โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ตราศรว.png
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ประเทศไทย
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ
(ชีวิตจะรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา)
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (47 ปี)
ผู้ก่อตั้งกรมวิสามัญศึกษา
ผู้อำนวยการนายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
จำนวนนักเรียน2,644 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)[1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีนภาษาจีน
สี████ ฟ้า-ขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยาคาร
เว็บไซต์http://www.srw.ac.th/

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (อังกฤษ: Sribunruang Wittayakarn School; อักษรย่อ: ศ.ร.ว. — SRW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตบัวบาน[2] นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัดหนองบัวลำภูด้วย

ประวัติ[แก้]

นับย้อนหลังเป็นเวลากว่า 47 ปี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษา สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อปีพุทธศักราช 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่างๆ เสนอกรมสามัญศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พิจารณาอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ ต่อมาโรงเรียนก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยในปีแรกได้เปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัคร จำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้ 90 คน และต่อมาย้ายเข้ามาอีก 2 คน รวมเป็น 93 คน โดยทางโรงเรียนได้ยืมครูผู้สอนและผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 คน มีนายเดช เสนบัว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้ยืมอาคารเรียนจากโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาเป็นที่เรียน ต่อมาจังหวัดได้บรรจุแต่งตั้ง นายสำเริง โยธาวิจิตร มาดำรงตำแหน่งอีกเป็นคนที่สอง และเมื่อปลายเดือนเมษายน 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่[3]

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ประเทศไทย มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง มีนักเรียน 2,644 คน [4] คน จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ นอกจากนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารยังเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสสวท. และสอวน. และยังเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของอำเภอศรีบุญเรืองด้วย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13:12:12/12:11:11 รวม 71 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 141 คน [5] นักเรียน 2,644 คน [6] มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คำแสนวิทยาสรรค์ นาวังศึกษาวิช และสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารยังเป็น 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
แผนการเรียนพิเศษ พิเศษ 2 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
English integrated study EIS 2 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 70 คน
ทั่วไป ทั่วไป 10 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต
6 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 210 คน
ภาษา-เทคโนโลยี ภาษา-เทคโน
2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 70 คน
สังคมศึกษา-การงานอาชีพ สังคม-การงาน
1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 35 คน
ศิลปะ-พละศึกษา ศิลป์-พละ
1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 35 คน
รวม 12 ห้องเรียน 420 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ วิทย์-คณิต 8 ห้องเรียน 240 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ EIS 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 6 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 180 คน
ศิลป์ ศิลป์ 4 ห้องเรียน 100 คน
ภาษาศาสตร์ ศิลป์-ภาษา 2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 50 คน
กีฬาศึกษา ศิลป์-กีฬา 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 25 คน
เทคโนโลยี ศิลป์-เทคโน 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 25 คน
รวม 12 ห้องเรียน 340 คน

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร[แก้]

  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English integrated study Classroom : EIS
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

กีฬาสี ดาวเรืองเกมส์[แก้]

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 3 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 6 คณะสีคือ

  •      คณะสีชมพู ( แพรวชมพู )
  •      คณะสีแดง ( แสงสุริยา )
  •      คณะสีม่วง ( ทับทิมทอง )
  •      คณะสีเขียว ( เขียวมรกต )
  •      คณะสีเหลือง ( ทุ่งทานตะวัน )
  •      คณะสีแสด ( ศรนารายณ์ )

โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งในปีปัจจุบันได้จัดมาแล้วกว่า48 ครั้ง

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเดช แสนบัว พ.ศ. 2517 - 2518
2 นายรังสฤษฎ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2518 - 2519
3 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2519 - 2529
4 นางยุพิน สุวรรณนีย์ พ.ศ. 2529 - 2530
5 นายประจวบ ม่วงใจเพชร พ.ศ. 2530 - 2535
6 นายอิสระ แพนศรี พ.ศ. 2535 - 2546
7 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2546 - 2550
8 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2550 - 2552
9 นายธวัช มูลเมือง พ.ศ. 2553 - 2554
10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2554 - 2557
11 ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2557 - 2561
12 ดร.จิรศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2561 - 2561
13 ดร.รังสรรค์ ศึกรักษา พ.ศ. 2561 - 2562
14 นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]