โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
97 หมู่ที่ 6 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srisamrongchanupatham School
อักษรย่อ ศ.ช. / S.CH. / SSR
ประเภท รัฐ
คติพจน์ ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน การงานเต็มที่ ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อส่วนรวม
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 28 กันยายน พ.ศ. 2501
ผู้ก่อตั้ง พจน์ จิตต์ภักดี
รหัส 1007640601
เพลง มาร์ช ศ.ช. / สามสี / ลาร่มจามจุรี
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (Srisamrongchanupatham School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นโรงเรียนประจำอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2501 ณ ทุ่งคลองกระบาย (โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงในปัจจุบัน) ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ก่อนที่จะย้ายมาตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบัน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เป็นสถานศึกษาประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีนักเรียนประมาณ 1,700 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 80 คน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยประชาชนชาวอำเภอศรีสำโรง และนายพจน์ จิตต์ภักดี โดยการประชุมของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเดินทางไปเรียนที่อำเภอสวรรคโลก หรืออำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าใดนัก

โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคาร ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากประชาชนหลายท้องที่ในการบริจาคเงินและทรัพย์สินต่างๆ จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ให้ชื่อว่าอาคาร "ศรีสุวรรณประชาเสริม" ตั้งอยู่ที่สาธารณะประจำตำบลสามเรือน (ทุ่งคลองกระบาย) มีนายพจน์ จิตต์ภักดี เป็นครูใหญ่คนแรก

ต่อมากรมวิสามัญศึกษา ได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2505 โดยทางคณะกรรมการโรงเรียนวางโครงการขยายอาคารเรียนเป็น 7 ห้องเรียน ซึ่งได้ขอบริจาคเงินจากประชาชนสมทบเพิ่มเติม เปิดใช้ในปีการศึกษา 2506 โดยมีนายสุชาติ สุประกอบ เป็นผู้รักษาการครูใหญ่


นายแสวง ทองพันชั่ง หัวหน้าสถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง และนายลออ นิลกำแหง ไปติดต่อขอที่ดินจากอาจารย์ถมยา บุญยเกตุ หัวหน้ากองค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม กระทรวงการเกษตร เนื่องจากได้รับอนุมัติจากกรมวิสามัญศึกษาให้ย้ายโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ไปสร้างใหม่ในที่ดินของสถานีกสิกรรมศรีสำโรง ในปีการศึกษา 2510 แล้วจึงยกให้แก่กรมวิสามัญศึกษา เป็นจำนวน 70 ไร่ 45 ตารางวา และได้ย้ายมา ณ พื้นที่ปัจจุบันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2513 และเปิดการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-ม.ศ.5) เมื่อปีการศึกษา 2519 และต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างพร้อมทั้งโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มจนถึงปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีที่ดินประมาณ 82 ไร่ 6 ตารางวา ในปัจจุบัน [1]

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ผ่านการประเมินโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [2] และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา [3]


ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

คติพจน์ ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน การงานเต็มที่ ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อส่วนรวม

ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว

อักษรย่อ ศ.ช.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจามจุรี

ที่ตั้ง 97 หมู่ 6 ถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 101) ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

เว็บไซต์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

พระพุทธรูป พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ

อาคารสถานที่[แก้]

อาคาร ๑ ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อาคาร ๒ เป็นอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาคาร ๓ เป็นอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาคาร ๔ ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน

อาคาร ๕ ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

นอกจากนี้ยังมีอาคารต่าง ๆ ได้แก่ อาคารเรียนคหกรรม 1 หลัง อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2 หลัง อาคารพลศึกษา ห้องสภานักเรียน โรงอาหาร โรงจอดรถ หอประชุมโรงเรียน หอประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคารศรีสุวรรณประชาเสริม (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) โรงกลั่นน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลชายหาด และศูนย์การเรียนรู้ "50 ปี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์"

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชโรงเรียน (มาร์ช ศ.ช.) คำร้อง - ทำนอง โดย ธนิต ผลประเสริฐ บิดาของหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา (ยุวธิดา ผลประเสริฐ) [4] และอดีตสมาชิกวงสุนทราภรณ์ [5]

สามสี คำร้อง - ทำนอง โดย อรุณ ชาญสุวรรณ ซึ่งเคยใช้เป็นเพลงมาร์ชโรงเรียนเพลงเก่า[6]

ลาร่มจามจุรี เป็นเพลงที่ใช้ในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

การศึกษา[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียนรู้ ได้แก่

1.แผนการเรียนรู้เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.แผนการเรียนรู้เน้นภาษา-สังคม

3.แผนการเรียนรู้เน้นภาษา-สังคม-อาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียนรู้ ได้แก่

1.แผนการเรียนรู้เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.แผนการเรียนรู้เน้นภาษา-สังคม-อาชีพ (อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป์ และคหกรรม)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ภาพถ่ายทางอากาศจาก wikimapia