โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ตราศรว.png
ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ
(ชีวิตจะรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา)
หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ประเทศไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriboonruang Wittayakarn School
อักษรย่อ ศ.ร.ว. / SRW
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ศาสนา พุทธ นิกายเถรวาท
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สถาปนา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

(44 ปี 180 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760338
ผู้อำนวยการ นายจิรศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
จำนวนนักเรียน 2,363 คน ปีการศึกษา 2561[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี          ฟ้า-ขาว
เพลง มาร์ชโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ดาวเรือง
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (อักษรย่อ : ศ.ร.ว., อังกฤษ: Sriboonruang Wittayakarn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในกลุ่มสหวิทยาเขตบัวบาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19[2]

ประวัติ[แก้]

นับย้อนหลังก่อน ปี พ.ศ. 2517 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อจะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชงักไประยะหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ เสนอกรมสามัญศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ให้ชื่อว่า "โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร" สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ในปีแรกเปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้เพียง 90 คน และมีจำนวนห้องเรียนและนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่[3]

 • เดือนมิถุนายน 2519 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายณรงค์ ชาติภรต ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่พิเศษ

 • เดือนตุลาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางยุพิน สุวรรณเสนีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร แทนนายณรงค์ ชาติภรต ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู (อุดรธานี) ในขณะนั้นโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้ขยายชั้นเรียนและรับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาทำให้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
 • ในปี 2531 นับเป็นปีทองของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ที่คณาจารย์ นักเรียน นักการ-ภารโรงและยามรักษาการณ์ ทุกคนปลื้มปิติยินดีในความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของโรงเรียน
 • ปลายปี 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอิสระ แพนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชา-สรรค์ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายประจวบ ม่วงใจเพชร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปีนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในทุกๆ ด้าน
 • ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โดยการนำของผู้อำนวยการอิสระ แพนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน ตลอดจนคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดโรงเรียนมัธยมสาขาขึ้นแห่งแรกที่ตำบลนากอก และมัธยมสาขากุดสะเทียน ที่ตำบลกุดสะเทียน ในปี 2537
 • ปี 2537 ท่านผู้อำนวยการอิสระ แพนศรี ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537 (1 ใน 129 คน ทั่วประเทศ) ได้รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายอำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยภาคเอกชนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและการเมือง และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังได้รับโล่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนติดอันดับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร จนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาพลานามัย
 • ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สาขานากอกได้เป็นเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนากอกวิทยาคาร ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้รับโล่รางวัลดีเด่นเสมาประชาธิปไตย จากกระทรวงศึกษาธิการ และโล่รางวัลดีเด่นการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้อง
 • ในปีการศึกษา 2540 บุคลากรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง ระดับ 3 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ในปีการศึกษา 2541 บุคลากรได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งอาจารย์ 3 จำนวน 2 ท่าน นอกจากนี้ บุคลากรยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย
 • ในปีการศึกษา 2543 ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 และอาจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนจริยธรรมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 ของกรมศาสนา นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ระดับประเทศ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น และครูที่ปรึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา ครูแม่แบบในระดับเขตการศึกษา 6 คน ครูเกียรติยศ 5 คน ครูต้นแบบ 9 คน ครูแกนนำ 26 คน ครูที่ปรึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา 14 คน และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย
 • ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเป็นแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น และเป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ผ่านการประเมินครูต้นแบบ 9 คน และครูแกนนำ 29 คน จากกรมสามัญศึกษา
 • ปลายปี 2545 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายอิสระ แพนศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 • ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับโล่ดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด จากกรมสามัญศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินผ่านครูเกียรติยศ 4 คน ครูต้นแบบ 33 คน ครูแกนนำ 6 คน
 • ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติบัตรจัดกิจกรรมประดับธงดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม To Be Number One ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันจรวดกรวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ประเภทแม่นยำ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่องดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับการประเมินผ่านครูปฏิรูปการเรียนรู้ 3 คน และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผ่านการพิจารณารับโล่รางวัลครูคุณภาพ จำนวน 11 คน ผู้บริหาร 1 คน ดำเนินการโดยหนังสือพิมพ์แกนกลาง และผ่านการพิจารณารับโล่รางวัล ครูมืออาชีพ จาก Teacher Of Model Magazine จำนวน 10 คน ผู้บริหาร 2 คน
 • นปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ รองชนะเลิศระดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านเกณฑ์การประเมินผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหาร 4 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินครูต้นแบบ ครู 14 คน ครูเกียรติยศ ครู 2 คน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 30 รางวัล

และจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนจึงมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สะอาด สวยงาม การบูรณาการการเรียนรู้ และที่สำคัญนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดี โรงเรียนจึงประสบความสำเร็จผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

 • เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวฟ้า-ขาว และชุมชนอำเภอศรีบุญเรืองเป็นอย่างยิ่ง ปลายปี 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีระ พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551
 • พ.ศ. 2551 นี้ พวกเราชาวฟ้า-ขาว ชาวอำเภอศรีบุญเรือง และชาวจังหวัดหนองบัวลำภูก็มีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งอีกครั้ง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี
 • พ.ศ. 2552 ได้รับประทานเกียรติบัตร ตัวแทนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
 • ปี 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายวีระ พรหมภักดีซึ่งเกษียณอายุราชการ
 • พ.ศ. 2553 ได้รับประทานเกียรติบัตร ตัวแทนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 โรงเรียน ที่ใช้หลักสูตร WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL
 • ปลายปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายธวัช มูลเมือง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
 • ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับประทานเกียรติบัตรกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ใน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้รับประทานเกียรติบัตร กลุ่มมาตรฐานต้นแบบระดับทอง การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะครูผ่านการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 39 รายการ และนักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศที่เมืองทองธานี 3 รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ได้ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เหรียญทองแดง
 • ต้นปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นางวิลาวัณย์ พรหมโส ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 • ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นายจิรศักดื์ ชัยชนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายเล็ก ขมิ้นเขียว ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
แผนการเรียนพิเศษ พิเศษ 2 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
English integrated study EIS 2 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 70 คน
ทั่วไป ทั่วไป 10 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต
6 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 210 คน
ภาษา-เทคโนโลยี ภาษา-เทคโน
2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 70 คน
สังคมศึกษา-การงานอาชีพ สังคม-การงาน
1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 35 คน
ศิลปะ-พละศึกษา ศิลป์-พละ
1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 35 คน
รวม 12 ห้องเรียน 420 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ วิทย์-คณิต 8 ห้องเรียน 240 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ EIS 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 6 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 180 คน
ศิลป์ ศิลป์ 4 ห้องเรียน 100 คน
ภาษาศาสตร์ ศิลป์-ภาษา 2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 50 คน
กีฬาศึกษา ศิลป์-กีฬา 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 25 คน
เทคโนโลยี ศิลป์-เทคโน 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 25 คน
รวม 12 ห้องเรียน 340 คน

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

กีฬาสี ดาวเรืองเกมส์[แก้]

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 6 คณะสีคือ

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเดช แสนบัว พ.ศ. 2517 - 2518
2 นายรังสฤษฎ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2518 - 2519
3 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2519 - 2529
4 นางยุพิน สุวรรณนีย์ พ.ศ. 2529 - 2530
5 นายประจวบ ม่วงใจเพชร พ.ศ. 2530 - 2535
6 นายอิสระ แพนศรี พ.ศ. 2535 - 2546
7 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2546 - 2550
8 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2550 - 2552
9 นายธวัช มูลเมือง พ.ศ. 2553 - 2554
10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2554 - 2557
11 นายเล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2557 - 2561
12 นายจิรศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. ได้รับโล่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ใน 10 ของประเทศ
 4. ได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร จนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาพลานามัย
 5. ได้รับโล่รางวัลดีเด่นเสมาประชาธิปไตย จากกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ได้รับโล่รางวัลดีเด่นการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนเป็นแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น
 9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม To Be Number One
 10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี
 11. ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่พิเศษ (World Class Standard School)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]