โรงเรียนราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนราชดำริ
มงกุฎเหนือธรรมจักร มีชื่อโรงเรียนตรงกลาง
LOGOSH.gif
ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rajadamri School
อักษรย่อ ร.ด.
สถาปนา 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
เพลง มาร์ชราชดำริ
สัญลักษณ์ มงกุฎเหนือธรรมจักร มีชื่อโรงเรียนตรงกลาง
เว็บไซต์

โรงเรียนราชดำริ เป็นโรงเรียนสหศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 34/1 หมู่ 11 แขวงดอมไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2518

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชดำริเกิดขึ้นโดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานตัดลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดทุ่งลานนา ทรงพบว่า ในพื้นที่บริเวณนี้ ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา เยาวชนขาดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงมีกระแสพระราชดำรัสแก่ พระครูเนกขัมมคุณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนาให้ดำเนินสร้างโรงเรียนขึ้น โดยมีผู้บริจาค 5 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็น 19 ไร่ คือ

1. นางฉะอ้อน บุญมาเลิศ

2. นายขุนทอง บุญมาเลิศ

3. นางสมถวิล มีสายทอง

4. นายชิต สว่างเนตร

5. นางลิป ปานเถื่อน

หลังจากนั้นทางกรรมการวัดจึงได้ประสานงานติดต่อกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา และให้ชื่อว่า โรงเรียนราชดำริ ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

นโยบาย[แก้]

สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์[แก้]

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ รักความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีอาชีพ มุ่งสู่สากล

พันธกิจ[แก้]

1. จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เต็มตามศักยภาพ แนวทางในการพัฒนา : จัดกลุ่มการเรียนที่หลากหลายเพื่อสนองศักยภาพของผู้เรียน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางในการพัฒนา : จัดระบบการบริหารจัดการ หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ มุ่งสู่สากล แนวทางในการพัฒนา : พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ จัดสอนวิชาการงานอาชีพทุกระดับชั้น รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

เป้าประสงค์[แก้]

เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะด้านเทคโนโลยีและอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลโลกอย่างมีคุณค่า

กลยุทธ์[แก้]

1. ความรู้คู่คุณธรรม 2. ขยายโอกาสทางการศึกษา 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 4. รองรับการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา 5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่นทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา

แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • MIEP (Mini Intensive English Program) แผนการเรียนที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์(ชีวะ,เคมี,ฟิสิกข์) และ คอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยเปิดทำการสอนทั้งหมด 2 ห้องเรียน
  • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนในด้านภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • ภาษาไทย-สังคมศึกษา
  • แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
  • แผนการเรียนทั่วไป
โรงเรียนราชดำริ
สัญลักษณ์ มงกุฎเหนือธรรมจักร
ก่อตั้ง 13 มีนาคม 2518
อักษรย่อ ร.ด.
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระโพธิราชการุณย์ฯ
คติพจน์ของโรงเรียน กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความรู้
ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญของโรงเรียน ตัวอย่างที่ดีมีมากกว่าคำสอน
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน สุพรรณิการ์