โรงเรียนวังไกลกังวล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวังไกลกังวล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wang Klai Kangwon School
อักษรย่อ ว.ก. / W.K.
ประเภท โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
คติพจน์ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ก่อตั้ง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (80 ปี)
อาจารย์ใหญ่ ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ
สี น้ำเงิน-เหลือง
เพลง มาร์ชไกลกังวล
เว็บไซต์

โรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโรงเรียนของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ในระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังมีการสอนในระดับประกาศวิชาชีพ

สถานที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาวังไกลกังวล ซึ่งมีอยู่จำนวนมากแต่ไม่มีสถานที่เล่าเรียน มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่ได้พระราชอุปการะค่าใช้จ่ายจากเงินพระราชกุศลเป็นรายปี

โรงเรียนวังไกลวังกล เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กขึ้นไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มเติมด้วย โรงเรียนวังไกลกังวลได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและได้มีการพัฒนาปรัปปรุงมาเป็นลำดับ อาทิ พ.ศ. 2497 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาคารที่พักกองรักษาการณ์วังไกลกังวลให้เป็นอาคารเรียนแทนอาคารไม้เก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก อาณาบริเวณนี้มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ใน พ.ศ. 2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล จากการบริหารโดยมีครูใหญ่เป็นผู้บริหารด้านวิชาการหัวหน้าแผนกวังไกลกังวล ปัจจุบันเรียกหัวหน้าส่วนวังไกลกังวลเป็นทั้งเจ้าของและผู้จัดการควบคุมดูแลทั่วไป เปลี่ยนมาเป็นการบริหารโดยคณะกรรมการเรียกว่า "กรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล" ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารโรงเรียน และทางด้านวิชาการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายบ้านเมืองตลอดจนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักพระราชวังและของโรงเรียน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองเป็นกรรมการด้วย ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนที่มีสมรรถภาพ สามารถประสิทธิ์ประสาทวิทยาการแก่นักเรียนได้ดีขึ้น

ใน พ.ศ. 2526 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดูแก่เด็กก่อนวัยเรียน

ใน พ.ศ. 2527 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ประสานงานกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล เพื่อเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (225 ชั่วโมง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วช.1 หรือ วช.2) วิชาที่เปิดสอนจะคำนึงถึงอาชีพของท้องถิ่นเป็นสำคัญ มีจำนวนถึง 17 แผนกวิชา อันเป็นการสนองโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปาชีพพิเศษด้วย และในขณะเดียวกันนักเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลสามารถใช้ห้องฝึกงานของโรงเรียนสารพัดช่างเป็นที่ฝึกงานในชั่วโมงเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพได้อีกด้วย

นอกจากนี้ในปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการโดยการประสานงานจากนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังเสนอให้กรมสามัญศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อการเสริมสร้าง ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของปวงประชาราษฎร์อย่างทั่วถึงตลอดมา การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการทำให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคหรือชนบทห่างไกล ได้มีโอกาสรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแล้ว ยังจะใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยได้ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนและรายการทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2538 เป็นต้นมา ดำเนินการออกอากาศรายการสอน ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ตลอดจนรายการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งสถานีรับสัญญาณในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2538 จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 โรงเรียน และขยายสถานีรับในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีละ 800 แห่ง จนครบ 2,500 โรงเรียน ในสิ้น พ.ศ. 2544

โรงเรียนวังไกลกังวลแม้จะมีนักเรียนจำนวนมาก แต่โรงเรียนเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราต่ำ รายได้ของโรงเรียนจึงไม่พอกับรายจ่าย ต้องขอพระราชทานพระราชทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำ เมื่อแรกตั้งได้รับพระราชทานเงินงบพระราชกุศลปีละ 300 บาท ต่อมาได้รับพระราชทานเพิ่มขึ้นตามจำนวนครูและนักเรียนที่ทวีขึ้น ในปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวล ได้รับพระราชทานเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน จากงบเงินใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยปีละ 1,200,000 บาท ซึ่งมากกว่าโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์อื่นใดทั้งสิ้น

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2481 สมัยรัชกาลที่ 8 ตั้งอยู่ ณ เขตพระราชฐาน วังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2522 สำนักพระราชวังแต่งตั้งนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการ ก่อนหน้านี้โรงเรียนมีสภาพที่ต้องเร่งพัฒนาให้ก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะพื้นที่ของโรงเรียนมีลักษณะเป็นตะกาด ที่ดินหลังหาดชายทะเลมีน้ำเค็มขึ้นท่วมถึงได้ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย จึงทุ่มเทสรรพกำลังด้วยวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิ อาคาร สถานที่ ได้พัฒนาให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดทั้งปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์สวยงาม ด้านบุคลากรมีการพัฒนาส่งเสริมให้ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จนกระทั่งครูผู้สอนมีวุฒิปริญญาตรีทุกคน รวมทั้งมีครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิชาการได้เร่งพัฒนาทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในยุคสมัยโลกาภิวัตน์

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนวังไกลกังวล ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งข้าราชการครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง 19 แห่ง ข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนทั้งประจำและชั่วคราว

ระหว่างปี พ.ศ. 2522–2538 โรงเรียนวังไกลกังวลพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ขณะเดียวกัน โรงเรียนทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาด้านครูผู้สอน โดยเฉพาะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดต่างๆ ขาดแคลนครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชามากที่สุด สภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของชาติมาโดยตลอด ยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลด้วยแล้ว การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน

ในปี พ.ศ. 2538 นายขวัญแก้ว วัชโรทัย มีโอกาสได้บรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ในที่ประชุม ณ อาคารศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการบรรยายหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้น เห็นความสำคัญ จึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้วยดีตลอดมา

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย จึงได้จัดทำโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลปีกาญจนาภิเษก ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล ถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

โรงเรียนวังไกลกังวลมีสถาบันการศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาอยู่ในพื้นที่เดียวกันมากกว่าหนึ่งแห่งประกอบ ด้วยโรงเรียนวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งสามสถาบันจึงเน้นจัดการศึกษาแบบครบวงจร ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า

“การจัดการศึกษา ให้อบรมบ่มนิสัยนักเรียนเป็นคนดี มีเมตตา กรุณา ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถ เมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้ว ให้มีความสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้”[1]

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จึงเป็นรูปแบบการศึกษาที่มุ่งสนองพระบรมราโชบาย เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนไม่ว่าจะเรียนอยู่ในระดับใด สามารถเรียนได้เต็มตามศักยภาพของตน เมื่อเรียนสำเร็จตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคนแล้ว สามารถนำความรู้ไปเป็นฐานสำหรับการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข ทั้งยังรู้รักสามัคคี มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” DLF เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2539 โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการบริหาร สำนักงานตั้งอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เครื่องหมายกาญจนาภิเษกเป็นเครื่องหมายของมูลนิธิ[2][3]

ในปัจจุบันนี้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นต้นแบบที่ทรงประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่ก้าวหน้า เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยถ่ายทอดกระบวนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งการสร้างองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมไปยังผู้เรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนองพระบรมราโชบายที่ทรงเน้นให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือตนเองและยึดเป็นแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยิ่งไปกว่านั้น นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ยังได้สนองพระบรมราโชบายให้นักเรียนได้เรียนทั้งด้านกีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรี มีทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย นักเรียนคนใดมีความสามารถสูงก็จะสนับสนุนและส่งเสริมยิ่งขึ้น

นางสาวภัทรรินทร์ ศิริรัตน์ นักเรียนรุ่นแรกที่เรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยเป็นพิเศษ ขณะเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนตอนเย็นไปบรรเลงดนตรีไทยที่โรงแรมเมเลีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย ที่ทรงเน้นให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย อีกทั้งยังเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ปี พ.ศ. 2541-2544 ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ปี พ.ศ. 2545-2548 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเดียวกัน ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2543 ขณะยังเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมวงเพื่อบรรเลงดนตรีไทยในฐานะนิสิตนักศึกษา ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคงสูงสุดแก่ชีวิตและวงศ์ตระกูล ทั้งยังแสดงถึงผลจากการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพต่อผู้เรียนในระบบและนอกระบบ

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน 15 ช่องสัญญาณ เริ่มตั้งแต่ DLTV 81-95 โดย DLTV 81-92โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ DLTV 81-86 ถ่ายทอดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1-2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) DLTV 87-89 ถ่ายทอดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3) DLTV 90-92 ถ่ายทอดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) โดยมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล โดยเฉพาะในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง ทั้งจำนวนครูและครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา รวมถึงปัญหามาตรฐานไม่เท่าเทียมกันของสถานศึกษา ทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบทถิ่นทุรกันดาร ให้มีมาตรฐานเดียวกัน จากครูคนเดียวกันและในเวลาเดียวกัน

สำหรับ DLTV 93 ถ่ายทอดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ (ปวช.ปวส.) รวมทั้งวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาชุมชน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเป็นแม่ข่ายต้นทาง DLTV 94 ถ่ายทอดการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ มีด้วยกัน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น DLTV 95 ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นแม่ข่ายรับผิดชอบ

ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้จัดรายการออกอากาศเป็นประจำในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 04.00–06.00 น. ภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18.00–20.00 น. ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.30–20.00 น. ซึ่งเป็นรายการออกอากาศของมหาวิทยาลัยทางไกลที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งระหว่างต้นทางและปลายทาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินรายการ “ศึกษาทัศน์” โดยครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสถานที่จริง เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมสนทนา ซักถามความรู้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ลงมือทำหรือปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ทั้งโครงการตามพระราชดำริ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน นวัตกรรมในเรื่องการเกษตร เทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ประเพณี วัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลิขสิทธิ์รายการศึกษาทัศน์ที่ออกอากาศทุกรายการ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้มอบอุปกรณ์รับสัญญาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาวได้ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณที่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าหลัก 67 แขวงเวียงจันทน์ โรงเรียนมัธยมสมบูน นครเวียงจันทน์ และโรงเรียนมัธยมสมบูนสันติภาพ แขวงบ่อแก้ว ประเทศจีนที่มณฑลยูนนาน ติดตั้งที่มหาวิทยาลัยถึง 5 แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยวิทยุโทรทัศน์ยูนนาน มหาวิทยาลัย South Youth College มหาวิทยาลัยเชื้อชาติแห่งยูนนาน และ Yunnan Nomal University ส่วนประเทศกัมพูชา ติดตั้งที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม เป็นสถาบันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

ในปี พ.ศ. 2547 ได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยออริกอน เมืองยูจีน สหรัฐอเมริกา จัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบการประชุมทางวีดิทัศน์เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยออริกอนกับศูนย์การอบรมในประเทศไทย จัดขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์การอบรมที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมถึงศูนย์การอบรมของประเทศเพื่อนบ้าน ที่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าหลัก 67 โรงเรียนมัธยมสมบูนเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาครูและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ (Green Chemistry) ณ มหาวิทยาลัยออริกอน ดำเนินการฝึกอบรมด้วยระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ โดยได้ดำเนินการเหมือนกับการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ นับเป็นความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง ซึ่งเป็นผลพวงของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการ DLF eSchool (www.dlfeschool.in.th) ขึ้นอีก ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ โดยจัดในรูปแบบการศึกษาทางไกลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต จัดทำเป็นหลักสูตรเฉพาะลูกหลานและคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่สนใจการเรียนรู้ภาษาไทย และวิถีชีวิตความเป็นไทย ในปัจจุบันมีศูนย์การเรียนทางไกลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 4 ศูนย์ คือ วัดป่าธรรมชาติ ลอสแอนเจลิส, สถานกงสุลไทย นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา, วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, วัดไทยธรรมประทีป ประเทศฝรั่งเศส และวัดไทย 15 แห่งในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยได้เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยความภาคภูมิ

การประเมินผลโรงเรียนปลายทาง เป็นอีกรายการหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อสร้างความใกล้ชิดด้วยความเข้าใจดีต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน ตลอดทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป เป็นการติดตามประเมินผล ในโอกาสเดียวกัน นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ในฐานะนายสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มอบให้ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ผู้ช่วยนายสถานีเป็นผู้ดำเนินรายการ รูปแบบของรายการเป็นการประชุมทางไกลร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ทั้งจากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้สนทนาซักถามข้อสงสัย เสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งยังเป็นเวทีแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาความรู้ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและศิลปะที่ทรงคุณค่าในแต่ละท้องถิ่น ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ DLTV 89 ตั้งแต่เวลา 09.00–11.00 น. เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และให้มีคุณภาพสูงขึ้นในทุกวิถีทาง

โรงเรียนปลายทางที่เป็นเครือข่ายเรียนร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวล มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา อาทิ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 แห่ง โรงเรียนเอกชน สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนของมูลนิธิหรืองค์กรเพื่อการกุศลอีกจำนวนมาก

นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวังไกลกังวล ถ้ามีผลการเรียนดีก็จะได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียนบางคนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศได้ด้วยตนเอง เช่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆอีกหลายแห่ง อาทิ ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล จำนวน 9 ทุน ในจำนวนนั้นมีนางสาวจิตติมา สุขสมัย สำเร็จการศึกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) นางสาวสายใจ แซ่โค้ว ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 (เหรียญเงิน) นางสาวโฉมฉาย มะลิทอง กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศเยอรมัน นายสัญฉกร กตัญชลี ได้รับทุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง 44 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ ถ้านักเรียนคนใดเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกด้วยคะแนนเฉลี่ยสูง นักเรียนคนนั้นจะได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามสาขาวิชาที่ได้รับทุน เช่น นางสาวจันทร์ดี วงศ์สวัสดิ์ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปีการศึกษา 2544 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.7 จึงได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขณะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ในวันระพี เมื่อปี พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2548 ด้วยคะแนน “Sraight A” ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 4 ปี มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 4 ทุกรายวิชา จึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนปลายทางจำนวนมากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกแล้ว สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนบางแห่งทั้งด้อยโอกาสทั้งมีความขาดแคลนสูง และอยู่ในชนบทห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เมื่อนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนเหล่านี้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นในทุกด้าน เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้จำนวนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวนมาก ที่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสายวิชาสามัญให้สูงขึ้น ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พัทลุง ตรัง และสงขลา นักเรียนส่วนหนึ่งที่เรียนจบหลักสูตรศาสนาชั้นสูงและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อสายวิชาสามัญในระดับสูงขึ้น ในแต่ละปีการศึกษา มีนักเรียนจำนวนมากจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งแสดงถึงประโยชน์สูงสุดที่พสกนิกรของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะอยู่อาศัยในภูมิภาคใดของประเทศ ต่างก็ได้รับพระราชทานการศึกษาด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียมเหมือนกันหมด

การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมีบทบาทช่วยทั้งครูผู้สอนและพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นนับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระบรมราโชบายเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่น ปลูกฝัง อบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้เป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม จริยธรรมและกตัญญูกตเวที รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลอมรวมจิตใจเยาวชนของชาติให้รู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ทั้งอดีต ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

สถานที่ติดต่อ[แก้]

1.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่อยู่ โรงเรียนวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70110

โทรศัพท์ 0 3251 5457-8 และ 0 3251 5107
โทรสาร 0 3251 5951

2. โรงเรียนวังไกลกังวล

  • มัธยม
วิชาการ 032522345
ธุรการ 032522345,032520478
  • ประถม วิชาการ : 032515068

3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โทร. 032520500,032520481

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โทร.032520483

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


อ้างอิง[แก้]

  1. https://www.posttoday.com/social/local/469683
  2. http://www.moe.go.th/5DEC/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=29
  3. https://www.dlf.ac.th/