โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
logo
สุภาษิต :

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี)

ปรัชญา :

ลูกสาธิตฯ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม นำทักษะพัฒนาชีวิต
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ The Demonstration School of Thepsatri Rajabhat University
อักษรย่อ ทส. / TS.
ประเภท โรงเรียนสาธิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2463 (โรงเรียนลวะศรี)
รหัส 1416011201
เว็บไซต์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอน 2 ช่วงชั้นคือช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้อาคาร 7 อาคาร 15 และอาคาร 18 ของมหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากวงเวียนศรีสุริโยทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร บนพื้นที่ 1 ไร่

ประวัติ[แก้]

"โรงเรียนลวะศรี" จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 เป็นชื่อแรกของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ ถนนวิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนรวม 67 คน ครู 8 คน เปิดสอนเป็นสองระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นสหศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก 15 ปีต่อมา เริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี 2479 รับเฉพาะนักเรียนหญิง เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6 ในปีต่อมาตามลำดับ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ 59 ไร่ 2 งาน ของกระทรวงกลาโหม ถนนนารายณ์มหาราช และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีลพบุรีเทพสตรีวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยความช่วยเหลือของทางราชการและเงินส่วนตัวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486 เปิดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 3 ปี เข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จน พ.ศ. 2497 แยกแผนกอนุบาลออกตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ พร้อมอาคารที่ใช้ชือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี มาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย สังกัดกรมฝึกหัดครู และได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมไว้สำหรับนัเรียนฝึกหัดครูสังเกตการสอนและฝึกสอน จนถึง พ.ศ. 2521 จึงงดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใช้ชื่อ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี และเปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ เป็นชื่อ สถาบันการศึกษาในกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ วิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้รับสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โรงเรียนสาธิตในปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้อาคาร 7, 15 และ 18 เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์[1]

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9

เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาแทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน

ที่มาของรูปแบบตัวอักษรราชภัฏสัญลักษณ์

แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจน ในประเด็นการปรับแผนการศึกษา ของชาติที่เด่นชัด โดยพัฒนาจากระบบ บ้าน วัด วัง และโรงเรียน โดยเฉพาะเมื่อโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงใช้กระบวนการทางปัญญาแก้ปัญหาระบบการพัฒนาประเทศ ตัวอักษรจึงเป็นประเด็นสำคัญในการจัดวางรูปแบบ ดังนั้น ตัวอักษรไทยในราชภัฏสัญลักษณ์ จึงมีโครงสร้างในลักษณะใกล้เคียงระบบสากล คือใช้อักษรโรมันแบบ Gothic หรือตัวอักษรอังกฤษแบบ Old English และอักษรขอม เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบตัวอักษร ให้สามารถแทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัย และแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ความหมายของสีพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9
 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY" (เดิมตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้านล่างเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "โรงเรียนสาธิต")

อาคารสถานที่[แก้]

อาคาร7
อาคารเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอาคารเรียนหลักอยู่ 3 อาคาร ประกอบไปด้วย

 • อาคาร 7 เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
  • ชั้น 1 ประกอบไปด้วย ห้องเอกสาร ห้องธุรการ ห้องผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล และห้องศิลปะ
  • ชั้น 2 ประกอบไปด้วย ห้องจัดแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ม.ต้น 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 2 และห้องปฏิบัติการเคมี
  • ชั้น 3 ประกอบไปด้วย ห้องพักอาจารย์แนะแนว ห้องสมุด
  • ชั้น 4 ประกอบไปด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้องเรียนปรับอากาศนักเรียนชั้นม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
  • ชั้น 5 ประกอบไปด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.3/4, ม.3/5 ห้องอาเซียน และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • ชั้น 6 ประกอบไปด้วย ห้องดนตรีไทย และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 15 เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
  • ชั้น 1 ประกอบไปด้วย ห้องกิจการนักเรียน ห้องพักครูคหกรรม
  • ชั้น 2 ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องดาราศาสตร์
  • ชั้น 3 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.2/1,ห้องนาฏศิลป์ และห้องเก็บอุปกรณ์การเรียน
  • ชั้น 4 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.2/2-ม.2/4
  • ชั้น 5 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.2/5,ม.1/1-ม.1/2
  • ชั้น 6 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.1/3-ม.1/5
 • ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคาร 18 มาเพิ่มเติม (สร้างเสร็จในปี 2556) เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
  • ชั้น 1 และ 2 เป็นใต้ถุนยกสูงเพื่อการใช้งานแบบอเนกประสงค์
  • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และห้องประชุม
  • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.4/1,ม.5/1 และม.6/1
  • ชั้น 5 ประกอบด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.4/2,ม.4/3,ม.5/2 และม.5/3
  • ชั้น 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.6/2,ม.6/3 และห้องดนตรีสากล
 • นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมต่างๆได้ เช่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงยิมพลศึกษา โรงยิมโสมสวลี ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเรียนของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และสนามกีฬามหาวิทยาลัย เป็นต้น

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์สาคร สาริมาน พ.ศ. 2501 – 2518
2 อาจารย์เฉลี่ยว การะเวท พ.ศ. 2518 – 2519
3 ดร.หอม คลายานนท์ พ.ศ. 2519 – 2520
4 อาจารย์ชาญ ทองอยู่สุข รักษาการปี พ.ศ. 2521
5 อาจารย์โรจน์ ดุลยากร พ.ศ. 2521 - 2522
6 อาจารย์ชูบุญ ใจสุข พ.ศ. 2522 – 2532
7 อาจารย์ประกอบ สมร่าง พ.ศ. 2532 – 2536
8 อาจารย์สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ พ.ศ. 2536 – 2539
9 รองอธิการบดีอนันต์ ทองทา พ.ศ. 2521 – 2523
10 อาจารย์ประทุม ศรีรักษา พ.ศ. 2539 – 2541
11 อาจารย์อดิศักดิ์ โชติเบญจมาภรณ์ พ.ศ. 2541 – 2542
12 ผู้ชวยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงษ์เกษม พ.ศ. 2543 – 2545
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ รักษาการปี พ.ศ. 2545
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิสูง พ.ศ. 2545 – 2548
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี ปานเจริญ พ.ศ. 2548 – 2552
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว รักษาการปี พ.ศ. 2552
17 ดร.ธนัตถ์ ฐิติวรทัต พ.ศ. 2552 – 2556
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี ปานเจริญ พ.ศ. 2556 – 2560
19 ดร.วิไล ทองแผ่ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

[2]

[3]

บุคลากร[แก้]

 • ผู้อำนวยการ

ดร.วิไล ทองแผ่

 • รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท

นางอรพรรณ วรรณกุล

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อ.บุญตา สุวรรโณ

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.อมรรัตน์ หรัดดี

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.สุเมธ เปียศิริ

 • อาจารย์ผู้สอน

โดย มีอาจารย์ประจำที่โรงเรียนสาธิต รวม 35 ท่าน ดังนี้

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   • อ.พนิน ศรีนวลแก้ว (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
   • อ.บุญตา สุวรรโณ
   • อ.ศศิธร มงคลทอง
   • อ.รุจิรัตน์ ใหญ่ยิ่ง
   • อ.สุภัทรา แสงบรรจบ
   • อ.นนทวัช ขวัญเริงใจ
   • อ.สุภาณี บำรุงกิจ
   • อ.สุชาวดี สุขเสนา
   • อ.ชมพูนุช ชนะภัย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   • อ.ณัฏฐกัลย์ ตั้งชัยวรรณา (หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ)
   • อ.ปณิตา วงศ์เกษม
   • อ.ญาธิป สังข์กรมภา
   • อ.สินจัย นอกสระ
   • อ.รุ่งอรุณ ต่ายโพธิ์
   • อ.อิสริยาภรณ์ ลิ้มสกุล
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   • อ.ศิริพร หรัดดี (หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ)
   • อ.อมรรัตน์ หรัดดี
   • อ.ทิติพร เพชรดี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • อ.รุ่งทิวา เกตุมาก (หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ)
   • อ.วิภาภรณ์ สิวทองคำ
   • อ.ปริฉัตร สุขาวดี
   • อ.พงษ์เทพ ไทยฉาย
   • Mr.Rich Mackereth
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   • อ.สุณีวรรณ หยดย้อย (หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ)
   • อ.อัญณี สีหะวงค์
   • อ.อมรรัตน์ ช้างน้อย
   • อ.ฉัตรชัย พันธุ
   • อ.นราพร จันสกุลณา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   • อ.เสรี แก้ววิเชียร (หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ)
   • อ.เอกพล พ่วงเพ็ชร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   • อ.อวิรุทธิ์ นพรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ)
   • อ.ปาณิสรา หาดแก้ว
   • อ.สาวินี สวนใหญ่
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   • อ.สุเมธ เปียศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ)
   • อ.กลิ่นสุคนธ์ อ่อนเงิน
   • อ.ธีนุพงศ์ นิ่งพุทซา
  • อาจารย์แนะแนวและจิตวิทยา
   • อ.นิตยา สารวงศ์
  • เจ้าหน้าที่ 13 ท่าน
  • จำนวนนักเรียนรวมประมาณ 1050 คน

เกียรติประวัติ[แก้]

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถทำคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2548 เป็นอันดับที่ 29 ของประเทศ จาก 2,875 โรงเรียน ได้คะแนนรวม 269.7 โดยจำแนกตามกลุ่มสาระดังนี้
  • ภาษาไทย ได้อันดับที่ 23 คะแนนเฉลี่ย 67.58
  • สังคมศึกษาฯ อันดับที่ 32 คะแนนเฉลี่ย 57.71
  • ภาษาอังกฤษ อันดับที่ 50 คะแนนเฉลี่ย 44.68
  • คณิตศาสตร์ อันดับที่ 18 คะแนนเฉลี่ย 49.28
  • วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 18 คะแนนเฉลี่ย 54.51 [4]
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Science Show ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ได้รับราชวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 49 จัดโดยศาลจังหวัดลพบุรี
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้น เรื่องพลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี
 • มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับฝึกอบรมโครงการเตรียมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่ายที่1-2 สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนค่ายสอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (คัดจาก 35 คน (จากส่วนภาคกลาง) เหลือ 6 คน) ไปแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงทั้งคู่ (คัดจาก 90 คน (จากค่ายสอวน.ทั่วประเทศ) เหลือ 40 คน (ที่ได้เหรียญคือ 40 คนนี้) ) และ ทางค่ายสอวน.จึงได้ส่งนักเรียนสองคนนี้ต่อให้ สสวท.รับผิดชอบ ในการส่งนักเรียนของเราเขาแข่งคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รอบ 25 คนระดับประเทศ (คัดจาก 90 คน (จากสอวน.40คน + สสวท.50คน) เหลือ 25คน) ได้แก่ นายกำพล กองเงินงาม และ นายอิสระพงศ์ จิโรจน์วงศ์[5]
 • นักเรียนสาธิต ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดลพบุรี ชนิดกีฬา เทนนิส ได้แก่ เด็กชายศุภณัฐ ศรีสงวน นางสาวปาริชาติ ดวงเกิด และ นางสาวพรรษรินทร์ แจ้งวงษ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร[แก้]

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารขึ้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร เป็นองค์อุปถัมป์ ในปีการศึกษาแรก มีการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้ใช้สถานที่ของวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร จังหวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตฯ สาขานี้จะเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคุณธรรม นำความรู้ โดยใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยมี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท คือ นางอรพรรณ วรรณกุล [6]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]


 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล อดีต รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2547 – 2549, ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2546 – 2547, ประธานกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พ.ศ. 2548 – 2549, ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) พ.ศ. 2548 – 2549
 2. คุณศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 3. ร้อยเอก นายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) ดารานักแสดง พิธีกร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

กิจกรรมต่างๆโรงเรียน[แก้]

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
รับน้อง
 • กิจกรรมภายในโรงเรียน

1. กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสาธิต กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายมของทุกปี โดยนักเรียนสาธิตจะได้ทำการไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียน นำพานดอกไม้ขึ้นบูชาครู โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธี หลักจากนั้นก็เป็นกล่าวคำปฏิญาณของนักเรียนสาธิต และในช่วงสุดท้ายจะมีการมอบโลห์ศิษย์เก่าดีเด่น เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำประโยชน์แรงเรียน และทุนหารศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและทำประโยชน์แก่โรงเรียน

2. การรับน้อง ในแต่ละปีโรงเรียนจะมีการรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้น ม.1 และ 4 ซึ่งมีกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาดังนี้

  • กิจกรรมพี่ take น้อง take โดยที่รุ่นพี่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 จับสลากชื่อน้องๆ ที่เป็นนักเรียน ม.1และ4 แล้วทำการตั้งฉายา เขียนไว้ที่ชื่อน้องที่ตนเองจับได้ น้องๆก็มีหน้าที่ในการตามหาพี่ๆตามฉายาที่ได้ตั้งไว้ โดยมีกำหนดเวลาให้น้องตามหาจนถึงก่อนพิธีไหว้ครู โดยพี่จะค่อย take น้องๆหลังจากการทำพิธีไหว้ครูจบลง
  • กิจกรรมบายสีสู่ขวัญ เป็นกิจกรรมที่พี่จัดให้กับน้องเพื่อเป็นการรับน้อง โดยประธานนักเรียนและตัวแทนจะเชิญพานบายสี มาให้ท่านผู้อำนวยการ หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการผูกข้อมือให้กับประธานนักเรียน เมื่อเสร็จแล้วพี่ร่วมร้องเพลงรับน้อง และทำการผูกข้อมือให้กับน้องๆ
  • กิจกรรมลอดซุ้มมือ โดยพี่ๆจะพาน้องๆ ไปทำการสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย แล้วพาน้องๆมาลอดซุ้มมือของพี่ โดยเริ่มจากหน้ามหาวิทยาลัยยาวไปจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการรับน้องเข้าสู่โรงเรียน
  • กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมนี้พี่จะแบ่งกันทำกิจกรรมเป็นซุ้มของแต่ละระดับชั้น ให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ๆในแต่ละห้องได้จัดเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธืที่ดีระหว่างพี่กับน้อง
  • กิจกรรมเลือกเฟรชชี่ กิจกรรมนี้จะเป็นการเลือกเฟรชชี่จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ชาย 1 คน หญิง 1 คน และนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ชาย 1 คน หญิง 1 คน โดยการเสนอชื่อของพี่ๆ และเพื่อนในโรงเรียน ทำการคัดเลือกโดยการโหวตของทุกคนในโรงเรียน

3. กิจกรรมลอยกระทง ในทุกๆปีโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง โดยมีการประกวดนางและนายนพมาศของนักเรียนในแต่ละห้อง และการแสดงของนักเรียน

4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในทุกๆปีโรงเรียนจะส่งตัวแทนนักเรียนไปทำการถวายเทียนพรรษาที่วัด ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษา

5. กิจกรรมวันปีใหม่ ภายในงานก็จะมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมีการจับสลากแจกของขวัญจากทางโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนในแต่ละชั้นจะมีการเล่นบัดดี้

6. งานสาธิตวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพเทพสตรี ซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจักนิทรรศการของทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ โรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของนักเรียน และหน่วยงานภายนอก

7. งานย้อนคืนวันอันแสนสุขของพวกเราชาวสาธิต ลวะศรี เทพสตรี เป็นงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า ตั้งแต่โรงเรียนลวะศรี จนมาเป็นสาธิต ในปัจจุบัน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2548 เมื่อปี 2550 ได้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นงานสาธิตวิชาการแทน และในปีการศึกษา 2551 ได้มีการจัดงานขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 10 มกราคม 2552 โดยถือว่าเป็นการจัดในครั้งที่ 3

8. กิจกรรมคริสต์มาสกิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติคุณแซนต้าจะมาแจกลูกอมให้นักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนำของขวัญไปส่งไว้ที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศแล้วลงทะเบียนไว้ว่าจะส่งให้ใคร หลังจากนั้นคุณเซนต้าจะนำของขวัญไปส่งให้ผู้รับตามห้องเรียน

9. การแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นการสร้างความสามัคคีของนักเรียนในโรงเรียนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยแบ่งคณะสีออกเป็น 4 สีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีชมพู(แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนสีประจำคณะเป็นสีเหลือง) มีชื่อการแข่งขันว่า สาธิตเทพสตรีเกมส์

 • กิจกรรมภายนอกโรงเรียน
สาธิตราชภัฏสัมพันธ์
หนุมานเกมส์

1. การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ (มัธยมศึกษา) กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามทั้ง 9 สถาบัน โดยจะเวียนเป็นเจ้าภาพใน 10 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 2. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 3. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 4. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในปี 2551
 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในปี 2554

สำหรับในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้รับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า "หนุมานเกมส์" มีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเป็นหนุมาน และมีมาสคอตประจำการแข่งขันคือ ลิง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี ภายใต้หัวข้องานที่ว่า วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจโลกเขียว รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ลดโลกร้อน และสุขภาวะ[7]

2. กิจกรรมลอยกระทงย้อนยุคฯ ลพบุรี ในช่วงของเทศกาลลอยกระทง ทางจังหวัดลพบุรีมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักเรียนไปร่วมในขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประจำทุกปี

อ้างอิง[แก้]

 1. คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีก่ารศึกษา 2549
 2. หนังสือที่ระลึกทำบุญตึกใหม่ งานสาธิตวิชาการครั้งที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 3. เว็บไซค์โรงเรียนสาธิต มรท. [1]
 4. คะแนนโอเน็ต 2548 สูงสุด 50 อันดับแรก
 5. เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 6. http://www.tru.ac.th/th/hotnews_upload/ckflXPd304.pdf
 7. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่21 หนุมานเกมส์


ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]