โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
200px
ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน การงานเต็มที่ ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อส่วนรวม
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
97 หมู่ที่ 6 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srisamrongchanupatham School
อักษรย่อ ศ.ช. / S.CH. / SSR
ประเภท รัฐ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 28 กันยายน พ.ศ. 2501
ผู้ก่อตั้ง พจน์ จิตต์ภักดี
รหัส 1007640601
เพลง มาร์ช ศ.ช. / สามสี / ลาร่มจามจุรี
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (Srisamrongchanupatham School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นโรงเรียนประจำอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2501 ณ ทุ่งคลองกระบาย (โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงในปัจจุบัน) ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ก่อนที่จะย้ายมาตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบัน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เป็นสถานศึกษาประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีนักเรียนประมาณ 1,700 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 80 คน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยประชาชนชาวอำเภอศรีสำโรง และนายพจน์ จิตต์ภักดี โดยการประชุมของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเดินทางไปเรียนที่อำเภอสวรรคโลก หรืออำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าใดนัก

โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคาร ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากประชาชนหลายท้องที่ในการบริจาคเงินและทรัพย์สินต่างๆ จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ให้ชื่อว่าอาคาร "ศรีสุวรรณประชาเสริม" ตั้งอยู่ที่สาธารณะประจำตำบลสามเรือน (ทุ่งคลองกระบาย) มีนายพจน์ จิตต์ภักดี เป็นครูใหญ่คนแรก

ต่อมากรมวิสามัญศึกษา ได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2505 โดยทางคณะกรรมการโรงเรียนวางโครงการขยายอาคารเรียนเป็น 7 ห้องเรียน ซึ่งได้ขอบริจาคเงินจากประชาชนสมทบเพิ่มเติม เปิดใช้ในปีการศึกษา 2506 โดยมีนายสุชาติ สุประกอบ เป็นผู้รักษาการครูใหญ่

ไฟล์:Ssr123.jpg
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

นายแสวง ทองพันชั่ง หัวหน้าสถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง และนายลออ นิลกำแหง ไปติดต่อขอที่ดินจากอาจารย์ถมยา บุญยเกตุ หัวหน้ากองค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม กระทรวงการเกษตร เนื่องจากได้รับอนุมัติจากกรมวิสามัญศึกษาให้ย้ายโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ไปสร้างใหม่ในที่ดินของสถานีกสิกรรมศรีสำโรง ในปีการศึกษา 2510 แล้วจึงยกให้แก่กรมวิสามัญศึกษา เป็นจำนวน 70 ไร่ 45 ตารางวา และได้ย้ายมา ณ พื้นที่ปัจจุบันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2513 และเปิดการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-ม.ศ.5) เมื่อปีการศึกษา 2519 และต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างพร้อมทั้งโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มจนถึงปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีที่ดินประมาณ 82 ไร่ 6 ตารางวา ในปัจจุบัน [1]

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ผ่านการประเมินโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [2] และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา [3]


ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

คติพจน์ ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน การงานเต็มที่ ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อส่วนรวม

ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว

อักษรย่อ ศ.ช.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจามจุรี

ที่ตั้ง 97 หมู่ 6 ถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 101) ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

เว็บไซต์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

พระพุทธรูป พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ

ไฟล์:พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ.jpg
พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ

อาคารสถานที่[แก้]

อาคาร ๑ ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อาคาร ๒ เป็นอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาคาร ๓ เป็นอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาคาร ๔ ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน

อาคาร ๕ ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

นอกจากนี้ยังมีอาคารต่าง ๆ ได้แก่ อาคารเรียนคหกรรม 1 หลัง อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2 หลัง อาคารพลศึกษา ห้องสภานักเรียน โรงอาหาร โรงจอดรถ หอประชุมโรงเรียน หอประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคารศรีสุวรรณประชาเสริม (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) โรงกลั่นน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลชายหาด และศูนย์การเรียนรู้ "50 ปี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์"

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชโรงเรียน (มาร์ช ศ.ช.) คำร้อง - ทำนอง โดย ธนิต ผลประเสริฐ บิดาของหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา (ยุวธิดา ผลประเสริฐ) [4] และอดีตสมาชิกวงสุนทราภรณ์ [5]

สามสี คำร้อง - ทำนอง โดย อรุณ ชาญสุวรรณ ซึ่งเคยใช้เป็นเพลงมาร์ชโรงเรียนเพลงเก่า[6]

ลาร่มจามจุรี เป็นเพลงที่ใช้ในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

การศึกษา[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียนรู้ ได้แก่

1.แผนการเรียนรู้เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.แผนการเรียนรู้เน้นภาษา-สังคม

3.แผนการเรียนรู้เน้นภาษา-สังคม-อาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียนรู้ ได้แก่

1.แผนการเรียนรู้เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.แผนการเรียนรู้เน้นภาษา-สังคม-อาชีพ (อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป์ และคหกรรม)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]