โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
Salatuekwittaya School
ที่ตั้ง
98/1 หมู่ 16 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ไทย ประเทศไทย
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญมีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ผู้อำนวยการนางสุภัทรา สภาพอัตถ์
สี██████ เหลือง-น้ำเงิน
เพลงมาร์ช ศ.ต.ว.
เว็บไซต์salatuek.ac.th

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา (อังกฤษ: Salatuekwittaya School) (อักษรย่อ:ศ.ต.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่ 35 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 8 หลัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 จาก ฯพณฯ นายแพทย์บุญสม มาติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น โดย พระครูสิทธิชัยวิศาล (หลวงพ่อลำเจียก ติสฺสวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาตึก ได้ใช้ที่ดินส่วนตัวของเจ้าอาวาส จำนวน 35 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ก่อสร้างโรงเรียน ในการก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกมีอาคารเรียนชั่วคราวโครงไม้ชั้นเดียว จำนวน 1 หลังซึ่งเจ้าอาวาสวัดศาลาตึก ร่วมกับคณะพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายปัญจะ จงมีสุข รักษาการอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6 ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือนางสุภัทรา สภาพอัตถ์ และนายอรุณ เล้าอรุณ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

ที่อยู่โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ที่ตั้ง 98/1 หมู่ 16 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์ : 032–291307 โทรสาร : 032–291308

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปรัชญา ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำชุมชน 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มีมาตรฐานในระดับสากล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เต็มตามศักยภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ แบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและสนใจ ด้วยวิธีที่หลากหลาย

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและ พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม


เกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียน ศาลาตึกวิทยา โรงเรียน มาตรฐานสากล World Class Standard School

โรงเรียนคุณภาพ สสวท

เด็กชายธีรพงษ์ โพธิ์ทอง ได้รับการคัดเลือกนักฟุตบอลยุวชนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 14 ปี ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รอบคัดเลือก AFC U-14 CHAMPIANSHIP 2014 QUALIFIERS ณ กรุงเนย์ปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

เด็กชายสรวิช เพชรป้อม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เถ้าแก่น้อยฟุตบอลคลินิก ฝึกซ้อมกับ ซิโก้ 3วัน 2คืน ณ กิเลนวัลเลย์ (1 ใน 11 คน จากการคัดเลือกทั่วประเทศไทย)

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 ระดับชาติ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6 ระดับชาติ

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รายการอลิอันช์อยุธยาจูเนียร์ แคมป์ 2015 ภาคกลาง ตัวแทนทีมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับประเทศ

ตัวแทน จังหวัดนครปฐมกีฬาสีนักเรียนนักศึกษา นครศรีธรรมราชเกมส์ ในฐานะรองแชมป์เก่า ระดับประเทศที่เชียงรายเกมส์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์

รางวัลชนะเลิศ coke cup 2014 ภาคตะวันตก

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจวบฯเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ขุนด่านเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • อัตลักษณ์ของสถานศึกษา: มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
  • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา: ฟุตบอลลือชื่อ งานอาชีพลือชา
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน: พระพุทธมิ่งมงคล
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นประดู่
  • สีประจำโรงเรียน: เหลือง - น้ำเงิน หมายถึง การมีศรัทธาต่อคุณธรรมอย่างมั่นคง
  • คำขวัญของโรงเรียน: ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำสังคม


เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา[แก้]

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
16 บ้านศาลาตึก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
8 บ้านหนองจิก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
9 บ้านกำแพงแสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
14 บ้านอ้อกระทุง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
12 บ้านห้วยรางเกตุ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
10 บ้านหนองโสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
23 บ้านห้วยผักชี ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
5 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
7 บ้านไร่แตงทอง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
5 บ้านรางหมัน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
7 บ้านบัวแดง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
3 บ้านหนองกร่าง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
1 บ้านทุ่งบัว ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน[แก้]

สง่างามสมความคิดไกล กว้าง ลึก วัดศาลาตึก ลึกล้ำน้อมนำคุณค่า
ใช้ความรู้ สร้างถิ่นฐาน สร้างภูมิปัญญา สร้างแหล่งศึกษา พร้อมพาท้องถิ่นก้าวไกล
ปัจจุบันมุ่งมั่นเน้นการศึกษา ซ้องกันทั้งหล้า “ศาลาตึกวิทยา” ยิ่งใหญ่
คติพจน์ “ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำสังคม”
สัญลักษณ์ต้นไม้ คือ ต้นประดู่ ยืนเด่นเคียงคู่ ผูกขวัญสัมพันธ์สุขสม
ดังสีรวมรัก เหลือง-น้ำเงิน มั่งคงเกลียวกลม ปรัชญาคำคม “ภาวนามยฺ ปญฺญา”
อุดมการณ์ของเรายึดมั่นศักดิ์ศรี รักษ์ดี ทำดี จิตดีศีลธรรมสง่า
“ศ.ต.ว” ย่อปักเสื้อเหนือทรวงเด่นตา ชาติ ศาสนา  พระวงศ์ราชา ภักดีนิรันดร์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]