โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriboonrung Wittayakarn School
อักษรย่อ ศ.ร.ว.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ
(ชีวิตจะรุ่งเรืองด้วยปัญญา)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สถาปนา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

(43 ปี 121 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760338
ผู้อำนวยการ นายเล็ก ขมิ้นเขียว
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

ชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง
สี          ฟ้า-ขาว
เพลง มาร์ชศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (อักษรย่อ : ศ.ร.ว., อังกฤษ: Sriboonrung Wittayakarn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ 13 บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ในกลุ่มสหวิทยาเขตบัวบานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ประวัติ[แก้]

นับย้อนหลังก่อน ปี พ.ศ. 2517 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อจะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชงักไประยะหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ เสนอกรมสามัญศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2517 ให้ชื่อว่า "โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร" สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ในปีแรกเปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้เพียง 90 คน และมีจำนวนห้องเรียนและนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ความหมาย[แก้]

  • ดวงเทียนกำลังโชติช่วงตระการ ตั้งอยู่บนหนังสือ
  • ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ หมายถึง ชีวิตจะรุ่งเรืองด้วยปัญญา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

  • คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย รักสะอาด มารยาทงาม พลานามัยสมบูรณ์
  • อักษรย่อ ศ.ร.ว.
  • สีประจำโรงเรียน          ฟ้า-ขาว

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเดช แสนบัว พ.ศ. 2517 - 2518
2 นายรังสฤษฎ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2518 - 2519
3 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2519 - 2529
4 นางยุพิน สุวรรณนีย์ พ.ศ. 2529 - 2530
5 นายประจวบ ม่วงใจเพชร พ.ศ. 2530 - 2535
6 นายอิสระ แพนศรี พ.ศ. 2535 - 2546
7 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2546 - 2550
8 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2550 - 2552
9 นายธวัช มูลเมือง พ.ศ. 2553 - 2554
10 นางวิลาวิณย์ พรหมโส พ.ศ. 2554 - 2557
11 นายเล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760338

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760338&Area_CODE=101719

http://www.sesao19.go.th/srw/