โรงเรียนสถาพรวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสถาพรวิทยา
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
เว็บไซต์stpsch.ac.th

โรงเรียนสถาพรวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสถาพรวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จัดตั้งขึ้นโดยพระครูสถาพรพุทธมนต์ (หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักเรียนยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492

ในปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้ขยายการรับนักเรียนเข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–7 และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้รับโอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสถาพรวิทยา และเปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตราสัญลักษณ์.gif

ต่อมาในปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนชั้นเรียน 2:2:2 และ 1:1:1 รวม 9 ห้องเรียน กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม โดยฉาบผนัง ทำบันได ทาสี เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างภายในอาคารเรียนทั้งหมด จนเสร็จสมบูรณ์

           ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารประกอบ อาคาร โรงฝึกงานตามแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง(2 หน่วย) เป็นเงินงบประมาณ 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

สัญลักษณ์[แก้]

  • วิสัยทัศน์ :  นักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีระเบียบมีวินัย มีความพยายาม ยึดมั่นความเป็นคนไทย นักเรียนหญิงต้องรักนวลสงวนตัว นักเรียนชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์            To desire to learn, understand on Sufficiency Economy Philosophy and be able to apply the philosophy into daily life, have morality, discipline, attempt, realize their responsibilities as Thai citizen, as well as good physical and mental health. Girls must reserve themselves. Boys must be a gentleman.
  • พันธกิจ            1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์            3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล            4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล            5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • กลยุทธ์            1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์            3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้            4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามาตรฐานสากล            5. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
  • เป้าประสงค์ :  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง
  • คำขวัญประจำโรงเรียน : ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำความเป็นไทย กายใจสมบูรณ์
  • ปรัชญาโรงเรียน : อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
  • อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  มีความรู้ มีคุณธรรม
  • เอกลักษณ์โรงเรียน : งามอย่างวิถีไทย ใส่ใจความพอเพียง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]