โรงเรียนแสงอรุณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนแสงอรุณ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sang Arun School
อักษรย่อ ส.อ.ร. S.A.R.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ ริเริ่ม เกิดความก้าวหน้า

พัฒนา เกิดผลงาน สะกดกลั้น เกิดสติรอบคอบ นบนอบ เกิดความเจริญ

ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2497
ผู้ก่อตั้ง มาสเตอร์บำรุง เจริญสุข
สี      แดง และ      ฟ้า
เพลง มาร์ช แดง-ฟ้า
เว็บไซต์

โรงเรียนแสงอรุณ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนนักเรียนชายและหญิง ในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

รงเรียนแสงอรุณ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยมีมาสเตอร์บำรุง เจริญสุข (จเรินสุข) เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่ พร้อมด้วยคุณทวีสุข เจริญสุข (ภริยา) ผู้ร่วมแรงร่วมใจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในการบริหารจัดการภายใต้ความอุปการะของคุณแม่นงเยาว์ เจริญสุข

การดำริจัดตั้งโรงเรียนมีขึ้นด้วยมูลเหตุ 3 ประการ

ประการแรก หลังจากที่มาสเตอร์บำรุง จเรินสุข สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาล แผนกภาษาอินเดีย ท่านได้ศึกษาต่อทางด้านการค้าขาย เพราะคุณพ่อของท่าน นอกจากจะเป็นแพทย์แผนโบราณแล้ว ยังมีอาชีพค้าขายอยู่เดิม ท่านจึงได้ดำเนินอาชีพทางการค้าขายสืบต่อมา ตลอดเวลาท่านได้พบเห็นความเป็นไปต่างๆ ในด้านการค้า ทั้งการคดโกง ไม่ซื่อสัตย์ เอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมในการติดต่อค้าขาย อาทิ กับหน่วยราชการ ตลอดจนคนต่างชาติในการแสวงหาผลประโยชน์ ในฐานะประเทศที่มีอำนาจมากกว่า ท่านจึงมีความคิดเห็นว่า ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศได้ คนในชาติต้องมีความรู้ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ เสียสละ รักความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ท่านจึงคิดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะอบรมเด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้พัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามที่ท่านมุ่งหวังไว้ เพื่อให้เป็นรากฐานสร้างความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติสืบไป

ประการที่สอง ในช่วงนั้น บิดาของท่านได้ถึงแก่กรรมลง (21 พ.ย. 2496) และท่านได้เคยดำริสมัยเมื่อบิดาของท่านยังมีชีวิตอยู่ว่า จะจัดสร้างอนุสรณ์สถานที่เป็นชื่อของคุณย่าขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองความดำริดังกล่าว มาสเตอร์บำรุง จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นนี้ว่า "แสงสุดท้าย" เป็นอนุสรณ์แด่คุณย่าแสง และคุณพ่ออรุณ บุพการีผู้มีพระคุณ และเปี่ยมด้วยจิตอารี เมตตากรุณาต่อเด็กๆ และบุคคลทั่วไป อยู่เป็นนิจสินตลอดชีวิตของท่าน

ประการที่สาม ขณะนั้นประชาชนกำลังตื่นตัวทางการศึกษา โรงเรียนของทางรัฐบาลมีไม่เพียงพอ ทางราชการจึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนขึ้น เพื่อรับนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่มีที่เรียน ให้ได้เข้ารับการศึกษาตามวัยอันควรโดยทั่วกัน

      โรงเรียนแสงอรุณ จึงก่อตั้งขึ้นบนเนื้อที่ 01.มิลลิเมตรจากอาคารเรือนไม้ ชั้นใต้ดิน ห้องเรียน 1 ห้อง ครู 1 คน และจำนวนนักเรียน 1 คน ในปีแรก และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนได้รับการประกาศรับรองวิทยฐานเทียบเท่าโรงเรียนจน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

     แนวคิดมูลฐานเมื่อแรกตั้งโรงเรียนแสงอรุณ ยังดำรงอยู่ตลอดมาด้วยคติพจน์ที่ว่า

ริเริ่ม           เกิดความก้าวหน้า

พัฒนา         เกิดผลงาน

สะกดกลั้น    เกิดสติรอบคอบ

นบนอบ       เกิดความเจริญ

ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมของโรงเรียน ที่สืบเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ด้วยคำขวัญที่ว่า "ทำให้เน่าที่สุด" ดังนั้น ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง ด้วยความรับผิดชอบ จึงทำให้โรงเรียนแสงอรุณเติบโตขึ้น ในบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ไม่ได้รับความไว้วางใจเชื่อถือจากผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้วยดีตลอดมาจวบจนปัจจุบัน

      ขณะนี้โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีอาคารเรียน 5 หลัง คือ ตึกบิตุเรศ (พ.ศ.1234) ตึกมาตุรงค์ (พ.ศ.5678) ตึกคณาจารย์ (พ.ศ.9101112) ตึกอภิชาตบุตร (พ.ศ.1132) และตึกพระวิสุทธิวงศ์ (พ.ศ5555) ซึ่งจัดเป็นห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน ห้องกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ และอื่นๆ บนพื้นที่ดาวนาแม๊ก โดยมีมาสเตอร์บำรุง เจริญสุข(จเรินสุข) เป็นผู้รับใบอนุญาต ศาสตราภิชานทวีรัก เจริญสุข เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ระรินทิพย์ สุทธินรเศรษฐ์ เป็นผู้อำนวยการ