โรงเรียนเกาะสิเหร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

โรงเรียนเกาะสิเหร่ เป็นโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเกาะสิเหร่ เริ่มก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 มีนักเรียนในขณะนั้น 14 คน เป็นชาย 9 คน เป็นหญิง 5 คน เดิมโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลบริเวณแหลมกลางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นที่อยู่ของชาวไทยใหม่หรือชาวเล เป็นชุมชนที่หนาแน่นพอสมควร มีพื้นเพภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เป็นพวกเร่ร่อน ที่ใดมีการบังคับจิตใจหรือมีโรคระบาดเกิดขึ้น ก็จะอพยพไปหาทำเลที่อุดมสมบูรณ์กว่า แต่ชาวไทยใหม่หรือชาวเลที่แหลมกลางนี้ ผิดจากพวกอื่นๆ คือ รู้จักสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีการปรับตัวเข้ากับคนไทยที่อยู่ใกล้เคียงได้ พยายามศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

 • พ.ศ. 2504 ได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนจากบริเวณแหลมกลางมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ประกอบกับชาวเลได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอีกมุมหนึ่งของเกาะ การเดินทางจึงไม่สะดวก ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำ และอยู่ไกลจากสำนักสงฆ์ จึงยากลำบากในการนำนักเรียนไปประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนา
 • พ.ศ. 2509 โอนจากกรมสามัญไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 • พ.ศ. 2515 เริ่มขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
 • พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น
 • พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ. 2552 เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน

ข้อมูลด้านการบริหาร[แก้]

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ นายประมุข ตันจำรูญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. 4 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546
 2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มี 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งแรกคือ นายธีระพงค์ วันดาว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ดำรงตำแหน่งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 ตำแหน่งที่สองคือ นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ. 3 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งนี้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549

คำขวัญของโรงเรียน

   "กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่ศึกษา"

วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2549 - 2552

  "โรงเรียนเกาะสิเหร่เป็นสถานศึกษาที่มีธรรมมาภิบาล เป็นต้นแบบของท้องถิ่น 
      มุ่งมั่นพัฒนานิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน   และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน"
    

วิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ 2553

     "สอนเด็กให้คิด เปลี่ยนชีวิตให้ถึงฝัน"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]