โรงเรียนเลิงนกทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนเลิงนกทา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยใช้ศาลาวัดเขมาไชยาราม (วัดใต้) และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านภูดิน เลขที่ 299 หมู่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในเนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

7 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านคึมชาด ตาดบก ศรีสมพร
  2. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
  3. โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
  4. โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
  5. โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
  6. โรงเรียนบ้านนาจาน
  7. โรงเรียนบ้านกุดโจด

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120 โทรศัพท์ 045-781116 โทรสาร 045-781986 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอยู่ทางทิศใต้ของถนนทยาปัสสา - กุดชุม - ยโสธร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเป็นเนินดิน เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง ถนนผ่านหน้าโรงเรียนลาดยางตลอด การคมนาคมสะดวก สามารถเชื่อมโยงกับทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเลิงนกทาได้เป็นอย่างดี

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของจังหวัดยโสธร ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนชาวอำเภอเลิงนกทา ซึ่งมีประชากรประมาณ 95,305 คน และประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีเขตพื้นที่บริการ 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านนาจาน และโรงเรียนบ้านกุดโจด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

คำขวัญ[แก้]

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งานดี มีคุณธรรม

ความหมาย นักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทนและเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย

คติพจน์[แก้]

ธรรมะ ปัญญา สภาวะ

อัตลักษณ์[แก้]

" มีภาวะผู้นำ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "

อักษรย่อของโรงเรียน[แก้]

" ล.น. " (อ่านว่า ลอ-จุด-นอ-จุด)

สีประจำโรงเรียน[แก้]

" สีฟ้า - ขาว "

  • ฟ้า หมายถึง ความใฝ่ฝันอันสูงสุด
  • ขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์

ความหมาย " ลูกศิษย์ของโรงเรียนเลิงนกทา เป็นผู้มีความใฝ่ฝันอันสูงสุด จะประกอบสัมมาอาชีพด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม "

พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา[แก้]

พระพุทธศิริ

วันสำคัญของโรงเรียน[แก้]

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดยโสธร[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (ย.ส.)
2. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (ค.ช.)
3. โรงเรียนเลิงนกทา (ล.น.)
4. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม (ม.ช.)


อ้างอิง[แก้]