โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
(จิตอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน)
ไทยถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร 35000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yasothonpittayakom School
อักษรย่อ ย.ส.
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 3 มกราคม พ.ศ. 2492
ผู้ก่อตั้ง นายเหลื่อม สวัสดิพัฒน์
รหัส 35100205
จำนวนนักเรียน 3,195 คน
เพลง มาร์ช ย.ส.
เว็บไซต์

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (อังกฤษ: Yasothonpittayakom School) อักษรย่อ (ย.ส.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ ๒๘ จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

และโรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลWorld Class Standard School ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดยโสธร เพียง 2 แห่งเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา


ประวัติ[แก้]

ป้ายโรงเรียน บริเวณทางเข้าหลัก ด้านห้องสมุดประชาชน

โรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นเงิน 150,000 บาทเดิม เป็นโรงเรียนระดับอำเภอ ชื่อว่า" โรงเรียนยโสธร" สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี

ปีพ.ศ. 2493 ทางจังหวัดได้จัดสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูงมุงกระเบื้องจำนวน 6 ห้องเรียน โดยมีนาย เสนอ นาระดล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวิจิตร อาจารยางกูร ศึกษาธิการอำเภอยโสธร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2493 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารสร้างใหมโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มี นายพร ศุภศร เป็นครูใหญ่คนแรก มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5 ตารางวา อำเภอยโสธร ได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดยโสธรเมื่อวันท ี่1 มีนาคม 2515 โรงเรียนยโสธรจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาเปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชื่อว่า"โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม" พ.ศ. 2516 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2530 พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัล "โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 10"

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

แผนที่ภายในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 1. พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 2. พระราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 3. พระราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 4. อาคาร 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องสภานักเรียน,ห้องถ่ายเอกสาร,ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนต่างๆ ชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของห้องบริหารกลุ่มงานงบประมาณ,ห้องบริหารกลุ่มงานบุคคล,ห้องบริหารกลุ่มงานวิชาการ เป็นที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 5. อาคาร 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นที่ตั้งของ English Resources Instruction Centre (ERIC) และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทบ บริเวณชั้น 2
 6. อาคาร 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องโสตทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 7. อาคาร 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธรอีกด้วย
 8. อาคาร 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงาน AFS จังหวัดยโสธร ส่วนชั้นที่ 2-4 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 9. อาคาร 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น จำนวน 5 หลัง เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และบริเวณ สวนเกษตรหลังโรงเรียนทั้งหมด
 10. อาคาร 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง เป็ที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย ห้องดนตรีสากล ห้องดุริยางค์ ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ และห้องศิปละ
 11. อาคาร 8 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนแนะแนว 2 ห้อง ห้องพักครูแนะแนว ห้องประชุม และห้องพยาบาล อาคารหลังนี้สร้างด้วยเงิน 2,750,000 บาท
 12. อาคารหอประชุมโรงพลศึกษา เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ประกอบไปด้วยเวที สนามตะกร้อ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส และวอลเล่ย์บอล
 13. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก ๖ รอบ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดโรงเรียน และชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของหอประชุมเอนกประสงค์
 14. โรงอาหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้นเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเขี้ยว ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 5
 15. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคาร 1 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสนามฟุตบอล ใช้เป็นที่ทำพีธีสำคัญต่างๆของโรงเรียน เช่น สวนสนามลูกเสือ,เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร และในพิธีการเปิดกีฬาสีของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
 16. หอเกียรติยศ สายน้ำทิพย์ เป็นอาคารทรง 8 เหลี่ม ตั้งอยู่หน้าบริเวณโรงจอดรถจักรยานยนต์ อยู่ข้างศูนย์ประชาสำพันธ์ ใช้เป็นสถานเก็บโล่รางวัลที่สำคัญต่างๆของโรงเรียน ปกติจะไม่เปิดให้เข้าชม
 17. อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น ใช้ประโยชน์ในการประกาศ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 18. สนามเทนนิส มีจำนวน 1 สนาม ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนติดกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
 19. ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธร มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออก ติดกับถนนแจ้งสนิท แต่อยู่ภายในรั้วโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคมคมได้แก่ พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นภายในพระอุระได้มีการบรรจุวัตถุมงคลต่างๆไว้มากมาย พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร เป็นอนุสรณ์สถานที่ทางโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา และใช้เป็นสถานที่สักการบูชาของคณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ซึ่งพระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร มีศิลปะการก่อสร้างที่มีความประณีต และงดงามเป็นอย่างมาก

พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร พระพุทธรูปปางประทานพรประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม[แก้]

ตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจบัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีผู้บริหารโรงเรียนแล้วทั้งสิ้น 17 ท่านดังนี้

นางสุภาพร สุนทรา ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นาย พร ศุภสร ครูใหญ่ พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2491
2 นาย วาสน์ อ่อนสีบุตร ครูใหญ่ พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
3 นาย เหลี่อม สวาสดิพันธ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2496
4 นาย ธนัติ บันลือ ครูใหญ่ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2506
5 นาย สมศักดิ์ จำปาวัลย์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 206 พ.ศ. 2517
6 นาย ประพนธ์ พลเยี่ยม อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2520
7 นาย ถนอม พิมพะนิตย์ ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
8 นาย เต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529
9 นาย วิรัช บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531
10 นาย สมคิด คมคาย ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535
11 นาย สายเดิร บุญตรา ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536
12 นาย นพรัตน์ จารย์โพธิ์ ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539
13 ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชื่นชม ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
14 ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2548
15 นาย สำเร็จ โพธิวรรณา ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
16 นาย นิวิสน์ สืบศรี ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555
17 นาง สุภาพร สุนทรา ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
18 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน

คณะสี[แก้]

ชื่อคณะสีมาจากชื่อดอกไม้นานาชนิด

 • ██ คณะทองกวาว (สีแสด) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ██ คณะการเวก (สีเขียว) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและแนะแนว
 • ██ คณะพยับหมอก (สีฟ้า) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม และกลุ่มสาระศิลปะ
 • ██ คณะชงโค(สีชมพู) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ██ คณะราชพฤกษ์(สีเหลือง) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายนายศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงด้านนันทนาการ[แก้]

รายนายศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ[แก้]

 • ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นางเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศได้คล่องถึง 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น และภาษาลาว จนถึงกับสามารถประกอบอาชีพเป็นล่ามกฎหมาย แปลภาษาอังกฤษ ไทยและลาว ให้กับศาลแห่งต่างๆ ทั่วมลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ

สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง[แก้]


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]