ICD-10 บทที่ 14: โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัญชีจำแนกโรค ICD-10
A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
C00-D48 เนื้องอก
D50-D89 เลือดและอวัยวะสร้างเลือด
E00-E90 ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
G00-G99 ระบบประสาท
H00-H59 ตาและอวัยวะเคียงลูกตา
H60-H95 หูและปุ่มกระดูกกกหู
I00-I99 ระบบไหลเวียนโลหิต
J00-J99 ระบบหายใจ
K00-K93 ระบบย่อยอาหาร
L00-L99 ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
M00-M99 กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
N00-N99 ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
O00-O99 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
Q00-Q99 รูปพิการและความผิดปกติของโครโมโซม
R00-R99 ความผิดปกติจากทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ
S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และอุบัติเหตุ
V01-Y98 สาเหตุภายนอก
Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ
U00-U99 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ICD-10 บทที่ 14: โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ เป็นบัญชีโรคย่อยหนึ่งจากบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) ซึ่งเป็นรหัสของโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติที่ตรวจพบ อาการนำ สภาพสังคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกโดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพื่อใช้บันทึกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพในระดับสากล

N00-N39 - โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ: ระบบปัสสาวะ[แก้]

(N00-N08) โรคของโกลเมอรูลัส[แก้]

หมายเหตุ: รหัสหลักที่สี่สำหรับการจำแนกย่อยต่อไปนี้ จำแนกตามการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างของเซลล์ และใช้รหัส N00-N07. โดยปกติไม่ควรใช้รหัสการจำแนกย่อย .0-.8 นอกจากต้องการระบุรายละเอียดให้ชัดเจน (เช่น จากการตัดเนื้อออกตรวจ หรือการตรวจศพ) ส่วนรหัสสามหลักมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการทางคลินิก
.0 โกลเมอรูลัสผิดปกติเล็กน้อย
รอยโรคเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
.1 รอยโรคที่โกลเมอรูลัสแบบเป็นจุดและเป็นส่วน
.2 โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเมมเบรนัสแบบแพร่กระจาย
.3 โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดมีแซงเจียล โปรลิเฟอเรทีฟ แบบแพร่กระจาย
.4 โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเอ็นโดแคปพิลลารี โปรลิเฟอเรทีฟ แบบแพร่กระจาย
.5 โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดมีแซงจิโอแคปพิลลารี โปรลิเฟอเรทีฟ แบบแพร่กระจาย
โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเมมเบรโนโปรลิเฟอเรทีฟ แบบ 1 และ 3 หรือมิได้ระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น
.6 โรคเด็นส์ เดโพสิต
โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเมมเบรโนโปรลิเฟอเรทีฟ แบบ 2
.7 โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเครสเซนติกแบบแพร่กระจาย
โกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเอกซ์ตราแคปพิลลารี
.8 อื่นๆ
โกลเมอรูโลเนไฟรติสแบบแพร่กระจาย มิได้ระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น
.9 ไม่ระบุรายละเอียด

(N10-N16) โรคของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย[แก้]

(N17-N19) ไตวาย[แก้]

(N20-N23) นิ่วในทางเดินปัสสาวะ[แก้]

(N25-N29) ความผิดปกติอื่นของไตและท่อไต[แก้]

(N30-N39) โรคอื่นของระบบปัสสาวะ[แก้]

N40-N99 - โรคของระบบสืบพันธุ์: อุ้งเชิงกรานสตรี อวัยวะสืบพันธุ์ และเต้านม[แก้]

(N40-N51) โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย[แก้]

(N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม[แก้]

(N70-N77) โรคอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี[แก้]

(N80-N98) ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ไม่เกิดจากการอักเสบ[แก้]

(N99) ความผิดปกติแบบอื่นของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]