  'https://www.thairath.co.th/content/371877' \
  
  $ while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO /dev/full "$1" ; echo "wget_error$? $# $1" ; shift ; done | cat ; echo done
  wget_error8 88 https://www.thairath.co.th/content/129093
  wget_error8 87 https://www.thairath.co.th/content/127713
  wget_error8 86 https://www.thairath.co.th/content/836207
  wget_error8 85 https://www.thairath.co.th/content/836207
  wget_error8 84 https://www.thairath.co.th/content/836279
  wget_error8 83 https://www.thairath.co.th/content/461353
  wget_error8 82 https://www.thairath.co.th/content/461353
  wget_error8 81 https://www.thairath.co.th/content/100523
  wget_error8 80 https://www.thairath.co.th/content/101245
  wget_error8 79 https://www.thairath.co.th/content/101262
  wget_error3 78 https://www.thairath.co.th/content/106127
  wget_error8 77 https://www.thairath.co.th/content/112338
  wget_error8 76 https://www.thairath.co.th/content/112472
  wget_error8 75 https://www.thairath.co.th/content/112473
  wget_error8 74 https://www.thairath.co.th/content/165067
  wget_error8 73 https://www.thairath.co.th/content/165352
  wget_error8 72 https://www.thairath.co.th/content/165951
  wget_error8 71 https://www.thairath.co.th/content/165663
  wget_error8 70 https://www.thairath.co.th/content/167159
  wget_error8 69 https://www.thairath.co.th/content/167429
  wget_error8 68 https://www.thairath.co.th/content/171158
  wget_error8 67 https://www.thairath.co.th/content/176915
  wget_error8 66 https://www.thairath.co.th/content/176917
  wget_error8 65 https://www.thairath.co.th/content/176918
  wget_error8 64 https://www.thairath.co.th/content/176933
  wget_error8 63 https://www.thairath.co.th/content/176969
  wget_error8 62 https://www.thairath.co.th/content/176995
  wget_error8 61 https://www.thairath.co.th/content/177198
  wget_error8 60 https://www.thairath.co.th/content/177199
  wget_error3 59 https://www.thairath.co.th/content/218137
  wget_error8 58 https://www.thairath.co.th/content/218314
  wget_error8 57 https://www.thairath.co.th/content/218547
  wget_error3 56 https://www.thairath.co.th/content/218589
  wget_error8 55 https://www.thairath.co.th/content/218603
  wget_error8 54 https://www.thairath.co.th/content/218869
  wget_error8 53 https://www.thairath.co.th/content/218869
  wget_error8 52 https://www.thairath.co.th/content/219118
  wget_error8 51 https://www.thairath.co.th/content/219358
  wget_error8 50 https://www.thairath.co.th/content/219450
  wget_error8 49 https://www.thairath.co.th/content/219508
  wget_error8 48 https://www.thairath.co.th/content/219558
  wget_error8 47 https://www.thairath.co.th/content/219721
  wget_error8 46 https://www.thairath.co.th/content/220104
  wget_error8 45 https://www.thairath.co.th/content/220171
  wget_error8 44 https://www.thairath.co.th/content/220219
  wget_error8 43 https://www.thairath.co.th/content/220318
  wget_error8 42 https://www.thairath.co.th/content/220334
  wget_error8 41 https://www.thairath.co.th/content/218547
  wget_error8 40 https://www.thairath.co.th/content/222646
  wget_error8 39 https://www.thairath.co.th/content/222688
  wget_error8 38 https://www.thairath.co.th/content/222697
  wget_error8 37 https://www.thairath.co.th/content/222794
  wget_error8 36 https://www.thairath.co.th/content/223211
  wget_error8 35 https://www.thairath.co.th/content/223485
  wget_error8 34 https://www.thairath.co.th/content/226383
  wget_error8 33 https://www.thairath.co.th/content/226575
  wget_error8 32 https://www.thairath.co.th/content/231402
  wget_error8 31 https://www.thairath.co.th/content/231468
  wget_error8 30 https://www.thairath.co.th/content/240408
  wget_error8 29 https://www.thairath.co.th/content/240552
  wget_error8 28 https://www.thairath.co.th/content/240812
  wget_error8 27 https://www.thairath.co.th/content/283673
  wget_error8 26 https://www.thairath.co.th/content/283936
  wget_error8 25 https://www.thairath.co.th/content/286439
  wget_error8 24 https://www.thairath.co.th/content/286835
  wget_error8 23 https://www.thairath.co.th/content/289697
  wget_error8 22 https://www.thairath.co.th/content/289973
  wget_error8 21 https://www.thairath.co.th/content/291245
  wget_error8 20 https://www.thairath.co.th/content/297580
  wget_error8 19 https://www.thairath.co.th/content/297715
  wget_error8 18 https://www.thairath.co.th/content/297412
  wget_error8 17 https://www.thairath.co.th/content/319030
  wget_error8 16 https://www.thairath.co.th/content/319189
  wget_error8 15 https://www.thairath.co.th/content/319461
  wget_error8 14 https://www.thairath.co.th/content/319318
  wget_error8 13 https://www.thairath.co.th/content/319333
  wget_error8 12 https://www.thairath.co.th/content/319347
  wget_error8 11 https://www.thairath.co.th/content/319461
  wget_error3 10 https://www.thairath.co.th/content/324686
  wget_error8 9 https://www.thairath.co.th/content/348120
  wget_error8 8 https://www.thairath.co.th/content/352703
  wget_error8 7 https://www.thairath.co.th/content/361892
  wget_error8 6 https://www.thairath.co.th/content/361893
  wget_error8 5 https://www.thairath.co.th/content/362099
  wget_error8 4 https://www.thairath.co.th/content/362129
  wget_error8 3 https://www.thairath.co.th/content/371641
  wget_error8 2 https://www.thairath.co.th/content/371770
  wget_error8 1 https://www.thairath.co.th/content/371877
  done
  
  $ set -- \
  https://www.thairath.co.th/content/231189 \
  https://www.thairath.co.th/content/190707 \
  https://www.thairath.co.th/content/190926 \
  https://www.thairath.co.th/content/162279 \
  https://www.thairath.co.th/content/162546 \
  
  $ while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO /dev/full "$1" ; echo "wget_error$? $# $1" ; shift ; done | cat ; echo done
  wget_error8 5 https://www.thairath.co.th/content/231189
  wget_error8 4 https://www.thairath.co.th/content/190707
  wget_error8 3 https://www.thairath.co.th/content/190926
  wget_error8 2 https://www.thairath.co.th/content/162279
  wget_error8 1 https://www.thairath.co.th/content/162546
  done
  

convert date to {{start date|...}} for[แก้]

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์#รายชื่อตอน[แก้]

var m={}; var d; for (var i=0; i<12; ++i) m[(d=new Date(2018, i)).toLocaleDateString('th',{month:'long'})]=m[d.toLocaleDateString('th',{month:'short'})]=i+1; var a=['OriginalAirDate','Aux4','Aux5','Aux6']; var c=[]; for (var k=0;k<a.length;++k) { var i=0,j=0; $('#wpTextbox1')[0].value=$('#wpTextbox1')[0].value.replace(RegExp('(\\s*\\|\\s*)('+a[k]+')(\\s*=\\s*)((\\d+)\\s+([^\\s|}]+)\\s+ค.ศ.\\s+(\\d+))(\\s*[|}])', 'g'), function(s,a,b,c,df,d,mn,y,e){if (mn in m) return ++i,a+b+c+'{{start date|'+y+'|'+m[mn]+'|'+d+'|wrap=y}}'+e;return ++j,s}); c.push([i,j]) } '['+c.join('], [')+']'

...[แก้]

var m={}; var d; for (var i=0; i<12; ++i) m[(d=new Date(2018, i)).toLocaleDateString('th',{month:'long'})]=m[d.toLocaleDateString('th',{month:'short'})]=i+1; var a=['OriginalAirDate','Aux4','Aux5','Aux6']; var c=[]; for (var k=0;k<a.length;++k) { var i=0,j=0; $('#wpTextbox1')[0].value=$('#wpTextbox1')[0].value.replace(RegExp('(\\s*\\|\\s*)('+a[k]+')(\\s*=\\s*)((\\d+)\\s+([^\\s|}]+)\\s+ค.ศ.\\s+(\\d+))(\\s*[|}])', 'g'), function(s,a,b,c,df,d,mn,y,e){if (mn in m) return ++i,a+b+c+'{{start date|'+y+'|'+m[mn]+'|'+d+'|wrap=y}}'+e;return ++j,s}); c.push([a[k],i,j]) } '['+c.join('], [')+']'