โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
"วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (แก้ความกำกวม)
"วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา(แก้ความกำกวม)
"ปทล." เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ปทล.(แก้ความกำกวม)

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มโรงเรียนมีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน 1 หลัง มีจำนวนนักศึกษา 350 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) 3 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (ปทล.)

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเดิม)ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีมีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง มีจำนวนนักศึกษา ๓๕๐ คน ในเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) ๓ แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้เปิดสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใน แผนกช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า และได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น ๓๕ ไร่ เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง และสถานที่พักผ่อนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางสาขาช่างอุตสาหกรรมทั้งทางด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรลดจำนวนนักศึกษาสายพณิชยการลง และขยายจำนวนนักศึกษาทางสายช่างอุตสาหกรรม ต่างๆ ให้มากขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีจึงได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และได้ปรับใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปิดสอนในประเภทวิชาพณิชยการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขางานการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในสาขางานมัคคุเทศเดินป่า อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้หยุดการเรียนการสอนไป

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ใน ๓ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ จำนวน ๓๕ ไร่ มีบุคลากร จำนวน ๒๘๖ คน และนักศึกษา จำนวน ๔,๘๓๒ คน มีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารอำนวยการ ๑ หลัง โรงฝึกปฏิบัติ ๗ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง อาคารห้องสมุด ๒ หลัง อาคารพยาบาล ๑ หลัง อาคารกิจการนักศึกษา ๒ หลัง อาคารแสดงผลงานนักศึกษา ๑ หลัง อาคารโรงกรองน้ำ ๑ หลัง อาคารห้องน้ำ ๖ หลัง อาคารมินิมาร์ท ๑ หลัง ศาลาธรรม ๑ หลัง สนามฟุตบอล ๕ สนาม สนามตะกร้อ ๒ สนาม สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามเปตอง ๑ สนาม สนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด ๑ สนาม และสวนสุขภาพ ๑ แห่ง

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาได้ขยายพื้นที่รวมเป็นจำนวน 35 ไร่ รองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีกาารสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมจำนวนหลายหลัง ตลอดจนนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียน การสอน ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. กว่า 4,000 คน

ปรัชญาของวิทยาลัย[แก้]

"ความรู้คู่คุณธรรม" วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

อัตลักษณ์ เป็นคนดีมีความรู้คู่สังคม

เอกลักษณ์ สร้างคนดีให้มีความรู้สู่สังคม

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

มาร์ช ปทล.

ปทล. โปลิเทคนิคลานนา แหล่งรวมวิชา แห่งพาณิชและช่าง สมัครสมานสามัคคีก่อเป็นพลัง สร้างความหวัง ให้ชีวิตมั่นคง

ปทล. โปลิเทคนิคลานนา ส่งเสริมจรรยา จริยะสูงส่ง ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัฐดำรง ช่วยเสริมส่ง วิชาชีพให้ร่ำลือ

  • รวมพลัง กันไว้ด้วยจิตศรัทธา

ประกาศศักดา สร้างชื่อเสียงให้ระบือ สร้างเกียรติคุณ ไปทั่วแคว้น ให้เขาลือ ว่าเรานี้คือ ลูกหลาน ปทล.

ปทล. โปลิเทคนิคลานนา แหล่งรวมชีวา รวมวิญญา หลอมหล่อ ให้กล้าแกร่ง ให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อ

ปทล. ทุกคนอดทนเหนือใคร (ซ้ำ *)

|** ปทล. ทุกคนไม่จนน้ำใจ ปทล. ทุกคนไม่จนน้ำใจ (ซ้ำ ** 2 ครั้งท่อนจบ)

ทำนอง/เนื้อร้อง สุจิตรา วีระชาติ

เรียบเรียงเสียงประสานโดย คณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

รางวัลแห่งความภูมิใจ[แก้]

โรงเรียนพระราชทาน

... ... วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

... ... รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น จากมณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่

... รางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น พ.ศ. 2530

ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

... รางวัลสถานศึกษาที่มีกิจกรรมแนะแนวดีเด่น และครูแนะแนวดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจ.เชียงใหม่จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับ จ.เชียงใหม่

... รางวัลคุรุสภาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จากคุรุสภา จ.เชียงใหม่

... รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษา ประเภทจัดกิจกรรมในการป้องกันติดตามและแก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จ.เชียงใหม่ ดีเด่น จากกรมพลศึกษา

สถานที่ตั้ง[แก้]

2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 แฟกซ์ 0 5340 8223

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]