โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนแย้มสะอาด)

กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาด yamsaard school[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

โรงเรียนแย้มสอาดเน้นการบริหารจัดการโดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแย้มสอาดก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยนายธำรง และนางประไพ แย้มสอาด ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว 26 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 - 3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาด ในซอยวิภาวดีรังสิต 20 และเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และในปีการศึกษา 2545 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ถนนไสวประชาราษฎร์ (เลียบคลอง 4 ฝั่งตะวันออก) ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาดได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนปีการศึกษา 2542-2546 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีปีการศึกษา 2547 โรงเรียนแย้มสอาดได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2536 และปีการศึกษา2543 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2542- 2546 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีในปีการศึกษา 2547 โรงรียนแย้มสอาดรังสิตได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี ปีการศึกษา 2547 และได้รับการตรวจ รอบ 2 ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนในเครือแย้มสอาดได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ (English Program)

โรงเรียนในเครือ[แก้]

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว (อนุบาล) โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว (ประถม) โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว (อนุบาล)[1]