โรงเรียนอุดมศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนหลักสูตร ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 329 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนอุดมศึกษา ลาดพร้าว ผู้ก่อตั้งคือ ผศ.เกษมศรี วัชรสกุณี ผู้อำนวยการปัจจุบันคือ ดร.กมลวรรณ ชัยวานิศิริ

โรงเรียนอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับ โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอุดมศึกษา ก่อตั้งและวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว" ใช้อักษรย่อว่า " อ.ด.พ." มี ผศ. เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และอาจารย์ละม่อม ชื่นสำราญ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2519 ขยายห้องเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอุดมศึกษา" แต่ยังคงใช้อักษรย่อ "อ.ด.พ." เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7 นักเรียน 385 คน มี คุณครูจำเนียร ใจเย็น เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2521 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 2) โดยรับนักเรียนเพิ่มได้อีกจำนวน 4 ห้อง รวมเป็น 15 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ 630 คน และได้เพิ่มบริเวณที่ดินจากเดิมซึ่งมี 2 ไร่ 3 ตารางวา เป็น 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 3) เป็นตึกสูง 5 ชั้น แต่สร้างเสร็จเพียง 3 ชั้น รับนักเรียนเพิ่มอีก 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมดเป็น 27 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,170 คน

พ.ศ. 2524 สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 2 ชั้น จากอาคาร 3 เดิมครบ 5 ชั้นตามโครงการ รวมมีห้องเรียน 33 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,440 คน ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

พ.ศ. 2525 สร้างสระว่ายน้ำ (สระ 1) และอาคารประกอบ 1 อาคาร เพิ่มห้องเรียนเป็น 34 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,485 คน มีครูสอน 46 คน ขยายเนื้อที่เป็น 4 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา โดยมี ผศ. เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2526 สร้างห้องโภชนาการ ห้องนาฏศิลป์-ดนตรี และโรงอาหารใหม่

พ.ศ. 2528 สร้างอาคาร 5 ชั้น 1 อาคาร(อาคาร 4)

พ.ศ. 2530สร้างโรงยิมเนเซียม (อาคาร 5) เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 10 ห้อง ชั้นบนเป็นหอประชุมและโรงยิมเนเซียม รวมห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้อง และขยายที่ดินเพิ่มรวมเป็น 7 ไร่ 34 ตารางวา นอกจากนี้ยังได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเพิ่มอีก 510 ตารางวา เพื่อเป็นที่จอดรถผู้ปกครอง

พ.ศ. 2532 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น (อาคาร 6) มีห้องเรียน 15 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 8 ห้อง รวมทั้งหมดมีอาคารเรียนเป็นตึก 5 ชั้น 3 อาคาร ตึก 2 ชั้น 3 อาคาร มีจำนวนห้องเรียน 76 ห้อง พื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด 9 ไร่ 34 ตารางวา และพื้นที่ตรงข้างโรงเรียนอีก 2 ไร่ 228 ตารางวา มีนักเรียน 3,721 คน ครู 150 คน นักการภารโรง 228 คน และก่อกำเนิดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดมศึกษา

พ.ศ. 2533 สร้างห้องคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์ดีด สำหรับนักเรียนชั้นป.6 - ม.3 สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขึ้นที่ริมรั้วด้านหน้าของโรงเรียน พร้อมทั้งเปลี่ยนเสาธงใหม่

พ.ศ. 2534 ตั้งวงโยธวาทิต พร้อมสร้างห้องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ห้อง เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 สร้างห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 2 ห้อง และเพิ่มห้องเรียนพิมพ์ดีดอีก 1 ห้อง นอกจากนี้ยังเริ่มสร้างอาคาร 8 ชั้น ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอีก 1 อาคาร พร้อมห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน และอุปกรณ์การเรียน ครบครัน ทันสมัย

พ.ศ. 2535 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 85 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 3,916 คน มีครู 180 คน นักการภารโรง 85 คน

พ.ศ. 2536 ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 94 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 4,321 คน และปรับเปลี่ยนรั้วโรงเรียนใหม่

พ.ศ. 2537 สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน กว้าง 12.5 เมตร ยาว 25 เมตร (สระ 2) เพื่อให้การเรียนการสอนได้มาตรฐานสากลและสมบูรณ์แบบมากขึ้น

พ.ศ. 2539 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 7) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโครงการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 8) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ ห้องสื่อการเรียนการสอน (Resource Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต วางระบบเครือข่าย (LAN) คอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน

พ.ศ. 2541 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ ด้านหลังอาคาร 7,8 เพื่อเป็นที่จอดรถครูและผู้ปกครอง

พ.ศ. 2542 สร้างสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในบริเวณอาคาร 5 (โรงยิมเนเซียม) มี ดร. กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

พ.ศ. 2543 สร้างอาคาร 2 ชั้น บริเวณหน้าอาคาร 5 โดยจัดทำเป็นศูนย์รวบรวมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และเชาว์ปัญญา (Multiple Intelligences Center) และจัดทำเป็นศูนย์หมอภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย

พ.ศ. 2544 สร้างอาคาร 2 ชั้น ลักษณะบ้านทรงไทย เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย และดนตรีไทย

พ.ศ. 2545 ปรับสนามฟุตบอลเป็นสนามมินิกอล์ฟ (พัทกอล์ฟ) และซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่

พ.ศ. 2548 ปรับปรุงสนามบาสหน้าโรงเรียน โดยทำพื้นใหม่ทั้งหมด และปรับปรุงสระว่ายน้ำโดยการสร้างสระว่ายน้ำใหม่ มีขนาด 12 ม. x 20 ม. แทนสระ 1

พ.ศ. 2549 จัดทำศูนย์ Exploring Science ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม "ศูนย์เจริญธรรมหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์"

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสถาบัน SSCIAP, New Zealand ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดภัย สำหรับบุตร-ธิดา ในโครงการ Safety School และจัดสร้างหอนาฬิกาบริเวณหน้าโรงเรียน

พ.ศ. 2551 สร้างอาคารสวนพฤกษศาสตร์

พ.ศ. 2555 สร้างห้องปฏิบัติการการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]