โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
พระรามแผลงศร.png
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ถนนใสสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครไทย ประเทศไทย47000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sakolrajwitthayanukool School
อักษรย่อ ส.ก.ร. / S.K.R
ประเภท โรงเรียนรัฐ
โรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ก่อตั้ง พ.ศ. 2454
รหัส 1047540626
จำนวนนักเรียน 4,182 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี

สี          ขาว - แดง
เพลง มาร์ชสกลราชวิทยานุกูล
เว็บไซต์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร เปิดสอนแบบโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานเพียงแต่พอทราบจากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระผู้พระราชทานการศึกษาแก่ทวยราษฎร์พระองค์ ได้ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองต่างๆ การเรียนการสอน ในจังหวัดสกลนครได้มีขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านด้วย

โดย มีโรงเรียนเดิมตั้งอยู่วัดกลาง (บริเวณตลาดศรีคูณเมืองปัจจุบัน) มีชื่อเรียกว่า “ โรงเรียนวัดกลางรามวิทยา ” โดยมีพระครูคำ เป็นผู้ดำเนินการสอน บางครั้งก็ย้ายไปสอนตามบ้านข้าราชการในสมัยนั้นบ้าง นักเรียนในสมัยนั้นเมื่อจบหลักสูตรก็ต้องออกไปรับราชการเป็นเสมียน เท่าที่ทราบจากการบอกเล่าโดยย่อมีเพียงเท่านี้ ต่อมาโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และปรับปรุงหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้

พ.ศ. 2454 ได้ย้ายมาจากวัดกลาง มาตั้งที่โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลในปัจจุบัน มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ ยกพื้นสูง มีหน้ามุขหนึ่งมุขสี่หน้องเรียน

พ.ศ. 2455 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในเมืองสกลนครร่วมกันบริจาคทรัพย์ สร้างอาคารใหม่เพิ่ม เป็นอาคารไม้หลังคามุงกระเบื้อง ได้รับการสถาปนาชื่อเป็น “ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ” ทำบุญฉลองและเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2455 จึงถือเอาวันที่ 23 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล[1]

พ.ศ. 2461 ได้รื้ออาคารเรียนหลังเดิมสร้างใหม่เป็นเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ย มีแปดห้องเรียน หันหน้าออกสู่ถนนด้านทิศใต้ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2463

พ.ศ. 2467 ได้ขยายเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ. 2475 ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นเรือนไม้สูง เสาอิฐถือปูน มีเก้าห้องเรียน

พ.ศ. 2480 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2503 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมวิทยาศาสตร์ (ตว.1) ม.7-ม.8 นายแก้ว อุปพงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ขณะนั้นได้เชิญชวนคหบดีเมืองสกลนคร นายเขียน-นางบัวแถว มาลัยกรอง บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียน ชื่อ “ ตึกมาลัยกรอง ”

พ.ศ. 2510 นายสำเริง นิลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น ได้เสนอรวมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสตรีสกลรัตน์และโรงเรียนการช่างสตรีสกลนครเข้าด้วยกัน

พ.ศ. 2501 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ให้รวม 3 โรงเรียนเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล” ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา เพื่อใช้หลักสูตร คมส.( โครงการ โรงเรียนมัธยมแบบผสม) โดยความร่วมมือช่วยเหลือของ USOM เนื่องจากบริเวณโรงเรียนเดิมมีโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกั้นอยู่ ทำให้ไม่สะดวกต่อการบริหารงานด้านการเรียนการสอน ดังนั้น ทางโรงเรียนและจังหวัดได้ทำเรื่องเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ขอแลกเปลี่ยนบริเวณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กับ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล กระทรวงศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินการตามประสงค์ ซึ่งมีที่ตั้งและอาณาเขตดังเช่นปัจจุบัน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พุทธศักราช 2552 (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พุทธศักราช 2553 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,990 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 189 คน มีนายประทวน สมบูรณ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

พ.ศ. 2554 วันที่ 23 มกราคม 2554 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ทำการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี 2454 จากวัดกลางรามวิทยา สู่ สกลราชวิทยานุกูล

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

“การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างสรรค์ และผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อการนำความรู้มาใช้ให้บังเกิดผลดีแก่ตนเอง และสังคมทั้งชุมชนที่ตนต้องตอบแทน”

 นโยบายโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

1. สนองนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

4. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

5. พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสู่มาตรฐานสากล ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในความเป็นไทย

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด

7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

8. พัฒนาห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ได้ระดับมาตรฐานสากล

9. พัฒนาห้องปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาตรฐานระดับสากล

10. เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน

เพลง มาร์ชสกลราชวิทยานุกูล[แก้]

  สกลราชวิทยาอาณาจักร       สัญลักษณ์ศรรามงามสง่า
เป็นหลักชัยศูนย์ประสิทธิ์วิทยา     วัฒนาผดุงราชชูชาติไทย
สกลราชวิทยาอาณาเขต         ศรรามเมศร์มิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
รั้วขาวแดงแดนวิสุทธิ์วุฒิไกร      สร้างชาติไทยเทิดธานีศรีสกล
ธงขาวแดงเด่นงามรามสถิต       ผนึกศิษย์ขาวแดงทุกแห่งหน
ลูกขาวแดงแกร่งวิชากล้าอดทน     แม้ชีพตนถวายราชเป็นชาติพลี
สกลราชวิทยาประกาศิต          ประสาทวิทย์ฟูเฟื่องเรืองศักดิ์ศรี
เลิศกีฬาชาญฉลาดมารยาทดี      สามัคคีไทยคู่หล้าสถาพร

รายนามผู้บริหาร อาจารย์ใหญ่[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระครูคำ ก่อน - พ.ศ. 2454
2 ขุนบริรักษ์สิกขาการ พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2461
3 ราชบุรุษทัศน์ วีระกุล พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2463
4 ขุนภูมิภักดิ์ศึกษาการ(สอน ภูมิภักดิ์) พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2472
5 นายสนิท สุวรรณทัต พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2482
6 นายถวิล สุริยนต์ พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2483
7 นายสนอง สุขสมาน พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
8 นายพิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2487
9 นายเรวัต ชื่นสำราญ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2490
10 นายเหลือ คำพิทักษ์ พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2494
11 นายแก้ว อุปพงษ์ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2503
12 นายสุวิต โรจนชีวะ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2511
13 นายสำเริง นิลประดิษฐ์ พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2517
14 นายมงคล สุวรรณพงษ์ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2529
15 นายนิรัตน์ วิภาวิน พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533
16 นายบุญธรรม กัลยาบาล พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
17 นายล้วน วรนุช พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
18 นางสุมาลี บุณยารมย์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
19 นายแสง ชานัย พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
20 นายเบญจกูล ศิริพรรณ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549
21 นายสมชาย โสมรักษ์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
22 นายประทวน สมบูรณ์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]