โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
(จิตอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน)
ไทยถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร 35000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yasothonpittayakom School
อักษรย่อ ย.ส./y.s.p.
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 3 มกราคม พ.ศ. 2492
ผู้ก่อตั้ง นายเหลื่อม สวัสดิพัฒน์
รหัส 1010350101
ผู้อำนวยการ นายชัชพล​ รวมธรรม
จำนวนนักเรียน 3,300 คน
สี          ขาว แดง
เพลง มาร์ช ย.ส./มาร์ชขาวแดง
เว็บไซต์

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (อังกฤษ: Yasothonpittayakom School) อักษรย่อ (ย.ส.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ ๒๘ จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

และโรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลWorld Class Standard School ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดยโสธร เพียง 4 แห่งเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียน​มหาชนะชัย​วิทยาคม​ โรงเรียน​คำ​เขื่อน​แก้วชนูปถัมภ์​โรงเรียนเลิงนกทา

ประวัติ[แก้]

ป้ายโรงเรียน บริเวณทางเข้าหลัก ด้านห้องสมุดประชาชน

โรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นเงิน 150,000 บาทเดิม เป็นโรงเรียนระดับอำเภอ ชื่อว่า" โรงเรียนยโสธร" สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี

ปีพ.ศ. 2493 ทางจังหวัดได้จัดสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูงมุงกระเบื้องจำนวน 6 ห้องเรียน โดยมีนาย เสนอ นาระดล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวิจิตร อาจารยางกูร ศึกษาธิการอำเภอยโสธร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2493 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารสร้างใหมโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มี นายพร ศุภศร เป็นครูใหญ่คนแรก มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5 ตารางวา อำเภอยโสธร ได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดยโสธรเมื่อวันท ี่1 มีนาคม 2515 โรงเรียนยโสธรจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาเปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชื่อว่า"โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม" พ.ศ. 2516 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2530 พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัล "โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 10"

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

แผนที่ภายในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 1. พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 2. พระราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 3. พระราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 4. อาคาร 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องสภานักเรียน,ห้องถ่ายเอกสาร,ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนต่างๆ ชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของห้องบริหารกลุ่มงานงบประมาณ,ห้องบริหารกลุ่มงานบุคคล,ห้องบริหารกลุ่มงานวิชาการ เป็นที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 5. อาคาร 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นที่ตั้งของ English Resources Instruction Centre (ERIC) และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทบ บริเวณชั้น 2
 6. อาคาร 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องโสตทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 7. อาคาร 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธรอีกด้วย
 8. อาคาร 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงาน AFS จังหวัดยโสธร ส่วนชั้นที่ 2-4 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 9. อาคาร 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น จำนวน 5 หลัง เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และบริเวณ สวนเกษตรหลังโรงเรียนทั้งหมด
 10. อาคาร 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง เป็ที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย ห้องดนตรีสากล ห้องดุริยางค์ ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ และห้องศิปละ
 11. อาคาร 8 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนแนะแนว 2 ห้อง ห้องพักครูแนะแนว ห้องประชุม และห้องพยาบาล อาคารหลังนี้สร้างด้วยเงิน 2,750,000 บาท
 12. อาคาร9 มีจำนวนทั้งสิ้น4ชั้นใต้ถุนโล่ง เป็นอาคารเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารว่า อาคารศรีพิทยาคม
 13. อาคารหอประชุมโรงพลศึกษา เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ประกอบไปด้วยเวที สนามเทเบิลเทนนิส และวอลเล่ย์บอล
 14. หอประชุมขวัญพัฒน์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดโรงเรียน และชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของหอประชุมขวัญพัฒน์ซึ่งเป็นหอประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 15. โรงอาหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้นเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเขี้ยว ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 5
 16. ศาลาเฉลิมพระเกียรติหรือศาลาจตุรมุก เป็นอาคาร 1 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสนามฟุตบอล ใช้เป็นที่ทำพีธีสำคัญต่างๆของโรงเรียน เช่น สวนสนามลูกเสือ,เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร และในพิธีการเปิดกีฬาสีของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
 17. หอเกียรติยศ สายน้ำทิพย์ เป็นอาคารทรง 8 เหลี่ยม ตั้งอยู่หน้าบริเวณโรงจอดรถจักรยานยนต์ อยู่ข้างศูนย์ประชาสำพันธ์ ใช้เป็นสถานเก็บโล่รางวัลที่สำคัญต่างๆของโรงเรียน ปกติจะไม่เปิดให้เข้าชม
 18. อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น ใช้ประโยชน์ในการประกาศ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 19. สนามเปตอง ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนติดกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
 20. ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธร มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออก ติดกับถนนแจ้งสนิท แต่อยู่ภายในรั้วโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคมคมได้แก่ พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นภายในพระอุระได้มีการบรรจุวัตถุมงคลต่างๆไว้มากมาย พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร เป็นอนุสรณ์สถานที่ทางโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา และใช้เป็นสถานที่สักการบูชาของคณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ซึ่งพระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร มีศิลปะการก่อสร้างที่มีความประณีต และงดงามเป็นอย่างมาก

พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร พระพุทธรูปปางประทานพรประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีผู้บริหารโรงเรียนแล้วทั้งสิ้น 20ท่านดังนี้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นาย พร ศุภสร พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2491 ครูใหญ่
2 นาย วาสน์ อ่อนสีบุตร พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492 ครูใหญ่
3 นาย เหลี่อม สวาสดิพันธ์ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2496 ครูใหญ่
4 นาย ธนัติ บันลือ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2506 ครูใหญ่
5 นาย สมศักดิ์ จำปาวัลย์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2517 อาจารย์ใหญ่
6 นาย ประพนธ์ พลเยี่ยม พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2520 อาจารย์ใหญ่
7 นาย ถนอม พิมพะนิตย์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523 ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 นาย เต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529 ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 นาย วิรัช บำรุงสวัสดิ์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 นาย สมคิด คมคาย พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 นาย สายเดิร บุญตรา พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 นาย นพรัตน์ จารย์โพธิ์ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชื่นชม พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 ดร.สำเร็จ โพธิวรรณา พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 นาย นิวิสน์ สืบศรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 นาง สุภาพร สุนทรา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 ดร.มานิต เขียวศรี พ.ศ. 2557 พ.ศ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน
19
ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

20
นายชัชพล รวมธรรม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วยพระธาตุอานนท์เปล่งรัศมีข้างละ 9 แฉก มีริบบิ้นสลักชื่อว่า ยโสธรพิทยาคม และริบบิ้นด้านล่างสลักปรัชญาของโรงเรียนว่า ปญฺญาย ปริสุชุติ
 • สีประจำโรงเรียน:      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คือความดีงามที่ลูกขาวแดงมีอยู่ในจิตใจ      สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอำนาจด้านมืด
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน: พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นเฟื่องฟ้า
 • ปรัชญาของโรงเรียน: ปญฺญาย ปริสุชุฌติ-คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
 • คติพจน์โรงเรียน: การเรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา

แผนการเรียน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (AP)
  • โครงการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP :Mini English Program)
  • ห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (AP)
  • โครงการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP :Mini English Program)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนภาษาจีน-ญี่ปุ่น
  • แผนการเรียนภาษาจีน-ฝรั่งเศส
  • แผนการเรียนศิลป์-เทคโน

กิจกรรมประจำปีของโรงเรียน[แก้]

 • พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 - จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน
 • รับน้องใหม่และพิธีไหว้ครู - จัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งพิธีไหว้ครูจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน
 • กีฬาภายใน (ขาวแดง เกม) - จัดเป็นประจำในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสร้างความรักและสามัคคีของพี่น้องนักเรียนภายในโรงเรียน
 • วันปัจฉิมนิเทศ - จัดเพื่อชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

คณะสี[แก้]

ชื่อคณะสีมาจากชื่อดอกไม้นานาชนิด

 • ██ คณะทองกวาว (สีแสด) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ██ คณะการเวก (สีเขียว) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและแนะแนว
 • ██ คณะพยับหมอก (สีฟ้า) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม และกลุ่มสาระศิลปะ
 • ██ คณะชงโค(สีชมพู) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ██ คณะราชพฤกษ์(สีเหลือง) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ██ คณะอินทนิล(สีม่วง) เป็นสีประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระสุขศึกษา

รายนายศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงด้านนันทนาการ[แก้]

รายนายศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ[แก้]

 • ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นางเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศได้คล่องถึง 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น และภาษาลาว จนถึงกับสามารถประกอบอาชีพเป็นล่ามกฎหมาย แปลภาษาอังกฤษ ไทยและลาว ให้กับศาลแห่งต่างๆ ทั่วมลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดยโสธร[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (ย.ส.)
2. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (ค.ช.)
3. โรงเรียนเลิงนกทา (ล.น.)
4. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม (ม.ช.)

สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง[แก้]


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]