การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ (อังกฤษ: National Medical Education Forum) ย่อว่า พศช. จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2499 วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ ในขณะนั้นให้ตรงตามความต้องการของประเทศ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้นยังแยกกันอยู่) สถาบันผลิตแพทย์ และผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดประชุม[แก้]

พ.ศ. ครั้งที่ ผู้จัด สถานที่
2499 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี
2507 2 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศาลาสันติธรรม ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
2514 3 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2522 4 - โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
2529 5 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2536 6 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียม จ.ชลบุรี
2544 7 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
2552 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
2558 9 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

ผลการประชุม[แก้]

ผลการประชุมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตแพทย์ และการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจน ดังนี้

ครั้งที่ ผลการประชุม
1 ทำให้มีการจัดการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดเพิ่มให้อีก 1 ปี
2 ทำให้มีการจัดหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางที่เรียกว่าการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
3 ทำให้มีการสอนรายวิชาเพิ่มเติม คือ วิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตลอดจนการส่งนักศึกษาออกไปหาประสบการณ์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดมากขึ้น
4 ทำให้มีการปรับลดหลักสูตรเตรียมแพทย์จาก 2 ปี เป็น 1 ปี และมีการแบ่ง การให้บริการทางการแพทย์ออกเป็น 3 ระดับ primary care, secondary care และ tertiary medical care ตลอดจนมี การกำหนดบทบาทของแพทย์จบใหม่ที่ชัดเจนขึ้น
5 ก่อให้เกิดการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเป็นการเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น problem-based learning
6 ก่อให้เกิดแนวคิดที่กว้างขวางและครอบคลุมประเด็นต่างๆหลายแง่มุม ทั้งการจัดการศึกษา การใช้และการกระจายแพทย์ และการปรับระบบบริการทางการแพทย์สาธารณสุข
7 ก่อให้เกิดแนวคิดระบบการประกันคุณภาพที่กว้างขวางขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอย่างบูรณาการในด้านระบบบริการสุขภาพ ระบบการใช้การกระจายแพทย์ และระบบการศึกษาแพทยศาสตร์
8 ทำให้หลักสูตรแพทย์ให้ความสำคัญกับ Humanized Health Care (การให้บริการสุขภาพอย่างมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์) และ Humanized Medical Curriculum (การจัดการเรียนการสอนชนิดที่ปลูกฝังความเป็นมนุษย์แก่แพทย์
9 -

อ้างอิง[แก้]

1 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: , 2499.

2 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: , 2507.

3 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร: , 2514.

4 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร: , 2522.

5 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

6 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, กรุงเทพมหานคร: , 2536.

7 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร: กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2544.

8 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.

[http://acad.md.chula.ac.th/upload/article/49/11499738745.pdf 9 รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.]