ATC รหัส A10

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

A ทางเดินอาหารและกระบวนการสร้างและสลาย (Alimentary tract and metabolism)

A10A Insulins and analogues[แก้]

A10AB Insulins and analogues, fast-acting[แก้]

A10AB01 Insulin (human)
A10AB02 Insulin (beef)
A10AB03 Insulin (pork)
A10AB04 Insulin lispro
A10AB05 Insulin aspart
A10AB06 Insulin glulisine
A10AB30 Combinations

A10AC Insulins and analogues, intermediate-acting[แก้]

A10AC01 Insulin (human)
A10AC02 Insulin (beef)
A10AC03 Insulin (pork)
A10AC04 Insulin lispro
A10AC30 Combinations

A10AD Insulins and analogues, intermediate-acting combined with fast-acting[แก้]

A10AD01 Insulin (human)
A10AD02 Insulin (beef)
A10AD03 Insulin (pork)
A10AD04 Insulin lispro
A10AD05 Insulin aspart
A10AD30 Combinations

A10AE Insulins and analogues, long-acting[แก้]

A10AE01 Insulin (human)
A10AE02 Insulin (beef)
A10AE03 Insulin (pork)
A10AE04 Insulin glargine
A10AE05 Insulin detemir
A10AE30 Combinations

A10B Oral blood glucose lowering drugs[แก้]

A10BA Biguanides[แก้]

A10BA01 Phenformin
A10BA02 Metformin
A10BA03 Buformin

A10BB Sulfonamides, urea derivatives[แก้]

A10BB01 Glibenclamide
A10BB02 Chlorpropamide
A10BB03 Tolbutamide
A10BB04 Glibornuride
A10BB05 Tolazamide
A10BB06 Carbutamide
A10BB07 Glipizide
A10BB08 Gliquidone
A10BB09 Gliclazide
A10BB10 Metahexamide
A10BB11 Glisoxepide
A10BB12 Glimepiride
A10BB31 Acetohexamide

A10BC Sulfonamides (heterocyclic)[แก้]

A10BC01 Glymidine

A10BD Combinations of oral blood glucose lowering drugs[แก้]

A10BD01 Phenformin and sulfonamides
A10BD02 Metformin and sulfonamides
A10BD03 Metformin and rosiglitazone

A10BF Alpha glucosidase inhibitors[แก้]

A10BF01 Acarbose
A10BF02 Miglitol
A10BF03 Voglibose

A10BG Thiazolidinediones[แก้]

A10BG01 Troglitazone
A10BG02 Rosiglitazone
A10BG03 Pioglitazone

A10BX Other oral blood glucose lowering drugs[แก้]

A10BX01 Guar gum
A10BX02 Repaglinide
A10BX03 Nateglinide

A10X Other drugs used in diabetes[แก้]

A10XA Aldose reductase inhibitors[แก้]

A10XA01 Tolrestat