โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriboonrungwittayakarn School
อักษรย่อ ศ ร ว , SRW
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ
(ชีวิตจะรุ่งเรืองด้วยปัญญา)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สถาปนา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

(43 ปี 58 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760338
ผู้อำนวยการ นายเล็ก ขมิ้นเขียว
จำนวนนักเรียน 2,732 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง
สี          ฟ้า-ขาว
เพลง มาร์ชศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (อังกฤษ: Sriboonrungwittayakarn School ) (อักษรย่อ : ศ.ร.ว,S.R.W) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ในกลุ่มสหวิทยาเขตบัวบานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ประวัติ[แก้]

นับย้อนหลังก่อน ปี พ.ศ.2517 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อจะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชงักไประยะหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ เสนอกรมสามัญศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2517 ให้ชื่อว่า "โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร" สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ในปีแรกเปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้เพียง 90 คน และมีจำนวนห้องเรียนและนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียน[แก้]

'

ความหมาย[แก้]

  • ดวงเทียนกำลังโชติช่วงตระการ ตั้งอยู่บนหนังสือ
  • ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ หมายถึง ชีวิตจะรุ่งเรืองด้วยปัญญา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

  • คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย รักสะอาด มารยาทงาม พลานามัยสมบูรณ์
  • อักษรย่อ ศ.ร.ว (อังกฤษ: SRW )
  • สีประจำโรงเรียน          ฟ้า-ขาว

จำนวนนักเรียนแต่ละสายชั้น[แก้]

ปีการศึกษา 2559

ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม ห้องเรียน
มัธยม 1 201 233 434 12
มัธยม 2 154 223 377 12
มัธยม 3 248 286 534 12
รวมมัธยมต้น 603 742 1,345 36
มัธยม 4 116 258 374 12
มัธยม 5 156 305 461 12
มัธยม 6 197 357 552 12
รวมมัธยมปลาย 467 920 1,387 36
ทั้งหมด 1,070 1,662 2,732 72

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเดช แสนบัว พ.ศ. 2517 - 2518
2 นายรังสฤษฎ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2518 - 2519
3 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2519 - 2529
4 นางยุพิน สุวรรณนีย์ พ.ศ. 2529 - 2530
5 นายประจวบ ม่วงใจเพชร พ.ศ. 2530 - 2535
6 นายอิสระ แพนศรี พ.ศ. 2535 - 2546
7 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2546 - 2550
8 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2550 - 2552
9 นายธวัช มูลเมือง พ.ศ. 2553 - 2554
10 นางวิลาวิณย์ พรหมโส พ.ศ. 2554 - 2557
11 นายเล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760338

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760338&Area_CODE=101719

http://www.sesao19.go.th/srw/