โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Satree Wat Mahapruttaram Girls' School under the Royal Patronage of her Majesty the Queen
ไฟล์:สัญลักษณ์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์.jpg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.พ.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญธมฺเมน กิตฺติ ปปฺโปติ
บุคคลย่อมได้เกียรติ เพราะประพฤติธรรม
สถาปนา3 ธันวาคม พ.ศ. 2461
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผู้อำนวยการนางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ ผู้อำนวยการสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์
ระดับปีที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียน2,142 คน
สีกรมท่า-ฟ้า ██████
เพลงเพลงมาร์ชมหาพฤฒาราม โดย วงดนตรีสุนทราภรณ์
เว็บไซต์www.mps.ac.th

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสตรีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2551 ได้ฉายานามว่าเป็น "โรงเรียนหมายเลขสอง" โดยผู้ที่เข้าเรียนจะเรียกว่า "พลเมืองหมายเลขสอง" โดยฉายานี้มีที่มาจากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่บุตรี เผือดผ่องศึกษาอยู่


ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 เปิดสอนครั้งแรก โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 109 คน อาจารย์ 3 คน และมี นางสุภาพ ตีระนันทน์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เพิ่มชั้นเรียนตามลำดับ จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงมัธยมปีที่ 8 แต่ต่อมาได้ทำการยุบชั้นมัธยมปีที่ 7 – 8 ตามแผนการศึกษาของชาติสมัยนั้น

พ.ศ. 2514 เปลื่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม และโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามเข้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยโรงเรียนได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนถึง 3 ครั้ง

  • ครั้งแรก 10 กันยายน พ.ศ. 2499 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์
  • ครั้งที่สอง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2504 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานพิธีเปิดหอประชุมและอาคารเรียน
  • ครั้งที่สาม 1 มีนาคม พ.ศ. 2511 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานฉลองครบ 50 ปี ของโรงเรียน

พ.ศ. 2539 เปลื่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามความประสงค์ของกรมสามัญศึกษาเพื่อความเหมาะสม

พ.ศ. 2544 ได้เร่งพัฒนาทางด้านวิชาการ พร้อมกับการพัฒนาของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมเต็มที่ในการปฏิรูปการศึกษา โดยเร่งส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนสนับสนุนให้มีครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ ตลอดจนการระดมสรรพกำลังจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมีการเน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน และพัฒนาครูอาจารย์ด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนคิดและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

 1. นางสุภาพ ตีระนันท์ (พ.ศ. 2461-2486)
 2. นางเสนาะจิต สุวรรณโพธิ์ศรี (พ.ศ. 2486-2496)
 3. นางระเบียบ ลิมอักษร (พ.ศ. 2496-2497)
 4. คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ (พ.ศ. 2497-2511)
 5. คุณหญิงสนองนาฏ จารุดิลก (พ.ศ. 2511-2525)
 6. นางวิเชียร สามารถ (พ.ศ. 2525-2533)
 7. นางสุมาลี รัตนปราการ (พ.ศ. 2533-2537)
 8. นางผ่องศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2537-2539)
 9. นางสมใจ ไกรยูรวงศ์ (พ.ศ. 2539-2541)
 10. นายประวิทย์ พฤทธิกุล (พ.ศ. 2541-2543)
 11. นางสาวเฟื่องฟ้า ประดิษฐพจน์ (พ.ศ. 2543 - 2544)
 12. นางรัตนา เชาว์ปรีชา (พ.ศ. 2544 - 2551)
 13. นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ (พ.ศ. 2551 - 2554)
 14. นายธีระพงศ์ นิยมทอง (พ.ศ. 2554 - 2557)
 15. นางอาลัย พรหมชนะ (พ.ศ. 2557 - 2562)
 16. นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกบัวหลวง สัญลักษณ์ของโรงเรียน

"พึงถือดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ประจำ ยึดมั่นในอุดมคติที่จะนำเหล่าหนึ่งในดอกบัวหลวง ให้ผุดพ้นสายธาร บานรับแสงรวีได้ในการต่อไป"


ความหมายของสีประจำโรงเรียน[แก้]

กรมท่า ███ หมายถึง ความมั่นคง และความสงบสุข

ฟ้า ███ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ และความสดใส


รายละเอียดภายในโรงเรียน[แก้]

ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)และช่วงชั้นที่ 4(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนหญิง มีเนื้อที่ 5 ไร่ 65.86 ตารางวา มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 5 หลัง

อาคาร 1 ( ตึกโสณบัณฑิต ) อาคาร 4 ชั้น

อาคาร 2 ( ตึกพิทยลาภ ) อาคาร 4 ชั้น

อาคาร 3 ( ตึกศรีพฤฒา ) อาคาร 5 ชั้น

อาคาร 4 ( ตึกสมจิตต์ ) อาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

อาคาร 5 ( ตึกคหกรรม ) อาคาร 4 ชั้น

อาคาร 6 ( อาคารรวมน้ำใจ ) อาคาร 4 ชั้น อาคารสร้างใหม่ปี พ.ศ. 2540

โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′55″N 100°30′59″E / 13.7319855°N 100.5164534°E / 13.7319855; 100.5164534