โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ตราเบญจมฯ2.png
ตราประจำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ที่ตั้ง
111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
ไทย

ราชอาณาจักรไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benchamaratrungsarit 2 School
อักษรย่อ บ.ฉ.2 / B.R.R.2
ประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ( ฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ )
สถาปนา 21 พฤษภาคม 2534

(28 ปี 247 วัน)

ผู้ก่อตั้ง ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
รหัส 1024070324
ผู้อำนวยการ นางสาว สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
จำนวนนักเรียน 2,043 คน ( พ.ศ. 2562 )
สี น้ำเงิน-เหลือง
██████
เพลง มาร์ชเบญจมฯ

เพลงเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เว็บไซต์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532

ประวัติโรงเรียน[แก้]

[1]โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สำนักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

               เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 ตามดำริของท่าน ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ท่านคำนึงถึงสภาพปัญหาสถานที่เรียนที่มีไม่เพียงพอ กอปรกับปัญหาการจราจรที่แออัดในตัวเมืองฉะเชิงเทรา จึงมอบมายให้นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ในขณะนั้น ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ ดังนั้นจึงได้นำเรื่องการจัดหาที่ดินดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับพระครูพิพัฒน์วัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (ดอนทอง) และนายวิโรจน์ ศรีโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง และในเวลาต่อมาพระครูพิพัฒน์วัชรคุณได้มอบที่ดินธรณีสงฆ์ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 และมีนายชาตรี ศิวรานนท์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา รับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน 201 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากโรงเรียนวัดดอนทอง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีครู อาจารย์ จำนวนหนึ่งจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาช่วยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ยึดรูปแบบการบริหารงานและระบบงานของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

                เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้  โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2" และแต่งตั้งให้นายอร่าม รังสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชาตรี ศิวรานนท์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรงสฤษฎิ์ 2

                ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 59,306,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นและอาคารประกอบของโรงเรียน การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

                ในปีการศึกษา 2543 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางสาลี  เกษมรัติ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2543

                ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการเลือกให้พัฒนาเป็นโรงเรียนในฝันตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โครงการพิเศษ English Program

                ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานจากระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

                ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อรับรองการเป็น "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" ในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน โดย นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

                ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ ในระดับดี

                ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 20,900,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 . ตอกเข็ม แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552

      นายวิชัย  ธรรมเมธาพร ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่  16 พฤศจิกายน 2555

ปัจจุบัน นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดงานทำบุญ " วันสถาปนาโรงเรียน " และงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 มีอายุครบ 30 ปี ( ถ้าหากนับจากวันที่ก่อตั้งจะได้ 30 ปี แต่ถ้านับวันสถาปนาชื่อโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จะได้ 28 ปี )

รายละเอียด[แก้]

 • มีพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
 • มี 5 อาคารเรียน

อาคารต่างๆ ของโรงเรียนในปัจจุบัน[แก้]

อาคาร 1 - 3 มีลักษณะเป็นรูปตัว H

อาคาร 1[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องปกครอง ห้องธุระการ ห้องวิชาการ ห้องประชุมดอนทอง ห้องผู้อำนวยการ

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องแนะแนวและห้องเรียนระดับชั้น ม.5-6 ห้องภาษาจีนและห้องไร้พรหมแดน

ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนระดับชั้น ม.4

ชั้น 4 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.3/1,3,4,5

ชั้น 5 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.3/2 และ ม.2/3,4,5

อาคาร 2[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องทะเบียนวัดผล ห้องธนาคารความดี ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนระดับชั้น ม.5 บางส่วน

ชั้น 3 โรงยิมวรพิพัฒน์ ห้องเรียนชั้น ม.4 บ้างส่วน

ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้น ม.4/5 ม.3/6-9 ห้องเหมือนฝัน ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ) ห้องพักครูวิชาคณิตและอังกฤษ

ชั้น 5 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้น ม.2/1-2 ม.2/6-9 ห้องพักครูวิชาสังคมศึกษาและอังกฤษ ( ครูต่างชาติ )

อาคาร 3[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องประชุมบางไผ่ ห้องพยาบาล สหกรณ์โรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องนาฏศิลป์และดนตรีไทย ห้องประดิษฐ์ ห้องคณะกรรมการนักเรียน และห้องน้ำนักเรียนชาย

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ 5 ห้องคหกรรม ห้องพักครูของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องเขียนแบบ ห้องช่างไม้ ห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ ห้องน้ำนักเรียนหญิง

ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ห้องสมุด ห้องน้ำนักเรียนชาย

ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องน้ำนักเรียนหญิง

ชั้น 5 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูวิชาภาษาไทย ห้องจริยธรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคลินิกคณิตศาสตร์ และห้องน้ำนักเรียนชาย

อาคาร 4 อาคารผู้ใหญ่ส่ง แม่พยอม บำรุงวงศ์ หรืออาคาร English Program[แก้]

มีความสูงรวม 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นลานโล่งใต้ถุน

ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของสำนักงาน English Program ห้องเรียนโครงการพิเศษ ม.1-ม.3EP ม.4-ม.6IP ห้องสมุด

ชั้น 3 อดีตเป็นที่ตั้งของห้องเรียนระดับชั้นม.1/1-ม.1/2 ปัจจุบันเป็นห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนโครงการพิเศษ ม.1-3CLIP ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้น 4 อดีตเป็นที่ตั้งของห้องพักครูระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนระดับชั้นม.1/3-ม.1/9

อาคาร 5[แก้]

มีความสูงรวม 5 ชั้น

ชั้น 1 ห้องประชุมพิมพยะจันทร์ ห้องวงโยธวาทิต และห้องน้ำชาย - หญิง

ชั้น 2 ห้องเรียน และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้น 3 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ทั้งหมด

โดมอาคารผู้ใหญ่ส่ง แม่พยอม บำรุงวงศ์[แก้]

เป็นอาคารทรงโดม ลานโล่ง มีเวทีสำหรับทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมงานต่างๆ


นอกจากนี้ยังมีสนามบาสเกตบอล , สนามฟุตบอลหญ้าเทียม , แปลงเกษตร , ลานจอดรถ ฯลฯ

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เป็นตราพระเกี้ยวซึ่งเป็นตราประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปล่งรัศมี ใต้ตราพระเกี้ยวเป็นวงกลมด้านในมีอักษรย่อ บ.ฉ.๕ ( บ.ฉ. ย่อมาจาก " เบญจมราชูทิศ ฉะเชิงเทราราชรังสฤษฎิ์ " เลข ๕ คือเลขประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ด้านล่างเป็นแถบแพรมีข้อความว่า " โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 " ( ไม่จำกัดสีและขนาด )

สีประจำโรงเรียน

คือ “ สีน้ำเงินและสีเหลือง

- สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

- สีเหลือง หมายถึง พระหรือวัด

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

         กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

         ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

ปรัชญาของโรงเรียน

         คุณธรรม  นำความรู้  สู่ความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน

สุขา  สฺงฆสฺส  สามคฺคี     ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

" มาร์ชเบญจมฯ "[แก้]

คำร้อง : ไม่ทราบผู้แต่ง
ทำนอง : ไม่ทราบผู้แต่ง

มาพวกเรามาอวยชัย
ด้วยน้ำใจอันยินดี
เบญจมฯ เราจงทวี
ด้วยเกียรติเกริกไกร
ขอพวกเราจงร่วมมี
สามัคคีอันนำชัย
มาร่วมรักร่วมจิตใจ
ผูกพันไมตรี
เบญจมฯ สมนามงามสง่า
การศึกษาล้ำเลิศเทิดศักดิ์ศรี
เราทั้งหลาย พร้อมใจร่วมไมตรี
จัดให้มีการฉลองมโหฬาร
เราทุกคนขอบูชา
รำลึกคุณครูอาจารย์
ให้เป็นสุข สนุกเบิกบานทุกกาล
ไชโย ไชโย ไชโย

" เพลงเบญจมราชรังสฤษฎิ์ " หรือ " เพลงกฤษณ์กังวาน "[แก้]

คำร้อง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ทำนอง : ใหญ่ นภายน

เรียบเรียง : วัฒนา ชื่นสุวรรณ

ขับร้อง : ศรีสุดา - อโศก นักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

บรรเลง : วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

ปีที่แต่ง : ประมาณปี พ.ศ. 2520 - 2535


เบญจมราชรังสฤษฎิ์

แหล่งประสิทธิ์ประสาทปัญญา

ดีเด่นทางด้านการศึกษา

ทั้งการกีฬา และความสามัคคี

ประพฤติดีมีวินัยใฝ่การเรียน

พากเพียรรักในศักดิ์ศรี

อักษรย่อ บ.ฉ. เรานี่

สมที่นามพระราชทาน

*สุขาสังฆัสสะสสามัคคี

คติมีอยู่ในดวงมาลย์

หอนาฬิกากฤษณ์กังวาน

สัญลักษณ์สมัครสมานร่วมใจ

( ซ้ำ * 1 รอบ )

**เราน้อม เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พระราชดำรัสสี่ข้อขอจำมั่นไว้

สร้างสรรค์สถาบันเราก้าวไป

เหลืองน้ำเงินยิ่งใหญ่เกริกเกรียงไกรไปชั่วกาล

( ซ้ำ ** 1 รอบ )

หมายเหตุ : เพลงเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หรือ เพลงกฤษณ์กังวาน เคยเป็นมาร์ชโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาก่อนที่จะมีมาร์ชเบญจมฯ ปัจจุบันเพลงเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หรือ เพลงกฤษณ์กังวาน โรงเรียนในเครือเบญจมราชรังสฤษฎิ์ใช้เป็นเพลงสัญญาณเรียกรวมเข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วงเช้า

หลักสูตร[แก้]

เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยในรายวิชาภาษาอังกฤษได้มีหลักสูตรพิเศษที่เรียนกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรียกว่า โปรแกรม EP และ CLIP และในระดับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 ได้มีการบรรจุวิชาภาษาจีนไว้เป็นวิชาเรียนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาต่างประเทศโดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนในรายวิชานี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต

มัธยมต้น[แก้]

แผนกมัธยมต้น ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3 ห้องธรรมดา (Main School) มีจำนวน 10 ห้อง

- ม.1/1 - 1/EP จำนวน 11 ห้อง

- โครงการพิเศษ English Program และ CLIP

- ม.1-3EP และ ม.1-3CLIP

มัธยมปลาย[แก้]

แผนกมัธยมปลายมีแผนการเรียนที่เปิดในช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6 ดังนี้

- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

- อังกฤษ - คณิตศาสตร์

- ศิลป์ - ภาษา

- ห้องเรียนสองภาษา Intensive English Program จำนวน 2 ห้อง

- Math - Science 1 ห้อง

- Arts - English 1 ห้อง

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

นี้คือข้อมูลทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เท่าที่พบข้อมูลเท่านั้น[2]

 1. นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ พ.ศ. 2533
 2. นายอร่าม  รังสินธุ์ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
 3. นายชาตรี ศิวรานนท์ ( 2 สมัย ) พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2543
 4. นางสาลี  เกษมรัติ 30 กันยายน พ.ศ. 2543 - 2551
 5. นายอำนาจ ภักดีเสน่หา 30 มกราคม พ.ศ. 2552 - 2555
 6. นายวิชัย  ธรรมเมธาพร พ.ศ. 2555 - ไม่ทราบปีสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
 7. นางปราณี ปั้นบัว ไม่ทราบปีเริ่มการดำรงตำแหน่ง - ประมาณก่อน 16 พฤษภาคม 2560
 8. นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ประมาณ 16 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน

โรงเรียนในเครือเบญจมราชรังสฤษฎิ์[แก้]

 1. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 3. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 4. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 5. โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ บ้านโพธิ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 6. โรงเรียนก้อนแก้ววิทยา (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 7. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • http://www.ben2.ac.th/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=37&namemenu=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
 • http://www.ben2.ac.th/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=37&namemenu=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99