โรงเรียนศรีราชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีราชา
ตราประจำโรงเรียนศรีราชา
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนรัฐบาล

สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญเก่งวิชา กีฬาดี มีน้ำใจ
สจฺ จํเว อมตา วาจา
(คำสัตย์แล คือวาจาที่ไม่ตาย)
ผู้ก่อตั้งนายพัลลภ ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการนายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี██████ สีฟ้า-สีแดง
เพลงเพลงมาร์ชศรีราชา
เว็บไซต์www.sriracha.ac.th www.facebook.com/sriracha.src

โรงเรียนศรีราชา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยมี นายพัลลภ ทองประเสริฐ เป็นครูใหญ่ท่านแรก แต่เดิมอาศัยเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาเปิดทำการสอนชั้วคราว และได้ย้ายมาในพื้นที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดกับสำนักงานทางหลวงที่ 12 สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 และประตู 3 (ประตูด้านหลังโรงเรียน) ติดกับพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอศรีราชา สามารถเดินทางทะลุผ่านกันได้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 99 ตารางวา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

พ.ศ. 2494 เปิดทำการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยมีนายพัลลภ ทองประเสริฐ เป็นครูใหญ่ท่านแรก อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาทำการสอนชั่วคราว และใช้อักษรย่อว่า ชบ.12

พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2497 นายพัลลภ ทองประเสริฐ ลาออก กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้ นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์ มาดำรงตำแหน่งแทน ในปีนี้กระทรวงศึษาธิการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีราชา ในที่ดินราชพัสดุของกระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ 15 ไร่ อาคารไม้ 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ส้วม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และย้ายมาทำการสอนในที่แห่งใหม่ (ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2498 เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมปลาย ขยายชั้นเรียนเพิ่มถึง ม.6

พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ. 2502 สมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา ร่วมกับสภาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันหาเงินสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2504 นายประทีป สุขวารี ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศรีราชาแทน นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์

พ.ศ. 2505-2506 ดำเนินการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน โดยขยายพื้นที่หลังอาคารเรียนและด้านข้างทั้งสองด้าน ปรับปรุงถนนในโรงเรียนและขายรั้วโรงเรียน

พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบที่ 2 (ค.ม.ส.2) เน้นด้านเกษตรกรรม

พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง อาคารห้องสมุด อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง โรงฝึกงานเกษตร 1 หลัง และเรือนเพาะชำ 1 หลัง

พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคหกรรมศิลป์ 1 หลัง

พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 6 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์โรงฝึกงานอุตสาหกรรมลป์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารประกอบ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง

พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1หลังและได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาสร้างอาคารชั่วคราว 2 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2517 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2517 นางพอพิศ กีรติอังกูร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายประทีป สุขวารี ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 318 ป. บ้านพักครูเพิ่ม 1 หลัง และส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ) แห่งจิตภาวันวิทยาลัย ช่วยดำเนินการสร้างหอประชุม "จิตตภาวณูปถัมภ์" 1 หลัง ปัจจุบันได้ทำการรื้อไปแล้วเนื่องจากนำพื้นที่มาปรับปรุงสนามกีฬามาตรฐาน

พ.ศ. 2519 ได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 5 ห้องเรียน 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียนแบบ 318 ค. 1 หลังและอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2521 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521 นางพอพิศ กีรติอังกูร ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลังและส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2522 นายแสวง ภัทรพิศาล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522 นายชะนะ กมลานนท์ ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 1 หลัง โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจาก คณะครู-อาจารย์ นักการภารโรง นักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา และนักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่อำเภอศรีราชา ในการสร้างหอพระพุทธศรีชินราชาและทำพิธีเปิดโดย นายเบญจกุล มะกะระธัช ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 นายปราศัย ชลวาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2530 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เปิดป้ายอาคาร "รวมใจน้อมเกล้า" ซึ่งเป็นเรือนพยาบาลสร้างด้วยเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/30 1 หลัง

พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงานคหกรรมแบบ 102/27 1 หลัง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 นายธวัฒน์ อังคะนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา แทน นายปราศัย ชลวาสิน ซึ่งเกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 101 ล/27 จำนวน 1 หลังและสร้างห้องน้ำ แบบมาตรฐาน 6 ที่ / 27 อีก 1 หลัง รื้อหอประชุม 1 อาคารฝึกงานคหกรรม และอาคารพักครู คหกรรมเพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างหอประชุมดังกล่าว สร้างรั้วมาตรฐานด้านตะวันออกติดกับสำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา โดยบริษัท เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด และดำเนินการเปลี่ยนชื่อสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา เป็นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชาง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 นายประเสริฐ มงคล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2537 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอุทัย พิมพ์ใจชน และ นายธงชัย พิมพ์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรเงินสร้างสนามกรีฑามาตรฐาน 400 เมตร 1 สนาม และอาคาร ร้านค้า 1 หลัง ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวง มหาดไทย (งบพัฒนาจังหวัด) สร้างถังส่งน้ำ จำนวน 1 ถัง

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างถนนลาดยาง เป็นเงิน 400,000 บาท และขุดบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 นายสมคิด ดีรัศมี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชาแทน นายประเสริฐ มงคล ซึ่งเกษียณอายุราชการ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นายสำเนา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2543-2544 สร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/2542(หลังคาทรงไทย) งบประมาณ 19,837,000 บาท ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดโรงเรียนด้วยงบสนับสนุนจาก อบจ. ชลบุรี 1,000,000 บาทปรับปรุงห้องสมุดเดิมเป็นห้องประชุมชื่อ"ห้องพุทธรักษา" ปรับปรุงห้องด้านล่างอาคาร5ด้านตะวันตกเป็นห้อง"สุพรรณิการ์" วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2545-2546 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

 1. เทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 400,000 บาท ในการสร้างเวทีกลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านดนตรีศิลปการแสดง และกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ
 2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการสร้างอาคารศูนย์กีฬาชุมชนเมืองศรีราชา จำนวนเงิน 14,000,000 บาท
 3. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา ได้ให้การสนับสนุนปรับปรุงศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 3,000,000 บาท

พ.ศ. 2547-2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

 1. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นซอฟแวร์ภาษาต่างประเทศ 500,000 บาท
 2. เทศบาลตำบลศรีราชา 200,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬา
 3. ทุนการศึกษานักเรียนจากเอกชน 154,500 บาท

พ.ศ. 2550 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

 1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะโครงการช้างเผือกนักกีฬาฟุตบอล
 2. รับมอบทุนการศึกษาในโครงการ 80 พรรษามหามงคล จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพันธมิตร

พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียน

พ.ศ. 2552 โรงเรียนปรับปรุงสนามกีฬาโดยงบอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับงบจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างอาหารหอประชุมแบบ 100/27 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเครือไทยออยล์ แหลมฉบังพาวเวอร์ และสหโคเจน รวมทั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี เป็นจำนวน 9,000,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารหอสมุด แบบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น

พ.ศ. 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทำพิธีเปิดป้ายอาคาร "หอสมุดโรงเรียนศรีราชา" และ "ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก" โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

พ.ศ. 2559 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา จนถึงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 และมี นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีราชา[แก้]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีราชา[แก้]

 • ศ.ร.ช. หมายถึง ชื่อย่อของโรงเรียนศรีราชา
 • วงกลมที่ล้อมรอบ หมายถึง ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
 • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ความสง่างาม
 • คบเพลิงและรัศมี หมายถึง ความโชติช่วง สว่างไสวแห่งความรู้

ทำเนียบรายนามหัวหน้าสถานศึกษา[แก้]

ที่

รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
ครูใหญ่
1 ดร.พัลลภ ทองประเสริฐ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2497
2 นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2504
3 นายประทีป สุขวารี พ.ศ. 2504 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
อาจารย์ใหญ่
4 (1) นางพอพิศ กีรติอังกูร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2517 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2521
ผู้อำนวยการ
4 (2) นางพอพิศ กีรติอังกูร 1 เมษายน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522
นายแสวง ภัทรพิศาล พ.ศ. 2522 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2522 รักษาการผู้อำนวยการ
นายชะนะ กมลานนท์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2529 รักษาการผู้อำนวยการ
นายปราศรัย ชลวาสิน 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530 รักษาการผู้อำนวยการ
5 นายธวัฒน์ อังคะนาวิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535
6 นายประเสริฐ มงคล 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542
นายสมคิด ดีรัศมี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

7 นายสำเนา บุญชู 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
8 นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
9 ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559
นายทวีศักดิ์ บังคม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
10 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 4 เมษายน พ.ศ. 2561
นายทวีศักดิ์ บังคม 4 เมษายน พ.ศ. 2561 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
11 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
12 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อาคารในโรงเรียนศรีราชา[แก้]

อาคาร ห้อง ห้องภายในอาคาร
อาคาร 1
 • 111
 • 112
 • 113
 • 122-123
 • ห้องเรียน
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน
 • สำนักงาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา - สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนจำนวน 16 ห้องเรียน
อาคาร 2
 • 211
 • 212
 • 213
 • 221
 • 225
 • 231
 • 235
 • ห้องเรียน
 • หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง ICT)
 • ห้องประชุมพุทธรักษา
 • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)
 • ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฏิบัติการทางโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 • ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
อาคาร 3
 • 311
 • 314
 • 315
 • 316
 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องโครงการหมอภาษาไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องเรียนจำนวน 14 ห้องเรียน
อาคาร 4
 • 411
 • 412
 • 413
 • 414
 • 415
 • 416
 • 417
 • 422
 • 423-425
 • 426
 • ห้องเรียน
 • สำนักงานผู้อำนวยการ - ห้องผู้อำนวยการ
 • แผนกงานทะเบียนและวัดผล
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและพัสดุ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • แผนกงานธุรการ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • สำนักงานโครงการ MEP (MEP Officer)
 • ห้องเรียนพิเศษ MEP
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียน 7 ห้องเรียน
อาคาร 5 (อาคาร 50 ปี โรงเรียนศรีราชา)
 • 511
 • 512
 • 527
 • 528
 • 531-532
 • 533-537 (ยกเว้น 535-536)
 • 541-542
 • 543
 • 544-546
 • 547-548
 • ห้องเรียน
 • ห้องประชุมลีลาวดี - ห้องเกียรติยศ
 • ห้องประชุมสุพรรณิการ์
 • ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
 • ห้องเรียนพิเศษ Gifted
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาเทคโนโลยี)
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 - 3
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
 • ห้องเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน
อาคาร 6 (อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี งบประมาณประจำปี 2551)
 • 623
 • 631
 • ห้องเรียน
 • ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศึกษา
 • ห้องดุริยางค์
 • ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
โรงพลศึกษา 1 (ศูนย์กีฬาชุมชนเมืองศรีราชา) -
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องพักตัวนักกีฬา
โรงพลศึกษา 2 - -
หอประชุมโรงเรียนศรีราชา
 • ชั้นล่าง
 • ชั้นบน
 • โรงอาหาร - ห้องรับประทานอาหารครู
 • หอประชุมโรงเรียนศรีราชา
กลุ่มอาคารคหกรรม (โรงฝึกงาน)
 • โรงฝึกงาน 1
 • โรงฝึกงาน 2
 • โรงฝึกงาน 3
 • โรงฝึกงาน 4
 • โรงฝึกงาน 5
 • โรงฝึกงาน 6
 • โรงฝึกงาน 7
 • โรงฝึกงาน 8
 • ห้องเรียนงานอุตสาหกรรม
 • ห้องเรียนงานเย็บผ้า
 • ห้องเรียนงานคหกรรม
 • ห้องเรียนงานธุรกิจ
 • ห้องเรียนงานช่าง 1
 • ห้องเรียนงานช่าง 2
 • ห้องเรียนงานเกษตร
 • ห้องเรียนงานบ้าน
หอพระพุทธศรีชินราชา - -
หอพระพุทธลีลากาญจนาภิเษก - -
ศาลพ่อปู่ชัยมงคล - -
อาคารราชาวดี (ห้องสมุดเก่า) -
 • ห้องประชุม "ราชาวดี"
 • กลุ่มงานแนะแนว
 • กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์
อาคาร To be Number One -
 • ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
 • โครงการ To be Number One
 • ห้องชมรมนาฏศิลป์
หอสมุดโรงเรียนศรีราชา -
 • สำนักงานบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนศรีราชา (ชั้น 1)
 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
 • ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (ชั้น 3)
 • จตุรมุขพระบรมสารีริกธาตุ (ชั้น 3)
อาคารรวมใจน้อมเกล้า (เรือนพยาบาล) -
 • กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนศรีราชา
 • ห้องพยาบาล
อาคารร้านค้าสหกรณ์-สวัสดิการ - -
อาคารร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนศรีราชา - -
อาคารธนาคารโรงเรียน (ธกส.) - -
โรงพิมพ์โรงเรียนศรีราชา -
 • ห้องปฏิบัติการพิมพ์
 • ห้องพัสดุ
อาคารเอนกประสงค์ (ลานหลังตึก 3) - -
โดมลานพฤกษา (ลานไม้นานาพรรณ) - -

หน่วยงานภายในโรงเรียนศรีราชา[แก้]

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • กลุ่มบริหารงานงบประมาณและพัสดุ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานธุรการ
 • งานทะเบียนและวัดผล
 • กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กลุ่มงานแนะแนว
 • งานห้องสมุด

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)[แก้]

 • ห้องเรียนที่ 1 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-เทคโนโลยี
 • ห้องเรียนที่ 2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-เทคโนโลยี
 • ห้องเรียนที่ 3 แผนการเรียนสังคมศึกษา
 • ห้องเรียนที่ 4 แผนการเรียนสังคมศึกษา
 • ห้องเรียนที่ 5 แผนการเรียนพละศึกษา
 • ห้องเรียนที่ 6 แผนการเรียนศิลปศึกษา
 • ห้องเรียนที่ 7 แผนการเรียนศิลปศึกษา
 • ห้องเรียนที่ 8 แผนการเรียนศิลปศึกษา
 • ห้องเรียนที่ 9 แผนการเรียนการงานธุรกิจ
 • ห้องเรียนที่ 10 แผนการเรียนการงานเกษตร
 • ห้องเรียนที่ 11 แผนการเรียนภาษาจีน
 • ห้องเรียนที่ 12 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนที่ 13 ห้องเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)[แก้]

 • ห้องเรียนที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 • ห้องเรียนที่ 2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม-คอมพิวเตอร์)
 • ห้องเรียนที่ 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม)
 • ห้องเรียนที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาอังกฤษ)
 • ห้องเรียนที่ 5 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ห้องเรียนที่ 6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • ห้องเรียนที่ 7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนที่ 8 แผนการเรียนสังคมบริหารธุรกิจ
 • ห้องเรียนที่ 9 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ห้องเรียนที่ 10 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

กีฬาสี[แก้]

 • ██ คณะสีแดง
 • ██ คณะสีเหลือง
 • ██ คณะสีฟ้า
 • ██ คณะสีเขียว
 • ██ คณะม่วง

กิจกรรมนักเรียน[แก้]

 • สภานักเรียน/คณะกรรมการนักเรียน
 • งานสานสายใยความสัมพันธ์ วันแห่งความสำเร็จ (ปัจฉิมนิเทศ)
 • งานมุทิตาจิต
 • งานกีฬาภายในประจำปี
 • พิธีไหว้ครูประจำปี
 • ประเพณีการตั้งชื่อรุ่นจบ
 • ลานกิจกรรม Hyde Park
 • ตลาดนัดอาชีพ
 • สีสันงานดนตรี ลานโพธิ์มิวสิคเฟสติวัล (อดีต)
 • ประเพณีแห่ขบวนกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา
 • เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนศรีราชา Sriracha school Open House

ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา[แก้]

 • นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรลักษณ์ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พรรคพลังประชารัฐ)
 • นายไอศูรย์ ป๋วยเฮง (ปราบ ยุทธพิชัย) - พิธีกรและนักแสดง
 • นายสุนทร ศุภธีรนนท์ - อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง
 • นายชาญวิทย์ ผลชีวิน - อดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย
 • นางสาวเนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์ - สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
 • นายวินัย ช่างไม้ - อดีตประธานกรรมการชมรมจักรยานนครแหลมฉบัง
 • นายภคนันท์ เขียวศิริ - อดีตผู้บริหารมูลนิธิอาสาบรรเทาภัย, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจ้าพ่อโกมินทร์ซำเทียนไกล่
 • นายบัญส่ง พันเสือ - นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]