ข้ามไปเนื้อหา

ICD-10 บทที่ 4: โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัญชีจำแนกโรค ICD-10
A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
C00-D48 เนื้องอก
D50-D89 เลือดและอวัยวะสร้างเลือด
E00-E90 ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
G00-G99 ระบบประสาท
H00-H59 ตาและอวัยวะเคียงลูกตา
H60-H95 หูและปุ่มกระดูกกกหู
I00-I99 ระบบไหลเวียนโลหิต
J00-J99 ระบบหายใจ
K00-K93 ระบบย่อยอาหาร
L00-L99 ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
M00-M99 กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
N00-N99 ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
O00-O99 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
Q00-Q99 รูปพิการและความผิดปกติของโครโมโซม
R00-R99 ความผิดปกติจากทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ
S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และอุบัติเหตุ
V01-Y98 สาเหตุภายนอก
Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ
U00-U99 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ICD-10 บทที่ 4: โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม เป็นบัญชีโรคย่อยหนึ่งจากบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) ซึ่งเป็นรหัสของโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติที่ตรวจพบ อาการนำ สภาพสังคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกโดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพื่อใช้บันทึกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพในระดับสากล

E00-E35 - โรคของต่อมไร้ท่อ[แก้]

(E00-E07) ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์[แก้]

(E10-E16) ตับอ่อน / อินซูลิน, กลูคากอน[แก้]

(E10-E14) เบาหวาน[แก้]

(E15-E16) ความผิดปกติอื่นของการควบคุมกลูโคสและการหลั่งฮอร์โมนภายในตับอ่อน[แก้]

(E20-E21) ต่อมพาราไทรอยด์ / พาราไทรอยด์ฮอร์โมน[แก้]

(E22-E23) ต่อมใต้สมอง / เอดีเอช, ออกซิโทซิน, โกรท ฮอร์โมน, เอซีทีเอช, ทีเอสเอช, แอลเอช, เอฟเอสเอช, โปรแล็กติน[แก้]

(E24-E27) ต่อมหมวกไต / อัลโดสเตอโรน, คอร์ติซอล, อีพิเนฟริน, นอร์อีพิเนฟริน[แก้]

(E28-E30) ต่อมเพศ / เอสโตรเจน, แอนโดรเจน, เทสโทสเตอโรน ฯลฯ[แก้]

(E31-E35) อื่นๆ[แก้]

E40-68 - โรคทางโภชนาการ[แก้]

(E40-E46) ภาวะทุพโภชนาการ[แก้]

(E50-E64) ภาวะขาดอาหารอื่น[แก้]

(E65-E68) โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกิน[แก้]

E70-E90 - ความผิดปกติทางเมตะบอลิก[แก้]

(E70-E79) ความผิดปกติทางเมตะบอลิกของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต[แก้]

(E70-E72) กรดอะมิโน[แก้]

(E73-E74) คาร์โบไฮเดรต[แก้]

(E75) ไลปิด[แก้]

(E76-E78) แบบผสม[แก้]

(E79-E90) ความผิดปกติทางเมตะบอลิกอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]