ผู้ใช้:Ans/script

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  < ผู้ใช้:Ans(เปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:Ans/javascript)

  open cat page

  javascript:(function(){var a=$('#mw-pages li a');var n=+(prompt('n')||0);if(n>50)n=50;for(var i=+(prompt('i',0)||0),n=n+i;i<n;++i)window.open(a[i].href+'#รายชื่อตอน')})();void(0)
  

  sort fb

  (function(){var c=document.getElementsByClassName('timestampContent'); var a=[]; for (var i=0;i<c.length;++i) a.push(c[i]); a.sort(function(x,y){x=[new Date(x.firstChild.nodeValue.replace(' at ', ' ')), x.parentNode.parentNode.href.toString()];y=[new Date(y.firstChild.nodeValue.replace(' at ', ' ')), y.parentNode.parentNode.href.toString()]; return x[0]-y[0]==0?x[1]<y[1]?-1:x[1]>y[1]?1:0:x[0]-y[0]}); for (var i=0;i<a.length;++i){var j=0; while(a[i].className!='_401d')a[i]=a[i].parentNode,++j; a[0].parentNode.appendChild(a[i])} return a})()
  
  (function(){var c=document.getElementsByClassName('timestampContent'); var a=[]; for (var i=0;i<c.length;++i) a.push(c[i]); var b=[]; for (var i=0;i<a.length;++i){b.push(a[i].parentNode.parentNode.href.replace(/^(https:\/\/)www(\.facebook\.com\/)/, '$1m$2')+' ('+a[i].firstChild.nodeValue+')')} return b})().join('\n')
  

  เมนูทีวี[แก้]

  https://www.thairath.co.th/tags/เมนูทีวี

  • (await (async function(a) { a={minTs:a}; for(let i=0; i<100 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { console.log(a.minTs); a=(await (await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
     "credentials": "include",
     "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
     "method": "GET",
     "mode": "cors"
   })).json()) } console.log('break', a.minTs); return a; })(1500760860)).minTs
   
   • await (async function(a) { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<100 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await (await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })).json(); console.log(a.minTs, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })(1500760860)
    
   • '\n'+(await (async function(a) { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<500 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await (await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    })).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })(1500760860)).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse().join('\n')+'\n'
    
   • tag: แตกฟอง
    await fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before=1500760860", {
      "credentials": "include",
      "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
      "method": "GET",
      "mode": "cors"
    });
    
    1. '\n'+(await (async function(a,f) { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await (await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })(1500760860, function(a){return fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })})).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse().join('\n')+'\n'
     
    2. [[1500760860, function(a){return fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })}],[
     ]].map(async([a,f])=>(await(async function() { a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })()).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse())
     
    3. await Promise.all([[1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })],[
     ]].map(async([a,f])=>(await(async()=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b; })()).map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse()))
     
    4. await Promise.all([[1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })],[
     ]].map(async([a,f])=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content)) } console.log('break', a.minTs); return b.map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']').reverse(); }))
     
    5. {let [a,b]=[ [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })], [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })] ].map(async([a,f])=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content.map(a=>'*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']\n'))) } console.log('break', a.minTs); return b.reverse(); });a=await a;b=await b
     let c=[],i=0,j=0,k=0; for (; i<a.length && j<b.length; ) if (a[i]==b[j]) c.push(a[i]),++i,++j,++k; else if (a[i]<b[j]) c.push(a[i]),console.log('a '+a[i]),++i; else c.push(b[j]),console.log('b '+b[j]),++j;c.push(...a.slice(i));c.push(...b.slice(j));return [a.length,b.length,c.length,'dup='+k,c.join('')].join('\n')}
     
    6. {let [a,b]=[ [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })], [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })] ].map(async([a,f])=>{ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content.map(a=>[+(a.fullPath.match(/\d+/)||-1), '*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']\n']))) } console.log('break', a.minTs); return b.reverse(); });a=await a;b=await b
     let c=[],i=0,j=0,k=0; for (; i<a.length && j<b.length; ) a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]==b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),++i,++j,++k) : a[i][0]<b[j][0]||a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]<b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),console.log('a '+a[i][1]),++i) : (c.push(b[j][1]),console.log('b '+b[j][1]),++j);[[a,i],[b,j]].forEach(([a,i])=>c.push(...a.slice(i).map(a=>a[1])));return [a.length,b.length,c.length,'dup='+k,c.join('')].join('\n')}
     
    7. {let d=[];for (let[a,f]of[ [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })], [1500760860, a=>fetch("https://www.thairath.co.th/api-tags?tags=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87&before="+a.minTs, {
       "credentials": "include",
       "referrer": "https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87",
       "method": "GET",
       "mode": "cors"
     })] ]){ a={minTs:a}; let b=[]; for(let i=0; i<2 && 'minTs' in a && a.minTs>0; ++i) { a=await(await f(a)).json(); console.log(i, a.minTs, a.items.content.length, b.push(...a.items.content.map(a=>[+(a.fullPath.match(/\d+/)||-1), '*# [https://www.thairath.co.th'+a.fullPath+' '+a.title+']\n']))) } console.log('break', a.minTs); d.push(b.reverse()); };let[a,b]=d
     let c=[],i=0,j=0,k=0; for (; i<a.length && j<b.length; ) a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]==b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),++i,++j,++k) : a[i][0]<b[j][0]||a[i][0]==b[j][0]&&a[i][1]<b[j][1] ? (c.push(a[i][1]),console.log('a '+a[i][1]),++i) : (c.push(b[j][1]),console.log('b '+b[j][1]),++j);[[a,i],[b,j]].forEach(([a,i])=>c.push(...a.slice(i).map(a=>a[1])));return [a.length,b.length,c.length,'dup='+k,c.join('')].join('\n')}
     
  • $
   set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do wget -qO- "$1" | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; shift ; done
   
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; shift ; done
    
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>[^<]*<.......' && echo "$1" ; shift ; done | grep -i -A1 '^<title>.*เมนู[^<]*<.......'
    
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/392{859..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; echo "$1" | grep '00$' ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     <title>เมนูทีวี 01/01/57</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392858
     https://www.thairath.co.th/content/392800
     <title>เมนูทีวี 31/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392721
     https://www.thairath.co.th/content/392700
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392640
     https://www.thairath.co.th/content/392600
     <title>เมนูทีวี 30/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392591
     https://www.thairath.co.th/content/392500
     <title>เมนูทีวี 29/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392458
     https://www.thairath.co.th/content/392400
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392383
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392375
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392358
     https://www.thairath.co.th/content/392300
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392267
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392265
     <title>เมนูทีวี 28/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392229
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392206
     https://www.thairath.co.th/content/392200
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392153
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392146
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392134
     https://www.thairath.co.th/content/392100
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392093
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392071
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/392041
     https://www.thairath.co.th/content/392000
     done
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/391{999..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; echo "$1" | grep '00$' ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     <title>เมนูทีวี 27/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391982
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391981
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391979
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391975
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391959
     https://www.thairath.co.th/content/391900
     https://www.thairath.co.th/content/391800
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391732
     <title>เมนูทีวี 26/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391700
     https://www.thairath.co.th/content/391700
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391611
     https://www.thairath.co.th/content/391600
     https://www.thairath.co.th/content/391500
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391485
     <title>เมนูทีวี 25/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391444
     https://www.thairath.co.th/content/391400
     https://www.thairath.co.th/content/391300
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391267
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391250
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391231
     https://www.thairath.co.th/content/391200
     <title>เมนูทีวี 24/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391157
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391121
     https://www.thairath.co.th/content/391100
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/391049
     https://www.thairath.co.th/content/391000
     done
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/390{999..000} ; while (( $# > 0 )) ; do { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' && echo "$1" ; echo "$1" | grep '00$' ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     <title>เมนูทีวี 23/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390962
     https://www.thairath.co.th/content/390900
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390876
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390867
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390851
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390828
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390815
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390805
     https://www.thairath.co.th/content/390800
     <title>เมนูทีวี 22/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390776
     https://www.thairath.co.th/content/390700
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390689
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390671
     https://www.thairath.co.th/content/390600
     <title>เมนูทีวี 21/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390581
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390578
     https://www.thairath.co.th/content/390500
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390486
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390473
     https://www.thairath.co.th/content/390400
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390350
     <title>เมนูทีวี 20/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390342
     https://www.thairath.co.th/content/390300
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390226
     https://www.thairath.co.th/content/390200
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390186
     https://www.thairath.co.th/content/390100
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390083
     <title>เมนูทีวี 19/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390057
     <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/390046
     https://www.thairath.co.th/content/390000
     done
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{9999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/389959  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389956  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389914  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389900
     https://www.thairath.co.th/content/389880  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389811 <title>เมนูทีวี 18/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389703  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389700
     https://www.thairath.co.th/content/389694  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389682  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389625 <title>เมนูทีวี 17/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389517  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389500
     https://www.thairath.co.th/content/389453  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389443  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389423 <title>เมนูทีวี 16/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389300
     https://www.thairath.co.th/content/389246 <title>เมนูทีวี 15/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389131  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{9199..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/389148  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389131  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/389100
     https://www.thairath.co.th/content/389080 <title>เมนูทีวี 14/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388900
     https://www.thairath.co.th/content/388890  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388858 <title>เมนูทีวี 13/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388710  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388702  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388700
     https://www.thairath.co.th/content/388684  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388668  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388600
     https://www.thairath.co.th/content/388589  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388565 <title>เมนูทีวี 12/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388463  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388433  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388400
     https://www.thairath.co.th/content/388351 <title>เมนูทีวี 11/12/56</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{8399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/388351 <title>เมนูทีวี 11/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388205 <title>เมนูทีวี 10/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/388100
     https://www.thairath.co.th/content/388000
     https://www.thairath.co.th/content/387994  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387947  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387941 <title>เมนูทีวี 09/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387800
     https://www.thairath.co.th/content/387769 <title>เมนูทีวี 08/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387667  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387641  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387606  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387600
     https://www.thairath.co.th/content/387535 <title>เมนูทีวี 07/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387409  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387400
     https://www.thairath.co.th/content/387397 <title>เมนูทีวี 06/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387269  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387266  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387259  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387228  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387224  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387200
     https://www.thairath.co.th/content/387183  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387145 <title>เมนูทีวี 05/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387021  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387004  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/387000
     https://www.thairath.co.th/content/386900
     https://www.thairath.co.th/content/386850  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386849 <title>เมนูทีวี 04/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386721  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386712  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386700
     https://www.thairath.co.th/content/386688  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386681  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386667  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386623 <title>เมนูทีวี 03/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386517  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386500
     https://www.thairath.co.th/content/386453 <title>เมนูทีวี 02/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386345  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386300
     https://www.thairath.co.th/content/386275 <title>เมนูทีวี 01/12/56</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{6299..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/386275 <title>เมนูทีวี 01/12/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386170  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386151  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386100
     https://www.thairath.co.th/content/386099  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/386055 <title>เมนูทีวี 30/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385936  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385935  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385917  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385900
     https://www.thairath.co.th/content/385882  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385873  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385867  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385856 <title>เมนูทีวี 29/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385742  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385702  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385700
     https://www.thairath.co.th/content/385666  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385659  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385638  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385600
     https://www.thairath.co.th/content/385590 <title>เมนูทีวี 28/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385479  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385475  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385429  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385422  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385419  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385400
     https://www.thairath.co.th/content/385356 <title>เมนูทีวี 27/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385245  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385233  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385200
     https://www.thairath.co.th/content/385140 <title>เมนูทีวี 26/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/385000
     https://www.thairath.co.th/content/384962 <title>เมนูทีวี 25/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384859  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384825  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384817  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384800
     https://www.thairath.co.th/content/384791  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384783  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384780 <title>เมนูทีวี 24/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384600
     https://www.thairath.co.th/content/384533 <title>เมนูทีวี 23/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384430  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384400
     https://www.thairath.co.th/content/384319 <title>เมนูทีวี 22/11/56</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{4399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/384319 <title>เมนูทีวี 22/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384200
     https://www.thairath.co.th/content/384155  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384139  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384106  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384102  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384100
     https://www.thairath.co.th/content/384088  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384047  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/384024 <title>เมนูทีวี 21/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383923  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383900
     https://www.thairath.co.th/content/383887  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383800
     https://www.thairath.co.th/content/383787 <title>เมนูทีวี 20/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383650  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383600
     https://www.thairath.co.th/content/383587 <title>เมนูทีวี 19/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383443  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383420  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383400
     https://www.thairath.co.th/content/383364 <title>เมนูทีวี 18/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383249  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383200
     https://www.thairath.co.th/content/383192 <title>เมนูทีวี 17/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383069  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383050  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383039  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383011  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/383000
     https://www.thairath.co.th/content/382961 <title>เมนูทีวี 16/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382852  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382839  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382800
     https://www.thairath.co.th/content/382771  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382770 <title>เมนูทีวี 15/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382663  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382640  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382603  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382600
     https://www.thairath.co.th/content/382584  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382558  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382504  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382500
     https://www.thairath.co.th/content/382492  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382491 <title>เมนูทีวี 14/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382378  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382355  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{2399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/382378  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382355  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382300
     https://www.thairath.co.th/content/382294  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382275 <title>เมนูทีวี 13/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/382100
     https://www.thairath.co.th/content/382086 <title>เมนูทีวี 12/11/56</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{2099..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/382086 <title>เมนูทีวี 12/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381900
     https://www.thairath.co.th/content/381898  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{1899..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/381898  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381874  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381873  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381872  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{1899..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/381898  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381852 <title>เมนูทีวี 11/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381700
     https://www.thairath.co.th/content/381679 <title>เมนูทีวี 10/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381553  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381531 <title>เมนูทีวี 09/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381400
     https://www.thairath.co.th/content/381339  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381300
     https://www.thairath.co.th/content/381294  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381200
     https://www.thairath.co.th/content/381200 <title>เมนูทีวี 08/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381100
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{1199..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/381116  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/381100
     https://www.thairath.co.th/content/381033 <title>เมนูทีวี 07/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380911  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380900
     https://www.thairath.co.th/content/380866  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380800
     https://www.thairath.co.th/content/380792  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380783  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380782 <title>เมนูทีวี 06/11/56</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/38{0799..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/380792  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380783  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380782 <title>เมนูทีวี 06/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380647 <title>สคบ.ไล่บี้ร้านอาหารทำเมนูภาพ เหตุต่างชาติ &quot;อิมเมจิ้น&quot; จนตาลาย</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380541 <title>เมนูทีวี 05/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380404  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380400
     https://www.thairath.co.th/content/380346  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380329 <title>เมนูทีวี 04/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380204 <title>เมนูทีวี 03/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380100
     https://www.thairath.co.th/content/380073 <title>ตะลุยอังกฤษ ชิมเมนูเชฟมิชลิน</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380029  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380015  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/380000
     done
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/37{9999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/379994  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/37{9999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/379994  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379959 <title>เมนูทีวี 02/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379817  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379800
     https://www.thairath.co.th/content/379713 <title>เมนูทีวี 01/11/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379611  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379607  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379600
     https://www.thairath.co.th/content/379572  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379559  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379500
     https://www.thairath.co.th/content/379472 <title>เมนูทีวี 31/10/56</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379335  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379333  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379328  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/379300
     https://www.thairath.co.th/content/379300  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     
   • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{9399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/379335  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379333  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379328  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379300
    https://www.thairath.co.th/content/379300  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379266  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379256  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379251 <title>เมนูทีวี 30/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/379100
    https://www.thairath.co.th/content/379087 <title>เมนูทีวี 29/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378900
    https://www.thairath.co.th/content/378855 <title>เมนูทีวี 28/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378700
    https://www.thairath.co.th/content/378695 <title>เมนูทีวี 27/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378560  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378558  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378522  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378500
    https://www.thairath.co.th/content/378498 <title>เมนูทีวี 26/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378379  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378333  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378314  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378300
    https://www.thairath.co.th/content/378266 <title>เมนูทีวี 25/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/378100
    https://www.thairath.co.th/content/378093 <title>เมนูทีวี 24/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377977  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377974  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377941  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377933  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377900
    https://www.thairath.co.th/content/377869 <title>เมนูทีวี 23/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377742  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377731  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377700
    https://www.thairath.co.th/content/377693  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377683 <title>เมนูทีวี 22/10/56</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{7699..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/377693  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377683 <title>เมนูทีวี 22/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377500
    https://www.thairath.co.th/content/377477 <title>เมนูทีวี 21/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377300
    https://www.thairath.co.th/content/377239 <title>เมนูทีวี 20/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377100
    https://www.thairath.co.th/content/377081  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377042  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/377022 <title>เมนูทีวี 19/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376900
    https://www.thairath.co.th/content/376865  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376828  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376800
    https://www.thairath.co.th/content/376772 <title>เมนูทีวี 18/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376640  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376600
    https://www.thairath.co.th/content/376587  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376570  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376542 <title>เมนูทีวี 17/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376424  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376413  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376400
    https://www.thairath.co.th/content/376389 <title>เมนูทีวี 16/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/376200
    https://www.thairath.co.th/content/376100
    https://www.thairath.co.th/content/376087 <title>เมนูทีวี 15/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375959  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375938  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375913  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375911 <title>เมนูทีวี 14/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375800
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5899..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/375800
    https://www.thairath.co.th/content/375710 <title>เมนูทีวี 13/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375609  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375603  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375600
    https://www.thairath.co.th/content/375591  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375584  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5599..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/375591  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375584  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375500
    https://www.thairath.co.th/content/375486 <title>เมนูทีวี 12/10/56</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5499..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/375486 <title>เมนูทีวี 12/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375300
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/375316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375300
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5399..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/375316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375306  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375300
    https://www.thairath.co.th/content/375229 <title>เมนูทีวี 11/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375100
    https://www.thairath.co.th/content/375063  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375032  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{5099..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/375063  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375032  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/375000
    https://www.thairath.co.th/content/374971 <title>เมนูทีวี 10/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374828  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374800
    https://www.thairath.co.th/content/374777 <title>เมนูทีวี 09/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374631  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374600
    https://www.thairath.co.th/content/374572  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374551  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374500
    https://www.thairath.co.th/content/374474 <title>ห่อหมกใบยอ-มะรุม เมนูต้อนรับเทศกาลเจ</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374344  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374326 <title>เมนูทีวี 07/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374209  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374203  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374200
    https://www.thairath.co.th/content/374199  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374144  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374100
    https://www.thairath.co.th/content/374089 <title>เมนูทีวี 06/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373976  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373962 <title>S&amp;P แนะนำเมนูใหม่ ต้อนรับเทศกาลกินเจ</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373800
    https://www.thairath.co.th/content/373790  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373765  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373763  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373761  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{3799..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/373790  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373765  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373763  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373761  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373700
    https://www.thairath.co.th/content/373657 <title>เมนูทีวี 04/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373539  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373530  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373525  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373500
    https://www.thairath.co.th/content/373465  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{3499..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/373465  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373442 <title>เมนูทีวี 03/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373300
    https://www.thairath.co.th/content/373266  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373265  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373250 <title>เมนูทีวี 02/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373143  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373100
    https://www.thairath.co.th/content/373098  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373056  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373008 <title>เมนูทีวี 01/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372900
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/372967  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372946  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372938  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2999..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/372967  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372946  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372938  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372910  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372900
    https://www.thairath.co.th/content/372800
    https://www.thairath.co.th/content/372764 <title>เมนูทีวี 30/09/56</title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2799..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/372764 <title>เมนูทีวี 30/09/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372608 <title>เมนูทีวี 29/09/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372500
    https://www.thairath.co.th/content/372482  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372422 <title>เมนูทีวี 28/09/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372304  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372300
    https://www.thairath.co.th/content/372296 <title>ใครจะคิด!ถึงคราว&#x27;ผัดกะเพรา&#x27;เมนูอาหารยอดฮิต ทำพิษ ขนาด ทบ.ยังต้องสะเทือน </title>
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/37{2299..0000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/372296 <title>ใครจะคิด!ถึงคราว&#x27;ผัดกะเพรา&#x27;เมนูอาหารยอดฮิต ทำพิษ ขนาด ทบ.ยังต้องสะเทือน </title>
    https://www.thairath.co.th/content/372187  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372100
    https://www.thairath.co.th/content/372086  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372069  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372063  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372057  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372004  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372000
    https://www.thairath.co.th/content/371966 <title>เมนูทีวี 26/09/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/371856  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{374473..374344} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/374465 <title>เมนูทีวี 08/10/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/374344  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{373961..373800} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/373928  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/373900
    https://www.thairath.co.th/content/373899 <title>เมนูทีวี 05/10/56</title>
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{372295..372187} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/372259  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372234  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372200
    https://www.thairath.co.th/content/372199 <title>เมนูทีวี 27/09/56</title>
    https://www.thairath.co.th/content/372187  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    done
    
   • $
    • output:
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/{751092..786647} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/751092 <title>เมนูทีวี 13/10/59</title>
     https://www.thairath.co.th/content/751200
     https://www.thairath.co.th/content/751202  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/751300
     https://www.thairath.co.th/content/751400
     https://www.thairath.co.th/content/751482  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/751500
     https://www.thairath.co.th/content/751600
     https://www.thairath.co.th/content/751700
     https://www.thairath.co.th/content/751721  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/751800
     https://www.thairath.co.th/content/751900
     https://www.thairath.co.th/content/752000
     https://www.thairath.co.th/content/752100
     https://www.thairath.co.th/content/752200
     https://www.thairath.co.th/content/752300
     https://www.thairath.co.th/content/752331  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752376  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752400
     https://www.thairath.co.th/content/752471  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752500
     https://www.thairath.co.th/content/752600
     https://www.thairath.co.th/content/752700
     https://www.thairath.co.th/content/752800
     https://www.thairath.co.th/content/752877  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752900
     https://www.thairath.co.th/content/752961  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752971  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752992  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/753000
     https://www.thairath.co.th/content/753041  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/753081  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/753100
     https://www.thairath.co.th/content/753200
     https://www.thairath.co.th/content/753300
     https://www.thairath.co.th/content/753400
     https://www.thairath.co.th/content/753500
     https://www.thairath.co.th/content/753600
     https://www.thairath.co.th/content/753700
     https://www.thairath.co.th/content/753800
     https://www.thairath.co.th/content/753900
     https://www.thairath.co.th/content/754000
     https://www.thairath.co.th/content/752100
     https://www.thairath.co.th/content/752200
     https://www.thairath.co.th/content/752300
     https://www.thairath.co.th/content/752331  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752376  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752400
     https://www.thairath.co.th/content/752471  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752500
     https://www.thairath.co.th/content/752600
     https://www.thairath.co.th/content/752700
     https://www.thairath.co.th/content/752800
     https://www.thairath.co.th/content/752877  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752900
     https://www.thairath.co.th/content/752961  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752971  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/752992  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/753000
     https://www.thairath.co.th/content/753041  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/753081  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/753100
     https://www.thairath.co.th/content/753200
     https://www.thairath.co.th/content/753300
     https://www.thairath.co.th/content/753400
     https://www.thairath.co.th/content/753500
     https://www.thairath.co.th/content/753600
     https://www.thairath.co.th/content/753700
     https://www.thairath.co.th/content/753800
     https://www.thairath.co.th/content/753900
     https://www.thairath.co.th/content/754000
     https://www.thairath.co.th/content/754100
     https://www.thairath.co.th/content/754200
     https://www.thairath.co.th/content/754300
     https://www.thairath.co.th/content/754400
     https://www.thairath.co.th/content/754500
     https://www.thairath.co.th/content/754600
     https://www.thairath.co.th/content/754700
     https://www.thairath.co.th/content/754800
     https://www.thairath.co.th/content/754861  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/754900
     https://www.thairath.co.th/content/755000
     https://www.thairath.co.th/content/755100
     https://www.thairath.co.th/content/755137  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/755200
     https://www.thairath.co.th/content/755300
     https://www.thairath.co.th/content/755400
     https://www.thairath.co.th/content/755500
     https://www.thairath.co.th/content/755600
     https://www.thairath.co.th/content/755700
     https://www.thairath.co.th/content/755800
     https://www.thairath.co.th/content/755900
     https://www.thairath.co.th/content/756000
     https://www.thairath.co.th/content/756100
     https://www.thairath.co.th/content/756200
     https://www.thairath.co.th/content/756300
     https://www.thairath.co.th/content/756400
     https://www.thairath.co.th/content/756500
     https://www.thairath.co.th/content/756558  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/756600
     https://www.thairath.co.th/content/756700
     https://www.thairath.co.th/content/756800
     https://www.thairath.co.th/content/756900
     https://www.thairath.co.th/content/757000
     https://www.thairath.co.th/content/757100
     https://www.thairath.co.th/content/757200
     https://www.thairath.co.th/content/757300
     https://www.thairath.co.th/content/757311  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/757400
     https://www.thairath.co.th/content/757500
     https://www.thairath.co.th/content/757600
     https://www.thairath.co.th/content/757700
     https://www.thairath.co.th/content/757777  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/757800
     https://www.thairath.co.th/content/757842  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/757877  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/757897  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/757900
     https://www.thairath.co.th/content/758000
     https://www.thairath.co.th/content/758100
     https://www.thairath.co.th/content/758200
     https://www.thairath.co.th/content/758300
     https://www.thairath.co.th/content/758400
     https://www.thairath.co.th/content/758500
     https://www.thairath.co.th/content/758572  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/758587  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/758600
     https://www.thairath.co.th/content/758681  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/758700
     https://www.thairath.co.th/content/758800
     https://www.thairath.co.th/content/758900
     https://www.thairath.co.th/content/759000
     https://www.thairath.co.th/content/759100
     https://www.thairath.co.th/content/759200
     https://www.thairath.co.th/content/759300
     https://www.thairath.co.th/content/759400
     https://www.thairath.co.th/content/759500
     https://www.thairath.co.th/content/759600
     https://www.thairath.co.th/content/759642  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/759647  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/759700
     https://www.thairath.co.th/content/759800
     https://www.thairath.co.th/content/759900
     https://www.thairath.co.th/content/760000
     https://www.thairath.co.th/content/760100
     https://www.thairath.co.th/content/760200
     https://www.thairath.co.th/content/760300
     https://www.thairath.co.th/content/760400
     https://www.thairath.co.th/content/760500
     https://www.thairath.co.th/content/760600
     https://www.thairath.co.th/content/760700
     https://www.thairath.co.th/content/760800
     https://www.thairath.co.th/content/760900
     https://www.thairath.co.th/content/760927  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/761000
     https://www.thairath.co.th/content/761096  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/761100
     https://www.thairath.co.th/content/761200
     https://www.thairath.co.th/content/761300
     https://www.thairath.co.th/content/761400
     https://www.thairath.co.th/content/761500
     https://www.thairath.co.th/content/761600
     https://www.thairath.co.th/content/761700
     https://www.thairath.co.th/content/761800
     https://www.thairath.co.th/content/761862  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/761900
     https://www.thairath.co.th/content/761961  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/762000
     https://www.thairath.co.th/content/762100
     https://www.thairath.co.th/content/762200
     https://www.thairath.co.th/content/762300
     https://www.thairath.co.th/content/762316  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/762400
     https://www.thairath.co.th/content/762500
     https://www.thairath.co.th/content/762600
     https://www.thairath.co.th/content/762700
     https://www.thairath.co.th/content/762800
     https://www.thairath.co.th/content/762900
     https://www.thairath.co.th/content/762931  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/763000
     https://www.thairath.co.th/content/763100
     https://www.thairath.co.th/content/763200
     https://www.thairath.co.th/content/763300
     https://www.thairath.co.th/content/763400
     https://www.thairath.co.th/content/763500
     https://www.thairath.co.th/content/763600
     https://www.thairath.co.th/content/763671  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/763700
     https://www.thairath.co.th/content/763786  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/763800
     https://www.thairath.co.th/content/763837  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/763900
     https://www.thairath.co.th/content/763901  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/764000
     https://www.thairath.co.th/content/764100
     https://www.thairath.co.th/content/764132 <title>ข้าวแกงปักษ์ใต้เชียงใหม่ เปิดร้านให้กินฟรี 28 ต.ค. มีมากกว่า 30 เมนู</title>
     https://www.thairath.co.th/content/764300
     https://www.thairath.co.th/content/764400
     https://www.thairath.co.th/content/764500
     https://www.thairath.co.th/content/764600
     https://www.thairath.co.th/content/764700
     https://www.thairath.co.th/content/764800
     https://www.thairath.co.th/content/764900
     https://www.thairath.co.th/content/765000
     https://www.thairath.co.th/content/765100
     https://www.thairath.co.th/content/765200
     https://www.thairath.co.th/content/765300
     https://www.thairath.co.th/content/765400
     https://www.thairath.co.th/content/765500
     https://www.thairath.co.th/content/765600
     https://www.thairath.co.th/content/765700
     https://www.thairath.co.th/content/765800
     https://www.thairath.co.th/content/765900
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/{751093..751200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/751100
     https://www.thairath.co.th/content/751200
     done
     
   • $
    set -- https://www.thairath.co.th/content/{764133..764300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    
    • output:
     https://www.thairath.co.th/content/764200
     https://www.thairath.co.th/content/764300
     done
     
   • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{765900..766300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/765900
    https://www.thairath.co.th/content/766000
    https://www.thairath.co.th/content/766100
    https://www.thairath.co.th/content/766126  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/766200
    https://www.thairath.co.th/content/766300
    done
    
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{766300..769999} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/766300
    https://www.thairath.co.th/content/766400
    https://www.thairath.co.th/content/766500
    https://www.thairath.co.th/content/766600
    https://www.thairath.co.th/content/766700
    https://www.thairath.co.th/content/766800
    https://www.thairath.co.th/content/766900
    https://www.thairath.co.th/content/767000
    https://www.thairath.co.th/content/767100
    https://www.thairath.co.th/content/767200
    https://www.thairath.co.th/content/767300
    https://www.thairath.co.th/content/767400
    https://www.thairath.co.th/content/767500
    https://www.thairath.co.th/content/767600
    https://www.thairath.co.th/content/767700
    https://www.thairath.co.th/content/767800
    https://www.thairath.co.th/content/767900
    https://www.thairath.co.th/content/768000
    https://www.thairath.co.th/content/768100
    https://www.thairath.co.th/content/768200
    https://www.thairath.co.th/content/768300
    https://www.thairath.co.th/content/768400
    https://www.thairath.co.th/content/768500
    https://www.thairath.co.th/content/768556  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/768600
    https://www.thairath.co.th/content/768700
    https://www.thairath.co.th/content/768800
    https://www.thairath.co.th/content/768900
    https://www.thairath.co.th/content/768922  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/769000
    https://www.thairath.co.th/content/769100
    https://www.thairath.co.th/content/769200
    https://www.thairath.co.th/content/769300
    https://www.thairath.co.th/content/769400
    https://www.thairath.co.th/content/769500
    https://www.thairath.co.th/content/769600
    https://www.thairath.co.th/content/769700
    https://www.thairath.co.th/content/769800
    https://www.thairath.co.th/content/769900
    done
    
    
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{770000..779999} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/770000
    https://www.thairath.co.th/content/770100
    https://www.thairath.co.th/content/770200
    https://www.thairath.co.th/content/770300
    https://www.thairath.co.th/content/770400
    https://www.thairath.co.th/content/770500
    https://www.thairath.co.th/content/770600
    https://www.thairath.co.th/content/770700
    https://www.thairath.co.th/content/770732  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/770800
    https://www.thairath.co.th/content/770900
    https://www.thairath.co.th/content/771000
    https://www.thairath.co.th/content/771100
    https://www.thairath.co.th/content/771200
    https://www.thairath.co.th/content/771300
    https://www.thairath.co.th/content/771400
    https://www.thairath.co.th/content/771500
    https://www.thairath.co.th/content/771600
    https://www.thairath.co.th/content/771700
    https://www.thairath.co.th/content/771800
    https://www.thairath.co.th/content/771866  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/771900
    https://www.thairath.co.th/content/772000
    https://www.thairath.co.th/content/772100
    https://www.thairath.co.th/content/772200
    https://www.thairath.co.th/content/772300
    https://www.thairath.co.th/content/772400
    https://www.thairath.co.th/content/772500
    https://www.thairath.co.th/content/772600
    https://www.thairath.co.th/content/772700
    https://www.thairath.co.th/content/772800
    https://www.thairath.co.th/content/772900
    https://www.thairath.co.th/content/773000
    https://www.thairath.co.th/content/773026  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/773100
    https://www.thairath.co.th/content/773200
    https://www.thairath.co.th/content/773300
    https://www.thairath.co.th/content/773400
    https://www.thairath.co.th/content/773500
    https://www.thairath.co.th/content/773600
    https://www.thairath.co.th/content/773700
    https://www.thairath.co.th/content/773800
    https://www.thairath.co.th/content/773900
    https://www.thairath.co.th/content/774000
    https://www.thairath.co.th/content/774100
    https://www.thairath.co.th/content/774200
    https://www.thairath.co.th/content/774300
    https://www.thairath.co.th/content/774400
    https://www.thairath.co.th/content/774500
    https://www.thairath.co.th/content/774600
    https://www.thairath.co.th/content/774700
    https://www.thairath.co.th/content/774800
    https://www.thairath.co.th/content/774900
    https://www.thairath.co.th/content/774961 <title> สมเด็จพระเทพฯทรงปรุงอาหาร &quot;ไข่พระอาทิตย์&quot; เมนูพระราชทานในหลวง ร.9</title>
    https://www.thairath.co.th/content/775100
    https://www.thairath.co.th/content/775200
    https://www.thairath.co.th/content/775300
    https://www.thairath.co.th/content/775400
    https://www.thairath.co.th/content/775500
    https://www.thairath.co.th/content/775600
    https://www.thairath.co.th/content/775700
    https://www.thairath.co.th/content/775800
    https://www.thairath.co.th/content/775900
    https://www.thairath.co.th/content/776000
    https://www.thairath.co.th/content/776100
    https://www.thairath.co.th/content/776200
    https://www.thairath.co.th/content/776300
    https://www.thairath.co.th/content/776400
    https://www.thairath.co.th/content/776500
    https://www.thairath.co.th/content/776600
    https://www.thairath.co.th/content/776700
    https://www.thairath.co.th/content/776800
    https://www.thairath.co.th/content/776900
    https://www.thairath.co.th/content/777000
    https://www.thairath.co.th/content/777100
    https://www.thairath.co.th/content/777200
    https://www.thairath.co.th/content/777300
    https://www.thairath.co.th/content/777400
    https://www.thairath.co.th/content/777500
    https://www.thairath.co.th/content/777600
    https://www.thairath.co.th/content/777700
    https://www.thairath.co.th/content/777800
    https://www.thairath.co.th/content/777900
    https://www.thairath.co.th/content/778000
    https://www.thairath.co.th/content/778100
    https://www.thairath.co.th/content/778200
    https://www.thairath.co.th/content/778300
    https://www.thairath.co.th/content/778400
    https://www.thairath.co.th/content/778500
    https://www.thairath.co.th/content/778521  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/778600
    https://www.thairath.co.th/content/778700
    https://www.thairath.co.th/content/778800
    https://www.thairath.co.th/content/778900
    https://www.thairath.co.th/content/779000
    https://www.thairath.co.th/content/779100
    https://www.thairath.co.th/content/779200
    https://www.thairath.co.th/content/779300
    https://www.thairath.co.th/content/779400
    https://www.thairath.co.th/content/779500
    https://www.thairath.co.th/content/779600
    https://www.thairath.co.th/content/779657  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/779700
    https://www.thairath.co.th/content/779800
    https://www.thairath.co.th/content/779900
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{774962..775100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/775000
    https://www.thairath.co.th/content/775100
    done
    
    
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{780000..786647} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/780000
    https://www.thairath.co.th/content/780100
    https://www.thairath.co.th/content/780200
    https://www.thairath.co.th/content/780300
    https://www.thairath.co.th/content/780366  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/780400
    https://www.thairath.co.th/content/780500
    https://www.thairath.co.th/content/780522  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/780600
    https://www.thairath.co.th/content/780700
    https://www.thairath.co.th/content/780800
    https://www.thairath.co.th/content/780900
    https://www.thairath.co.th/content/781000
    https://www.thairath.co.th/content/781100
    https://www.thairath.co.th/content/781200
    https://www.thairath.co.th/content/781242  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/781300
    https://www.thairath.co.th/content/781400
    https://www.thairath.co.th/content/781500
    https://www.thairath.co.th/content/781600
    https://www.thairath.co.th/content/781700
    https://www.thairath.co.th/content/781800
    https://www.thairath.co.th/content/781900
    https://www.thairath.co.th/content/782000
    https://www.thairath.co.th/content/782100
    https://www.thairath.co.th/content/782200
    https://www.thairath.co.th/content/782300
    https://www.thairath.co.th/content/782400
    https://www.thairath.co.th/content/782500
    https://www.thairath.co.th/content/782600
    https://www.thairath.co.th/content/782666  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/782700
    https://www.thairath.co.th/content/782800
    https://www.thairath.co.th/content/782900
    https://www.thairath.co.th/content/783000
    https://www.thairath.co.th/content/783036  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/783100
    https://www.thairath.co.th/content/783200
    https://www.thairath.co.th/content/783300
    https://www.thairath.co.th/content/783400
    https://www.thairath.co.th/content/783500
    https://www.thairath.co.th/content/783600
    https://www.thairath.co.th/content/783700
    https://www.thairath.co.th/content/783800
    https://www.thairath.co.th/content/783900
    https://www.thairath.co.th/content/784000
    https://www.thairath.co.th/content/784100
    https://www.thairath.co.th/content/784172  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/784200
    https://www.thairath.co.th/content/784300
    https://www.thairath.co.th/content/784400
    https://www.thairath.co.th/content/784401  not shift 100 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/784500
    https://www.thairath.co.th/content/784600
    https://www.thairath.co.th/content/784700
    https://www.thairath.co.th/content/784800
    https://www.thairath.co.th/content/784900
    https://www.thairath.co.th/content/785000
    https://www.thairath.co.th/content/785100
    https://www.thairath.co.th/content/785200
    https://www.thairath.co.th/content/785300
    https://www.thairath.co.th/content/785400
    https://www.thairath.co.th/content/785500
    https://www.thairath.co.th/content/785600
    https://www.thairath.co.th/content/785700
    https://www.thairath.co.th/content/785800
    https://www.thairath.co.th/content/785900
    https://www.thairath.co.th/content/785972 <title>&#x27;นุ่น-ศิรพันธ์&#x27; เสิร์ฟอร่อยเน้นเมนูสุขภาพ สลัดผัก-น้ำผลไม้ ตามกรุ๊ปเลือด</title>
    https://www.thairath.co.th/content/786100
    https://www.thairath.co.th/content/786167 <title>&#x27;ปู&#x27; โหมอีเวนต์ แปรรูปอาหารจากข้าว โชว์เมนูข้าวผัด-ข้าวยำ-ขนมครก</title>
    https://www.thairath.co.th/content/786300
    https://www.thairath.co.th/content/786400
    https://www.thairath.co.th/content/786500
    https://www.thairath.co.th/content/786600
    https://www.thairath.co.th/content/786647 <title>เมนูทีวี 19/11/59</title>
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{785973..786100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/786000
    https://www.thairath.co.th/content/786100
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{786168..786300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/786200
    https://www.thairath.co.th/content/786300
    done
    
   • $
    • output:
   • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{130464..128200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/130464 <title>เมนูทีวี 30/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/130300
    https://www.thairath.co.th/content/130234 <title>เมนูทีวี 29/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/130100
    https://www.thairath.co.th/content/130027 <title>เมนูทีวี 28/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/129900
    https://www.thairath.co.th/content/129800
    https://www.thairath.co.th/content/129779 <title>เมนูทีวี 27/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/129600
    https://www.thairath.co.th/content/129568 <title>เมนูทีวี 26/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/129400
    https://www.thairath.co.th/content/129300
    https://www.thairath.co.th/content/129274 <title>เมนูทีวี 25/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/129100
    https://www.thairath.co.th/content/129093  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/129090 <title>เมนูทีวี 24/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/128900
    https://www.thairath.co.th/content/128839 <title>เมนูทีวี 23/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/128666 <title>เมนูทีวี 22/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/128500
    https://www.thairath.co.th/content/128400
    https://www.thairath.co.th/content/128376 <title>เมนูทีวี 21/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/128200
    https://www.thairath.co.th/content/128200 <title>เมนูทีวี 20/11/53</title>
    done
    
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{128200..125587} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/128200
    https://www.thairath.co.th/content/128200 <title>เมนูทีวี 20/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/128000
    https://www.thairath.co.th/content/127967 <title>เมนูทีวี 19/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/127800
    https://www.thairath.co.th/content/127713  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/127700
    https://www.thairath.co.th/content/127633 <title>เมนูทีวี 18/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/127400
    https://www.thairath.co.th/content/127399 <title>เมนูทีวี 17/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/127200
    https://www.thairath.co.th/content/127105 <title>เมนูทีวี 16/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/126913 <title>เมนูทีวี 15/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/126700
    https://www.thairath.co.th/content/126651 <title>เมนูทีวี 14/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/126500
    https://www.thairath.co.th/content/126400
    https://www.thairath.co.th/content/126394 <title>เมนูทีวี 13/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/126200
    https://www.thairath.co.th/content/126194 <title>เมนูทีวี 12/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/126000
    https://www.thairath.co.th/content/125900
    https://www.thairath.co.th/content/125839 <title>เมนูทีวี 11/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/125600
    https://www.thairath.co.th/content/125587 <title>เมนูทีวี 10/11/53</title>
    done
    
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{125587..122960} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/125587 <title>เมนูทีวี 10/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/125400
    https://www.thairath.co.th/content/125300
    https://www.thairath.co.th/content/125290 <title>เมนูทีวี 09/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/125100
    https://www.thairath.co.th/content/125081 <title>เมนูทีวี 08/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124900
    https://www.thairath.co.th/content/124834 <title>เมนูทีวี 07/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124600
    https://www.thairath.co.th/content/124589 <title>เมนูทีวี 06/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124400
    https://www.thairath.co.th/content/124362 <title>&#x27;คนดัง&#x27; โชว์เสน่ห์ปลายจวัก ปรุงเมนูเด็ดอร่อยทันใจ</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124200
    https://www.thairath.co.th/content/124100
    https://www.thairath.co.th/content/124011 <title>เมนูทีวี 04/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/123800
    https://www.thairath.co.th/content/123730 <title>เมนูทีวี 03/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/123516 <title>ด้วงงวงมะพร้าวหรือด้วงสาคู จากอาหารสัตว์เป็นสุดยอดเมนูเปิบคน</title>
    https://www.thairath.co.th/content/123300
    https://www.thairath.co.th/content/123257 <title>&quot;นุ้ย&quot;โชว์ลีลาเถ้าแก่เนี้ย &#x27;ปอนด์&#x27;​ชมหัวดีช่วยพัฒนาเมนู</title>
    https://www.thairath.co.th/content/123100
    https://www.thairath.co.th/content/123000
    https://www.thairath.co.th/content/122960 <title>เมนูทีวี 31/10/53</title>
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{124361..124200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/124361 <title>&#x27;คนดัง&#x27; โชว์เสน่ห์ปลายจวัก ปรุงเมนูเด็ดอร่อยทันใจ</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124200
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{124360..124200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/124347 <title>เปิดตำรับเมนูพื้นบ้าน..ต้านภัยมะเร็งตับ เสน่ห์ปลายจวักคุณนายผู้ว่าฯภาคอีสาน</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124345 <title>เปิดตำรับเมนูพื้นบ้าน..ต้านภัยมะเร็งตับ เสน่ห์ปลายจวักคุณนายผู้ว่าฯภาคอีสาน</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124302 <title>เมนูทีวี 05/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/124300
    https://www.thairath.co.th/content/124200
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{123515..123300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/123500
    https://www.thairath.co.th/content/123448 <title>เมนูทีวี 02/11/53</title>
    done
    $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{123256..123100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
    https://www.thairath.co.th/content/123200
    https://www.thairath.co.th/content/123188 <title>เมนูทีวี 01/11/53</title>
    https://www.thairath.co.th/content/123100
    done
    
   • $
    • output:
  • '\n'+Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), a=>"'"+a.firstChild.href.replace(/[\\"]/g, '').replace(/'/g, "%27")+"' # "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join('')+'\n'
   
   • run the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/53" site:thairath.co.th, then feed the text output to the following command in bash shell,
    LC_ALL=C sort
    
    , yielding the output:
    'https://www.thairath.co.th/content/115215' # เมนูทีวี 01/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/115482' # เมนูทีวี 02/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/115727' # เมนูทีวี 03/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/115949' # เมนูทีวี 04/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/116162' # เมนูทีวี 05/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/116469' # เมนูทีวี 06/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/116698' # เมนูทีวี 07/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/117005' # เมนูทีวี 08/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/117269' # เมนูทีวี 09/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/117540' # เมนูทีวี 10/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/117732' # เมนูทีวี 11/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/117984' # เมนูทีวี 12/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/118265' # เมนูทีวี 13/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/118477' # เมนูทีวี 14/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/118755' # เมนูทีวี 15/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/118993' # เมนูทีวี 16/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/119346' # เมนูทีวี 17/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/119484' # เมนูทีวี 18/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/119789' # เมนูทีวี 19/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/120012' # เมนูทีวี 20/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/120319' # เมนูทีวี 21/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/120573' # เมนูทีวี 22/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/120856' # เมนูทีวี 23/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/121101' # เมนูทีวี 24/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/121326' # เมนูทีวี 25/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/121583' # เมนูทีวี 26/10/53
    'https://www.thairath.co.th/content/121923' # เมนูทีวี 27/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/122122' # เมนูทีวี 28/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/122452' # เมนูทีวี 29/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/122709' # เมนูทีวี 30/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/122960' # เมนูทีวี 31/10/53 - ไทยรัฐออนไลน์
    
  • '\n'+Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), a=>"'"+a.firstChild.href.replace(/[\\"]/g, '').replace(/'/g, "%27")+"' \\ # "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join('')+'\n'
   
   • run the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "01/54" site:thairath.co.th and keyword: "เมนูทีวี" "02/54" site:thairath.co.th, then feed the text output of each keyword to the following command in bash shell,
    LC_ALL=C sort
    
    , yielding the output:
    'https://www.thairath.co.th/content/138097' \\ # เมนูทีวี 01/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/138258' \\ # เมนูทีวี 02/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/138451' \\ # เมนูทีวี 03/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/138655' \\ # เมนูทีวี 04/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/139115' \\ # เมนูทีวี 06/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/139381' \\ # เมนูทีวี 07/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/139651' \\ # เมนูทีวี 08/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/139876' \\ # เมนูทีวี 09/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/140078' \\ # เมนูทีวี 10/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/140257' \\ # เมนูทีวี 11/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/140591' \\ # เมนูทีวี 12/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/140790' \\ # เมนูทีวี 13/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/141102' \\ # เมนูทีวี 14/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/141331' \\ # เมนูทีวี 15/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/141605' \\ # เมนูทีวี 16/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/141805' \\ # เมนูทีวี 17/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/141980' \\ # เมนูทีวี 18/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/142221' \\ # เมนูทีวี 19/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/142737' \\ # เมนูทีวี 21/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/143058' \\ # เมนูทีวี 22/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/143274' \\ # เมนูทีวี 23/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/143460' \\ # เมนูทีวี 24/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/143772' \\ # เมนูทีวี 25/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/143952' \\ # เมนูทีวี 26/01/54
    'https://www.thairath.co.th/content/144290' \\ # เมนูทีวี 27/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/144526' \\ # เมนูทีวี 28/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/144799' \\ # เมนูทีวี 29/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/145057' \\ # เมนูทีวี 30/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/145251' \\ # เมนูทีวี 31/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    and
    'https://www.thairath.co.th/content/145476' \\ # เมนูทีวี 01/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/145759' \\ # เมนูทีวี 02/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/146008' \\ # เมนูทีวี 03/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/146260' \\ # เมนูทีวี 04/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/146548' \\ # เมนูทีวี 05/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/146735' \\ # เมนูทีวี 06/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/146963' \\ # เมนูทีวี 07/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/147180' \\ # เมนูทีวี 08/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/147458' \\ # เมนูทีวี 09/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/147682' \\ # เมนูทีวี 10/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/148019' \\ # เมนูทีวี 11/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/148219' \\ # เมนูทีวี 12/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/148496' \\ # เมนูทีวี 13/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/148714' \\ # เมนูทีวี 14/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/148959' \\ # เมนูทีวี 15/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/149185' \\ # เมนูทีวี 16/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/149436' \\ # เมนูทีวี 17/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/149674' \\ # เมนูทีวี 18/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/149969' \\ # เมนูทีวี 19/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/150206' \\ # เมนูทีวี 20/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/150364' \\ # เมนูทีวี 21/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/150548' \\ # เมนูทีวี 22/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/150797' \\ # เมนูทีวี 23/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/151073' \\ # เมนูทีวี 24/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/151353' \\ # เมนูทีวี 25/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/151735' \\ # เมนูทีวี 26/02/54
    'https://www.thairath.co.th/content/151962' \\ # เมนูทีวี 27/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/152127' \\ # เมนูทีวี 28/02/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "05/01/54" site:thairath.co.th and keyword: "เมนูทีวี" "20/01/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/138896' \\ # เมนูทีีวี 05/01/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    and
    'https://www.thairath.co.th/content/142540' \\ # เมนูทีวี 20/01/54
    
   • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "03/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/155151' \\ # เมนูทีวี 12/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/156671' \\ # เมนูทีวี 18/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/157134' \\ # เมนูทีวี 20/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/154860' \\ # เมนูทีวี 11/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/158713' \\ # เมนูทีวี 26/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/156917' \\ # เมนูทีวี 19/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/154339' \\ # เมนูทีวี 09/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/155807' \\ # เมนูทีวี 15/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/155408' \\ # เมนูทีวี 13/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/159969' \\ # เมนูทีวี 31/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/153902' \\ # เมนูทีวี 07/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/155589' \\ # เมนูทีวี 14/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/153460' \\ # เมนูทีวี 05/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/154613' \\ # เมนูทีวี 10/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/152887' \\ # เมนูทีวี 03/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/157877' \\ # เมนูทีวี 23/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/153637' \\ # เมนูทีวี 06/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/159684' \\ # เมนูทีวี 30/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/154059' \\ # เมนูทีวี 08/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/152351' \\ # เมนูทีวี 01/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/153182' \\ # เมนูทีวี 04/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/158436' \\ # เมนูทีวี 25/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/158173' \\ # เมนูทีวี 24/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/152635' \\ # เมนูทีวี 02/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/159364' \\ # เมนูทีวี 29/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/157595' \\ # เมนูทีวี 22/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/156116' \\ # เมนูทีวี 16/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/157361' \\ # เมนูทีวี 21/03/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/159119' \\ # เมนูทีวี 28/03/54
    'https://www.thairath.co.th/content/158939' \\ # เมนูทีวี 27/03/54
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "17/03/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/156383' \\ # เมนูทีีวี 17/03/54
    
   • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "04/54" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "05/54" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "06/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/162815' \\ # เมนูทีวี 11/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/163899' \\ # เมนูทีวี 15/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/167436' \\ # เมนูทีวี 29/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/163617' \\ # เมนูทีวี 14/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/166642' \\ # เมนูทีวี 26/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/166184' \\ # เมนูทีวี 24/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/163319' \\ # เมนูทีวี 13/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/164123' \\ # เมนูทีวี 16/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/161448' \\ # เมนูทีวี 06/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/163025' \\ # เมนูทีวี 12/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/165370' \\ # เมนูทีวี 21/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/164349' \\ # เมนูทีวี 17/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/161003' \\ # เมนูทีวี 04/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/165970' \\ # เมนูทีวี 23/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/164780' \\ # เมนูทีวี 19/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/164591' \\ # เมนูทีวี 18/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/161188' \\ # เมนูทีวี 05/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/161754' \\ # เมนูทีวี 07/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/160234' \\ # เมนูทีวี 01/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/167785' \\ # เมนูทีวี 30/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/190715' \\ # เมนูทีวี 02/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/160530' \\ # เมนูทีวี 02/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/160754' \\ # เมนูทีวี 03/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/162549' \\ # เมนูทีวี 10/04/54
    'https://www.thairath.co.th/content/166903' \\ # เมนูทีวี 27/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/162031' \\ # เมนูทีวี 08/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/162299' \\ # เมนูทีวี 08/04/54
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/168967' \\ # เมนูทีวี 05/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/168219' \\ # เมนูทีวี 02/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/175010' \\ # เมนูทีวี 30/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/171647' \\ # เมนูทีวี 16/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/173325' \\ # เมนูทีวี 23/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/172075' \\ # เมนูทีวี 18/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/172364' \\ # เมนูทีวี 19/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/174835' \\ # เมนูทีวี 29/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/171160' \\ # เมนูทีวี 14/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/173074' \\ # เมนูทีวี 22/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/169896' \\ # เมนูทีวี 09/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/173512' \\ # เมนูทีวี 24/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/170665' \\ # เมนูทีวี 12/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/169250' \\ # เมนูทีวี 06/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/173767' \\ # เมนูทีวี 25/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/174052' \\ # เมนูทีวี 26/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/168412' \\ # เมนูทีวี 03/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/170948' \\ # เมนูทีวี 13/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/170103' \\ # เมนูทีวี 10/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/174288' \\ # เมนูทีวี 27/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/172640' \\ # เมนูทีวี 20/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/170341' \\ # เมนูทีวี 11/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/168076' \\ # เมนูทีวี 01/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/168740' \\ # เมนูทีวี 04/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/172818' \\ # เมนูทีวี 21/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/171382' \\ # เมนูทีวี 15/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/169465' \\ # เมนูทีวี 07/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/171898' \\ # เมนูทีวี 17/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/169704' \\ # เมนูทีวี 08/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/175274' \\ # เมนูทีวี 31/05/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/174511' \\ # เมนูทีวี 28/05/54
    'https://www.thairath.co.th/content/171260' \\ # เมนูทีวี 14/05/54
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/175987' \\ # เมนูทีวี 03/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/177945' \\ # เมนูทีวี 11/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/182092' \\ # เมนูทีวี 28/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/180648' \\ # เมนูทีวี 22/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/177400' \\ # เมนูทีวี 09/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/177215' \\ # เมนูทีวี 08/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/178642' \\ # เมนูทีวี 14/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/178895' \\ # เมนูทีวี 15/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/181855' \\ # เมนูทีวี 27/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/178444' \\ # เมนูทีวี 13/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/176692' \\ # เมนูทีวี 06/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/181685' \\ # เมนูทีวี 26/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/179716' \\ # เมนูทีวี 30/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/176968' \\ # เมนูทีวี 16/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/177692' \\ # เมนูทีวี 10/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/176253' \\ # เมนูทีวี 04/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/180167' \\ # เมนูทีวี 20/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/176521' \\ # เมนูทีวี 05/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/177484' \\ # เมนูทีวี 24/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/179745' \\ # เมนูทีวี 18/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/180423' \\ # เมนูทีวี21/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/175750' \\ # เมนูทีวี 02/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/175510' \\ # เมนูทีวี 01/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/181404' \\ # เมนูทีวี 25/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/179453' \\ # เมนูทีวี 17/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/179038' \\ # เมนูทีวี 29/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/180925' \\ # เมนูทีวี 23/06/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/179950' \\ # เมนูทีวี 19/06/54
    'https://www.thairath.co.th/content/178214' \\ # เมนูทีวี 12/06/54
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "25/04/54" site:thairath.co.th:
    'http://www.thairath.co.th/content/166417' \\ # เมนูทีวี 25/04/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "07/54" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "08/54" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "09/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/186274' \\ # เมนูทีวี 15/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/186566' \\ # เมนูทีวี 16/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/184058' \\ # เมนูทีวี 06/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/183557' \\ # เมนูทีวี 04/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/187226' \\ # เมนูทีวี 19/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/182856' \\ # เมนูทีวี 01/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/190038' \\ # เมนูทีวี 30/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/189443' \\ # เมนูทีวี 28/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/183330' \\ # เมนูทีวี 03/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/183118' \\ # เมนูทีวี 02/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/184276' \\ # เมนูทีวี 07/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/190305' \\ # เมนูทีวี 31/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/187027' \\ # เมนูทีวี 18/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/188934' \\ # เมนูทีวี 26/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/183746' \\ # เมนูทีวี 05/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/186819' \\ # เมนูทีวี 17/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/187755' \\ # เมนูทีวี 21/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/186007' \\ # เมนูทีวี 14/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/188053' \\ # เมนูทีวี 22/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/188731' \\ # เมนูทีวี 25/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/184559' \\ # เมนูทีวี 08/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/187474' \\ # เมนูทีวี 20/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/189732' \\ # เมนูทีวี 29/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/189181' \\ # เมนูทีวี 27/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/185494' \\ # เมนูทีวี 12/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/185748' \\ # เมนูทีวี 13/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/188277' \\ # เมนูทีวี 23/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/184824' \\ # เมนูทีวี 09/07/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/185272' \\ # เมนูทีวี 11/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/188527' \\ # เมนูทีวี 24/07/54
    'https://www.thairath.co.th/content/185065' \\ # เมนูทีวี 10/07/54
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/197438' \\ # เมนูทีวี 30/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/193254' \\ # เมนูทีวี 12/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/193958' \\ # เมนูทีวี 15/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/196761' \\ # เมนูทีวี 26/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/194988' \\ # เมนูทีวี 19/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/191750' \\ # เมนูทีวี 06/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/194150' \\ # เมนูทีวี 16/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/197774' \\ # เมนูทีวี 31/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/192415' \\ # เมนูทีวี 09/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/193744' \\ # เมนูทีวี 14/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/192690' \\ # เมนูทีวี 10/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/196215' \\ # เมนูทีวี 24/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/196806' \\ # เมนูทีวี 27/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/195731' \\ # เมนูทีวี 22/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/192235' \\ # เมนูทีวี 08/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/195930' \\ # เมนูทีวี 23/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/196511' \\ # เมนูทีวี 25/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/197273' \\ # เมนูทีวี 28/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/190944' \\ # เมนูทีวี 03/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/191216' \\ # เมนูทีวี 04/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/190533' \\ # เมนูทีวี 01/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/194704' \\ # เมนูทีวี 18/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/195274' \\ # เมนูทีวี 20/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/191529' \\ # เมนูทีวี 05/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/192988' \\ # เมนูทีวี 11/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/194363' \\ # เมนูทีวี 17/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/197504' \\ # เมนูทีวี 29/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/191978' \\ # เมนูทีวี 07/08/54
    'https://www.thairath.co.th/content/193500' \\ # เมนูทีวี 13/08/54
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/200476' \\ # เมนูทีวี 10/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/204152' \\ # เมนูทีวี 25/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/199448' \\ # เมนูทีวี 06/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/202197' \\ # เมนูทีวี 17/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/198803' \\ # เมนูทีวี 03/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/201206' \\ # เมนูทีวี 14/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/199696' \\ # เมนูทีวี 07/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/201677' \\ # เมนูทีวี 15/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/200744' \\ # เมนูทีวี 11/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/205161' \\ # เมนูทีวี 29/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/202534' \\ # เมนูทีวี 19/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/202897' \\ # เมนูทีวี 20/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/204351' \\ # เมนูทีวี 26/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/204534' \\ # เมนูทีวี 30/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/204871' \\ # เมนูทีวี 28/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/198598' \\ # เมนูทีวี 04/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/202943' \\ # เมนูทีวี 22/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/203132' \\ # เมนูทีวี 21/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/199967' \\ # เมนูทีวี 08/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/198232' \\ # เมนูทีวี 01/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/203493' \\ # เมนูทีวี 24/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/198052' \\ # เมนูทีวี 02/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/200547' \\ # เมนูทีวี 13/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/198872' \\ # เมนูทีวี 05/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/203682' \\ # เมนูทีวี 23/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/201515' \\ # เมนูทีวี 16/09/54
    'https://www.thairath.co.th/content/202233' \\ # เมนูทีวี 18/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/204609' \\ # เมนูทีวี 27/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/200941' \\ # เมนูทีวี 12/09/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "21/08/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/195521' \\ # เมนูทีวี 21/08/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    
   • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/54" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "11/54" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "12/54" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/212276' \\ # เมนูทีวี 28/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/208995' \\ # เมนูทีวี 14/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/206339' \\ # เมนูทีวี 04/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/207451' \\ # เมนูทีวี 08/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/211323' \\ # เมนูทีวี 24/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/207166' \\ # เมนูทีวี 07/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/212619' \\ # เมนูทีวี 29/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/212786' \\ # เมนูทีวี 30/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/209485' \\ # เมนูทีวี 16/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/206120' \\ # เมนูทีวี 03/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/211543' \\ # เมนูทีวี 25/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/209774' \\ # เมนูทีวี 17/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/210698' \\ # เมนูทีวี 21/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/210215' \\ # เมนูทีวี 19/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/205644' \\ # เมนูทีวี 01/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/208143' \\ # เมนูทีวี 11/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/207936' \\ # เมนูทีวี 10/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/209260' \\ # เมนูทีวี 15/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/212020' \\ # เมนูทีวี 27/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/207704' \\ # เมนูทีวี 09/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/206645' \\ # เมนูทีวี 05/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/212020' \\ # เมนูทีวี 27/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/209948' \\ # เมนูทีวี 18/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/206881' \\ # เมนูทีวี 06/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/208679' \\ # เมนูทีวี 13/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/210926' \\ # เมนูทีวี 22/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/210429' \\ # เมนูทีวี 20/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/211764' \\ # เมนูทีวี 26/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/213046' \\ # เมนูทีวี 31/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/208456' \\ # เมนูทีวี 12/10/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/205941' \\ # เมนูทีวี 02/10/54
    'https://www.thairath.co.th/content/211138' \\ # เมนูทีวี 23/10/54
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/215654' \\ # เมนูทีวี 11/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/215353' \\ # เมนูทีวี 10/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/217700' \\ # เมนูทีวี 20/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/214028' \\ # เมนูทีวี 04/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/214671' \\ # เมนูทีวี 07/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/219574' \\ # เมนูทีวี 28/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/217290' \\ # เมนูทีวี 18/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/218088' \\ # เมนูทีวี 22/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/217501' \\ # เมนูทีวี 19/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/214223' \\ # เมนูทีวี 05/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/213527' \\ # เมนูทีวี 02/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/214457' \\ # เมนูทีวี 06/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/219741' \\ # เมนูทีวี 29/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/220020' \\ # เมนูทีวี 30/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/219125' \\ # เมนูทีวี 26/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/213187' \\ # เมนูทีวี 01/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/217019' \\ # เมนูทีวี 17/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/214812' \\ # เมนูทีวี 08/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/216314' \\ # เมนูทีวี 14/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/217896' \\ # เมนูทีวี 21/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/213739' \\ # เมนูทีวี 03/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/218883' \\ # เมนูทีวี 25/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/216468' \\ # เมนูทีวี 15/11/54
    'https://www.thairath.co.th/content/216725' \\ # เมนูทีวี 16/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/219366' \\ # เมนูทีวี 27/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/215056' \\ # เมนูทีวี 09/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/215873' \\ # เมนูทีวี 12/11/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/216104' \\ # เมนูทีวี 13/11/54
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/227023' \\ # เมนูทีวี 31/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/222802' \\ # เมนูทีวี 12/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/219995' \\ # เมนูทีวี 02/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/226802' \\ # เมนูทีวี 30/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/223500' \\ # เมนูทีวี 15/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/225471' \\ # เมนูทีวี 24/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'http://www.thairath.co.th/content/221081' \\ # เมนูทีวี 07/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/225211' \\ # เมนูทีวี 23/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/220547' \\ # เมนูทีวี 04/12/54
    'https://www.thairath.co.th/content/223991' \\ # เมนูทีวี 17/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/225852' \\ # เมนูทีวี 26/12/54
    'https://www.thairath.co.th/content/221197' \\ # เมนูทีวี 05/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/220776' \\ # เมนูทีวี 03/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/223732' \\ # เมนูทีวี 16/12/54
    'https://www.thairath.co.th/content/222147' \\ # เมนูทีวี 09/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/220246' \\ # เมนูทีวี 01/12/54
    'https://www.thairath.co.th/content/222157' \\ # เมนูทีวี 10/12/54
    'https://www.thairath.co.th/content/225001' \\ # เมนูทีวี 22/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/224093' \\ # เมนูทีวี 20/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/225201' \\ # เมนูทีวี 25/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/221657' \\ # เมนูทีวี 08/12/54
    'https://www.thairath.co.th/content/224338' \\ # เมนูทีวี 19/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/224546' \\ # เมนูทีวี 21/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/222479' \\ # เมนูทีวี 13/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/224242' \\ # เมนูทีวี 18/12/54
    'https://www.thairath.co.th/content/226322' \\ # เมนูทีวี 28/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/226221' \\ # เมนูทีวี 27/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/222648' \\ # เมนูทีวี 11/12/54 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/220578' \\ # เมนูทีวี 06/12/54
    
   • output of running the above javascript on every pages of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "01/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "02/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "03/55" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/227163' \\ # เมนูทีวี 01/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/229389' \\ # เมนูทีวี 11/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/229125' \\ # เมนูทีวี 10/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/230242' \\ # เมนูทีวี 14/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/230009' \\ # เมนูทีวี 13/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/233851' \\ # เมนูทีวี 28/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/227523' \\ # เมนูทีวี 03/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/232039' \\ # เมนูทีวี 21/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/228180' \\ # เมนูทีวี 06/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/230960' \\ # เมนูทีวี 17/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/232743' \\ # เมนูทีวี 24/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/233628' \\ # เมนูทีวี 27/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/231471' \\ # เมนูทีวี 19/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/230529' \\ # เมนูทีวี 15/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/227331' \\ # เมนูทีวี 02/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/234516' \\ # เมนูทีวี 31/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/227909' \\ # เมนูทีวี 05/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/227696' \\ # เมนูทีวี 04/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/228735' \\ # เมนูทีวี 08/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/234326' \\ # เมนูทีวี 30/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/228920' \\ # เมนูทีวี 09/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/230778' \\ # เมนูทีวี 16/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/231790' \\ # เมนูทีวี 20/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/229666' \\ # เมนูทีวี 12/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/228390' \\ # เมนูทีวี 07/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/233283' \\ # เมนูทีวี 26/01/55
    'https://www.thairath.co.th/content/234087' \\ # เมนูทีวี 29/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/232300' \\ # เมนูทีวี 22/01/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/233017' \\ # เมนูทีวี 25/01/55
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/234824' \\ # เมนูทีวี 01/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/240820' \\ # เมนูทีวี 25/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/239592' \\ # เมนูทีวี 20/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/238623' \\ # เมนูทีวี 16/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/235149' \\ # เมนูทีวี 02/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/237391' \\ # เมนูทีวี 11/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/240097' \\ # เมนูทีวี 22/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/238868' \\ # เมนูทีวี 17/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/239172' \\ # เมนูทีวี 18/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/236107' \\ # เมนูทีวี 06/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/241262' \\ # เมนูทีวี 27/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/235620' \\ # เมนูทีวี 04/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/240300' \\ # เมนูทีวี 23/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/236860' \\ # เมนูทีวี 09/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/239775' \\ # เมนูทีวี 21/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/237103' \\ # เมนูทีวี 10/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/238048' \\ # เมนูทีวี 14/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/237869' \\ # เมนูทีวี 13/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/238319' \\ # เมนูทีวี 15/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/241047' \\ # เมนูทีวี 26/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/241451' \\ # เมนูทีวี 28/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/235362' \\ # เมนูทีวี 03/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/236594' \\ # เมนูทีวี 08/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/237621' \\ # เมนูทีวี 12/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/236316' \\ # เมนูทีวี 07/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/241517' \\ # เมนูทีวี 29/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/239373' \\ # เมนูทีวี 19/02/55
    'https://www.thairath.co.th/content/235887' \\ # เมนูทีวี 05/02/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    
    ,
    'https://www.thairath.co.th/content/245343' \\ # เมนูทีวี 15/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/249401' \\ # เมนูทีวี 31/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/244149' \\ # เมนูทีวี 10/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/247876' \\ # เมนูทีวี 25/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/243418' \\ # เมนูทีวี 07/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/245873' \\ # เมนูทีวี 17/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/243770' \\ # เมนูทีวี 08/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/247384' \\ # เมนูทีวี 23/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/242493' \\ # เมนูทีวี 03/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/242753' \\ # เมนูทีวี 04/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/244621' \\ # เมนูทีวี 12/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/248861' \\ # เมนูทีวี 29/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/242990' \\ # เมนูทีวี 05/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/245614' \\ # เมนูทีวี 16/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/246133' \\ # เมนูทีวี 18/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/247966' \\ # เมนูทีวี 27/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/246528' \\ # เมนูทีวี 20/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/246329' \\ # เมนูทีวี 19/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/244233' \\ # เมนูทีวี 11/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/241972' \\ # เมนูทีวี 01/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/249124' \\ # เมนูทีวี 30/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/248386' \\ # เมนูทีวี 28/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/243911' \\ # เมนูทีวี 09/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/243165' \\ # เมนูทีวี 06/03/55 - ไทยรัฐออนไลน์
    'https://www.thairath.co.th/content/244848' \\ # เมนูทีวี 14/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/248104' \\ # เมนูทีวี 26/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/247485' \\ # เมนูทีวี 24/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/246815' \\ # เมนูทีวี 21/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/242245' \\ # เมนูทีวี 02/03/55
    'https://www.thairath.co.th/content/247101' \\ # เมนูทีวี 22/03/55
    
   • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "23/01/55" site:thairath.co.th:
    'https://www.thairath.co.th/content/232583' \\ # เมนูทีวี 23/01/55
    
  • prompt(Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join(''))
   
   (text output in javascript console in the above (previous) javascript will escape backslash (\) and double quote (") character, so better use prompt() that not escape any character. console.log() also not escape any character, but (in Firefox) it is easier to copy whole text output (just press shift-Tab, then ctrl-A, ctrl-C) in prompt() than to copy text output in javascript console)
   • {let a=document.getElementsByClassName('yuRUbf');prompt(Array.prototype.map.call(a, (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n').join(''), a.length)}
    
   • {let a=Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n');prompt(a.join(''), a.length)}
    
   • (a=>prompt(a.join(''), a.length))(Array.prototype.map.call(document.getElementsByClassName('yuRUbf'), (a,i)=>"'"+a.firstChild.href.replace(/'/g, "'\\''")+"' \\ #"+i+" "+a.firstChild.children[1].firstChild.firstChild.textContent.replace(/\n/g, '')+'\n'))
    
    • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "04/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "05/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "06/55" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/250347' \ #0 เมนูทีวี 04/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/256611' \ #1 เมนูทีวี 30/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/251793' \ #2 เมนูทีวี 10/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/251192' \ #3 เมนูทีวี 07/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/256080' \ #4 เมนูทีวี 28/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/253713' \ #5 เมนูทีวี 18/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/253503' \ #6 เมนูทีวี 17/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/255543' \ #7 เมนูทีวี 26/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/253147' \ #8 เมนูทีวี 15/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/251355' \ #9 เมนูทีวี 08/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/253305' \ #0 เมนูทีวี 16/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/252633' \ #1 เมนูทีวี 13/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/252959' \ #2 เมนูทีวี 14/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/250601' \ #3 เมนูทีวี 05/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/252344' \ #4 เมนูทีวี 12/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/254998' \ #5 เมนูทีวี 24/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/254427' \ #6 เมนูทีวี 21/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/249583' \ #7 เมนูทีวี 01/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/250060' \ #8 เมนูทีวี 03/04/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/254170' \ #0 เมนูทีวี 20/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/255812' \ #1 เมนูทีวี 27/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/253956' \ #2 เมนูทีวี 19/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/255310' \ #3 เมนูทีวี 25/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/252119' \ #4 เมนูทีวี 11/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/250908' \ #5 เมนูทีวี 06/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/254850' \ #6 เมนูทีวี 23/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/251587' \ #7 เมนูทีวี 09/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/256314' \ #8 เมนูทีวี 29/04/55
     'https://www.thairath.co.th/content/249895' \ #9 เมนูทีวี 02/04/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/257846' \ #0 เมนูทีวี 05/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/263926' \ #1 เมนูทีวี 29/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/258492' \ #2 เมนูทีวี 08/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/261085' \ #3 เมนูทีวี 18/05/55
     'http://www.thairath.co.th/content/257275' \ #4 เมนูทีวี 03/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/259608' \ #5 เมนูทีวี 12/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/264441' \ #6 เมนูทีวี 31/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/261921' \ #7 เมนูทีวี 21/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/260797' \ #8 เมนูทีวี 17/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/261650' \ #9 เมนูทีวี 20/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/263272' \ #0 เมนูทีวี 26/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/262184' \ #1 เมนูทีวี 22/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/260494' \ #2 เมนูทีวี 16/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/260074' \ #3 เมนูทีวี 14/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/260248' \ #4 เมนูทีวี 15/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/264169' \ #5 เมนูทีวี 30/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/263046' \ #6 เมนูทีวี 25/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/259024' \ #7 เมนูทีวี 10/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/263716' \ #8 เมนูทีวี 28/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/259829' \ #9 เมนูทีวี 13/05/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/257519' \ #0 เมนูทีวี 04/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/263477' \ #1 เมนูทีวี 27/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/258731' \ #2 เมนูทีวี 09/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/258283' \ #3 เมนูทีวี 07/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/259332' \ #4 เมนูทีวี 11/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/262701' \ #5 เมนูทีวี 24/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/262415' \ #6 เมนูทีวี 23/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/256783' \ #7 เมนูทีวี 01/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/257049' \ #8 เมนูทีวี 02/05/55
     'https://www.thairath.co.th/content/258085' \ #9 เมนูทีวี 06/05/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/266722' \ #0 เมนูทีวี 09/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/265466' \ #1 เมนูทีวี 04/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/272092' \ #2 เมนูทีวี 30/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/267940' \ #3 เมนูทีวี 14/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/268259' \ #4 เมนูทีวี 15/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/265937' \ #5 เมนูทีวี 06/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/269429' \ #6 เมนูทีวี 20/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/268937' \ #7 เมนูทีวี 18/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/270280' \ #8 เมนูทีวี 23/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/265702' \ #9 เมนูทีวี 05/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/264754' \ #0 เมนูทีวี 01/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/266445' \ #1 เมนูทีวี 08/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/270784' \ #2 เมนูทีวี 25/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/268487' \ #3 เมนูทีวี 16/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/266144' \ #4 เมนูทีวี 07/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/267647' \ #5 เมนูทีวี 13/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/271239' \ #6 เมนูทีวี 27/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/270971' \ #7 เมนูทีวี 26/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/267132' \ #8 เมนูทีวี 11/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/265281' \ #9 เมนูทีวี 03/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/269749' \ #0 เมนูทีวี 21/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/269153' \ #1 เมนูทีวี 19/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/267375' \ #2 เมนูทีวี 12/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/271839' \ #3 เมนูทีวี 29/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/270068' \ #4 เมนูทีวี 22/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/270557' \ #5 เมนูทีวี 24/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/271546' \ #6 เมนูทีวี 28/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/266930' \ #7 เมนูทีวี 10/06/55
     'https://www.thairath.co.th/content/265044' \ #8 เมนูทีวี 02/06/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/268745' \ #9 เมนูทีวี 17/06/55
     
    • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "22/04/55" site:thairath.co.th and keyword: "เมนูทีวี" "19/05/55" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/254669' \ #0 เมนูทีวี 22/04/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/261395' \ #0 เมนูทีวี 19/05/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
    • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "07/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "08/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "09/55" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/276665' \ #0 เมนูทีวี 18/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/273648' \ #1 เมนูทีวี 06/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/279901' \ #2 เมนูทีวี 31/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/272595' \ #3 เมนูทีวี 02/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/274548' \ #4 เมนูทีวี 10/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/273294' \ #5 เมนูทีวี 05/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/273901' \ #6 เมนูทีวี 07/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/278407' \ #7 เมนูทีวี 25/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/273000' \ #8 เมนูทีวี 04/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/277217' \ #9 เมนูทีวี 20/07/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/276945' \ #0 เมนูทีวี 19/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/278671' \ #1 เมนูทีวี 26/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/278968' \ #2 เมนูทีวี 27/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/275967' \ #3 เมนูทีวี 15/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/275150' \ #4 เมนูทีวี 12/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/279704' \ #5 เมนูทีวี 30/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/276194' \ #6 เมนูทีวี 16/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/274323' \ #7 เมนูทีวี 09/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/274132' \ #8 เมนูทีวี 08/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/277925' \ #9 เมนูทีวี 23/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/272359' \ #0 เมนูทีวี 01/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/272750' \ #1 เมนูทีวี 03/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/276385' \ #2 เมนูทีวี 17/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/274807' \ #3 เมนูทีวี 11/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/278110' \ #4 เมนูทีวี 24/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/275465' \ #5 เมนูทีวี 13/07/55
     'https://www.thairath.co.th/content/277496' \ #6 เมนูทีวี 21/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/277772' \ #7 เมนูทีวี 22/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/275731' \ #8 เมนูทีวี 14/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/279241' \ #9 เมนูทีวี 28/07/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/279468' \ #0 เมนูทีวี 29/07/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/453938' \ #1 เมนูทีวี 02/10/57
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/283949' \ #0 เมนูทีวี 17/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/280454' \ #1 เมนูทีวี 02/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/281196' \ #2 เมนูทีวี 05/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/282883' \ #3 เมนูทีวี 12/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/283042' \ #4 เมนูทีวี 13/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/285127' \ #5 เมนูทีวี 22/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/281773' \ #6 เมนูทีวี 08/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/281550' \ #7 เมนูทีวี 07/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/280166' \ #8 เมนูทีวี 01/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/283424' \ #0 เมนูทีวี 15/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/282349' \ #1 เมนูทีวี 10/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/287142' \ #2 เมนูทีวี 30/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/282069' \ #3 เมนูทีวี 09/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/282634' \ #4 เมนูทีวี 11/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/285411' \ #5 เมนูทีวี 23/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/284639' \ #6 เมนูทีวี 20/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/286846' \ #7 เมนูทีวี 29/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/286369' \ #8 เมนูทีวี 27/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/285665' \ #9 เมนูทีวี 24/08/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/284459' \ #0 เมนูทีวี 19/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/281345' \ #1 เมนูทีวี 06/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/287368' \ #2 เมนูทีวี 31/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/284908' \ #3 เมนูทีวี 21/08/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/285955' \ #4 เมนูทีวี 25/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/283175' \ #5 เมนูทีวี 14/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/286177' \ #6 เมนูทีวี 26/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/284206' \ #7 เมนูทีวี 18/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/280718' \ #8 เมนูทีวี 03/08/55
     'https://www.thairath.co.th/content/280943' \ #9 เมนูทีวี 04/08/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/289617' \ #0 เมนูทีวี 09/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/287684' \ #1 เมนูทีวี 01/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/290223' \ #2 เมนูทีวี 12/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/294690' \ #3 เมนูทีวี 30/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/291036' \ #4 เมนูทีวี 15/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/293368' \ #5 เมนูทีวี 25/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/291435' \ #6 เมนูทีวี 17/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/293197' \ #7 เมนูทีวี 24/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/291695' \ #8 เมนูทีวี 18/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/290504' \ #9 เมนูทีวี 13/09/55
     
     ,
     'http://www.thairath.co.th/content/289315' \ #0 เมนูทีวี 08/09/55
     'http://www.thairath.co.th/content/289989' \ #1 เมนูทีวี 11/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/288835' \ #2 เมนูทีวี 06/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/290784' \ #3 เมนูทีวี 14/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/288511' \ #4 เมนูทีวี 05/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/293626' \ #5 เมนูทีวี 26/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/292190' \ #6 เมนูทีวี 20/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/294165' \ #7 เมนูทีวี 28/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/292970' \ #8 เมนูทีวี 23/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/291957' \ #9 เมนูทีวี 19/09/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/292745' \ #0 เมนูทีวี 22/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/288245' \ #1 เมนูทีวี 04/09/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/294458' \ #2 เมนูทีวี 29/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/287866' \ #3 เมนูทีวี 02/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/289050' \ #4 เมนูทีวี 07/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/288042' \ #5 เมนูทีวี 03/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/292459' \ #6 เมนูทีวี 21/09/55
     'https://www.thairath.co.th/content/293869' \ #7 เมนูทีวี 27/09/55
     
    • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/55" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "11/55" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "12/55" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/299986' \ #0 เมนูทีวี 21/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/296431' \ #1 เมนูทีวี 07/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/301490' \ #2 เมนูทีวี 27/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/295880' \ #3 เมนูทีวี 05/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/301904' \ #4 เมนูทีวี 29/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/296701' \ #5 เมนูทีวี 08/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/300406' \ #6 เมนูทีวี 23/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/298655' \ #7 เมนูทีวี 16/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/302388' \ #8 เมนูทีวี 31/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/296184' \ #9 เมนูทีวี 06/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/299773' \ #0 เมนูทีวี 20/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/297395' \ #1 เมนูทีวี 11/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/297992' \ #2 เมนูทีวี 13/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/300930' \ #3 เมนูทีวี 25/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/299206' \ #4 เมนูทีวี 18/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/297152' \ #5 เมนูทีวี 10/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/296890' \ #6 เมนูทีวี 09/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/295627' \ #7 เมนูทีวี 04/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/301227' \ #8 เมนูทีวี 26/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/298935' \ #9 เมนูทีวี 17/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/294904' \ #0 เมนูทีวี 01/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/301689' \ #1 เมนูทีวี 28/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/300727' \ #2 เมนูทีวี 24/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/302107' \ #3 เมนูทีวี 30/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/298232' \ #4 เมนูทีวี 14/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/299481' \ #5 เมนูทีวี 19/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/295109' \ #6 เมนูทีวี 02/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/300172' \ #7 เมนูทีวี 22/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/298465' \ #8 เมนูทีวี 15/10/55
     'https://www.thairath.co.th/content/295364' \ #9 เมนูทีวี 03/10/55
     
     ,
     'http://www.thairath.co.th/content/231185' \ #0 เมนูทีวี 18/10/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/305111' \ #0 เมนูทีวี 11/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/308701' \ #1 เมนูทีวี 26/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/308487' \ #2 เมนูทีวี 25/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/305515' \ #3 เมนูทีวี 13/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/302934' \ #4 เมนูทีวี 02/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/308249' \ #5 เมนูทีวี 24/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/306998' \ #6 เมนูทีวี 19/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/306313' \ #7 เมนูทีวี 16/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/309464' \ #8 เมนูทีวี 29/11/55
     'https://www.thairath.co.th/content/309661' \ #9 เมนูทีวี 30/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/307202' \ #0 เมนูทีวี 20/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/303391' \ #1 เมนูทีวี 04/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/305342' \ #2 เมนูทีวี 12/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/303201' \ #3 เมนูทีวี 03/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/305740' \ #4 เมนูทีวี 14/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/306021' \ #5 เมนูทีวี 15/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/306789' \ #6 เมนูทีวี 18/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/304611' \ #7 เมนูทีวี 09/11/55
     'https://www.thairath.co.th/content/302657' \ #8 เมนูทีวี 01/11/55
     'https://www.thairath.co.th/content/304048' \ #9 เมนูทีวี 07/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/304838' \ #0 เมนูทีวี 10/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/307474' \ #1 เมนูทีวี 21/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/304305' \ #2 เมนูทีวี 08/11/55
     'https://www.thairath.co.th/content/309144' \ #3 เมนูทีวี 28/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/306574' \ #4 เมนูทีวี 17/11/55
     'https://www.thairath.co.th/content/307980' \ #5 เมนูทีวี 23/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/307697' \ #6 เมนูทีวี 22/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/308896' \ #7 เมนูทีวี 27/11/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/308896' \ #8 เมนูทีวี 27/11/55
     'https://www.thairath.co.th/content/303575' \ #9 เมนูทีวี 05/11/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/303767' \ #0 เมนูทีวี 06/11/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/312497' \ #0 เมนูทีวี 12/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/313551' \ #1 เมนูทีวี 16/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/310868' \ #2 เมนูทีวี 05/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/316908' \ #3 เมนูทีวี 31/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/312032' \ #4 เมนูทีวี 10/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/310341' \ #5 เมนูทีวี 03/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/313343' \ #6 เมนูทีวี 15/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/316812' \ #7 เมนูทีวี 30/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/311881' \ #8 เมนูทีวี 09/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/309969' \ #9 เมนูทีวี 01/12/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/311318' \ #0 เมนูทีวี 07/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/311633' \ #1 เมนูทีวี 08/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/310455' \ #2 เมนูทีวี 04/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/312767' \ #3 เมนูทีวี 13/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/314341' \ #4 เมนูทีวี 20/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/313043' \ #5 เมนูทีวี 14/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/314055' \ #6 เมนูทีวี 19/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/316637' \ #7 เมนูทีวี 29/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/315484' \ #8 เมนูทีวี 25/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/312271' \ #9 เมนูทีวี 11/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/316077' \ #0 เมนูทีวี 27/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/315791' \ #1 เมนูทีวี 26/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/311142' \ #2 เมนูทีวี 06/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/313666' \ #3 เมนูทีวี 17/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/314604' \ #4 เมนูทีวี 21/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/315325' \ #5 เมนูทีวี 24/12/55 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/310161' \ #6 เมนูทีวี 02/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/315125' \ #7 เมนูทีวี 23/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/313813' \ #8 เมนูทีวี 18/12/55
     'https://www.thairath.co.th/content/316324' \ #9 เมนูทีวี 28/12/55
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/314879' \ #0 เมนูทีวี 22/12/55
     
    • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "01/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "02/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "03/56" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/317042' \ #0 เมนูทีวี 01/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/318930' \ #1 เมนูทีวี 10/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/321955' \ #2 เมนูทีวี 24/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/318236' \ #3 เมนูทีวี 07/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/320810' \ #4 เมนูทีวี 18/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/322439' \ #5 เมนูทีวี 26/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/318029' \ #6 เมนูทีวี 06/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/317807' \ #7 เมนูทีวี 05/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/320546' \ #8 เมนูทีวี 17/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/317209' \ #9 เมนูทีวี 02/01/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/317325' \ #0 เมนูทีวี 03/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/320309' \ #1 เมนูทีวี 16/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/321219' \ #2 เมนูทีวี 20/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/319680' \ #3 เมนูทีวี 13/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/322232' \ #4 เมนูทีวี 25/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/317592' \ #5 เมนูทีวี 04/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/321559' \ #6 เมนูทีวี 22/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/319470' \ #7 เมนูทีวี 12/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/323484' \ #8 เมนูทีวี 31/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/323047' \ #9 เมนูทีวี 29/01/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/323269' \ #0 เมนูทีวี 30/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/320073' \ #1 เมนูทีวี 15/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/318679' \ #2 เมนูทีวี 09/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/318387' \ #3 เมนูทีวี 08/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/321394' \ #4 เมนูทีวี 21/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/319897' \ #5 เมนูทีวี 14/01/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/320996' \ #6 เมนูทีวี 19/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/321761' \ #7 เมนูทีวี 23/01/56
     'https://www.thairath.co.th/content/322674' \ #8 เมนูทีวี 27/01/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/323939' \ #0 เมนูทีวี 02/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/328983' \ #1 เมนูทีวี 27/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/328277' \ #2 เมนูทีวี 23/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/327365' \ #3 เมนูทีวี 19/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/326998' \ #4 เมนูทีวี 17/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/324928' \ #5 เมนูทีวี 07/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/324324' \ #6 เมนูทีวี 04/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/328059' \ #7 เมนูทีวี 22/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/328474' \ #8 เมนูทีวี 24/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/327839' \ #9 เมนูทีวี 21/02/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/328811' \ #0 เมนูทีวี 26/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/329178' \ #1 เมนูทีวี 28/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/324726' \ #2 เมนูทีวี 06/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/327228' \ #3 เมนูทีวี 18/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/325364' \ #4 เมนูทีวี 09/02/56
     'http://www.thairath.co.th/content/323733' \ #5 เมนูทีวี 01/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/327590' \ #6 เมนูทีวี 20/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/326161' \ #7 เมนูทีวี 13/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/328629' \ #8 เมนูทีวี 25/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/326807' \ #9 เมนูทีวี 16/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/326360' \ #0 เมนูทีวี 14/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/325150' \ #1 เมนูทีวี 08/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/325941' \ #2 เมนูทีวี 12/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/325739' \ #3 เมนูทีวี 11/02/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/326598' \ #4 เมนูทีวี 15/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/324175' \ #5 เมนูทีวี 03/02/56
     'https://www.thairath.co.th/content/325596' \ #6 เมนูทีวี 10/02/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/332929' \ #0 เมนูทีวี 18/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/333350' \ #1 เมนูทีวี 20/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/332319' \ #2 เมนูทีวี 15/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/331297' \ #3 เมนูทีวี 10/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/334072' \ #4 เมนูทีวี 23/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/329691' \ #5 เมนูทีวี 02/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/332551' \ #6 เมนูทีวี 16/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/330650' \ #7 เมนูทีวี 07/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/330016' \ #8 เมนูทีวี 04/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/331456' \ #9 เมนูทีวี 11/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/330421' \ #0 เมนูทีวี 06/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/330868' \ #1 เมนูทีวี 08/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/332804' \ #2 เมนูทีวี 17/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/334908' \ #3 เมนูทีวี 27/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/333823' \ #4 เมนูทีวี 22/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/334640' \ #5 เมนูทีวี 26/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/333589' \ #6 เมนูทีวี 21/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/335112' \ #7 เมนูทีวี 28/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/335346' \ #8 เมนูทีวี 29/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/332091' \ #9 เมนูทีวี 14/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/329840' \ #0 เมนูทีวี 03/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/331885' \ #1 เมนูทีวี 13/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/330209' \ #2 เมนูทีวี 05/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/334436' \ #3 เมนูทีวี 25/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/331649' \ #4 เมนูทีวี 12/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/329412' \ #5 เมนูทีวี 01/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/335563' \ #6 เมนูทีวี 30/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/331101' \ #7 เมนูทีวี 09/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/333148' \ #8 เมนูทีวี 19/03/56
     'https://www.thairath.co.th/content/335768' \ #9 เมนูทีวี 31/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/334283' \ #0 เมนูทีวี 24/03/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
    • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "04/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "05/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "06/56" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/338807' \ #0 เมนูทีวี 15/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/338966' \ #1 เมนูทีวี 16/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/336549' \ #2 เมนูทีวี 04/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/338236' \ #3 เมนูทีวี 12/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/337397' \ #4 เมนูทีวี 08/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/339873' \ #5 เมนูทีวี 21/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/338475' \ #6 เมนูทีวี 13/04/56
     'https://www.thairath.co.th/content/339133' \ #7 เมนูทีวี 17/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/341669' \ #8 เมนูทีวี 30/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/341145' \ #9 เมนูทีวี 27/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/336803' \ #0 เมนูทีวี 05/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/339335' \ #1 เมนูทีวี 18/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/340924' \ #2 เมนูทีวี 26/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/336349' \ #3 เมนูทีวี 03/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/335963' \ #4 เมนูทีวี 01/04/56
     'https://www.thairath.co.th/content/337016' \ #5 เมนูทีวี 06/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/341510' \ #6 เมนูทีวี 29/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/336118' \ #7 เมนูทีวี 02/04/56
     'https://www.thairath.co.th/content/340698' \ #8 เมนูทีวี 25/04/56
     'https://www.thairath.co.th/content/340063' \ #9 เมนูทีวี 22/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/337254' \ #0 เมนูทีวี 07/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/338694' \ #1 เมนูทีวี 14/04/56
     'https://www.thairath.co.th/content/337984' \ #2 เมนูทีวี 11/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/340215' \ #3 เมนูทีวี 23/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/337553' \ #4 เมนูทีวี 09/04/56
     'https://www.thairath.co.th/content/340468' \ #5 เมนูทีวี 24/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/337773' \ #6 เมนูทีวี 10/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/339723' \ #7 เมนูทีวี 20/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/341314' \ #8 เมนูทีวี 28/04/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/343741' \ #0 เมนูทีวี 10/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/343112' \ #1 เมนูทีวี 07/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/342579' \ #2 เมนูทีวี 04/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/342730' \ #3 เมนูทีวี 05/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/342927' \ #4 เมนูทีวี 06/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/345321' \ #5 เมนูทีวี 18/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/345494' \ #6 เมนูทีวี 19/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/346578' \ #7 เมนูทีวี 24/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/343503' \ #8 เมนูทีวี 09/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/341902' \ #9 เมนูทีวี 01/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/347817' \ #0 เมนูทีวี 30/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/343284' \ #1 เมนูทีวี 08/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/343961' \ #2 เมนูทีวี 11/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/345139' \ #3 เมนูทีวี 17/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/345710' \ #4 เมนูทีวี 20/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/347117' \ #5 เมนูทีวี 27/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/346095' \ #6 เมนูทีวี 22/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/346986' \ #7 เมนูทีวี 26/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/344179' \ #8 เมนูทีวี 12/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/344478' \ #9 เมนูทีวี 14/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/342155' \ #0 เมนูทีวี 02/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/344356' \ #1 เมนูทีวี 13/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/346819' \ #2 เมนูทีวี 25/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/347299' \ #3 เมนูทีวี 28/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/344903' \ #4 เมนูทีวี 16/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/344694' \ #5 เมนูทีวี 15/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/342328' \ #6 เมนูทีวี 03/05/56
     'https://www.thairath.co.th/content/346320' \ #7 เมนูทีวี 23/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/347566' \ #8 เมนูทีวี 29/05/56
     
     ,
     'http://www.thairath.co.th/content/349233' \ #0 เมนูทีวี 06/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/351717' \ #1 เมนูทีวี 18/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/349001' \ #2 เมนูทีวี 05/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/350740' \ #3 เมนูทีวี 13/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/352148' \ #4 เมนูทีวี 20/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/348486' \ #5 เมนูทีวี 02/06/56
     'http://www.thairath.co.th/content/348587' \ #6 เมนูทีวี 03/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/352950' \ #7 เมนูทีวี 24/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/351158' \ #8 เมนูทีวี 15/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/349903' \ #9 เมนูทีวี 09/06/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/348215' \ #0 เมนูทีวี 01/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/353325' \ #1 เมนูทีวี 26/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/353605' \ #2 เมนูทีวี 27/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/349457' \ #3 เมนูทีวี 07/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/350114' \ #4 เมนูทีวี 10/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/349696' \ #5 เมนูทีวี 08/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/350510' \ #6 เมนูทีวี 12/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/350933' \ #7 เมนูทีวี 14/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/348766' \ #8 เมนูทีวี 04/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/351158' \ #9 เมนูทีวี 15/06/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/354034' \ #0 เมนูทีวี 29/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/353800' \ #1 เมนูทีวี 28/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/351578' \ #2 เมนูทีวี 17/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/352775' \ #3 เมนูทีวี 23/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/353112' \ #4 เมนูทีวี 25/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/351992' \ #5 เมนูทีวี 19/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/351390' \ #6 เมนูทีวี 16/06/56
     'https://www.thairath.co.th/content/352400' \ #7 เมนูทีวี 21/06/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/354281' \ #8 เมนูทีวี 30/06/56
     
    • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "21/05/56" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/345847' \ #0 เมนูวีที 21/05/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
    • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "07/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "08/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "09/56" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/354518' \ #0 เมนูทีวี 02/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/356293' \ #1 เมนูทีวี 11/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/359889' \ #2 เมนูทีวี 29/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/357455' \ #3 เมนูทีวี 17/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/358145' \ #4 เมนูทีวี 20/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/358534' \ #5 เมนูทีวี 22/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/355550' \ #6 เมนูทีวี 07/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/357896' \ #7 เมนูทีวี 19/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/355868' \ #8 เมนูทีวี 09/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/359262' \ #9 เมนูทีวี 26/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/359029' \ #0 เมนูทีวี 25/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/357227' \ #1 เมนูทีวี 16/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/354742' \ #2 เมนูทีวี 03/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/359484' \ #3 เมนูทีวี 27/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/360265' \ #4 เมนูทีวี 31/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/354381' \ #5 เมนูทีวี 01/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/357073' \ #6 เมนูทีวี 15/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/358838' \ #7 เมนูทีวี 24/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/358686' \ #8 เมนูทีวี 23/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/355198' \ #9 เมนูทีวี 05/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/358381' \ #0 เมนูทีวี 21/07/56
     'http://www.thairath.co.th/content/354947' \ #1 เมนูทีวี 04/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/357655' \ #2 เมนูทีวี 18/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/360007' \ #3 เมนูทีวี 30/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/356891' \ #4 เมนูทีวี 14/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/356517' \ #5 เมนูทีวี 12/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/356719' \ #6 เมนูทีวี 13/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/356084' \ #7 เมนูทีวี 10/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/355723' \ #8 เมนูทีวี 08/07/56
     'https://www.thairath.co.th/content/355379' \ #9 เมนูทีวี 06/07/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/359679' \ #0 เมนูทีวี 28/07/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/sitemap-monthly-2014-07.xml' \ #1 https://www.thairath.co.th/content/433236 hourly 0.80 https ...
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/366727' \ #0 เมนูทีวี 31/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/362860' \ #1 เมนูทีวี 12/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/361753' \ #2 เมนูทีวี 07/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/364002' \ #3 เมนูทีวี 18/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/364409' \ #4 เมนูทีวี 20/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/363002' \ #5 เมนูทีวี 13/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/365283' \ #6 เมนูทีวี 24/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/363797' \ #7 เมนูทีวี 17/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/362430' \ #8 เมนูทีวี 10/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/364610' \ #9 เมนูทีวี 21/08/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/361524' \ #0 เมนูทีวี 06/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/365540' \ #1 เมนูทีวี 25/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/361161' \ #2 เมนูทีวี 04/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/364843' \ #3 เมนูทีวี 22/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/360762' \ #4 เมนูทีวี 02/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/361371' \ #5 เมนูทีวี 05/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/363588' \ #6 เมนูทีวี 16/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/364215' \ #7 เมนูทีวี 19/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/365050' \ #8 เมนูทีวี 23/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/366279' \ #9 เมนูทีวี 29/08/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/363382' \ #0 เมนูทีวี 15/08/56
     'http://www.thairath.co.th/content/366514' \ #1 เมนูทีวี 30/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/362233' \ #2 เมนูทีวี 09/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/360531' \ #3 เมนูทีวี 01/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/365701' \ #4 เมนูทีวี 26/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/360953' \ #5 เมนูทีวี 03/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/362670' \ #6 เมนูทีวี 11/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/363142' \ #7 เมนูทีวี 14/08/56
     'https://www.thairath.co.th/content/365825' \ #8 เมนูทีวี 27/08/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/825242' \ #9 เมนูทีวี 01/01/60
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/412472' \ #0 เมนูทีวี 27/03/57
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/369901' \ #0 เมนูทีวี 16/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/369563' \ #1 เมนูทีวี 14/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'http://www.thairath.co.th/content/369383' \ #2 เมนูทีวี 13/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/368471' \ #3 เมนูทีวี 09/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/366918' \ #4 เมนูทีวี 01/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/370978' \ #5 เมนูทีวี 21/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/368709' \ #6 เมนูทีวี 10/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/371157' \ #7 เมนูทีวี 22/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/367655' \ #8 เมนูทีวี 05/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/372422' \ #9 เมนูทีวี 28/09/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/370719' \ #0 เมนูทีวี 20/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/371966' \ #1 เมนูทีวี 26/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/370505' \ #2 เมนูทีวี 19/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/370299' \ #3 เมนูทีวี 18/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/371503' \ #4 เมนูทีวี 24/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/367909' \ #5 เมนูทีวี 06/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/372199' \ #6 เมนูทีวี 27/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/367087' \ #7 เมนูทีวี 02/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/371318' \ #8 เมนูทีวี 23/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/372608' \ #9 เมนูทีวี 29/09/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/367439' \ #0 เมนูทีวี 04/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/369751' \ #1 เมนูทีวี 15/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/368921' \ #2 เมนูทีวี 11/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/372764' \ #3 เมนูทีวี 30/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/367278' \ #4 เมนูทีวี 03/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/368165' \ #5 เมนูทีวี 07/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/369117' \ #6 เมนูทีวี 12/09/56
     'https://www.thairath.co.th/content/368324' \ #7 เมนูทีวี 08/09/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
    • output of running the above javascript on each page of google search result for keyword: "เมนูทีวี" "10/56" site:thairath.co.th, keyword: "เมนูทีวี" "11/56" site:thairath.co.th, and keyword: "เมนูทีวี" "12/56" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/374971' \ #0 เมนูทีวี 10/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/374089' \ #1 เมนูทีวี 06/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/378093' \ #2 เมนูทีวี 24/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/375911' \ #3 เมนูทีวี 14/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/373899' \ #4 เมนูทีวี 05/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/375486' \ #5 เมนูทีวี 12/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/373657' \ #6 เมนูทีวี 04/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/379472' \ #7 เมนูทีวี 31/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/379251' \ #8 เมนูทีวี 30/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/378498' \ #9 เมนูทีวี 26/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/373442' \ #0 เมนูทีวี 03/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/378266' \ #1 เมนูทีวี 25/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/376087' \ #2 เมนูทีวี 15/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/374465' \ #3 เมนูทีวี 08/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/377869' \ #4 เมนูทีวี 23/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/376542' \ #5 เมนูทีวี 17/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/377239' \ #6 เมนูทีวี 20/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/378695' \ #7 เมนูทีวี 27/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/375710' \ #8 เมนูทีวี 13/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/376772' \ #9 เมนูทีวี 18/10/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/374326' \ #0 เมนูทีวี 07/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/375229' \ #1 เมนูทีวี 11/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/373250' \ #2 เมนูทีวี 02/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/377683' \ #3 เมนูทีวี 22/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/377022' \ #4 เมนูทีวี 19/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/373008' \ #5 เมนูทีวี 01/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/377477' \ #6 เมนูทีวี 21/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/376389' \ #7 เมนูทีวี 16/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/374777' \ #8 เมนูทีวี 09/10/56
     'https://www.thairath.co.th/content/378855' \ #9 เมนูทีวี 28/10/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'http://www.thairath.co.th/content/382086' \ #0 เมนูทีวี 12/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/385856' \ #1 เมนูทีวี 29/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/379959' \ #2 เมนูทีวี 02/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/386055' \ #3 เมนูทีวี 30/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/381679' \ #4 เมนูทีวี 10/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/385140' \ #5 เมนูทีวี 26/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/379713' \ #6 เมนูทีวี 01/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/381033' \ #7 เมนูทีวี 07/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/382491' \ #8 เมนูทีวี 14/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/380204' \ #9 เมนูทีวี 03/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/382961' \ #0 เมนูทีวี 16/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/382275' \ #1 เมนูทีวี 13/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/383192' \ #2 เมนูทีวี 17/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/380782' \ #3 เมนูทีวี 06/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/381531' \ #4 เมนูทีวี 09/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/384533' \ #5 เมนูทีวี 23/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/383364' \ #6 เมนูทีวี 18/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/383787' \ #7 เมนูทีวี 20/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/384319' \ #8 เมนูทีวี 22/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/384024' \ #9 เมนูทีวี 21/11/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/385590' \ #0 เมนูทีวี 28/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/380329' \ #1 เมนูทีวี 04/11/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/380541' \ #2 เมนูทีวี 05/11/56
     'https://www.thairath.co.th/content/385356' \ #3 เมนูทีวี 27/11/56
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/387145' \ #0 เมนูทีวี 05/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/388205' \ #1 เมนูทีวี 10/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/387535' \ #2 เมนูทีวี 07/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/389423' \ #3 เมนูทีวี 16/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/387397' \ #4 เมนูทีวี 06/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/392721' \ #5 เมนูทีวี 31/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/391982' \ #6 เมนูทีวี 27/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/389080' \ #7 เมนูทีวี 14/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/391700' \ #8 เมนูทีวี 26/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/389625' \ #9 เมนูทีวี 17/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/388858' \ #0 เมนูทีวี 13/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/386275' \ #1 เมนูทีวี 01/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/390342' \ #2 เมนูทีวี 20/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/392229' \ #3 เมนูทีวี 28/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/390057' \ #4 เมนูทีวี 19/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/386453' \ #5 เมนูทีวี 02/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/390776' \ #6 เมนูทีวี 22/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/388351' \ #7 เมนูทีวี 11/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/392458' \ #8 เมนูทีวี 29/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/387769' \ #9 เมนูทีวี 08/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/391157' \ #0 เมนูทีวี 24/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/389246' \ #1 เมนูทีวี 15/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/392591' \ #2 เมนูทีวี 30/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/390581' \ #3 เมนูทีวี 21/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/391444' \ #4 เมนูทีวี 25/12/56 - ไทยรัฐออนไลน์
     'https://www.thairath.co.th/content/387941' \ #5 เมนูทีวี 09/12/56
     'https://www.thairath.co.th/content/386623' \ #6 เมนูทีวี 03/12/56
     
    • output of running the above javascript on google search result page for keyword: "เมนูทีวี" "09/09/54" site:thairath.co.th and keyword: "แตกฟอง" "23/11/54" site:thairath.co.th:
     'https://www.thairath.co.th/content/200218' \ #0 เมนูทีวี 09/09/54
     
     ,
     'https://www.thairath.co.th/content/218332' \ #0 เมนทีวี 23/11/54
     
  • while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO- -- "$1" | perl -nle 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s#\A.*?<title>(.*)</title>.*\z#$1#ig and $_="*# [$u $_]",print,last' -- "$1" ; shift ; done | cat
   
   • while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO- -- "$1" | perl -nle 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}m#<title>(.*)</title>#i and $_="*# [$u $1]",print,last' -- "$1" ; shift ; done | cat
    
   • while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO- -- "$1" | perl -nle 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}m#<title>(.*)</title>#i and(print"*# [$u $1]"),last' -- "$1" ; shift ; done | cat ; echo done
    
  • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{835623..836777} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/835623 <title>เมนูทีวี 15/01/60</title>
   https://www.thairath.co.th/content/835800
   https://www.thairath.co.th/content/835900
   https://www.thairath.co.th/content/835905 <title>2 ตายายสอยรังมดแดง ทำเมนูเมี่ยงมดขาย สร้างรายได้ประทังชีวิต</title>
   https://www.thairath.co.th/content/836100
   https://www.thairath.co.th/content/836200
   https://www.thairath.co.th/content/836207  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{836200..836777} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/836200
   https://www.thairath.co.th/content/836207  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/836279  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/836300
   https://www.thairath.co.th/content/836400
   https://www.thairath.co.th/content/836500
   https://www.thairath.co.th/content/836600
   https://www.thairath.co.th/content/836700
   https://www.thairath.co.th/content/836777 <title>เมนูทีวี 17/01/60</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{835624..835800} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/835700
   https://www.thairath.co.th/content/835800
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{835906..836100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/836000
   https://www.thairath.co.th/content/836100
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{461169..461629} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/461169 <title>เมนูทีวี 05/11/57</title>
   https://www.thairath.co.th/content/461353  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/461400
   https://www.thairath.co.th/content/461500
   https://www.thairath.co.th/content/461600
   https://www.thairath.co.th/content/461629 <title>เมนูทีวี 07/11/57</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{461170..461400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo '<title>errorเมนู</title>' ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 150 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 149 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/461200
   https://www.thairath.co.th/content/461300
   https://www.thairath.co.th/content/461353  not shift 150 ; <title>errorเมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/461400
   done
   
  • $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100017..101435} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/100100
   https://www.thairath.co.th/content/100200
   https://www.thairath.co.th/content/100257 <title>เมนูทีวี</title>
   https://www.thairath.co.th/content/100400
   https://www.thairath.co.th/content/100500
   https://www.thairath.co.th/content/100506 <title>เมนูทีวี</title>
   https://www.thairath.co.th/content/100700
   https://www.thairath.co.th/content/100722 <title>เมนูทีวี</title>
   https://www.thairath.co.th/content/100900
   https://www.thairath.co.th/content/100931 <title>เมนูทีวี</title>
   https://www.thairath.co.th/content/101100
   https://www.thairath.co.th/content/101172 <title>เมนูทีวี</title>
   https://www.thairath.co.th/content/101300
   https://www.thairath.co.th/content/101367 <title>สตรีหมายเลข1เผยเมนูเด็ดบ้านผู้นำสหรัฐฯ</title>
   https://www.thairath.co.th/content/101400
   https://www.thairath.co.th/content/101435 <title>เมนูทีวี 06/08/53</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100258..100400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/100300
   https://www.thairath.co.th/content/100400
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100507..100700} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/100523  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/100600
   https://www.thairath.co.th/content/100700
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100723..100900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/100800
   https://www.thairath.co.th/content/100900
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{100932..101100} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/101000
   https://www.thairath.co.th/content/101100
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{101173..101300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/101200
   https://www.thairath.co.th/content/101245  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/101262  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/101300
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{101368..101400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/101400
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{105902..106397} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/106000
   https://www.thairath.co.th/content/106100
   https://www.thairath.co.th/content/106127  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/106147 <title>เมนูทีวี 26/08/53</title>
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{106100..106397} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/106100
   https://www.thairath.co.th/content/106147 <title>เมนูทีวี 26/08/53</title>
   https://www.thairath.co.th/content/106300
   https://www.thairath.co.th/content/106397 <title>เมนูทีวี 27/08/53</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{112146..112629} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/112194 <title>&quot;เมนูเสียว!&quot;</title>
   https://www.thairath.co.th/content/112300
   https://www.thairath.co.th/content/112338  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/112400
   https://www.thairath.co.th/content/112472  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/112473  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/112500
   https://www.thairath.co.th/content/112600
   https://www.thairath.co.th/content/112629 <title>เมนูทีวี 21/09/53</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{112195..112300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/112200
   https://www.thairath.co.th/content/112300
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{114152..114384} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/114200
   https://www.thairath.co.th/content/114300
   https://www.thairath.co.th/content/114384 <title>เมนูทีวี 25/09/53</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{114385..114654} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/114400
   https://www.thairath.co.th/content/114500
   https://www.thairath.co.th/content/114600
   https://www.thairath.co.th/content/114654 <title>เมนูทีวี 29/09/53</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{164781..165370} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/164800
   https://www.thairath.co.th/content/164900
   https://www.thairath.co.th/content/165000
   https://www.thairath.co.th/content/165067  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/165085 <title>เมนูทีวี 20/04/54</title>
   https://www.thairath.co.th/content/165200
   https://www.thairath.co.th/content/165300
   https://www.thairath.co.th/content/165352  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/165370 <title>เมนูทีวี 21/04/54</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{165371..165970} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/165400
   https://www.thairath.co.th/content/165500
   https://www.thairath.co.th/content/165600
   https://www.thairath.co.th/content/165639 <title>ไอเดีย​เก๋​ ไก๋..ซอส​ลูก​ตำลึง เพิ่ม​คุณ​ค่า..เมนู​ใหม่​ผัก​พื้นบ้าน</title>
   https://www.thairath.co.th/content/165800
   https://www.thairath.co.th/content/165900
   https://www.thairath.co.th/content/165951  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/165970 <title>เมนูทีวี 23/04/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{165640..165800} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/165663  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/165676 <title>เมนูทีวี 22/04/54</title>
   https://www.thairath.co.th/content/165800
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{167000..167436} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/167000
   https://www.thairath.co.th/content/167100
   https://www.thairath.co.th/content/167159  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/167183 <title>เมนูทีวี 28/04/54</title>
   https://www.thairath.co.th/content/167300
   https://www.thairath.co.th/content/167400
   https://www.thairath.co.th/content/167429  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/167436 <title>เมนูทีวี 29/04/54</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{170949..171160} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/171000
   https://www.thairath.co.th/content/171100
   https://www.thairath.co.th/content/171158  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/171160 <title>เมนูทีวี 14/05/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{171161..171260} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/171200
   https://www.thairath.co.th/content/171260 <title>เมนูทีวี 14/05/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{171261..171382} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/171300
   https://www.thairath.co.th/content/171382 <title>เมนูทีวี 15/05/54</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176693..176968} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/176700
   https://www.thairath.co.th/content/176742 <title>เอไอเอสจับมือเอสแอนด์พี แนะนำเมนูสุขภาพ</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176900
   https://www.thairath.co.th/content/176915  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176917  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176918  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176933  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176945 <title>เมนูทีวี 07/06/54</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176968 <title>เมนูทีวี 16/06/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176743..176900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/176750 <title>เอไอเอสจับมือเอสแอนด์พี แนะนำเมนูสุขภาพ</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176900
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176751..176900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/176800
   https://www.thairath.co.th/content/176900
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{176969..177215} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/176969  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/176995  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/177000
   https://www.thairath.co.th/content/177100
   https://www.thairath.co.th/content/177198  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/177199  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/177200
   https://www.thairath.co.th/content/177215 <title>เมนูทีวี 08/06/54</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218089..218883} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/218100
   https://www.thairath.co.th/content/218137  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218200
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218137..218883} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/218200
   https://www.thairath.co.th/content/218300
   https://www.thairath.co.th/content/218314  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218400
   https://www.thairath.co.th/content/218500
   https://www.thairath.co.th/content/218547  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218589  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218600
   https://www.thairath.co.th/content/218603  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218609 <title>เมนูทีวี 24/11/54</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218726 <title>จากมันนี่เอ็กซ์โป เชียงใหม่ ไปสู่เมนูไทยอง</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218869  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218883 <title>เมนูทีวี 25/11/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218727..218869} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/218800
   https://www.thairath.co.th/content/218869  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218610..218726} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/218700
   https://www.thairath.co.th/content/218726 <title>จากมันนี่เอ็กซ์โป เชียงใหม่ ไปสู่เมนูไทยอง</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218884..219125} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/218900
   https://www.thairath.co.th/content/219000
   https://www.thairath.co.th/content/219100
   https://www.thairath.co.th/content/219118  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/219125 <title>เมนูทีวี 26/11/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219126..219366} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/219200
   https://www.thairath.co.th/content/219300
   https://www.thairath.co.th/content/219358  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/219366 <title>เมนูทีวี 27/11/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219367..219574} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/219400
   https://www.thairath.co.th/content/219450  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/219500
   https://www.thairath.co.th/content/219508  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/219558  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/219574 <title>เมนูทีวี 28/11/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219575..219741} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/219600
   https://www.thairath.co.th/content/219700
   https://www.thairath.co.th/content/219721  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/219741 <title>เมนูทีวี 29/11/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219742..219995} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/219800
   https://www.thairath.co.th/content/219900
   https://www.thairath.co.th/content/219995 <title>เมนูทีวี 02/12/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{219996..220020} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/220000
   https://www.thairath.co.th/content/220020 <title>เมนูทีวี 30/11/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{220021..220246} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/220100
   https://www.thairath.co.th/content/220104  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/220171  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/220200
   https://www.thairath.co.th/content/220219  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/220246 <title>เมนูทีวี 01/12/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{220247..220547} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/220300
   https://www.thairath.co.th/content/220318  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/220334  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/220400
   https://www.thairath.co.th/content/220500
   https://www.thairath.co.th/content/220547 <title>เมนูทีวี 04/12/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{218547..218600} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/218547  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/218600
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222480..222648} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/222500
   https://www.thairath.co.th/content/222600
   https://www.thairath.co.th/content/222646  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/222648 <title>เมนูทีวี 11/12/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222649..222802} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/222688  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/222697  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/222700
   https://www.thairath.co.th/content/222794  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/222800
   https://www.thairath.co.th/content/222802 <title>เมนูทีวี 12/12/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222803..223500} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/222812 <title>เซเลบฯสาวก &#x27;เบอร์เกอร์คิง&#x27; ชวนคนไทยน้ำลายสอ!!!...กับเมนูเนื้อคุณภาพเยี่ยม</title>
   https://www.thairath.co.th/content/223000
   https://www.thairath.co.th/content/223100
   https://www.thairath.co.th/content/223200
   https://www.thairath.co.th/content/223211  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/223238 <title>เมนูทีวี 14/12/54</title>
   https://www.thairath.co.th/content/223400
   https://www.thairath.co.th/content/223485  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/223500
   https://www.thairath.co.th/content/223500 <title>เมนูทีวี 15/12/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{222813..223000} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/222900
   https://www.thairath.co.th/content/223000
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{226323..226802} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/226383  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/226400
   https://www.thairath.co.th/content/226500
   https://www.thairath.co.th/content/226575  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/226594 <title>เมนูทีวี 29/12/54</title>
   https://www.thairath.co.th/content/226700
   https://www.thairath.co.th/content/226800
   https://www.thairath.co.th/content/226802 <title>เมนูทีวี 30/12/54</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{230961..231471} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/231000
   https://www.thairath.co.th/content/231100
   https://www.thairath.co.th/content/231185 <title>เมนูทีวี 18/10/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/231300
   https://www.thairath.co.th/content/231400
   https://www.thairath.co.th/content/231402  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/231468  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/231471 <title>เมนูทีวี 19/01/55</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{231186..231300} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/231189  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/231200
   https://www.thairath.co.th/content/231300
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{240301..240820} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/240400
   https://www.thairath.co.th/content/240408  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/240500
   https://www.thairath.co.th/content/240552  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/240597 <title>เมนูทีวี 24/02/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/240700
   https://www.thairath.co.th/content/240800
   https://www.thairath.co.th/content/240812  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/240820 <title>เมนูทีวี 25/02/55</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{244622..244848} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/244668 <title>เมนูทีวี 13/03/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/244800
   https://www.thairath.co.th/content/244848 <title>เมนูทีวี 14/03/55</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{283425..283949} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/283500
   https://www.thairath.co.th/content/283600
   https://www.thairath.co.th/content/283673  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/283700
   https://www.thairath.co.th/content/283729 <title>เมนูทีวี 16/08/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/283900
   https://www.thairath.co.th/content/283936  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/283949 <title>เมนูทีวี 17/08/55</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{286370..286846} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/286400
   https://www.thairath.co.th/content/286439  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/286500
   https://www.thairath.co.th/content/286580 <title>เมนูทีวี 28/08/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/286700
   https://www.thairath.co.th/content/286800
   https://www.thairath.co.th/content/286835  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/286846 <title>เมนูทีวี 29/08/55</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{289618..289989} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/289697  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/289700
   https://www.thairath.co.th/content/289737 <title>เมนูทีวี 10/09/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/289900
   https://www.thairath.co.th/content/289973  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/289989 <title>เมนูทีวี 11/09/55</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291036..291435} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/291036 <title>เมนูทีวี 15/09/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/291200
   https://www.thairath.co.th/content/291245  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/291246 <title>ปั๊มนี้มีแต่ของแซบ ร้าน Esso ระนอง เมนูเก๋ ฝีมือเก๋า</title>
   https://www.thairath.co.th/content/291400
   https://www.thairath.co.th/content/291435 <title>เมนูทีวี 17/09/55</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291037..291200} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/291100
   https://www.thairath.co.th/content/291200
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291247..291400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/291247 <title>ปั๊มนี้มีแต่ของแซบ ร้าน Esso ระนอง เมนูเก๋ ฝีมือเก๋า</title>
   https://www.thairath.co.th/content/291400
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{291248..291400} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/291248 <title>เมนูทีวี 16/09/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/291400
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{297395..297992} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/297395 <title>เมนูทีวี 11/10/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/297500
   https://www.thairath.co.th/content/297580  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/297600
   https://www.thairath.co.th/content/297700
   https://www.thairath.co.th/content/297715  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/297722 <title>น้ำสลัดจากข้าวกล้อง กระเจี๊ยบ เมนูสุขภาพ เอาใจช่วง &quot;เทศกาลเจ&quot;</title>
   https://www.thairath.co.th/content/297900
   https://www.thairath.co.th/content/297992 <title>เมนูทีวี 13/10/55</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{297396..297500} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/297400
   https://www.thairath.co.th/content/297412  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/297500
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{297723..297900} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/297732 <title>เมนูทีวี 12/10/55</title>
   https://www.thairath.co.th/content/297900
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{318930..319470} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/318930 <title>เมนูทีวี 10/01/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319030  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319100
   https://www.thairath.co.th/content/319189  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319198 <title>เมนูทีวี 11/01/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319300
   https://www.thairath.co.th/content/319314 <title>SME มีแวว : &#x27;Papa House&#x27; เมนูฟิวชั่น สไตล์โฮมเมด...</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319461  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319470 <title>เมนูทีวี 12/01/56</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{319315..319461} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/319318  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319333  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319347  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/319400
   https://www.thairath.co.th/content/319461  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{322674..323047} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/322674 <title>เมนูทีวี 27/01/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/322800
   https://www.thairath.co.th/content/322900
   https://www.thairath.co.th/content/322913 <title>เมนูทีวี 28/01/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/323033 <title>เมนูร้อน...เสิร์ฟบนถนน</title>
   https://www.thairath.co.th/content/323047 <title>เมนูทีวี 29/01/56</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{323034..323047} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/323047 <title>เมนูทีวี 29/01/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{324324..324726} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/324324 <title>เมนูทีวี 04/02/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/324488 <title>เมนูทีวี 05/02/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/324600
   https://www.thairath.co.th/content/324686  not shift 100 ; <title>wget_error4เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/324700
   https://www.thairath.co.th/content/324726 <title>เมนูทีวี 06/02/56</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{324600..324700} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/324600
   https://www.thairath.co.th/content/324700
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{339335..339723} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/339335 <title>เมนูทีวี 18/04/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/339500
   https://www.thairath.co.th/content/339518 <title>เมนูทีวี 19/04/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/339700
   https://www.thairath.co.th/content/339723 <title>เมนูทีวี 20/04/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{347817..348215} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/347817 <title>เมนูทีวี 30/05/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/347984 <title>เมนูทีวี 31/05/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/348100
   https://www.thairath.co.th/content/348120  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/348200
   https://www.thairath.co.th/content/348215 <title>เมนูทีวี 01/06/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{350114..350510} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/350114 <title>เมนูทีวี 10/06/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/350270 <title>เมนูทีวี 11/06/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/350400
   https://www.thairath.co.th/content/350500
   https://www.thairath.co.th/content/350510 <title>เมนูทีวี 12/06/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{352400..352775} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/352400
   https://www.thairath.co.th/content/352400 <title>เมนูทีวี 21/06/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/352500
   https://www.thairath.co.th/content/352590 <title>เมนูทีวี 22/06/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/352700
   https://www.thairath.co.th/content/352703  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/352775 <title>เมนูทีวี 23/06/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{361753..362233} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/361753 <title>เมนูทีวี 07/08/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/361892  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/361893  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/361900
   https://www.thairath.co.th/content/361993 <title>เมนูทีวี 08/08/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/362099  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/362100
   https://www.thairath.co.th/content/362129  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/362200
   https://www.thairath.co.th/content/362233 <title>เมนูทีวี 09/08/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{365825..366279} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/365825 <title>เมนูทีวี 27/08/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/366000
   https://www.thairath.co.th/content/366067 <title>เมนูทีวี 28/08/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/366200
   https://www.thairath.co.th/content/366279 <title>เมนูทีวี 29/08/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{369901..370299} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/369901 <title>เมนูทีวี 16/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/370088 <title>เมนูทีวี 17/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/370200
   https://www.thairath.co.th/content/370299 <title>เมนูทีวี 18/09/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{371503..371966} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/371503 <title>เมนูทีวี 24/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/371641  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/371700
   https://www.thairath.co.th/content/371770  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/371775 <title>เมนูทีวี 25/09/56</title>
   https://www.thairath.co.th/content/371877  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/371900
   https://www.thairath.co.th/content/371966 <title>เมนูทีวี 26/09/56</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{190534..190715} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/190600
   https://www.thairath.co.th/content/190700
   https://www.thairath.co.th/content/190707  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/190715 <title>เมนูทีวี 02/04/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{190716..190944} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/190800
   https://www.thairath.co.th/content/190900
   https://www.thairath.co.th/content/190926  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/190944 <title>เมนูทีวี 03/08/54</title>
   done
   
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{162032..162299} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/162100
   https://www.thairath.co.th/content/162200
   https://www.thairath.co.th/content/162279  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/162299 <title>เมนูทีวี 08/04/54</title>
   done
   $ set -- https://www.thairath.co.th/content/{162300..162549} ; while (( $# > 0 )) ; do echo "$1" | grep '00$' ; { wget -t1 -qO- "$1" || echo "<title>wget_error$?เมนู</title>" ; } | grep -m1 -i -o '<title>.*<.......' | grep -m1 -i -o '<title>.*เมนู[^<]*<.......' | perl -ple 'BEGIN{$u=pop@ARGV;$|=1}s?\A<title>.*error?  not shift 100 ; $&?i or$e=1; END{exit$e} $_="$u $_"' -- "$1" || shift 99 ; shift ; done ; echo done
   https://www.thairath.co.th/content/162300
   https://www.thairath.co.th/content/162400
   https://www.thairath.co.th/content/162500
   https://www.thairath.co.th/content/162546  not shift 100 ; <title>wget_error8เมนู</title>
   https://www.thairath.co.th/content/162549 <title>เมนูทีวี 10/04/54</title>
   done
   
  • $ set -- \
   'https://www.thairath.co.th/content/389959' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389956' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389914' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389880' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389703' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389694' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389682' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389517' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389453' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389443' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389131' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389148' \
   'https://www.thairath.co.th/content/389131' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388890' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388710' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388702' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388684' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388668' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388589' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388463' \
   'https://www.thairath.co.th/content/388433' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387994' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387947' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387667' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387641' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387606' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387409' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387269' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387266' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387259' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387228' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387224' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387183' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387021' \
   'https://www.thairath.co.th/content/387004' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386850' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386721' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386712' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386688' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386681' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386667' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386517' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386345' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386170' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386151' \
   'https://www.thairath.co.th/content/386099' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385936' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385935' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385917' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385882' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385873' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385867' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385742' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385702' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385666' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385659' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385638' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385479' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385475' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385429' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385422' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385419' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385245' \
   'https://www.thairath.co.th/content/385233' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384859' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384825' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384817' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384791' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384783' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384430' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384155' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384139' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384106' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384102' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384088' \
   'https://www.thairath.co.th/content/384047' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383923' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383887' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383650' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383443' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383420' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383249' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383069' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383050' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383039' \
   'https://www.thairath.co.th/content/383011' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382852' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382839' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382771' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382663' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382640' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382603' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382584' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382558' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382504' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382492' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382378' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382355' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382378' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382355' \
   'https://www.thairath.co.th/content/382294' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381898' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381898' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381874' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381873' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381872' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381898' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381553' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381339' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381294' \
   'https://www.thairath.co.th/content/381116' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380911' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380866' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380792' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380783' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380792' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380783' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380404' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380346' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380029' \
   'https://www.thairath.co.th/content/380015' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379994' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379994' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379817' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379611' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379607' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379572' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379559' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379335' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379333' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379328' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379300' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379335' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379333' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379328' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379300' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379266' \
   'https://www.thairath.co.th/content/379256' \
   'https://www.thairath.co.th/content/378560' \
   'https://www.thairath.co.th/content/378558' \
   'https://www.thairath.co.th/content/378522' \
   'https://www.thairath.co.th/content/378379' \
   'https://www.thairath.co.th/content/378333' \
   'https://www.thairath.co.th/content/378314' \
   'https://www.thairath.co.th/content/378306' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377977' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377974' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377941' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377933' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377742' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377731' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377693' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377693' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377081' \
   'https://www.thairath.co.th/content/377042' \
   'https://www.thairath.co.th/content/376865' \
   'https://www.thairath.co.th/content/376828' \
   'https://www.thairath.co.th/content/376640' \
   'https://www.thairath.co.th/content/376587' \
   'https://www.thairath.co.th/content/376570' \
   'https://www.thairath.co.th/content/376424' \
   'https://www.thairath.co.th/content/376413' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375959' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375938' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375913' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375609' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375603' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375591' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375584' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375591' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375584' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375316' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375306' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375316' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375306' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375316' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375306' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375063' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375032' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375063' \
   'https://www.thairath.co.th/content/375032' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374828' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374631' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374572' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374551' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374344' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374209' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374203' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374199' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374144' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373976' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373790' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373765' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373763' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373761' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373790' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373765' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373763' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373761' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373539' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373530' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373525' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373465' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373465' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373266' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373265' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373143' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373098' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373056' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372967' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372946' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372938' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372967' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372946' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372938' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372910' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372482' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372304' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372187' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372086' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372069' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372063' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372057' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372004' \
   'https://www.thairath.co.th/content/371856' \
   'https://www.thairath.co.th/content/374344' \
   'https://www.thairath.co.th/content/373928' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372259' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372234' \
   'https://www.thairath.co.th/content/372187' \
   'https://www.thairath.co.th/content/751202' \
   'https://www.thairath.co.th/content/751482' \
   'https://www.thairath.co.th/content/751721' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752331' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752376' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752471' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752877' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752961' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752971' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752992' \
   'https://www.thairath.co.th/content/753041' \
   'https://www.thairath.co.th/content/753081' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752331' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752376' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752471' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752877' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752961' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752971' \
   'https://www.thairath.co.th/content/752992' \
   'https://www.thairath.co.th/content/753041' \
   'https://www.thairath.co.th/content/753081' \
   'https://www.thairath.co.th/content/754861' \
   'https://www.thairath.co.th/content/755137' \
   'https://www.thairath.co.th/content/756558' \
   'https://www.thairath.co.th/content/757311' \
   'https://www.thairath.co.th/content/757777' \
   'https://www.thairath.co.th/content/757842' \
   'https://www.thairath.co.th/content/757877' \
   'https://www.thairath.co.th/content/757897' \
   'https://www.thairath.co.th/content/758572' \
   'https://www.thairath.co.th/content/758587' \
   'https://www.thairath.co.th/content/758681' \
   'https://www.thairath.co.th/content/759642' \
   'https://www.thairath.co.th/content/759647' \
   'https://www.thairath.co.th/content/760927' \
   'https://www.thairath.co.th/content/761096' \
   'https://www.thairath.co.th/content/761862' \
   'https://www.thairath.co.th/content/761961' \
   'https://www.thairath.co.th/content/762316' \
   'https://www.thairath.co.th/content/762931' \
   'https://www.thairath.co.th/content/763671' \
   'https://www.thairath.co.th/content/763786' \
   'https://www.thairath.co.th/content/763837' \
   'https://www.thairath.co.th/content/763901' \
   'https://www.thairath.co.th/content/766126' \
   'https://www.thairath.co.th/content/768556' \
   'https://www.thairath.co.th/content/768922' \
   'https://www.thairath.co.th/content/770732' \
   'https://www.thairath.co.th/content/771866' \
   'https://www.thairath.co.th/content/773026' \
   'https://www.thairath.co.th/content/778521' \
   'https://www.thairath.co.th/content/779657' \
   'https://www.thairath.co.th/content/780366' \
   'https://www.thairath.co.th/content/780522' \
   'https://www.thairath.co.th/content/781242' \
   'https://www.thairath.co.th/content/782666' \
   'https://www.thairath.co.th/content/783036' \
   'https://www.thairath.co.th/content/784172' \
   'https://www.thairath.co.th/content/784401' \
   
   $ while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO /dev/full "$1" ; echo "wget_error$? $# $1" ; shift ; done | cat ; echo done
   wget_error8 289 https://www.thairath.co.th/content/389959
   wget_error8 288 https://www.thairath.co.th/content/389956
   wget_error8 287 https://www.thairath.co.th/content/389914
   wget_error8 286 https://www.thairath.co.th/content/389880
   wget_error8 285 https://www.thairath.co.th/content/389703
   wget_error8 284 https://www.thairath.co.th/content/389694
   wget_error8 283 https://www.thairath.co.th/content/389682
   wget_error8 282 https://www.thairath.co.th/content/389517
   wget_error8 281 https://www.thairath.co.th/content/389453
   wget_error8 280 https://www.thairath.co.th/content/389443
   wget_error8 279 https://www.thairath.co.th/content/389131
   wget_error8 278 https://www.thairath.co.th/content/389148
   wget_error8 277 https://www.thairath.co.th/content/389131
   wget_error8 276 https://www.thairath.co.th/content/388890
   wget_error8 275 https://www.thairath.co.th/content/388710
   wget_error8 274 https://www.thairath.co.th/content/388702
   wget_error8 273 https://www.thairath.co.th/content/388684
   wget_error8 272 https://www.thairath.co.th/content/388668
   wget_error8 271 https://www.thairath.co.th/content/388589
   wget_error8 270 https://www.thairath.co.th/content/388463
   wget_error8 269 https://www.thairath.co.th/content/388433
   wget_error8 268 https://www.thairath.co.th/content/387994
   wget_error8 267 https://www.thairath.co.th/content/387947
   wget_error8 266 https://www.thairath.co.th/content/387667
   wget_error8 265 https://www.thairath.co.th/content/387641
   wget_error8 264 https://www.thairath.co.th/content/387606
   wget_error8 263 https://www.thairath.co.th/content/387409
   wget_error8 262 https://www.thairath.co.th/content/387269
   wget_error8 261 https://www.thairath.co.th/content/387266
   wget_error8 260 https://www.thairath.co.th/content/387259
   wget_error8 259 https://www.thairath.co.th/content/387228
   wget_error8 258 https://www.thairath.co.th/content/387224
   wget_error8 257 https://www.thairath.co.th/content/387183
   wget_error8 256 https://www.thairath.co.th/content/387021
   wget_error8 255 https://www.thairath.co.th/content/387004
   wget_error8 254 https://www.thairath.co.th/content/386850
   wget_error8 253 https://www.thairath.co.th/content/386721
   wget_error8 252 https://www.thairath.co.th/content/386712
   wget_error8 251 https://www.thairath.co.th/content/386688
   wget_error8 250 https://www.thairath.co.th/content/386681
   wget_error8 249 https://www.thairath.co.th/content/386667
   wget_error8 248 https://www.thairath.co.th/content/386517
   wget_error8 247 https://www.thairath.co.th/content/386345
   wget_error8 246 https://www.thairath.co.th/content/386170
   wget_error8 245 https://www.thairath.co.th/content/386151
   wget_error8 244 https://www.thairath.co.th/content/386099
   wget_error8 243 https://www.thairath.co.th/content/385936
   wget_error8 242 https://www.thairath.co.th/content/385935
   wget_error8 241 https://www.thairath.co.th/content/385917
   wget_error8 240 https://www.thairath.co.th/content/385882
   wget_error8 239 https://www.thairath.co.th/content/385873
   wget_error8 238 https://www.thairath.co.th/content/385867
   wget_error8 237 https://www.thairath.co.th/content/385742
   wget_error8 236 https://www.thairath.co.th/content/385702
   wget_error8 235 https://www.thairath.co.th/content/385666
   wget_error8 234 https://www.thairath.co.th/content/385659
   wget_error8 233 https://www.thairath.co.th/content/385638
   wget_error8 232 https://www.thairath.co.th/content/385479
   wget_error8 231 https://www.thairath.co.th/content/385475
   wget_error8 230 https://www.thairath.co.th/content/385429
   wget_error8 229 https://www.thairath.co.th/content/385422
   wget_error8 228 https://www.thairath.co.th/content/385419
   wget_error8 227 https://www.thairath.co.th/content/385245
   wget_error8 226 https://www.thairath.co.th/content/385233
   wget_error8 225 https://www.thairath.co.th/content/384859
   wget_error8 224 https://www.thairath.co.th/content/384825
   wget_error8 223 https://www.thairath.co.th/content/384817
   wget_error8 222 https://www.thairath.co.th/content/384791
   wget_error8 221 https://www.thairath.co.th/content/384783
   wget_error8 220 https://www.thairath.co.th/content/384430
   wget_error8 219 https://www.thairath.co.th/content/384155
   wget_error8 218 https://www.thairath.co.th/content/384139
   wget_error8 217 https://www.thairath.co.th/content/384106
   wget_error8 216 https://www.thairath.co.th/content/384102
   wget_error8 215 https://www.thairath.co.th/content/384088
   wget_error8 214 https://www.thairath.co.th/content/384047
   wget_error8 213 https://www.thairath.co.th/content/383923
   wget_error8 212 https://www.thairath.co.th/content/383887
   wget_error8 211 https://www.thairath.co.th/content/383650
   wget_error8 210 https://www.thairath.co.th/content/383443
   wget_error8 209 https://www.thairath.co.th/content/383420
   wget_error8 208 https://www.thairath.co.th/content/383249
   wget_error8 207 https://www.thairath.co.th/content/383069
   wget_error8 206 https://www.thairath.co.th/content/383050
   wget_error8 205 https://www.thairath.co.th/content/383039
   wget_error8 204 https://www.thairath.co.th/content/383011
   wget_error8 203 https://www.thairath.co.th/content/382852
   wget_error8 202 https://www.thairath.co.th/content/382839
   wget_error8 201 https://www.thairath.co.th/content/382771
   wget_error8 200 https://www.thairath.co.th/content/382663
   wget_error8 199 https://www.thairath.co.th/content/382640
   wget_error8 198 https://www.thairath.co.th/content/382603
   wget_error8 197 https://www.thairath.co.th/content/382584
   wget_error8 196 https://www.thairath.co.th/content/382558
   wget_error8 195 https://www.thairath.co.th/content/382504
   wget_error8 194 https://www.thairath.co.th/content/382492
   wget_error8 193 https://www.thairath.co.th/content/382378
   wget_error8 192 https://www.thairath.co.th/content/382355
   wget_error8 191 https://www.thairath.co.th/content/382378
   wget_error8 190 https://www.thairath.co.th/content/382355
   wget_error8 189 https://www.thairath.co.th/content/382294
   wget_error8 188 https://www.thairath.co.th/content/381898
   wget_error8 187 https://www.thairath.co.th/content/381898
   wget_error3 186 https://www.thairath.co.th/content/381874
   wget_error3 185 https://www.thairath.co.th/content/381873
   wget_error3 184 https://www.thairath.co.th/content/381872
   wget_error8 183 https://www.thairath.co.th/content/381898
   wget_error8 182 https://www.thairath.co.th/content/381553
   wget_error8 181 https://www.thairath.co.th/content/381339
   wget_error8 180 https://www.thairath.co.th/content/381294
   wget_error8 179 https://www.thairath.co.th/content/381116
   wget_error8 178 https://www.thairath.co.th/content/380911
   wget_error8 177 https://www.thairath.co.th/content/380866
   wget_error8 176 https://www.thairath.co.th/content/380792
   wget_error8 175 https://www.thairath.co.th/content/380783
   wget_error8 174 https://www.thairath.co.th/content/380792
   wget_error8 173 https://www.thairath.co.th/content/380783
   wget_error8 172 https://www.thairath.co.th/content/380404
   wget_error8 171 https://www.thairath.co.th/content/380346
   wget_error8 170 https://www.thairath.co.th/content/380029
   wget_error8 169 https://www.thairath.co.th/content/380015
   wget_error8 168 https://www.thairath.co.th/content/379994
   wget_error8 167 https://www.thairath.co.th/content/379994
   wget_error8 166 https://www.thairath.co.th/content/379817
   wget_error8 165 https://www.thairath.co.th/content/379611
   wget_error8 164 https://www.thairath.co.th/content/379607
   wget_error8 163 https://www.thairath.co.th/content/379572
   wget_error8 162 https://www.thairath.co.th/content/379559
   wget_error8 161 https://www.thairath.co.th/content/379335
   wget_error8 160 https://www.thairath.co.th/content/379333
   wget_error8 159 https://www.thairath.co.th/content/379328
   wget_error8 158 https://www.thairath.co.th/content/379300
   wget_error8 157 https://www.thairath.co.th/content/379335
   wget_error8 156 https://www.thairath.co.th/content/379333
   wget_error8 155 https://www.thairath.co.th/content/379328
   wget_error8 154 https://www.thairath.co.th/content/379300
   wget_error8 153 https://www.thairath.co.th/content/379266
   wget_error8 152 https://www.thairath.co.th/content/379256
   wget_error8 151 https://www.thairath.co.th/content/378560
   wget_error8 150 https://www.thairath.co.th/content/378558
   wget_error8 149 https://www.thairath.co.th/content/378522
   wget_error8 148 https://www.thairath.co.th/content/378379
   wget_error8 147 https://www.thairath.co.th/content/378333
   wget_error8 146 https://www.thairath.co.th/content/378314
   wget_error8 145 https://www.thairath.co.th/content/378306
   wget_error8 144 https://www.thairath.co.th/content/377977
   wget_error8 143 https://www.thairath.co.th/content/377974
   wget_error8 142 https://www.thairath.co.th/content/377941
   wget_error8 141 https://www.thairath.co.th/content/377933
   wget_error8 140 https://www.thairath.co.th/content/377742
   wget_error8 139 https://www.thairath.co.th/content/377731
   wget_error8 138 https://www.thairath.co.th/content/377693
   wget_error8 137 https://www.thairath.co.th/content/377693
   wget_error8 136 https://www.thairath.co.th/content/377081
   wget_error8 135 https://www.thairath.co.th/content/377042
   wget_error8 134 https://www.thairath.co.th/content/376865
   wget_error8 133 https://www.thairath.co.th/content/376828
   wget_error8 132 https://www.thairath.co.th/content/376640
   wget_error8 131 https://www.thairath.co.th/content/376587
   wget_error8 130 https://www.thairath.co.th/content/376570
   wget_error8 129 https://www.thairath.co.th/content/376424
   wget_error8 128 https://www.thairath.co.th/content/376413
   wget_error8 127 https://www.thairath.co.th/content/375959
   wget_error8 126 https://www.thairath.co.th/content/375938
   wget_error8 125 https://www.thairath.co.th/content/375913
   wget_error8 124 https://www.thairath.co.th/content/375609
   wget_error8 123 https://www.thairath.co.th/content/375603
   wget_error8 122 https://www.thairath.co.th/content/375591
   wget_error8 121 https://www.thairath.co.th/content/375584
   wget_error8 120 https://www.thairath.co.th/content/375591
   wget_error8 119 https://www.thairath.co.th/content/375584
   wget_error8 118 https://www.thairath.co.th/content/375316
   wget_error8 117 https://www.thairath.co.th/content/375306
   wget_error8 116 https://www.thairath.co.th/content/375316
   wget_error8 115 https://www.thairath.co.th/content/375306
   wget_error8 114 https://www.thairath.co.th/content/375316
   wget_error8 113 https://www.thairath.co.th/content/375306
   wget_error8 112 https://www.thairath.co.th/content/375063
   wget_error8 111 https://www.thairath.co.th/content/375032
   wget_error8 110 https://www.thairath.co.th/content/375063
   wget_error8 109 https://www.thairath.co.th/content/375032
   wget_error8 108 https://www.thairath.co.th/content/374828
   wget_error8 107 https://www.thairath.co.th/content/374631
   wget_error8 106 https://www.thairath.co.th/content/374572
   wget_error8 105 https://www.thairath.co.th/content/374551
   wget_error8 104 https://www.thairath.co.th/content/374344
   wget_error8 103 https://www.thairath.co.th/content/374209
   wget_error8 102 https://www.thairath.co.th/content/374203
   wget_error8 101 https://www.thairath.co.th/content/374199
   wget_error8 100 https://www.thairath.co.th/content/374144
   wget_error8 99 https://www.thairath.co.th/content/373976
   wget_error8 98 https://www.thairath.co.th/content/373790
   wget_error8 97 https://www.thairath.co.th/content/373765
   wget_error8 96 https://www.thairath.co.th/content/373763
   wget_error8 95 https://www.thairath.co.th/content/373761
   wget_error8 94 https://www.thairath.co.th/content/373790
   wget_error8 93 https://www.thairath.co.th/content/373765
   wget_error8 92 https://www.thairath.co.th/content/373763
   wget_error8 91 https://www.thairath.co.th/content/373761
   wget_error8 90 https://www.thairath.co.th/content/373539
   wget_error8 89 https://www.thairath.co.th/content/373530
   wget_error8 88 https://www.thairath.co.th/content/373525
   wget_error8 87 https://www.thairath.co.th/content/373465
   wget_error8 86 https://www.thairath.co.th/content/373465
   wget_error8 85 https://www.thairath.co.th/content/373266
   wget_error8 84 https://www.thairath.co.th/content/373265
   wget_error8 83 https://www.thairath.co.th/content/373143
   wget_error8 82 https://www.thairath.co.th/content/373098
   wget_error8 81 https://www.thairath.co.th/content/373056
   wget_error8 80 https://www.thairath.co.th/content/372967
   wget_error8 79 https://www.thairath.co.th/content/372946
   wget_error8 78 https://www.thairath.co.th/content/372938
   wget_error8 77 https://www.thairath.co.th/content/372967
   wget_error8 76 https://www.thairath.co.th/content/372946
   wget_error8 75 https://www.thairath.co.th/content/372938
   wget_error8 74 https://www.thairath.co.th/content/372910
   wget_error8 73 https://www.thairath.co.th/content/372482
   wget_error8 72 https://www.thairath.co.th/content/372304
   wget_error8 71 https://www.thairath.co.th/content/372187
   wget_error8 70 https://www.thairath.co.th/content/372086
   wget_error8 69 https://www.thairath.co.th/content/372069
   wget_error8 68 https://www.thairath.co.th/content/372063
   wget_error8 67 https://www.thairath.co.th/content/372057
   wget_error8 66 https://www.thairath.co.th/content/372004
   wget_error8 65 https://www.thairath.co.th/content/371856
   wget_error8 64 https://www.thairath.co.th/content/374344
   wget_error8 63 https://www.thairath.co.th/content/373928
   wget_error8 62 https://www.thairath.co.th/content/372259
   wget_error8 61 https://www.thairath.co.th/content/372234
   wget_error8 60 https://www.thairath.co.th/content/372187
   wget_error8 59 https://www.thairath.co.th/content/751202
   wget_error8 58 https://www.thairath.co.th/content/751482
   wget_error8 57 https://www.thairath.co.th/content/751721
   wget_error8 56 https://www.thairath.co.th/content/752331
   wget_error8 55 https://www.thairath.co.th/content/752376
   wget_error8 54 https://www.thairath.co.th/content/752471
   wget_error8 53 https://www.thairath.co.th/content/752877
   wget_error8 52 https://www.thairath.co.th/content/752961
   wget_error8 51 https://www.thairath.co.th/content/752971
   wget_error8 50 https://www.thairath.co.th/content/752992
   wget_error8 49 https://www.thairath.co.th/content/753041
   wget_error8 48 https://www.thairath.co.th/content/753081
   wget_error8 47 https://www.thairath.co.th/content/752331
   wget_error8 46 https://www.thairath.co.th/content/752376
   wget_error8 45 https://www.thairath.co.th/content/752471
   wget_error8 44 https://www.thairath.co.th/content/752877
   wget_error8 43 https://www.thairath.co.th/content/752961
   wget_error8 42 https://www.thairath.co.th/content/752971
   wget_error8 41 https://www.thairath.co.th/content/752992
   wget_error8 40 https://www.thairath.co.th/content/753041
   wget_error8 39 https://www.thairath.co.th/content/753081
   wget_error8 38 https://www.thairath.co.th/content/754861
   wget_error8 37 https://www.thairath.co.th/content/755137
   wget_error8 36 https://www.thairath.co.th/content/756558
   wget_error8 35 https://www.thairath.co.th/content/757311
   wget_error8 34 https://www.thairath.co.th/content/757777
   wget_error8 33 https://www.thairath.co.th/content/757842
   wget_error8 32 https://www.thairath.co.th/content/757877
   wget_error8 31 https://www.thairath.co.th/content/757897
   wget_error8 30 https://www.thairath.co.th/content/758572
   wget_error8 29 https://www.thairath.co.th/content/758587
   wget_error8 28 https://www.thairath.co.th/content/758681
   wget_error8 27 https://www.thairath.co.th/content/759642
   wget_error8 26 https://www.thairath.co.th/content/759647
   wget_error8 25 https://www.thairath.co.th/content/760927
   wget_error8 24 https://www.thairath.co.th/content/761096
   wget_error8 23 https://www.thairath.co.th/content/761862
   wget_error8 22 https://www.thairath.co.th/content/761961
   wget_error8 21 https://www.thairath.co.th/content/762316
   wget_error8 20 https://www.thairath.co.th/content/762931
   wget_error8 19 https://www.thairath.co.th/content/763671
   wget_error8 18 https://www.thairath.co.th/content/763786
   wget_error8 17 https://www.thairath.co.th/content/763837
   wget_error8 16 https://www.thairath.co.th/content/763901
   wget_error8 15 https://www.thairath.co.th/content/766126
   wget_error8 14 https://www.thairath.co.th/content/768556
   wget_error8 13 https://www.thairath.co.th/content/768922
   wget_error8 12 https://www.thairath.co.th/content/770732
   wget_error8 11 https://www.thairath.co.th/content/771866
   wget_error8 10 https://www.thairath.co.th/content/773026
   wget_error8 9 https://www.thairath.co.th/content/778521
   wget_error8 8 https://www.thairath.co.th/content/779657
   wget_error8 7 https://www.thairath.co.th/content/780366
   wget_error8 6 https://www.thairath.co.th/content/780522
   wget_error8 5 https://www.thairath.co.th/content/781242
   wget_error8 4 https://www.thairath.co.th/content/782666
   wget_error8 3 https://www.thairath.co.th/content/783036
   wget_error8 2 https://www.thairath.co.th/content/784172
   wget_error8 1 https://www.thairath.co.th/content/784401
   done
   
   $ set -- \
   'https://www.thairath.co.th/content/129093' \
   'https://www.thairath.co.th/content/127713' \
   'https://www.thairath.co.th/content/836207' \
   'https://www.thairath.co.th/content/836207' \
   'https://www.thairath.co.th/content/836279' \
   'https://www.thairath.co.th/content/461353' \
   'https://www.thairath.co.th/content/461353' \
   'https://www.thairath.co.th/content/100523' \
   'https://www.thairath.co.th/content/101245' \
   'https://www.thairath.co.th/content/101262' \
   'https://www.thairath.co.th/content/106127' \
   'https://www.thairath.co.th/content/112338' \
   'https://www.thairath.co.th/content/112472' \
   'https://www.thairath.co.th/content/112473' \
   'https://www.thairath.co.th/content/165067' \
   'https://www.thairath.co.th/content/165352' \
   'https://www.thairath.co.th/content/165951' \
   'https://www.thairath.co.th/content/165663' \
   'https://www.thairath.co.th/content/167159' \
   'https://www.thairath.co.th/content/167429' \
   'https://www.thairath.co.th/content/171158' \
   'https://www.thairath.co.th/content/176915' \
   'https://www.thairath.co.th/content/176917' \
   'https://www.thairath.co.th/content/176918' \
   'https://www.thairath.co.th/content/176933' \
   'https://www.thairath.co.th/content/176969' \
   'https://www.thairath.co.th/content/176995' \
   'https://www.thairath.co.th/content/177198' \
   'https://www.thairath.co.th/content/177199' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218137' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218314' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218547' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218589' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218603' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218869' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218869' \
   'https://www.thairath.co.th/content/219118' \
   'https://www.thairath.co.th/content/219358' \
   'https://www.thairath.co.th/content/219450' \
   'https://www.thairath.co.th/content/219508' \
   'https://www.thairath.co.th/content/219558' \
   'https://www.thairath.co.th/content/219721' \
   'https://www.thairath.co.th/content/220104' \
   'https://www.thairath.co.th/content/220171' \
   'https://www.thairath.co.th/content/220219' \
   'https://www.thairath.co.th/content/220318' \
   'https://www.thairath.co.th/content/220334' \
   'https://www.thairath.co.th/content/218547' \
   'https://www.thairath.co.th/content/222646' \
   'https://www.thairath.co.th/content/222688' \
   'https://www.thairath.co.th/content/222697' \
   'https://www.thairath.co.th/content/222794' \
   'https://www.thairath.co.th/content/223211' \
   'https://www.thairath.co.th/content/223485' \
   'https://www.thairath.co.th/content/226383' \
   'https://www.thairath.co.th/content/226575' \
   'https://www.thairath.co.th/content/231402' \
   'https://www.thairath.co.th/content/231468' \
   'https://www.thairath.co.th/content/240408' \
   'https://www.thairath.co.th/content/240552' \
   'https://www.thairath.co.th/content/240812' \
   'https://www.thairath.co.th/content/283673' \
   'https://www.thairath.co.th/content/283936' \
   'https://www.thairath.co.th/content/286439' \
   'https://www.thairath.co.th/content/286835' \
   'https://www.thairath.co.th/content/289697' \
   'https://www.thairath.co.th/content/289973' \
   'https://www.thairath.co.th/content/291245' \
   'https://www.thairath.co.th/content/297580' \
   'https://www.thairath.co.th/content/297715' \
   'https://www.thairath.co.th/content/297412' \
   'https://www.thairath.co.th/content/319030' \
   'https://www.thairath.co.th/content/319189' \
   'https://www.thairath.co.th/content/319461' \
   'https://www.thairath.co.th/content/319318' \
   'https://www.thairath.co.th/content/319333' \
   'https://www.thairath.co.th/content/319347' \
   'https://www.thairath.co.th/content/319461' \
   'https://www.thairath.co.th/content/324686' \
   'https://www.thairath.co.th/content/348120' \
   'https://www.thairath.co.th/content/352703' \
   'https://www.thairath.co.th/content/361892' \
   'https://www.thairath.co.th/content/361893' \
   'https://www.thairath.co.th/content/362099' \
   'https://www.thairath.co.th/content/362129' \
   'https://www.thairath.co.th/content/371641' \
   'https://www.thairath.co.th/content/371770' \
   'https://www.thairath.co.th/content/371877' \
   
   $ while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO /dev/full "$1" ; echo "wget_error$? $# $1" ; shift ; done | cat ; echo done
   wget_error8 88 https://www.thairath.co.th/content/129093
   wget_error8 87 https://www.thairath.co.th/content/127713
   wget_error8 86 https://www.thairath.co.th/content/836207
   wget_error8 85 https://www.thairath.co.th/content/836207
   wget_error8 84 https://www.thairath.co.th/content/836279
   wget_error8 83 https://www.thairath.co.th/content/461353
   wget_error8 82 https://www.thairath.co.th/content/461353
   wget_error8 81 https://www.thairath.co.th/content/100523
   wget_error8 80 https://www.thairath.co.th/content/101245
   wget_error8 79 https://www.thairath.co.th/content/101262
   wget_error3 78 https://www.thairath.co.th/content/106127
   wget_error8 77 https://www.thairath.co.th/content/112338
   wget_error8 76 https://www.thairath.co.th/content/112472
   wget_error8 75 https://www.thairath.co.th/content/112473
   wget_error8 74 https://www.thairath.co.th/content/165067
   wget_error8 73 https://www.thairath.co.th/content/165352
   wget_error8 72 https://www.thairath.co.th/content/165951
   wget_error8 71 https://www.thairath.co.th/content/165663
   wget_error8 70 https://www.thairath.co.th/content/167159
   wget_error8 69 https://www.thairath.co.th/content/167429
   wget_error8 68 https://www.thairath.co.th/content/171158
   wget_error8 67 https://www.thairath.co.th/content/176915
   wget_error8 66 https://www.thairath.co.th/content/176917
   wget_error8 65 https://www.thairath.co.th/content/176918
   wget_error8 64 https://www.thairath.co.th/content/176933
   wget_error8 63 https://www.thairath.co.th/content/176969
   wget_error8 62 https://www.thairath.co.th/content/176995
   wget_error8 61 https://www.thairath.co.th/content/177198
   wget_error8 60 https://www.thairath.co.th/content/177199
   wget_error3 59 https://www.thairath.co.th/content/218137
   wget_error8 58 https://www.thairath.co.th/content/218314
   wget_error8 57 https://www.thairath.co.th/content/218547
   wget_error3 56 https://www.thairath.co.th/content/218589
   wget_error8 55 https://www.thairath.co.th/content/218603
   wget_error8 54 https://www.thairath.co.th/content/218869
   wget_error8 53 https://www.thairath.co.th/content/218869
   wget_error8 52 https://www.thairath.co.th/content/219118
   wget_error8 51 https://www.thairath.co.th/content/219358
   wget_error8 50 https://www.thairath.co.th/content/219450
   wget_error8 49 https://www.thairath.co.th/content/219508
   wget_error8 48 https://www.thairath.co.th/content/219558
   wget_error8 47 https://www.thairath.co.th/content/219721
   wget_error8 46 https://www.thairath.co.th/content/220104
   wget_error8 45 https://www.thairath.co.th/content/220171
   wget_error8 44 https://www.thairath.co.th/content/220219
   wget_error8 43 https://www.thairath.co.th/content/220318
   wget_error8 42 https://www.thairath.co.th/content/220334
   wget_error8 41 https://www.thairath.co.th/content/218547
   wget_error8 40 https://www.thairath.co.th/content/222646
   wget_error8 39 https://www.thairath.co.th/content/222688
   wget_error8 38 https://www.thairath.co.th/content/222697
   wget_error8 37 https://www.thairath.co.th/content/222794
   wget_error8 36 https://www.thairath.co.th/content/223211
   wget_error8 35 https://www.thairath.co.th/content/223485
   wget_error8 34 https://www.thairath.co.th/content/226383
   wget_error8 33 https://www.thairath.co.th/content/226575
   wget_error8 32 https://www.thairath.co.th/content/231402
   wget_error8 31 https://www.thairath.co.th/content/231468
   wget_error8 30 https://www.thairath.co.th/content/240408
   wget_error8 29 https://www.thairath.co.th/content/240552
   wget_error8 28 https://www.thairath.co.th/content/240812
   wget_error8 27 https://www.thairath.co.th/content/283673
   wget_error8 26 https://www.thairath.co.th/content/283936
   wget_error8 25 https://www.thairath.co.th/content/286439
   wget_error8 24 https://www.thairath.co.th/content/286835
   wget_error8 23 https://www.thairath.co.th/content/289697
   wget_error8 22 https://www.thairath.co.th/content/289973
   wget_error8 21 https://www.thairath.co.th/content/291245
   wget_error8 20 https://www.thairath.co.th/content/297580
   wget_error8 19 https://www.thairath.co.th/content/297715
   wget_error8 18 https://www.thairath.co.th/content/297412
   wget_error8 17 https://www.thairath.co.th/content/319030
   wget_error8 16 https://www.thairath.co.th/content/319189
   wget_error8 15 https://www.thairath.co.th/content/319461
   wget_error8 14 https://www.thairath.co.th/content/319318
   wget_error8 13 https://www.thairath.co.th/content/319333
   wget_error8 12 https://www.thairath.co.th/content/319347
   wget_error8 11 https://www.thairath.co.th/content/319461
   wget_error3 10 https://www.thairath.co.th/content/324686
   wget_error8 9 https://www.thairath.co.th/content/348120
   wget_error8 8 https://www.thairath.co.th/content/352703
   wget_error8 7 https://www.thairath.co.th/content/361892
   wget_error8 6 https://www.thairath.co.th/content/361893
   wget_error8 5 https://www.thairath.co.th/content/362099
   wget_error8 4 https://www.thairath.co.th/content/362129
   wget_error8 3 https://www.thairath.co.th/content/371641
   wget_error8 2 https://www.thairath.co.th/content/371770
   wget_error8 1 https://www.thairath.co.th/content/371877
   done
   
   $ set -- \
   https://www.thairath.co.th/content/231189 \
   https://www.thairath.co.th/content/190707 \
   https://www.thairath.co.th/content/190926 \
   https://www.thairath.co.th/content/162279 \
   https://www.thairath.co.th/content/162546 \
   
   $ while (( $# > 0 )) ; do wget -t1 -qO /dev/full "$1" ; echo "wget_error$? $# $1" ; shift ; done | cat ; echo done
   wget_error8 5 https://www.thairath.co.th/content/231189
   wget_error8 4 https://www.thairath.co.th/content/190707
   wget_error8 3 https://www.thairath.co.th/content/190926
   wget_error8 2 https://www.thairath.co.th/content/162279
   wget_error8 1 https://www.thairath.co.th/content/162546
   done
   

  convert date to {{start date|...}} for[แก้]

  ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์#รายชื่อตอน[แก้]

  var m={}; var d; for (var i=0; i<12; ++i) m[(d=new Date(2018, i)).toLocaleDateString('th',{month:'long'})]=m[d.toLocaleDateString('th',{month:'short'})]=i+1; var a=['OriginalAirDate','Aux4','Aux5','Aux6']; var c=[]; for (var k=0;k<a.length;++k) { var i=0,j=0; $('#wpTextbox1')[0].value=$('#wpTextbox1')[0].value.replace(RegExp('(\\s*\\|\\s*)('+a[k]+')(\\s*=\\s*)((\\d+)\\s+([^\\s|}]+)\\s+ค.ศ.\\s+(\\d+))(\\s*[|}])', 'g'), function(s,a,b,c,df,d,mn,y,e){if (mn in m) return ++i,a+b+c+'{{start date|'+y+'|'+m[mn]+'|'+d+'|wrap=y}}'+e;return ++j,s}); c.push([i,j]) } '['+c.join('], [')+']'
  

  ...[แก้]

  var m={}; var d; for (var i=0; i<12; ++i) m[(d=new Date(2018, i)).toLocaleDateString('th',{month:'long'})]=m[d.toLocaleDateString('th',{month:'short'})]=i+1; var a=['OriginalAirDate','Aux4','Aux5','Aux6']; var c=[]; for (var k=0;k<a.length;++k) { var i=0,j=0; $('#wpTextbox1')[0].value=$('#wpTextbox1')[0].value.replace(RegExp('(\\s*\\|\\s*)('+a[k]+')(\\s*=\\s*)((\\d+)\\s+([^\\s|}]+)\\s+ค.ศ.\\s+(\\d+))(\\s*[|}])', 'g'), function(s,a,b,c,df,d,mn,y,e){if (mn in m) return ++i,a+b+c+'{{start date|'+y+'|'+m[mn]+'|'+d+'|wrap=y}}'+e;return ++j,s}); c.push([a[k],i,j]) } '['+c.join('], [')+']'