โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
Sriboonruangwittayakarn School
SRWlogo.jpg
ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ
(ชีวิตจะรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา)
หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriboonruang Wittayakarn School
อักษรย่อ ศ.ร.ว.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สถาปนา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

(43 ปี 243 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760338
ผู้อำนวยการ นายเล็ก ขมิ้นเขียว
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง
สี          ฟ้า-ขาว
เพลง มาร์ชศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (อักษรย่อ : ศ.ร.ว., อังกฤษ: Sriboonruang Wittayakarn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในกลุ่มสหวิทยาเขตบัวบาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19[1]

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ขนาดใหญ่พิเศษที่มีเพียง 3 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ประวัติ[แก้]

นับย้อนหลังก่อน ปี พ.ศ. 2517 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อจะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชงักไประยะหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ เสนอกรมสามัญศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2517 ให้ชื่อว่า "โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร" สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ในปีแรกเปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้เพียง 90 คน และมีจำนวนห้องเรียนและนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่พิเศษ[2]

 • เดือนมิถุนายน 2519 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายณรงค์ ชาติภรต ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่พิเศษ

 • เดือนตุลาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางยุพิน สุวรรณเสนีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร แทนนายณรงค์ ชาติภรต ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู (อุดรธานี) ในขณะนั้นโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้ขยายชั้นเรียนและรับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาทำให้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
 • ในปี 2531 นับเป็นปีทองของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ที่คณาจารย์ นักเรียน นักการ-ภารโรงและยามรักษาการณ์ ทุกคนปลื้มปิติยินดีในความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของโรงเรียน
 • ปลายปี 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอิสระ แพนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชา-สรรค์ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายประจวบ ม่วงใจเพชร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปีนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในทุกๆ ด้าน
 • ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โดยการนำของผู้อำนวยการอิสระ แพนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน ตลอดจนคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดโรงเรียนมัธยมสาขาขึ้นแห่งแรกที่ตำบลนากอก และมัธยมสาขากุดสะเทียน ที่ตำบลกุดสะเทียน ในปี 2537
 • ปี 2537 ท่านผู้อำนวยการอิสระ แพนศรี ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537 (1 ใน 129 คน ทั่วประเทศ) ได้รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายอำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยภาคเอกชนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและการเมือง และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังได้รับโล่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนติดอันดับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร จนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาพลานามัย
 • ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สาขานากอกได้เป็นเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนากอกวิทยาคาร ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้รับโล่รางวัลดีเด่นเสมาประชาธิปไตย จากกระทรวงศึกษาธิการ และโล่รางวัลดีเด่นการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้อง
 • ในปีการศึกษา 2540 บุคลากรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง ระดับ 3 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ในปีการศึกษา 2541 บุคลากรได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งอาจารย์ 3 จำนวน 2 ท่าน นอกจากนี้ บุคลากรยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย
 • ในปีการศึกษา 2543 ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 และอาจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนจริยธรรมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 ของกรมศาสนา นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ระดับประเทศ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น และครูที่ปรึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา ครูแม่แบบในระดับเขตการศึกษา 6 คน ครูเกียรติยศ 5 คน ครูต้นแบบ 9 คน ครูแกนนำ 26 คน ครูที่ปรึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา 14 คน และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย
 • ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเป็นแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น และเป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ผ่านการประเมินครูต้นแบบ 9 คน และครูแกนนำ 29 คน จากกรมสามัญศึกษา
 • ปลายปี 2545 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายอิสระ แพนศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 • ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับโล่ดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด จากกรมสามัญศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินผ่านครูเกียรติยศ 4 คน ครูต้นแบบ 33 คน ครูแกนนำ 6 คน
 • ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติบัตรจัดกิจกรรมประดับธงดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม To Be Number One ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันจรวดกรวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ประเภทแม่นยำ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่องดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับการประเมินผ่านครูปฏิรูปการเรียนรู้ 3 คน และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผ่านการพิจารณารับโล่รางวัลครูคุณภาพ จำนวน 11 คน ผู้บริหาร 1 คน ดำเนินการโดยหนังสือพิมพ์แกนกลาง และผ่านการพิจารณารับโล่รางวัล ครูมืออาชีพ จาก Teacher Of Model Magazine จำนวน 10 คน ผู้บริหาร 2 คน
 • นปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ รองชนะเลิศระดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านเกณฑ์การประเมินผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหาร 4 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินครูต้นแบบ ครู 14 คน ครูเกียรติยศ ครู 2 คน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 30 รางวัล

และจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนจึงมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สะอาด สวยงาม การบูรณาการการเรียนรู้ และที่สำคัญนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดี โรงเรียนจึงประสบความสำเร็จผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

 • เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวฟ้า-ขาว และชุมชนอำเภอศรีบุญเรืองเป็นอย่างยิ่ง ปลายปี 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีระ พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551
 • พ.ศ. 2551 นี้ พวกเราชาวฟ้า-ขาว ชาวอำเภอศรีบุญเรือง และชาวจังหวัดหนองบัวลำภูก็มีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งอีกครั้ง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี
 • พ.ศ. 2552 ได้รับประทานเกียรติบัตร ตัวแทนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
 • ปี 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายวีระ พรหมภักดีซึ่งเกษียณอายุราชการ
 • พ.ศ. 2553 ได้รับประทานเกียรติบัตร ตัวแทนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 โรงเรียน ที่ใช้หลักสูตร WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL
 • ปลายปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายธวัช มูลเมือง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
 • ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับประทานเกียรติบัตรกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ใน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้รับประทานเกียรติบัตร กลุ่มมาตรฐานต้นแบบระดับทอง การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะครูผ่านการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 39 รายการ และนักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศที่เมืองทองธานี 3 รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ได้ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เหรียญทองแดง
 • ต้นปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นางวิลาวัณย์ พรหมโส ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียน[แก้]

SRWlogo.jpg

ความหมาย[แก้]

 • ดวงเทียนกำลังโชติช่วงตระการ ตั้งอยู่บนหนังสือ
 • ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ หมายถึง ชีวิตจะรุ่งเรืองด้วยปัญญา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย รักสะอาด มารยาทงาม พลานามัยสมบูรณ์
 • อักษรย่อ ศ.ร.ว.
 • สีประจำโรงเรียน          ฟ้า-ขาว

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
แผนการเรียนพิเศษ พิเศษ 2 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ห้องเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้โดยครูไทย EIS 2 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 70 คน
ทั่วไป ทั่วไป 10 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต
6 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 210 คน
ภาษา-เทคโนโลยี ภาษา-เทคโน
2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 70 คน
สังคมศึกษา-การงานอาชีพ สังคม-การงาน
1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 35 คน
ศิลปะ-พละศึกษา ศิลป์-พละ
1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 35 คน
รวม 12 ห้องเรียน 420 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 8 ห้องเรียน 240 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อีไอเอส 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิฟติด 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 6 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 180 คน
ศิลป์ ศิลป์ 4 ห้องเรียน 100 คน
ภาษาศาสตร์ ศิลป์-ภาษา 2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 50 คน
กีฬาศึกษา ศิลป์-กีฬา 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 25 คน
เทคโนโลยี ศิลป์-เทคโน 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 25 คน
รวม 12 ห้องเรียน 340 คน

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเดช แสนบัว พ.ศ. 2517 - 2518
2 นายรังสฤษฎ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2518 - 2519
3 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2519 - 2529
4 นางยุพิน สุวรรณนีย์ พ.ศ. 2529 - 2530
5 นายประจวบ ม่วงใจเพชร พ.ศ. 2530 - 2535
6 นายอิสระ แพนศรี พ.ศ. 2535 - 2546
7 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2546 - 2550
8 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2550 - 2552
9 นายธวัช มูลเมือง พ.ศ. 2553 - 2554
10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2554 - 2557
11 นายเล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2557 - 2560
12 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]