ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Centrallabthai)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ในชื่อ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด

ประวัติ[แก้]

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ประกอบกับในปี พ.ศ. 2547 โดยดำริของนายกรัฐมนตรีไทยที่กำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Year) ซึ่งกำหนดว่ากระบวนการในการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกและ/หรือนำเข้ามาสู้ประเทศไทยจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยให้มีศักยภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคและผู้ผลิต และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการและพัฒนาองค์กรของตนเองให้เป็นองค์กรสำคัญในกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารได้เป็นอย่างดี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรฐานในการเสริมสร้างความเข็มแข้งด้านการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ดังนี้

 1. สร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 2. นำระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินการ
 3. ใช้กฎระเบียบของภาครัฐที่มีอยู่ในการอำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร

ประกอบกับในปี 2545 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Zero tolerance สำหรับสาร Nitrofuran และ Chloramphenical โดยประกาศไม่ให้มีสารดังกล่าวตกค้างในกุ้ง ไก่ และเนื้อสัตว์ จึงมีผลทำให้ผู้ประกอบการส่งออกได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อรับรองการบริการที่มีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทำให้เอกชนหลายรายต้องพึ่งพาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรจากต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงมาก

จากนโยบายและเหตุผลดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งห้องปฏิบัติการของประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรกลางที่จะดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้ง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้งการนำเข้าและส่งออก

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ตั้ง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (Laborary Center for Food and Agricultural Product Co.,Ltd : LCFA) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการตรวจสอบและรองรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้งนำเข้าและส่งออก โดย

 1. รัฐสนับสนุนงบประมาณจำนวน 250 ล้านบาทเป็นทุนในการจัดตั้งบริษัท โดยขอใช้งบประมาณจากงบปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือจากงบกลาง และให้เงินยืมปลอดดอกเบี้ยอีก 1,700 ล้านบาท สนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่ และค่าเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 2. ดำเนินงานในลักษณะเป็นบริษัทจำกัด โดยรัฐบาลถือหุ้น 100% โดยแยกเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
 3. กำหนดเป้าหมายการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร โดยให้ดำเนินการให้บริการด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้า วินิจฉัย และรับรองสินค้าเกษตร และคาดว่าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกและนำเข้ามีการตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเป็นเอกภาพ รวดเร็ว และเพียงพอตามความต้องการ
 4. กำหนดให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ
  1. เพื่อบริการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตร และอาหารทั้งนำเข้าและส่งออก เน้นให้บริการแก่ภาคธุรกิจ ด้วยความเชื่อมั่นในการตรวจสอบและรับรองและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
  2. เพื่อพัฒนามาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard Material) สำหรับการยืนยันความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์
  3. สร้างความมั่นใจในสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทนทั้งทางด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0105546096453 ชื่อ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด ภายหลังบริษัทได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากด้านเกษตรและอาหาร จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้เหมาะสมกันธุรกิจที่ขยายตัวขึ้น โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

 1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 12,750,000 หุ้น
 2. กระทรวงการคลัง 12,249,999 หุ้น
 3. นางสาววรรณพร อนันตพงศ์ 1 หุ้น

ดำเนินงานในลักษณะเป็นบริษัทจำกัด โดยรัฐถือหุ้นเต็ม 100% โดยแยกเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของประเทศเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ที่สำคัญคือ ขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบสินค้าเกษตรอาหาร พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร โดยมีวัตุประสงค์หลักเพื่อบริการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหารทั้งนำเข้าและส่งออกให้ได้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการ 5 ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพ ดังนี้

 1. บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Testing Services)
 2. บริการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Laboratory Services)
 3. บริการที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพ (Quality System Consultation Services)
 4. บริการฝึกอบรมด้านห้องปฏิบัติการ (Training in Technical and Quality System for Laboratory Services)
 5. บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality Services)

บันทึกข้อตกลง[แก้]

บริษัท ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และได้รับมอบหมายจาหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ช่วยดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การของรัฐ ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด ให้บริการ ดังนี้

 • บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ[แก้]

 1. LC-MS/MS 12 units
 2. LC-MS 12 units
 3. LC/DAD/ULV/RI 34 units
 4. GC/MS 12 units
 5. GC/FID/EDC/FPD/NPD 34 units
 6. ICP/OES/MS 13 units
 7. UV spectrophotometer/DAD/UV-Vis 12 units
 8. Nitrogen/Carbon/Sulfur analyzer 1 units
 9. RT-PCR/DNA sequencer 1 units
 10. เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านชีวภาพ
 11. เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ
 12. เครื่องมือวิเคราะห์แบบรวดเร็วต่าง ๆ
 13. เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (โดยย่อ)
 2. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA : Laboratory Center for Food and Agricultural Products Co., Ltd) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเนวิน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบรรพต หงษ์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
 3. หนังสือพิมพ์กุ้งไทย เข้าเยี่ยมชม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด