โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มโรงเรียนมีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน 1 หลัง มีจำนวนนักศึกษา 350 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) 3 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

ประวัติ[แก้]

พ. ศ. 2527 ได้เปิดสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใน แผนกช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า และได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น 35 ไร่ เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง และสถานที่พักผ่อนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

พ. ศ. 2529 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางสาขาช่างอุตสาหกรรมทั้งทางด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรลดจำนวนนักศึกษา สายพณิชยการลง และขยายจำนวนนักศึกษาทางสายช่างอุตสาหกรรม ต่างๆ ให้มากขึ้น

พ. ศ. 2531 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์

ใน ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนจึงได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสร้าง อาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น จำนวน 34 ห้องเรียน ขึ้นอีก 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนจึงได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และได้ปรับใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขา

ปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดสอนในประเภทวิชาพณิชยการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขางานการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในสาขางานมัคคุเทศเดินป่า อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้หยุดการเรียนการสอนไป

ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ใน 3 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ จำนวน 35 ไร่ มีบุคลากร จำนวน 286 คน และนักศึกษา จำนวน 4,832 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง โรงฝึกปฏิบัติ 7 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารห้องสมุด 2 หลัง อาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารกิจการนักศึกษา 2 หลัง อาคารแสดงผลงานนักศึกษา 1 หลัง อาคารโรงกรองน้ำ 1 หลัง อาคารห้องน้ำ 6 หลัง อาคารมินิมาร์ท 1 หลัง ศาลาธรรม 1 หลัง สนามฟุตบอล 5 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม สนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด 1 สนาม และสวนสุขภาพ 1 แห่ง

ปัจจุบัน โรงเรียน ได้ขยายพื้นที่รวมเป็นจำนวน 37 ไร่ รองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีกาารสร้างอาคารใหม่ เพิ่มเติมจำนวนหลายหลัง ตลอดจนนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียน การสอน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]