โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
ตราเบญจมฯ2.png
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข)
111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benchamaratrungsarit 2 School
อักษรย่อ บ.ฉ.2 / B.R.R.2
ประเภท มัธยมต้น - มัธยมปลาย
ผู้ก่อตั้ง ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
ผู้อำนวยการ นางสาว สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
จำนวนนักเรียน 2260 คน
สี น้ำเงิน-เหลือง
██████
เพลง มารช์เบญจมฯ
เว็บไซต์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532

ประวัติโรงเรียน[แก้]

[1]โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สำนักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

               เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 ตามดำริของท่าน ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ท่านคำนึงถึงสภาพปัญหาสถานที่เรียนที่มีไม่เพียงพอ กอปรกับปัญหาการจราจรที่แออัดในตัวเมืองฉะเชิงเทรา จึงมอบมายให้นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ในขณะนั้น ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ ดังนั้นจึงได้นำเรื่องการจัดหาที่ดินดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับพรุครูพิพัฒน์วัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (ดอนทอง) และนายวิโรจน์ ศรีโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง และในเวลาต่อมาพรุครูพิพัฒน์วัชรคุณได้มอบที่ดินธรณีสงฆ์ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 และมีนายชาตรี     ศิวรานนท์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา รับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน 201 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากโรงเรียนวัดดอนทอง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีครู อาจารย์ จำนวนหนึ่งจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาช่วยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ยึดรูปแบบการบริหารงานและระบบงานของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

                เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้  โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2" และแต่งตั้งให้นายอร่าม  รังสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชาตรี ศิวรานนท์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรงสฤษฎิ์ 2

                ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 59,306,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นและอาคารประกอบของโรงเรียน การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

                ในปีการศึกษา 2543 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางสาลี  เกษมรัติ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2543

                ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการเลือกให้พัฒนาเป็นโรงเรียนในฝันตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โครงการพิเศษ English Program

                ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานจากระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

                ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อรับรองการเป็น "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" ในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน โดย นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

                ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ ในระดับดี

                ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 20,900,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 . ตอกเข็ม แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552

      นายวิชัย  ธรรมเมธาพร ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่  16 พฤศจิกายน 2555

ปัจจุบัน นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดงานทำบุญ " วันสถาปนาโรงเรียน " และงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 มีอายุครบ 30 ปี ( ถ้าหากนับจากวันที่ก่อตั้งจะได้ 30 ปี แต่ถ้านับวันสถาปนาชื่อโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จะได้ 28 ปี )

รายละเอียด[แก้]

 • มีพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
 • มี 5 อาคารเรียน

อาคารต่างๆ ของโรงเรียนในปัจจุบัน[แก้]

อาคาร 1 - 3 มีลักษณะเป็นรูปตัว H

อาคาร 1[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องปกครอง ห้องธุระการ ห้องวิชาการ ห้องประชุมดอนทอง ห้องผู้อำนวยการ

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องแนะแนวและห้องเรียนระดับชั้น ม.5-6 ห้องภาษาจีนและห้องไร้พรหมแดน

ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนระดับชั้น ม.4

ชั้น 4 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.3/1,3,4,5

ชั้น 5 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.3/2 และ ม.2/3,4,5

อาคาร 2[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องทะเบียนวัดผล ห้องธนาคารความดี ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนระดับชั้น ม.5 บ้างส่วน

ชั้น 3 โรงยิมวรพิพัฒน์ ห้องเรียนชั้น ม.4 บ้างส่วน

ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้น ม.4/5 ม.3/6-9 ห้องเหมือนฝัน ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ) ห้องพักครูวิชาคณิตและอังกฤษ

ชั้น 5 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้น ม.2/1-2 ม.2/6-9 ห้องพักครูวิชาสังคมศึกษาและอังกฤษ ( ครูต่างชาติ )

อาคาร 3[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องประชุมบางไผ่ ห้องพยาบาล สหกรณ์โรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องกลุ่มสาระการเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องคณะกรรมการนักเรียน และห้องน้ำนักเรียนชาย

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ 5 ห้องคหกรรม ห้องพักครูของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องเขียนแบบ ห้องช่างไม้ ห้องประดิษฐ์ ห้องน้ำนักเรียนหญิง

ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ห้องสมุด ห้องน้ำนักเรียนชาย

ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องน้ำนักเรียนหญิง

ชั้น 5 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูวิชาภาษาไทย ห้องจริยธรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องน้ำนักเรียนชาย

อาคาร 4 อาคารผู้ใหญ่ส่ง แม่พยอม บำรุงวงศ์ หรืออาคาร English Program[แก้]

มีความสูงรวม 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นลานโล่ง

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของสำนักงาน English Program ห้องเรียนโครงการพิเศษ ม.1-ม.3EP ม.4-ม.6IP ห้องสมุด

ชั้น 3 อดีตเป็นที่ตั้งของห้องเรียนระดับชั้นม.1/1-ม.1/2 ปัจจุบันเป็นห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนโครงการพิเศษ ม.1-3CLIP ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้น 4 อดีตเป็นที่ตั้งของห้องพักครูระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนระดับชั้นม.1/3-ม.1/9

อาคาร 5[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 ก่อสร้างยังไม่เสร็จ

ชั้น 2 ยังไม่กำหนดการใช้งาน

ชั้น 3 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีสนามบาสเกตบอล,สนามฟุตบอล

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เป็นตราพระเกี้ยวซึ่งเป็นตราประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปล่งรัศมี ใต้ตราพระเกี้ยวเป็นวงกลมด้านในมีอักษรย่อ บ.ฉ.๕ ( บ.ฉ. ย่อมาจาก " เบญจมราชูทิศ ฉะเชิงเทราราชรังสฤษฎิ์ " เลข ๕ คือเลขประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ด้านล่างเป็นแถบแพรพื้นสีเหลืองขอบสีน้ำเงินมีข้อความว่า " โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 "

สีประจำโรงเรียน

คือ “ สีน้ำเงินและสีเหลือง

- สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

- สีเหลือง หมายถึง พระหรือวัด

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

         กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

         ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

ปรัชญาของโรงเรียน

         คุณธรรม  นำความรู้  สู่ความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน

สุขา  สังฆสฺส  สามคฺคี     ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข

มาร์ชประจำโรงเรียน[แก้]

มาพวกเรามาอวยชัย
ด้วยน้ำใจอันยินดี
เบญจมฯ เราจงทวี
ด้วยเกียรติเกริกไกร
ขอพวกเราจงร่วมมี
สามัคคีอันนำชัย
มาร่วมรักร่วมจิตใจ
ผูกพันไมตรี
เบญจมฯ สมนามงามสง่า
การศึกษาล้ำเลิศเทิดศักดิ์ศรี
เราทั้งหลาย พร้อมใจร่วมไมตรี
จัดให้มีการฉลองมโหฬาร
เราทุกคนขอบูชา
รำลึกคุณครูอาจารย์
ให้เป็นสุข สนุกเบิกบานทุกกาล
ไชโย ไชโย ไชโย

หลักสูตร[แก้]

เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยในรายวิชาภาษาอังกฤษได้มีหลักสูตรพิเศษที่เรียนกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรียกว่า โปรแกรม EP และ CLIP และในระดับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 ได้มีการบรรจุวิชาภาษาจีนไว้เป็นวิชาเรียนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาต่างประเทศโดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนในรายวิชานี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต

มัธยมต้น[แก้]

แผนกมัธยมต้น ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3 ห้องธรรมดา (Main School) มีจำนวน 10 ห้อง

- ม.1/1 - 1/EP จำนวน 11 ห้อง

- โครงการพิเศษ English Program และ CLIP

- ม.1-3EP และ ม.1-3CLIP

มัธยมปลาย[แก้]

แผนกมัธยมปลายมีแผนการเรียนที่เปิดในช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6 ดังนี้

- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

- อังกฤษ - คณิตศาสตร์

- ศิลป์ - ภาษา

- ห้องเรียนสองภาษา Intensive English Program จำนวน 2 ห้อง

- Math - Science 1 ห้อง

- Arts - English 1 ห้อง

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

นี้คือข้อมูลทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เท่าที่พบข้อมูลเท่านั้น[2]

 1. นายชาตรี ศิวรานนท์ ( หัวหน้าสาขา ) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 - ก่อน 21 พฤษภาคม 2534
 2. นายอร่าม  รังสินธุ์ 21 พฤษภาคม 2534 - ก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534
 3. นายชาตรี ศิวรานนท์ ( ผอ. ) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - ก่อน 9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2543
 4. นางสาลี  เกษมรัติ 9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2543 - ก่อน 16 พฤศจิกายน 2555
 5. นายวิชัย  ธรรมเมธาพร 16 พฤศจิกายน 2555 - ไม่ทราบปีสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
 6. นางปราณี ปั้นบัว ไม่ทราบปีเริ่มการดำรงตำแหน่ง - ประมาณก่อน 16 พฤษภาคม 2559
 7. นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ประมาณ 16 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

โรงเรียนในเครือเบญจมราชรังสฤษฎิ์[แก้]

 1. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 3. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 4. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 5. โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ บ้านโพธิ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 6. โรงเรียนก้อนแก้ววิทยา (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 7. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • http://www.ben2.ac.th/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=37&namemenu=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
 • http://www.ben2.ac.th/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=37&namemenu=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99